Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám értesítője

1942 március 1. — 49. szám. Okiratmegsemmisités. 412/1942. szám. Burghardt Ká­roly andrásfai fokos elveszett 2 darab lólevele semmis. Vasvár, 1942. évi február hó 24. napján. A vasvári járás főszolgabírója. 1604 Okiratmegsemmisités. 1868/1942. ki. szám. Kiss Ágos­ton Kiskunfélegyháza, Páka 281. szám alatti lakos, 1936. évi sárga herést, orra fehér, hbs. kesely lovának 2031/1989. s iksz. alatt Kiskunfélegyházán kiállított marhalevele elveszett, megsemmisítem. Kiskunfélegy­háza, 1942. január hó 28. napján. Kiskunfélegyháza megyei város polgármestere. 1672 Okiratmegsemmisités. 1317/1942. ki. szám. Faragó Mihály Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán­ utca 2. szám alatti lakos, 1936. évi vasderes, 2 hátulsó lábára kesely, piszta, herési lovának 86/939. iksz. alatt Tiszaujfalun kiállított marhalevele elveszett, megsemmisítem. Kis­kunfélegyháza, 1942. évi január hó 28. napján. Kiskun­félegyháza megyei város polgármestere. 1673 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Okiratmegsemmisítés. 612/1942. szám. A Tömörkény község tulajdonát képező, 1937. június hó 11-én szüle­tett „Fülöp“ nevű magyar tarka bika marhalevele isme­retlen körülmények között elveszett. Megsemmisítem: Csongrád, 1942. évi február hó 19. napján. A csongrádi járás főszolgabirája. 1889 Okiratmegsemmisités. 936/1942. Mg. szám. Pfeiffer János tataházai lakos Manci nevű 1932. évi pej kancá­jának, Juci nevű 1983. évi pej kancájának, Komlós nevű 1936. évi meggypej paripájának, Dajka nevű 1936. évi s. pej kancájának és Pompás nevű 1988. évi I. per paripájának Tataházán, 224—1969., 225—1939., 184— 1941., 185—1941. és 186—1941. jkvi. sz. alatt kiállított marhalevele semmis. Bácsalmás, 542. évi február hó 21. napján. A bácsalmási járás főszolgabirája. 1910 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. Pk. II. 59389/1941. szám. Budapesten, 1914. évi szeptember hó 27. napján meghalt Szokolay Mária hagyatéka ügyében a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság felhívja mindazokat, akik a hagyatékra valamilyen jogcímen igényt támasztanak, jelentkezze­nek, különben a hagyaték a kir. kincstárnak, mint szárományi örökösnek adatik át egy év letelte után. Budapest, 1942. évi február hó 21. napján. Dr. osgyáni Rónay Tibor, kir. közjegyző. *1921 Hirdetmény. 428/1942. szám. Sinka Béla erdélyi me­nekült, lupényi születésű (1914.), román állampolgár, nős (Poloka Mária) bányamunkás, legutóbb Egercsehi bányatelepi lakos országos körözését elrendelem. Fel­találás esetén az egri járás főszolgabirája értesitendő. Eger, 1942. évi január hó 19. napján. Főszolgabíró. 1923 Hirdetmény. 56/2. 1942. szám. A nagykanizsai királyi törvényszék közhírré teszi, hogy a m. kir. igazságügy­­miniszter 53.358/1941. I. M. számú rendeletével kine­vezett dr. Sebestyén Mátyás perlaki kir. közjegyző működését 1942. évi február hó 15. napján megkezdte. Nagykanizsa, 1942. évi február hó 12. napján. A nagy­­kanizsai királyi törvényszék. 1930 Hirdetmény. 3. P. 42856/4. 1941. szám. A budapesti kir. törvényszék, mint birtokbiróság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár kisajátítónak Elektromos és Finommechanikai Gyár r. t. kisajátítást szenvedett ellen a XIII. ker., Reister Ferenc-utca és Fövény-utca men­tén fekvő ingatlanok kártalanítási árának­­megállapítása iránt folyamatba tett ügyében a Budapest, XIII. kerület, Reitter Ferenc-utca, illetve Fövény-utca mentén fek­vő és a kisajátítási összeírás alapján a Budapest székes­­főváros duna balparti részének régi 2375., 2385., 2384., 2383., 2382. és 2381. sz. telekkönyvi betéteiben 26598., 26608., 26607., 26606., 26605. és 26604. hrsz. alatt fel­vett ingatlanok tekintetében — amely ingatlanok a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 123—124/1941. I. számú átirata szerint az Elektromos és Finommechanikai Gyár r. t. budapesti bej. cég nevén álló Budapest székesfőváros .dunabal­parti részének 2375. és 2314. számú betéteiben 28594. és 26607. hrsz. alatt felvett ingatlanokban egyesittet­­tek — a kisajátító kérelmére az ingatlanokra, felépít­ményeikre és tartozékaikra a kártalanítási eljárást az 1881 : XLI. t.-c. 45. §-a és következő §-áihoz képest el­rendeli. A tárgyalás megtartására határnapul : 1942. évi már­cius hó 14. napjának d. e. 10 óráját tű­zi ki hivatali helyiségébe (Budapest, V., Alkotmány­ u. 14. szám, III. emelet 55. ajtó), ahová és amikorra a kisajátítót, a fentebb megjelölt ingatlan tulajdonost, mint kisajátítást szenvedettet, úgyszintén a telekkönyvi érdekelteket a törvényes következmények terhével megidézi, utóbbia­­kat azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tárgyaláson meg nem jelenésük esetén úgy tek­intetnek, hogy a kisajá­tító által felajánlott kártalanítási árat nem fogadják el, mivel ezt az árat alacsonynak és az ingatlanok valódi és teljes értékével arányban nem állónak tekintik, hogy továbbá a kártalanítási összeg meghatározása céljából a kisajátító költségére foganatosítandó becsléshez szük­séges és általuk megnevezhető szakértők kinevezését és kirendelését a bíróságra bízzák. A távollevők és ismeretlen érdekeltek részére a kir. törvényszék, mint birto­kbíróság ügygondnokul dr. Géber Mihály budapesti (Visegrádi­ u. 15.) ügyvédet ne­vezi ki, akit a fenti tárgyalásra azzal a felhívással idéz, hogy meg nem jelenése esetén a tárgyalást az ő költsé­gére el fogja halasztani és helyette új ügygondnokot fog kinevezni. Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. 962/2. 1942. szám. A szegedi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Deák Erzsébet hód­mezővásárhelyi lakos részéről az 1911:1. t.-c. 733. §-ának 1. pontja alapján előterjesztett kérelem, foly­tán az állítólag eltűnt Deák Julianna volt hódmező­vásárhelyi lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügy­gondnokul dr. Hajnal István szegedi lakost rendelte ki. Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet­és mindazo­kat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt élet­­benlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltű­ntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Szeged, 1942. évi február hó 26. napján. A szegedi kir. törvényszék. 3—3 1793 Holtnak nyilvánitás. P. 209/1942. szám. A sátoralja­újhelyi királyi törvényszék közhírré teszi, hogy özvegy Tar Józsefné szül. Iglár Mária szerencsi lakos részéről az 1911. évi I. t.-c. 733. §-ának 1. pontja alap­ján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Iglár Erzsébet volt szerencsi lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárst a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Búza Béla sátoraljaújhelyi ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt az 1883. évben Szerencsen született, szülei : Iglár István és Matisz Mária, legutolsó foglalkozása : napszámos. Felhívja a királyi törvényszék az eltüntett és mind­azokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, melyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltün­teti a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben tör­tént beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Sátoralja­újhely, 1942. évi január hó 30. napján. A sátoralja­újhelyi kir. törvényszék. **298 Holtnak nyilvánitás. P. 210/1942. szám. A sátoralja­újhelyi iorályi törvényszék közhírré teszi, hogy Iglár Jánosáé szül. Takács Mária szerencsi lakos ré­széről az 1911. évi I. t.-c. 73. §-ának 1. pontja alapján előterjesztett kérelme folytán az állítólag eltűnt Iglár János volt szerencsi lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. id. Bettelh­eim Jakab sátoralja­újhelyi ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt az 1875. évben Szerencsen született, szülei : Iglár István és Matusz Mária, házastársa : Takács Mária, legutolsó ismert foglalkozása : napszámos. Felhívja a királyi törvényszék az eltüntett és mind­azokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot, vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, melyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltün­tett a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben tör­tént beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Sátoralja­újhely, 1942. évi január hó 30. napján. A sátoralja­újhelyi királyi törvényszék. **297 Holtnaknyilvánitás. Pk. 15444/1942. szám. A kassai királyi járásbíróság közhírré teszi, hogy özv. Ilykó Gyuláné szül. Zaveczky Julia kassai lakos kérelmére a 28.000/1919. és a 30.000/192­2. I. M. számú rendeletek alapján megindította a holtnaknyilvánitási eljárást Ilykó Gyula, vo­lt kassai lakos után. Az ügygondnok kirendelését a fent idézett rendelet 7. §-a értelmében mellőzte. Az eltűnt neve : Ilykó Gyula, születési helye : Kassa, születési ideje : 1890. évi szeptember hó 6., atyja neve : Ilykó András, anyja neve : Pendely Teréz, az eltűnt foglalkozása : kocsigyártósegéd, utolsó lakhelye : Kassa, vagyona nem maradt. Az a csapattest, amelynél frontszolgálatát teljesítette: honvéd huszár, III. lövész oszt. 11. század, a tábori postaszáma : 13. 1916. év junius havában eltűnt. A királyi járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről,­ tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményről, így arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdet­ménynek a bíróságon történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnak­­nyilvánitás kérdésében határozni. Kassa, 1912. évi január hó 17. napján. A kassai királyi járásbíróság. **294 Holtnaknyilvánitás. Pk. 321/1942. szám. A tokaji kir. járásbíróság özv. Király Györgyné Soltész Borbála részéről a 28000/1919., illetve a 44200/1925. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelme folytán az állítólagos eltűnt Király György volt tarcali lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Lóránd Ernő ügyvéd tokaji lakost rendelt ki. Az eltűnt neve : Király György, születési helye : Szerencs, születési ideje : 1889. évi április hó 24., szüleinek neve : Király Mihály és Szű­cs Mária, az eltűnt foglalkozása : mezőgazdasági cseléd, utolsó lakóhelye : Tárcái,­ingatlan vagyona: nincsen, a bevonulás idő­pontja : 1914. augusztus, az a csapattest, melyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották : munkácsi 65. gyalogezred, az a csapattest, melynél utoljára teljesített szolgálatot : 65. gyalogezred, katonai rend­fokozata : gyalogos, az a hadiesemény, amelynek következtében nyomaveszett és egyéb eltűnésére vonat­kozó adatok : 1914. októberében irt utoljára, s azóta éles­jelt nem adott magáról. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltű­nt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Tokaj, 1942. évi február hó 14. napján. A tokaji kir. járásbíróság. **291 Holtnaknyilvánitás. P. 324/1942. szám. A komáromi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Grosz Györgyné sz. Turcsányi Olga, ózdi lakos részéről az 1911 :1. t.-c. 733. §-ának 1. pontja alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Grosz György, volt tatai lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Hangba Dezső, komáromi lakost rendelte ki. Az eltűnt az 1887. évben április hó 17. napján szüle­tett, szülei : Grosz Henrik és Haas Mária, házastársa : Turcsányi Olga, legutolsó ismert foglalkozása : rádió műszerész. Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet és mind­azokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltün­tet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Komá­rom, 1942. évi február hó 6. napján. A komáromi kir. törvényszék. *20287 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője A kir. törvényszék, mint birtokbíróság figyelmezteti az összes ismert és ismeretlen telekkönyvi érdekelteket, hogy a fenti tárgyalásról való elmaradásuk a kártala­nítás felett hozandó érdemleges határozatot nem gá­tolja, továbbá, ,hogy egyéni külön értesí­tés elmaradása, vagy a tárgyalásról való elmaradás miatt igazolásnak helye nincs és hogy végül ha az esetleg t­ávollevő és isme­retlen érdekeltek a fenti határnapon nem jelennek meg, úgy helyettük az előző bekezdésben kinevezett ügy­gondnok jár el. Budapest, 1942. évi február hó 11. nap­ján. A budapesti Mr. törvényszék, mint birtokbiróság. *20301 MAGÁNHIRDETÉSEK. M­­eghivó a Kereskedelmi Takarék és Kitelszöverkezet 1942. évi március hó 28-án, délután 4 órakor Budapest, XI. ker., Vak Bottyán­ utca 3., földszint 4. szám alatt tartandó ,2. rendes közgyűlésére. Tárgysorozat : 1. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1941. üzletévről. 2. Mérleg megállapítása és felmentvény meg­adása. 3. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok választása. 4. Esetleges indítványok. Mérleg 194­1. évi december hó 31-én. Vagyon: Pénztár P 10.56. Adósok pengő 3.110.92. Összesen P 3.121.48. Teher: Részjegy I. P 71.78. Részjegy II. P 2.112.9. Hitelezők P 932.80. Nyereség P 4.90. Összesen P 3.121.48. Eredmény számla. Veszteség: Költségek P 90.35. Adók P 37.76. Nyereség P 4.90. Összesen P 133.01. Nyereség: Kamatok P 129.14. Áthozott nyereség P 3.87. Összesen P 133/01. Egyben közh­írré tesszük, hogy 1941. év elején volt és maradt 1941. év végén 634 tag 5986 darab régi üzletrésszel, továbbá 62 tag 176 darab a P 12.— n. é. üzletrésszel. Azóta tag be vagy kilépés nem történt. Budapest, 1942. évi február hó 26-án. Az igazgatóság. Megvizsgálta és helyesnek találta. 646 A felügyelőbizottság. 5

Next