Budapesti Közlöny, 1942. október (76. évfolyam, 222-247. szám)

1942-10-01 / 222. szám

Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. —­­magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m­ m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó , és az esetleges postaköltség. A 300 szót most nem haladó ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A­­300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.865. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1 ar.P 28 f. » negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes számára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ ,, további 8 old.­kint — 16 ,,­­ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 30 t Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvény­tár “-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS LAP. . . * A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke s 5.660/1942. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területeken gondozás nélkül maradt birtokok ideiglenes, hasz­nosítására vonatkozó 6.160/1941. M E. számú rendelet módosítása tárgyában. 5.680/1942. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete a volt jugoszláv állam vagyonjogi ügyeinek rendezése, valamint egyes más ezzel összefüggő pénzügyi kérdések tárgyában Berlinben 1042. évi július hó 22.-én létrejött Egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről. 5.700/1042. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete, a fa kitermelésének és kiszállításán­ak­ előmozdítása tárgyában. 62.000/1042. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a többrétegű ragasztott papiroszsákok forgalmának szabályozásáról szóló 50.000/1042. Ip. M. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.­­ HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter az 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §-a alap­ján Kizman György mérnök, munkácsi lakost Munkács megyei városhoz városi mérnökké a IX. fizetési osztályba ideiglenes hatállyal kinevezte. (61.392/1942. IV. B. M. szám.) .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kalocsa Béla akt. középiskolai tanárt a szabad­kai állami gimnáziumhoz állami gimnáziumi helyettes tanárrá kinevezte. (1942. szeptember 29. — 125.518/1942. VI. 1. szám­.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Herczeg Gyula okl. középiskolai tanárt a buda­pesti IX. ker. állami Fáy A. gimnáziumhoz állami gimnáziumi helyettes tanárrá kinevezte. (1942. szeptember 29. — 125.520/1942. VI. 1. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Lengyel Gábor okf. középiskolai tanárt a mis­kolci királyi katolikus gimnáziumhoz állami gimnáziumi helyettes tanárrá kinevezte. (1942. szeptember 29. — 125.522/1942. VI. 1. szám.) 4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami mezőgazdasági középiskolai tanárok létszámában Madarász Béla okf. középiskolai tanár, állami polgári iskolai helyettes tanárt mezőgazdasági középiskolai helyettes tanárrá kinevezte. (1942. szeptember 26. — 140.329/ 1912. VI. 2. szám.) 4 m. kir. iparügyi miniszter a 9.380/1940. M. E. számú rendelet 5. §-a alapján Kazal Lászlót a Műmalom és Villamosüzem r. t. szilágysomlyói vállalatnál viselt ideiglenes gondnoki­­megbízatása alól felmentette. (44.514/ 1942» VII. lp. M. szám.) 4 m. kir. iparügyi miniszter Nagy József gyulai hentesmesternek három évtizedet meg­haladó időn át folytatott kiváló ipari tevékeny­ségéért elismerését fejezte ki. (45.385/1942. IX. Ip. M. szám.) 4 m. kir. iparügyi miniszter Fekete Károly kéményseprőmester, Szilágyi István csizmadia­­mester és Kelemen József k­ötélgyártómester, érmihályfalvai iparosoknak több évtizeden át folytatott kiváló ipari tevékenységükért el­ismerését fejezte ki. (51.104/1942. IX. lp. M. szám.) 4 m. kir. belügyminiszter Sárvári Károly Budapest székesfővárosban 1917. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu­, budapesti lakos kéré­sére a 16.634/1934. B­­T s’ jí’mi névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét korábbi családi nevére ,,Schö­ler“-re változ­tatta vissza. (17.871/1942. II. a. B. M. szám.)­ ­ . A m. kir. minisztérium 5.660/1942. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területeken gondozás nélkül maradt birtokok ideiglenes hasznosítására vonatkozó 6.160/1941. M. E. sz. rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A 6.160/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdése akként módosul, hogy az ingat­lan ideiglenes hasznosítására irányuló intéz­kedés hatálya — akár k­ish­a­s­zonbérletbe adásra, akár más módon való hasznosításra vonatkozik — az 1943. évi szeptember hó 30. napján túl nem terjedhet. 2­ §• Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba ; végrehajtásáról a földművelésü­gyi miniszter gondoskodik. Budapest, 1942 évi szeptember hó 29.-én. Kállay Miklós s. k. m. kir. miniszterelnök. Egyes szám ára 64 fillér.­ ­ A m. kir. minisztérium 5.700/1942. M. E. számú rendelete a fa kitermelésének és kiszállításának elő­mozdítása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1939 : II. t.-c. 141. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalma­zás alapján a következőket rendeli : 1­ § Az 1942 évre hatálytalan minden olyan szerződési kikötés, amely szerint szarvasbőgés ideje alatt fának kitermelését és fuvarozását a vadászterületen szüneteltetni kell. A vadá­szati jog gyakorlója emiatt kártérítést nem követelhet. 2­ §• A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1942. évi október hó 1.-én. Kállay Miklós s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. iparü­gyi m­iniszter 62.900/1942. Bp. M. számú rendelete a­ többrétegű ragasztott papiroszsákok forgal­mának szabályozásáról szóló 50.000/1942. Ip. M. számú rendelet hatályon kívül helye­zéséről. Az­­ipari nyersanyagok és termékek előállí­tásának, forgalmának és felhasználásának sza­bályozása tárgyában kiadott 12.112/1939. M. E. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alap­ján a következőket rendelem : 1. §• A többrétegű ragasztott papiroszsákok for­galmának szabályozásáról szóló 50.000/1942. lp. M. számú rendelet hatályát veszti. 2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1942. évi szeptember hó 30.-án. dr. Varga József s. k. m. kir. ipa­rügy­i miniszter.

Next