Budapesti Közlöny, 1942. október (76. évfolyam, 222-247. szám)

1942-10-01 / 222. szám

4 stücke oder nicht titrierte Forderungen am 15. April 1941 im Eigentum von Vertragsper­sonen befanden. Vertragspersonen im Sinne dieses Abkommens sind natürliche und juristische Personen, die am t. Dezember 1941 ihren Wohnsitz oder Sitz in dem einem Erwerberstaat zugefallenen Gebiet des ehemaligen jugoslawischen Staates oder in einem der Erwerber Staaten selbst hatten. Der äusseren Schuld sind auch die Verbind­lichkeiten aus besonderen Lieferungen zuzu­rechnen, die bei der Abwicklung des Ver­rechnungsverkehrs mit den einzelnen Erwer­berstaaten nicht berücksichtigt werden. Die Anteile der Erwerberstaaten betragen für: das Deutsche Reich................ 5% Italien (einschliesslich Albanien und Montenegro) ................ 8 % Ungarn ....................... 8% Bulgarien .................................... 8% Kroatien...................................... 42% Serbien (davon entfallen auf das Banat 4%) ....................... 29% Bei der Feststellung des Gesamtbetrages der zugrunde zu legenden Schuld werden die zu berücksichtigenden titrierten Schulden in einen einheitlichen Typ umgerechnet und die nicht­­titrierten Schulden zu ihrem Nennbetrag hinzu­gefügt. Der Gesamtbetrag der Schulden wird in Dinar festgesetzt. Die Verpflichtungen, die auf eine andere Währung als Dinar lauten, werden zu folgenden Kursen umgerechnet; Die in die Schuldenregelung gemäss dem ersten Absatz dieses Artikels einbezogenen In­landsschulden des ehemaligen jugoslawischen Staates sind in der beigefügten Anlage 1 zusam­­mengestellt. Die beigefügte Anlage 2 enthält die Auslands­­schulden des ehemaligen jugoslawischen Staates, die, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 1 dieses Artikels gegeben sind, an der Schuldenregelung teilnehmen. ' . In der beigefügten Anlage 3 sind die für die Umrechnung der titrierten Schulden in einen einheitlichen Typ gemäss Absatz 5 dieses Artikels anzuwendenden Umrechnungskoeffi­zienten zusammen gestellt. Artikel 6 Jeder Erwerberstaat wird seinen Anteil an der jugoslawischen Staatsschuld in erster Linie durch diejenigen jugoslawischen Staatsschuld­­verschreibungen und nichttitrierten Staats­schulden, die sich im Gebiet eines Erwerber­­staates am 15. April 1941, im Eigentum von Vertragspersonen (Artikel 5, Abs. 2) befanden, in der nachstehend vorgesehenen Weise beglei­chen: Jeder Erwerberstaat wird auf seinem Gebiet unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Monaten nach Unterzeichnung dieses Ab­kommens, die jugoslawischen • Staat&schuldver­­schreibungen auf dem Wege des Umtausches in eigene Schuldverschreibungen aus dem Umlauf ziehen. Die So umgetauschten Staatsschuldverschrei­bungen und ,die übernommenen nichttitrierten Staatsschulden werden einer .unter der deut­schen Verwaltung in Belgrad stehenden Verre­chnungsstelle unter Vorlegung der eingezoae­­nen Schulddokumente nacthgewiesen. Die tati da titoli erano, alia data del 15 aprile 1941, di propriety di persone contemplate in questo Aocordo. „Persone contemplate in questo Accordo“ sono le persone fisiche o gruridiche che al 1° dicembre 1941 avevano il loro domicilio o la loro sede nel territorio ex-jugoslgvo attri­­buito ad uno degli Statt acquirenti oppure in uno di questi stessi Statt. Nel debito estero sono da comprendqrsi anche i debiti derivanti da particolari forniture che non saranno contemplate nella sistemazione dei conti di compensazione con i singoli Stati acquirenti. Le quote degli Stati acquirenti importano 1-Per stabilire 1’importo totale del debito da prendere come base, i debiti costituiti da titoli saranno ragguagliati secondo un tipo umco ed i debiti non constituiti da titoli vi saranno aggi­­unti al loro valore nominale. L’importo totale dei debiti sarä fissato in dinari. I debiti espressi in valute diverse dal dinaro saranno convertiti ai cambi seguenti: 1 debiti intemi dell’ex-Stato jugoslavo com­presi nel regolamento dei debiti secondo il comma 1 di questo articolo sono elencati nell‘allegato N.° 1. L’allegato N.° 2 oomprende i debiti esteri delTex-Statö jugoslavo ohe, in quanto sussistano le condizioni del comma 1 di questo articolo, concorrono al regolamento dei debiti. Nell’allegato N.“ 3 sono indicati i coefficient! di ragguaglio applicabili secondo it comma 5 di questo articolo per la conversione in un tipo unico dei debiti rappresentati da titoli, Articolo 6 Ogni Stato acquirente regolerä la sua quota del debito statale ex-jugoslavo in prima Linen mediante i titoli jugoslavi ed i debiti non rappresentati da titoli che, al 15 aprile 1941, si trovavano nel territorio di uno degli Statt acquirenti ed erano di proprietä di persone contemplate in questo Accordo (art. 5, comma 2) nella mamiéra segnen te : Ogni Stato acquiresnte pro weder ä immediata­­mente, o comunque al piü tardi entro quattro mesi dalia firma del presente Accordo a ritt rare dalia circolaziqne nel suo territorio i.titolj jugoslavi, sostituendoli oon titoli propri. Dei titoli cosl cambiati, nonché dei debiti assumti non rappresentati da titoli, sarä fatta comumicazione ad un ufficio di compensazione a Belgrado, alle dipendenze dell’amministra zione germanica, al quäle* dovranno essere rimessi i relativx titoli e documenti di debito. de csak annyiban, amennyiben ezt az adós­ságot alkotó címletek, illetőleg nem civiletésületi követelések 1941. évi április hó 15. napján jelen Egyezményben érdekelt személyek tulajdoná­ban voltak. „Jelen Egyezményben érdekelt személyek“ azok a természetes és jogi személyek, akik­nek, illetőleg amelyeknek lakhelye vagy szék­helye 1941. évi december hó 1.-én a volt jugo­szláv államnak valamely szerző állam által megszerzett területén, vagy pedig valamely szerző állam saját területén volt. A külső adósságokhoz hozzá kell számítani azokat a különleges szállításokból keletkezett kötelezettségeket is, amelyek az elszámolási forgalomnak az egyes szerző államokkal tör­ténő lebonyolításánál nem vétetnek figyelembe. A szerző államok részesedései a következők : Német Birodalom .................... 5% Olaszország (ideértve Albániát és Montenegrót) ...................... 8% Magyarország ...................... 8% Bulgária ..................................... 8% Horvátország ......................... 42% Szerbia (ebből 4% a Bánátra esik) ................................. 29% Az alapul veendő adósság teljes összegének megállapításánál a tekintetbe jövő címletesített adósságokat egy egységes típusra kell átszámí­tani és ehhez a nem címletesített adósságokat névértékükben kell hozzáadni. Az adósság vég­összege dinárban állapítandó meg. A nem dinárra szóló kötelezettségek a következő ár­folyamokon számítandók át : A volt jugoszláv államnak a jelen cikk első bekezdése értelmében az adósságrendezésbe bevont belső adósságait a csatolt 1. melléklet tünteti fel. A csatolt 2. melléklet tartalmazza a volt jugoszláv államnak azokat a külső adósságait, amelyek­­— amennyiben a jelen cikk első be­kezdésében foglalt feltételek fennállanak — az adósságrendezésbe bevonandók. A csatolt 3. melléklet tünteti fel azokat az átszámítási kulcsokat, amelyeket a címletesített adósságoknak a jelen cikk ötödik bekezdése értelmében egységes típusra történő átszámítá­sánál alkalmazni kell. 6. cikk. Mindegyik szerző állam a jugoszláv állam­adósságból reá eső részesedést az alábbi mó­don elsősorban azokkal a jugoszláv állam­adóssági címletekkel és nem címletesített adós­ságokkal fogja kiegyenlíteni, amelyek 1941 évi április hó 15-én valamely szerző állam terü­letén jelen Egyezményben érdekelt személyek (5. cikk második bekezdés) tulajdonában vol­tak . Mindegyik szerző állam a maga területén a jugoszláv államadóssági címleteket haladékta­lanul, legkésőbb azonban jelen Egyezmény alá­írásától számított négy hónapon belül kivonja a forgalomból és saját címleteire cseréli ki. Az ily módon kicserélt államadóssági címle­tekről, valamint az átvállalt nem címletesített adósságokról a bevont címletek beszolgáltatása mellett egy a belgrádi német igazgatás alá ren­delt elszámoló hivatallal kell elszámolni. Ehhez a hivatalhoz mindegyik szerző állam egy meg 1 RM........... 20,—Dinar­­ Lira .................................. 2,63 99 1 Pengő ......... .. . 12,18 99 1 Lewa.......... 0,61 99 1 Kuna ....­­. ...1 — 991 ffr............. .... . 1 — 991 k (früher kő.)... = 1,72 99­1 Belga .........= 8,— 991 alb. fr............... 16,44 991 s ............ 50,— 991 £ ...... __________ 198,—­­ 991 ostem­ ungarische Kr. w . === 0,25 991 sfr.................... 11,59 99 per la Germania ........................... 5% • per 1’ItaMa (insieme con 1’Albania ed il Montenegro) ................... 8% per l’Ungheria ...................... 8% per la Bulgaria ......................... 8 % per la Croazia ............................ 42% per la Serbia (di cui 4% per il Banato) ..................................... 29% 1 RM. ........ 20.—Dinari 1 Lira ........... == 2.63 9Í 1 Pengő ........ — 12.18 's»1 Lewa .......... — 0.61 .5* 1 Kuna ........... =1.— 9»1 fr. fr. ..................= 1.— 99 1 K (antica kő) .... = 1.72 99 1 Belga .................—8.— 991 fr. alb. ......... = 16.44 99 1 Doll....................... = 50.— 9*1 Lst ...................... = 198.— 99 1 Cor. a. u. ...... — 0.25 99 1 fr. sv. ........... = 11.59 99 1 márka .................. 20.—dinár1 lira .................... 2.63 991 pengő ............. 12.18 991 leva ......................... 0.61 991 kuna .o.o.o1.— 1 francia frank­.........1.— 991 korona (azelőtt cseh­korona) 1.72 gst belga ....................... 8.— 991 albán frank ........ 16.44 991 dollár .................... 50.— 991 angol font ................ 198.— 991 osztrák-magyar ko­­ róna .......................... 0.25 991 svájci frank ....... 11.59 99 BUDAPESTI KÖZLÖNV 1942 október 1. •— 2z2. sííuíi.

Next