Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. október (76. évfolyam, 222-247. szám)

1942-10-01 / 222. szám értesítője

Budapest, 1942.9 Csütörtök, október 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér I. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10— 14. számú székházában (volt haditermén­y épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem­ haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverés) hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések feltételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott.­­ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XI., Budafoki­ út 107. házszám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1942. évi október hó 3. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzletberendezés, háztartási cikkek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságot, írásban nem nyilvánít. Azon­­ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi augusztus hó 31. napján. Dr. Dobrovíts Aladár­, kir. kir. végrehajtó, O­F 13341 Árverés, 1463/1942. szám. Tóti község 4665 holdat ki­tevő vadászterületének vadászati jogát 1942. évi szep­tember hótól 1952. év szeptember 1-ig terjedő 19 évre, 1942. évi október hó 31. napján délelőtt 10 órakor Tóti község jegyzői irodájában megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbead­ja. Kikiáltási ár, mint évi haszonbér 100 pengő. Vadállomány : nyúl, fogoly, róka. Bánatpénz 30 pengő. Hirdetési dijak a legtöbbet ígérőt terhelik. Árverési feltételek a jegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Tóti, 1912. évi szeptember hó 10. napján. Községi elöljáróság. O 9821 Árverés -4557 1942. szám. A debreceni királyi járás­bíróságnak .28249/1941. számú végzése folytán dr. Sze­mere Antal ügyvéd által képviselt Nagy Károly végre­hajtató javára 7.600 pengő tőke, ennek megítélt kama­tai, eddigi és a még felmerülő költségek behajtása végett — a fizetett összeg betudásával — Nagy Károly 5000 pengő és járulékai Debrecenben. Szabó Kálnán­­utca éle számú háznál 1942. évi október hó 3-án, dél­elött 11 órakor 26.600 pengőre becsült­­ingók, u. m. : darálóm­alomberen­dezési tárgyak bírói árverésen a leg­többet ígérőnek eladattaik. Debrecen, 1942. évi szeptem-­­­ber hó 1v. napján. Yannuv András, kir. kir. végrehajtó. O 9877 Österreicher Lujza nevén álló udvar a Beltelek­ben a. közös a 935. hrsz. alatt házzal ház a II. e. I. sz. a. Bel­letekben és kert a Britetekben ingatlanokra 9.600 pengő kikiáltási árban. Az árverést 194­2. évi december hó 45. napján d. e. 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Lórántffy Zsuzsanna­ ut 10.) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Királyheknec, 1942. évi augusztus hó 31. napján. A királyhekneci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi igatóság. N 9820 Árverés. 852/1942. 1kvi szám. Özv. dr. Halász Manióné mint néhai dr. Halász Manó jogutóda végrehajtatónak Németh Gyula végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 232 P 20 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Bágyogszovát községben fekvő s a Rábaszováti U.4. sz. betétben A. fi. 1. sor., 777. hrsz. Szántó a Nyu­­goti felső mezőn 898 négyszögöl, 2. sorsi., 1076. hrsz. Szántó a Nyugoti alsó mezőn 471 négyszögöl, 3. sor­szám, 1186/1. hrszámu Szántó a Sós mezőn 432 négy­szögöl, 4. sorszám, 1537. hrszámu Szántó a Keleti alsó mezőn, 5. sorszám, 1764/3. hrszámu Rét az Alsó­ban­yi nádasban 93 négyszögöl, 6. sorszám, 2157. hrsz Szántó a Keleti 1. réten 1323 négyszögöl ingatlanok 4/24 részére együttesen 812 pengő kikiáltási árban, az ugyanezen számú betétben A + 1. sorszám, 541/4. hrsz. Szántó a Káposztásokban 7 négyszögöl,­­+, 2. sorszám, 1136/2. hrszámú Szántó a Sósmezőn 431 négyszögöl in­gatlanok 4/24 részére, együttesen 87 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte . Az árverést 1942. évi október hó 12. napján d. e. 9 órakor Bágyogszovát községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegész­­teni. Csorna, 1942. évi május hó 16. napján. A csornai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13345 Árverés. 9015/1942. tkvi szám. Országos Földh­itelinté­­zet végrehajtatának Rácz Imre és neje Hódmezővásár­hely. Gorz­satunya 640. szánta lakosok végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 9484 pengő 48 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Hódmező­vásárhely városban fekvő s a hódmezővásárhelyi költ. 27028. számú telekkönyvi betétben A. 4 1—2. sorsz. alatt teh­ert ingatlanra 10.706 pengő 50 fillér kikiáltási árban étrendéit©. Az árverést 1912. évi október hó 26. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (kir. járás bíróság, földszint 7. ajtói fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár ,kéthar­madáb­ál alacsonyabb áron nem adható el Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Hódmezővásárhely, 1942. évi Július hó 20. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 0813 Árverés: 12584/1942. tkvi szám. A monori kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság a monori kir. járás­bíróságnak Mikn­én László mé­r sz. Holámisztói Erzsébet hagyatéki ügyében a m­. kir. kincstár jogügyi igazgató­ságnak 378/1942/2/1. indítványára kelt Pk. 8124/1940/7. számú megkeresése alapján az 1881 : LX. t.-c. 205., 206 és 207. §-a értelmében a végrehajtási árverés joghatá­lyával bíró árverést az alábbi ingatlanok értékesítése, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Sándor György. 170 pengő, dr. Klein Jenő 895 pengő, dr. Ács János­­szabadkai 1 200 pengő, dr. Sállai Ábrás 531 pengő. Egye­sült Czeglédi Ipar Kereskedelmi és Népbank r. 1. 3.400 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett az Alberti községben fek­vő s I. az alberti 729. sz. telekkönyvi betétben A. 1. 2—3. sorsz., 594. 593/2. hrsz. alatt felvett ingatlannak B. Z. szerint Mikidén Lászlóné sz. Holánszki Erzsébet nevén álló 1/2-ed rész illetőségére 105 pengő kikiáltási ám­mal , II. az alberti 1774. .sz. telekkönyvi betétben A. 1-H 2. sorsz., 453. hrsz. alatt felvett ingatlannak B. 4. szí­ríai Miklián Lászlóm"­ sz. Holánszki Erzsébet nevén álló 1/2-ed rész illetőségére 4.000 pengő kikiáltási árban­­Ill. az alberti 2425. sz. telekkönyvi betétben A. "-H 1. sorsz., 2626. hrsz. alatt felvett, s Miklián Lászlóné sz. Holimsztói Erzsébet nevén álló ingatlanra a C. 182 sorszám alatt Holánsz­ky József és neje Schneider Anna javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartásával 1.590 pengő kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Alberti község községházánál megtartására 1942. évi december hó 18. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanennyi százalékára kell kiegészíteni. Monor, 1942. évi július hó 9. napján. A monori kir. járásbiró­ság, mint telekikönyvi hatóság. N *21455 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Ptk. 710.715/1942. szám. Dr. Leivenstein Árpád ügyvéd által képviselt Ferenc József-tér 5—6. sz., Kávéház r. t. javára 732 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 319873. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1942. évi augusztus hó 25. napján lefoglalt és 2.587 pengő 40 fillér becsértékű ingóságokra az árve­rés kitűzése iránt fen­tnevezett végrehajtató által meg­­keresletvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, va­lamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll ,és ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, V., Mérleg­ utca 2. szám, alagsorban leendő megtartására határidőig 1942. évi október hó 5. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, pián­inó, függöny, szőnyeg, jégszekrény, ventillátor, tükör, színházberendezés, székpárna és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi szeptember hó 17. napján. Szabó Sándor, kir. kvv. végrehajtó. O P 13843 Árverés. Pk. l. 00838/1940., 52118/1941. szám. Dr. Berakő Géza ügyvéd által képviselt Berényi Ferenc ja ../ra 186­­- 292 pengő tőke és több követelés és járulé­kai erejéig az I. Iii. kerületi kir. járásbíróság 1940. évi 60838. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1940. évi no­vember hó 30., 1941. évi február hó 28. napján lefog­lalt és 1342 1 185 pengő becsértékű ingóságokra az LVIII. kerületi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sei és az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. Ingatlan árverések. .árverés. 3837/1942. tk. szám. Alföldi Takarékpénztár Debrecenben végrehajtatának, Szabó Lajos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 790 pengő tőke követelés és járulékai behajtása végett a Derecske köz­ségben fekvő s­z­derecskei 2221. szám­i telekkönyvi betétben A. -1 4. sorszám, s 6705 -1. helyrajzi szám alatt felvett, szántó a II. fordulóban 1 hold 126­5-ös területű ingatlanból Szabó Lajos B. t. sorszám szerinti b­ 2-ed rész illetőségére 498 pengő 75 fillér kikiáltási árban, a derecskei 2645. számú telekkönyvi betétben A. IV 1. és 3. sorszám és 5278/3. helyrajzi szám alatt felvett szőlő a Csuklykertben, 239­5-ös területű, 6710/5. hely­rajzi­­szám alatt foglalt szántó a II. fordulóban I hold 1004 D-ös területű s egészben Szabó Lajos tulajdonát képező ingatlanra 1585 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1912. évi október hó 17. napján, délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében Tsotthy Miklós­ utca 238. szám, emelet 5. ajtószám) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverés alá kerülő derecskei 2221. számú betétben felvett ingatlant, ha az árverés megtartását Katz Dezső kéri 4410 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet, (5.610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-al. Katz Dezső követelésére a derecskei 2645. számú betétben felvett ingatlant eladni nem lehet. Bánatpénz: a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni, Derecske, 1942. évi május hó 30. nap­ján. A derecs­kei kir. jársafoltóség, mint telekkönyvi hatóság. N 9822 Árverés. 5046/1942. tkvi szám. Ungvári Kereskedelmi Bank r. t., mint a kir. Vinobrádi Takarékpénztár ung­vári fiókjának jogutóda végreha­jtasának Zelczer Béláné szü­l. Österreicher Lujza végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4571 P 42 t tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, a Királyhelmerc községben s a királyhedneci, 1251. számú telekkönyvi betétben A. T. ,1—3. sorszám, 933., 934., 936/1. hrsz. alatt felveti és B 5., 6. sorszám szerint egészben Zelczer Béláné szül. Egyes szám ára 20 fillér

Next