Budapesti Közlöny, 1943. június (77. évfolyam, 123-143. szám)

1943-06-01 / 123. szám

Budapest, 1943« 123« szám. Kedd, jimius 1« BUDAPESTI •• •• K 0 Z L () X Y. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánihirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/­m­ sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 8 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. ,— Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 281, „ negyedévenként 3 „ 84 M Magánosoknak havonkint 3 „ 20 ,, „ negyedévenként 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 18 „ ,, „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint 4 ar. P 80­­, Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke s 2.720 1943. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete az Országos Magyar Sa­jtókamara választott önkormányzati szervei, továbbá az Országos Sajtótanács elnöke, elnökhelyettesei, a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke által kijelölt, illetve az Országos Magyar Sajtókamara által választott tagjai megbízatásának újabb meghosszabbítása tárgyában. 3.060/1943. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak átköltözködési illetményeire vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában. 1.805/em­. 18.—194.3. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a honvédelmi szolgáltatásként igénybevett lovak (öszvérek), fogatos járóművek, valamint ezeknek felszerelése ideiglenes használatáért járó térítési díjak ujabb megállapítása tárgyában. 164.269/eln. 35./1943. H. M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a légitámadások­ által okozott károk jelentésének a MÁV-, tor­­dák utján való továbbí­tása tárgyában. 129.773/1943. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és a for­galmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. 120­10/1043. P. M. szám. A m­. kir. pénzügyminiszter rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapitása tárgyában. Hivatalos Értesítő, 160-453, 160-464 HIVATALOS RÉSZ. ,4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kovács Gyula nagyszalontai állami gimná­ziumi, Sab­a János nyíregyházi, Rédl Jenő jászapáti és Kiss Horváth Jenő szatmárnémeti kir. kat. gimnáziumhoz szolgálattételre beosz­tott, továbbá Hantos István nagybányai, dr. Bikácsi László kispesti, Farkas Jenő nagy­­kállói állami gimnáziumi, Mikecs László ko­lozsvári állami gyakorló gimnáziumhoz szolgá­lattételre beosztott, ezidőszerint a berlini Col­legium Hungáriáimban működő, Klemm Ádámné dr. Schultész Irma óbecsei, dr. Norja Tibor pestszenterzsébeti és Micics Dejánné Okanovics Nevenka újvidéki állami gimná­ziumi, illetve leánygimnáziumi helyettes taná­rokat az állami gimnáziumi tanárok létszámába rendes tanárokká kinevezte. 1108.517/1943. VI­­I. szám. — 1943. május 31.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Békefi László bajai és Palánk István szombat­helyi állami kereskedelmi középiskolai helyet­tes tanárokat állami kereskedelmi középiskolai rendes tanárrá kinevezte. (­121.280'1943. VI. 2. szám. — 1943. május 29.1 .4 magyar királyi vallási és közoktatásügyi miniszter Meszléry Ceresztin okl. vegyészmér­nököt az állami ipari középiskolai tanárok lét­számába állam­i ipari középiskolai rendes ta­­nárrá a budapesti m. kir. állami vegyi ipari kö­zépiskolához kinevezte. (123.626/1943. VI. 2. szám. — 1943. május 29.) .4 magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Grigercsik Jenő kolozsvári m. kir. állami gép- és villamosipari középiskolai he­lyettes tanárt az állami ipari középiskolai taná­rok létszámába állami ipari középiskolai ren­des tanárrá kinevezte. (123.09. 1913. VI. 2 szám. — 1943. május 28.) .4 magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Szendrei Lászlóné Cserjés Margit okf. kereskedelmi iskolai tanárt az állami ipar­iskolai tanárok létszámába állami ipariskolai helyettes tanárrá az újvidéki m. kir. állami nőipariskolához kinevezte. (123.651/1943. VT. 2. szám. — 1943. május 29.) .1 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Czikéli Ernő okl. gépészmérnököt az állami ipari középiskolai tanárok létszámába állami ipari középiskolai helyettes tanárrá a kolozs­vári m. kir. állami gép- és villamosipari közép­iskolához kinevezte. (123.922/1943. VT. 2. szám. — 1943. május 29.) .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Tempfli István szatmárnémeti kir. tanfel­ügyelői hivatalba beosztott állami tanítót, Bo­­ross­ Mária szatmárnémeti 111. számú állami népiskolai tanítónőt a szatmárnémeti hegyi úti állami mezőgazdasági népiskolába állami gaz­dasági szaktanítókká kinevezte. 1124.320/1943. VI. 2. szám. — 1943. május 29.) .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter özv. Litkey Péterné Bodnár Ilona hajdúböször­ményi mezőgazdasági népiskolába beosztott állami helyettes népiskolai tanítónőt állami népiskolai rendes tanítónővé kinevezte. (124.281/1943. VI. 2. szám. — 1943. május 29.) A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Nagy Benő ceglédi lakost az állami ipariskolai műhelyoktatók létszámába a buda­pesti m. kir. állami felső ipariskolához állami ipariskolai műhelyoktató gyakornokká ki­nevezte. (123.686/1943. VI. 2. szám. — 1943. május 29.)( 1 m. kir belügyminiszter Andrási Etelkát, Czimbalmos Rozáliát, Gyergely Máriát, Györ­­bire Máriát, Fábián Ottiliát, Ferencz Gizellát, Fogarassy Jolánt, Frölich Ilonát, Herner Ilo­náit, Kiss Gizellát, Molnár Erzsébetet, Oláh Irént, Székely Rozáliát és Vesco Editet m. kir. egészségügyi védőnőgyakornokká kinevezte. 320.085/1943. XV. B. M. szám.) A m kir. Horthy Miklós Tudományegyetem rektora Ihar József és vitéz Berta Mihály sze­­gődményes szolgákat ideiglenes kisegitő szol­ Egyes szám­ára 16 fülér. *­ gákká felfogadta. A félfogadást a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 64.914/1943. IV. 1. számú leiratában jóváhagyólag tudomásul vette. A m­. kir. minisztérium 2.720/1943. M. E. számú rendelete az Országos­­Magyar Sajtókamara választott önkormányzati szervei, továbbá az Országos Sajtótanács elnöke, elnökhelyettesei, a m­. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke által­­kijelölt, illetve az Országos Magyar Sajtókamara által választott tagjai megbízatásának ujabb meg­hosszabbítása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1939 : II. t.-c, 141. §-ának első bekezdésében és a 166. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli :­ ­­ §­ Az Országos Magyar Sajtókamara választott önkormányzati szerveinek, továbbá az Orszá­gos Sajtótanács elnökének, elnökhelyetteseinek, valamint a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke által kijelölt és az Országos Magyar Sajtó­kamara által választott tagjainak a 6.070/1938. M. E., illetőleg a 6.990/1942. M. E. és a 3.160/ 1942. M. E. számú rendeletek értelmében lejáró megbízatása az Országos Magyar Sajtókamara­­ szervezetének törvényhozási­­uton való szabá­lyozásáig, de legkésőbb 1943. évi december hó 31. napjáig meghosszabbittatik. Budapest, 1943. évi május hó 26.-án Kállay Miklós s­ k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 3.060/1943. M. E. számú rendelete az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak átköltözködési illetményeire vo­natkozó egyes rendelkezések módosítása tár­gyában. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 . II. t.-c. 162. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• Állami és vármegyei tisztviselők és egyéb al­kalmazottak, úgyszintén az 1.700/1937. M. E. számú rendelet (Rendeletek Tára 33. oldal) 30.

Next