Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. december (77. évfolyam, 271-294. szám)

1943-12-01 / 271. szám értesítője

Budapest, 1043. 271. szám. Szerda, december 11 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE a tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégtési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, X. kerület, Cserkesz­ utca 75. házszá­m. földsznton teendő megtartására határidőül 1043. évi december hó 17. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt személyautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még ak­kor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felul van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1913. évi november hó 17. napján. Bíró József, kir. bír. végrehajtó O­F 10892 Árverés. Pk. VII. 613.941/1913. szám Dr. Steiner Imre budapesti (VI. Lovag­ utca 20. sz.) ügyvéd által kép­viselt Nagy István javára 200­0 tőke és jár. erejéig a bpesti közp. kir. járásbíróság 1943. évi 104368 sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi október hó­­13-án lefoglalt és 24.100 P becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, XIII. ker., Petneházy-utca 2­0/c. házsz­ám, földszinten, udvarban leendő megtartására határidőül 1943. évi december hó 2. napjának délelőtti egy­negyed 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, kocsik, szerszámok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előző ég hozzájárult —é■ el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak­­ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.090 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi november hó X. napján. Gintner Bea, kir. bír. végrehajtó. O­F 1688. Árverés. Pk. X. 710.443/1942. szám Dr. Sebestyén József Pál ügyvéd által képviselt Gon­da Emőné javára 1.317 pengő 34 fillér főke és járulékai erejéig a buda­pesti közp. kir. járásbíróság 1942. évi 6253. sz. végzésé­vel elrendelt kielégitési végrehajtás során 1942. évi augusztus hó 17-én lefoglalt és 1.174 P becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, VII. ker., Király­ utca 105. ház­­szám, III. emelet 2. ajtószem alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi december hó 2. napjának dély.Am­i 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróság lefog­alt bútorokat, festmények, függöny, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek ,készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzel­eg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi október hó 29. napján. Dr. Augner Pál, kir. bir. végrehajtó. O­F 16001 Árverés: 1034/1943. vght. szám. Dr. Simonyi Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Richards Richard győri posztógyár rt javára 189 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti kir. járásbíróság 1942. évi 418 401. sz. vég­zésével elrendelt kielégitési­ végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1943. évi junius hó 1. napján lefog­lalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a beregszászi kir.­­­biróság Pk. 10122/1943. számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1903 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján való megtartását elrendelem és végrehajtást szenvedő lakásán, Mezőváriban leendő megtartására határidőn! 1943. évi december hó 23 napjának délelőtti fél 10 órájára tűzetik ki, amikor a birói tag b efoglalt juhok és bárányokból álló ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek — de legalább a becsár kétharmadrészéért — készpénzfizetés melett el fogom adni. Beregszász, 1943. évi november hó 22. napján. Szegő Jenő, kir. bír. végre­hajtó. OF 16900 A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y"-l­ett és melléklapjában » „hivatalos Értesítő**-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 46 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 30 ar. f, mely előre fizetendő. Magánérdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is.­ Ezenfelül fizetendő a tárméldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanán érési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9­­ír. P, vidéki hirdetők részére 10 ar. P, mely átalány­­összegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugta­­kézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hiva­talos hirdetmények díjszabása mértékadó. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetéseit közzététele a kézirat keéil.eztét követő harmadik napon történik.­ ­ A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * Hivatalos hirdetmények, ingé árverések» Árverés. Pk. V. 612883/1943. szám. Dr. Vági József Ügyvéd által képviselt Pesti Izraelita Hitközség javára 610 pengő • 42 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi .kár. járásbíróság 1043. évi 612333. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi november hó 5. napján lefoglalt és 1120 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­­zett, végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és éltettük a nük halasztó hatályú igény,kereset folyamatban em­es, az­ árverést kitűző, és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Izabella­ utca 66. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határ­időül 1043. évi december hó 16. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzlet­­berendezést, papírárut s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacso­nyabb áron csak azott esetben, ha ahhoz végrehajtást­­szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelein­ti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiátlási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi november hó 22. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 16900 Árverés. Pk. VII. 612466/1013. szám. Dr. Vági József budapesti ügyvéd által képviselt Pesti Izr. Hitközség Vallás-erkölcsi Testület javára 682 pengő 56­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi ker. járás Bíróság 2043. évi 612466. számú végzéséve­ elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi szeptember hó 21. napján lefoglalt és 2130 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­ettén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a jogi. jegyzőkönyvek­bő­l ki nem tűnő más fog­lall­ajtók javára is, amennyiben kielégítési jogaik ma­i,s fennáll és effienyik halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak, végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., K­nizál­­utca 31. szám, IV. em. 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1943. évi december hó 26. napjá­nak délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, festményeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát kajban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverehet­nek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül letesz­ik. Buda­pest, 1943. évi november hó 24. napján. Talán Árpád, kiír. bír. végrehajtó. O­F 16907 Árverés. Pk. VII. 614685/1043. szám. Dr Vági József ügyvéd által képviselt Pesti izraelita hitközség vallás­­erkölcsi test. javára 1584 pengő 58 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi november­i hó 2. napján lefoglalt és 3800 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, V., Wekerle Sándor­ u. 5. sz. III. emelet 11/A ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi december hó 22. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag­ lefoglalt bútorokat, kendervászon, kemény­ lőpor s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmad­ részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon in­'cságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak­ azok árverezhetnék, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül letesz­i. Buda­pest, 1943. évi november hó 27. napján. Dr. Jan­is Károly, kir b'r. végrehejtó, . O­F 16998 Árverés. 868/1943. vht. szám. A k id írott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy az egri kir. törvényszéknek — járásbíró­ságnak 1043. évi 7524. számú végzése alapján dr. Póka István ügyvéd által képviselt Országos Központi Hitel­szövetkezet végrehajtat­án­a­k, 18000 pengő tőke, ennek 1943. évi február hó 1­5. napjától járó 5 százalék ka­mata és 806 P 10­0 megállapított költség erejéig 1913. évi május hó 8. napján foganatosított ki as égitest végre­hajtáshoz le- és felülfoglalt és 18.500 pengőre­­becsült 13 darab trió, 2 csép­­őszekrény, 1 személyautó és egyéb ingóságokat Dormáncfon, Engel tanyán, az 1943. évi december hó 4. napján d. e. 11 órakor, végrehajtást ‘szenvedőnél, bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek el­adom. A lefoglalt ingók a kikiáltási ár két­harmadán alul el nem adhatók. Eger, 1943. évi november hó 15. ayzt­ján. Bikfa­lvi Ernő, kiír. bír. végrehajtó. O 15140 Árverés. Pk. 2776/1943. szám. (Vh 366/1043. szám.) Dr. Mandel Sándor ügyvéd által képviselt özv. Enyedi Andrásné végrehajtató javára, f­egy verneki lakos, vég­rehajtást szenvedő ellen 478 - 40­0 tőkekövetelés és já­rulékai erejéig a szolnoki kir. járásbíróság P. 221/1942. számú végzésével elrendelt s hivatalból foganatosított kielégítési végreha­jtás során 1942. évi december hó 12. napján lefoglalt (felülfoglalt) és 5220 pengőre becs­ül ingóságokat, közöttük : sertések, lovak, tehenek, stb. Fegyvernek községben, végrehajtást szenvedő lakásán, 1943 évi december hó 16. napjának d. e. 1­ órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a legfőbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kéthar­­m­adrészénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitű­zöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti in­gókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. — Ezek a következők : özvegy Enyedi Andrásod 7050. Középeurópai Minerva .Biz* * *. 819. Törökszentimiklós, 1943. évi november hó 18. napján. Lenkei F. Gyula, kir. bír. végrehajtó. O 15185 Árverés. Pk. X. 610.870/1943. szám. Dr. Bárczy Boldi­zsár ügyvéd által képviselt Általános Gépkocsi Közle­kedési R. T. javára 37 pengő 54 fillér tőke és járulékai erejéig a bpesti közp. kir. járásbíróság 1943 évi 5522. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1943. évi augusztus hó 16-án lefogta!! és 1600 P becsértékű in­góságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­­t­­átó által megkerestetvén a megnevezett és ezen hi­ rdet- I menyből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem Egyes szám­ára 32 fillér.

Next