Budapesti Közlöny, 1944. január (78. évfolyam, 1-24. szám)

1944-01-04 / 1. szám

". Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokén is. Ezenfelül fizetendő s­zámpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portóköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és Ingatlanárverést hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9’— ar. P, vidéki hirdetők részére 10*— ar. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak. •• ^ ^ •• 1$m Budapest, 3LS44. Szombat, Jaguár 1 BUDAPESTI N­ I V A T A Hivatalos hirdetések dija, a 300 azót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 48 ar. f, minden további 10, vagy kevesebb szóért SD ar. f, mely előre fizetendő. —­ Magánjhirdetések egyszeri közlési dija egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 az.­t a 300 azét meghaladó ingó- és ingatlanárverés! hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szívk­esszeség: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453­ . hivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1.­­, — Telefon: 160-4. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—­14. n. A m. kir. postatakarékpénztári számla szán*: 1S7.804. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. E­gy éves előfizetés ára . ........................................................................... . » 06*«- »- ? Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára .......................................... 18‘8® * k­i évi , . ........................................................................................®’"— • Egy évi „ . ....................................................................................* 62'-- « Egyes szám­ára 8 oldal terjedelemig ................................................... . . . « —'26 „ . „ , további 8 oldalanként .................................................. —'20 « Hivatalos Értesítő előfizetési óra Havonként 7*70 at. P, negyedévenként 23*10 sz. P, egyes szám ára —'32 at. f* Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek » m. kir. belügy­­mi­­ítérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20'— az. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 40.700/1943. B. M. szám. A m. kir. belü­gyminiszter rendelete a marhalevél kiállításáért fizetendő különdíj m­­értékének megállapítása és a beszedéssel kapcsolatos eljárás szabályozása tárgyában kiadott 47.000/1943 B. M számú rendelet kiegészítse tárgyában. 966.000/1943. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelet« az 1914—18. évi ha­vikölsönkárosultak támogatása tárgyában kiadott 240.000/1943. B. M. szám« rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 179.000/1943. F­M. szám. A m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelet« a sertéspestis elleni kötelező védőoltásnak egyes törvényhatóságokban való elrendelte* tár­gyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére báró losonczi Bánffy Dániel magyar királyi titkos tanácsos, földmivelésügyi minisz­ternek a haza szolgálatában szerzett kiváló ér­demei elismeréséül a Magyar Érdemrend nagy­keresztjét adományozom. napjárt Horthy s. k Kállay Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök a minisz­tériumnak a gyakorlati közigazgatási vizsga tárgyában kibocsátott 2.300/1934. M. E. számú rendeletének 3. §-a alapján dr. Balla István miniszterelnökségi miniszteri osztályfőnököt, dr. Harrer Ferenc nyugalmazott székesfővárosi alpolgármestert, dr. Márffy Ede egyetemi ny. r. tanárt, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagját, dr. Mártonffy Károly miniszteri tanácsos, egyetemi ny. r. tanárt, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsga­bizottság tagját, dr. Mikecz Ödön nyugalma­zott minisztert és dr. Nizsalovszky Endre egyetemi ny. r. tanárt, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagját, az Orszá­gos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság elnökhelyetteseivé, továbbá Horváth Sándort, Nógrád vármegye alispánját és dr. vitéz Imecs György nyugalmazott főispánt az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tag­jává a Bizottság megbízatásának hátralévő tar­tamára, 1945. évi december hó 31.-ig terjedő időre kinevezte 15. 196/M. E. I szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis­zte­r az Országos Tanítóképző Intézeti Tanárvizs­gáló Bizottság elnökévé az 1943—44. tanév tar­tamára dr. Ábrahám Ambrus egyetemi ny. r. tanárt, alelnökévé dr. Schilling Gábor c. egye­temi ny. rk. tanárt, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola ügyvezető igazgatóját új­ból kinevezte ; a Vizsgáló Bizottság tagjaivá pedig a filozó­fiára és pedagógiára dr. Bognár Cecil, dr. Halasy-Nagy József és dr. Mester János egye­tem­i ny. r. tanárokat, a magyar nyelvészetre dr. Klemm Antal egyetemi ny. r. tanárt, a ma­gyar irodalomra dr. Sik Sándor egyetemi ny. r. tanárt, a német nyelv- és irodalomra dr. Schmidt Henrik egyetm­i ny. r. tanárt, a törté­nelemre dr. Hermann István Egyed (magyar tört.) és dr. Tóth László egyetemi ny. r. taná­rokat (egyet, tört.), a földrajzra dr. Koguto­­wicz Károly egyeti­mi ny. r tanárt, a mennyi­ségtanra dr. Rédei László és dr. Iliesz Frigyes egyetemi ny. r fi /-r ~k‚ t mt , '*•.■; ítanra dr. r. i?wni ai. a r." , -t ,;•£‚••• ■. ,* Gy • o és ‚@. Kiss Arfán­d velemi ny. r narokat, az állattanra dr. Ab­rahám Ambrus és dr. Farkas Béla egyetmi ny. r tanárokat, az ásványtanra dr. Ferenczi István és dr. Koch Sándor egye­temi ny. r. tanárokat, a növénytanra dr. Gre­­guss Pál egyetemi ny. r. tanár­t újból kinevezte. (73.566/1943. IV­­T. szám.) A felsőház elnöke dr Báné Géza elnöki segédtitkárt a titkári cím használatára feljogo­sította és egyben a VII fizetési­ osztály jellegé­vel felruházta. Forray Ivánné irógépkezelőnőt pedig a X. fizetési osztály 3. fokozatába ki­­r .név . ti (96­/19­4-1. szám.) A m. kir. belügyminiszter 56.700/1943. B. M. szám­ú rendelete a'marhalevél kiállításáért fizetendő ’ különdíj mértékének megállapítása és a beszedéssel kapcsolatos eljárás szabályozása tárgyában kiadott 47.000/1043. B. M. számú rendelet ki­egészítése tárgyában. A marhalevél kiállításáért fizetendő különdíj mértékének megállapítása és a beszedéssel kap­csolatos eljárás szabályozása tárgyában ki­adott 47.000/1943. B. M. számú rendelet (meg­jelent a Budapesti Közlöny 1943. évi 144. szá­mában) kiegészítéseképen — a 3.620/1943. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi 144. számában) 5. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap­ján — a pénzügyminiszterrel és a­ földmivelés­ügyi miniszterrel egyetértve, a következőket rendelem : 1. a. (1) A 47.000/1943. B. M. számú rendelet 1 §-ában megállapított kü­löndíjat megfizetni nem kell, ha az uj marhalevelet a 100.000/1932 F. M. számú rendelet 16. §-ának (5) és (6) be­kezdésében foglalt rendelkezés alapján állít­ják ki. § (2) A különdíjat nem kell megfizetni abban az esetben sem, h­a az uj marhalevelet a 100.000/1932. F. M számú rendelet 20. § áltak­­ állítják ki, feltéve, hogy az új marhalevélen tulajdonosként azt vezetik be, aki a régi­­alap­marhalevél első oldalán az első rovatban az állatok tulajdonosaként szerepelt ! a 1) Az 1. §-ban foglaltak alapján különdíj beszedése nélkül a kiállított marhalevélre a marhalevélkezelő * következő szövegű feljegy­zést vezeti reá : „A ............../1943 B. M. számú rendelet 9 §-a alapján különdij fizetése alól mentes Az alapmarhalevélre tett feljegyzés szerint * kül­ö.dijat ......... község ’város’ marha levélkezelője ,...... . évi ......... bó­r 1 leszed­te. Kelt 194. évi hó . T­arhale'ítél'kezető 1 f2 Ha az alapmarhalevelet az 1943. év! Juliu* hó 1­napját megelőző időben állították ki, az (1) bekezdésben foglalt feljegyzés helyett — minthogy az alapmarhalevél kiállításáért különdijat akkor még nem fizettek és így a különdij lerovására az alapmarhalevél feljegy­zést nem tartalmaz — a következő feljegyzés­­ket) az uj marhalevélre reávezetni : * ..........­ ./1943. B. M. számú rendelet 1 § a alapján különdij fizetése alól mentes A? alapmarhalevelet .......... község /város’ marhalevélkezelője .......... évi ......... hé , . napján állította ki Kelt ........ . 194. .. évi „ ...........hó a marha levélkezelő­.*­ A lap mai imámáhos mellékletként csatolva van az 1848. év második felében közzétett rendeletek mutatója és számjegyzék*. Egyes fisán» ára '$3 fillér. - • Hí:-WA j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék