Budapesti Közlöny, 1944. december (78. évfolyam, 274-293. szám)

1944-12-01 / 274. szám

Budapest, 1944. 174. szám. Péntek, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg n­em haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 40 ar. f, minden további.10, vagy kevesebb szóért 80 ar. f, mely előre fizetendő. — E­aginhirdetések egyszeri közlési díja egy hasáb, egy m/m térfogat után 64 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban közzétett kivonatokért is. * Ezenfelül fizetendő a támpéldány ára, a bélyegilleték és az esetleges portaköltség. A 300 f at meg nem haladó Ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9’— ar. P, vidéki hirdetők részére 10'— sr. P, mely átalányösszegben egy támpéldány ára, a bélyegilleték, a vidékről feladott hirdetéseknél a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bennfoglaltatnak.­­ A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, 1., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453. Kiadóhivatal: Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464. Fiókkiadóhivatal: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.800. A Budapesti Közlöny előfizetési ára és feltételei Közhatóságok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy év. Egy éves előfizetés ára.................................................................................... 26’— av.­­ Magánosok számára az előfizetés legrövidebb időtartama egy negyed év. Negyedévi előfizetés ára ............................... IS'CO „ Félévi „ H ........................................................................................81­— „ Egy évi „ „ ............................................. flO'— n Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig —’28 „ „ „ „ további 8 oldalanként........................................................... —’26 * Hivatalos Értesítő előfizetési ára Havonként 7’70 sz. P, negyedévenként 23’10 al. P, egyes szám ára —’32 al. P Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20’—­ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke i­s 1.200/1944. B. M. K­g- szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a hadigondozás újjászervezéséről szóló 4.500/1943. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában ki­adott 3.500/1944. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 1.210/1944. hg. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a hadműveletek következtében lakóhelyükről eltávozni kényszerült hadigondozottak ideiglenes nyil­vántartása és hadigondozási igazolvánnyal ellátása tárgyában. 631.300/1944. F. M. szám. A m. kir. földmivelésü­gyi miniszter rendelete a mezőgazdasági főiskolák és a gazdasági akadémiák egyes évfolyamain a tanulmányoknak rövidített tanulmányi rend szerint való befejezésétől. 126.790/e­n. 36.—1944. H. M. szára. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a hadműveleti kiürítés során a felvevőterületekre távozott légoltalmi szervezetek tag­jainak és anyagának nyilvántartása és alkalmazása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. had­pataki Pataki­ Tibor miniszter­­elnökségi államtitkárt ettől az állásától saját kérelmére felmentem. Kelt Budapesten, 19­1­1. évi november hó 27. napján. Szálasi s. k. Szöllősi Jenő s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Lugossy Gyula kórházi adjunktusnak a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem orvostudományi karán a „Szembetegségek chemiotherapiája“ című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ebben a minő­ségében megerősítette. (62.211/1914. IV. 1. V. K. M. szám.) .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter­ Tóth Ernő és Tóth Margit Mária állami keres­kedelmi középiskolai helyettes tanárokat állami kereskedelmi középiskolai rendes tanárrá ne­vezte ki. (1941. november 26. — 117.595/1941. VIII. 2. V. K. M. szám.) Győr thj. város polgármestere 6.842/1944. számú­­határozatával Sugár Árpád elektro­technikai és műszaki vállalatához kirendelt ■taksa József vállalati­­vezető, vállalatvezetői kirendelését hatálytalanította. (13678) Győr bhj. város polgármestere 10.145/1944­ . szám alatt Kalisch Simon zsidó fogvásó vállalat vezetésére Pedri György győri lakost kiren­delte. / ‘ (13679) A m­. kir. Szeligy miniszter 1.290/1944. hg. B. M­. számú rendelete a hadigondozás újjászervezéséről szóló 4.500/ 1943. M M. E. számú rendelet módosítása tá­rgyá­ban kiadott 3.500 1944. M. E. szám­i rendelet végrehajtása tárgyában. A 4.500/1943. M. E. szám­i rendelet módosítá­sáról szóló 3.500/1944. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján a honvédelmi miniszterrel egyet­értve a következőket rendelem : 1. §•­ ­3. §. A hadigondozás, a hadisegélyezés, továbbá a hadbavonultak és hozzátartozóik polgári érde­keinek védelme a gyógy­ászati hadigondozás és a gondozottaknak mesterséges testrészpótlóval és gyógyászati segédeszközökkel való ellátása körében az ügyintézési hatáskört a belügy­miniszter az Országos Hadigondozó Hatóság útján gyakorolja. (1) A hadtest (honvéd kerületi) hadigondo­zási felügyelők, a m. kir. honvéd vöröskeresz­tes üdülő és elbocsátó állomások parancsnokai, a járási (városi, kerületi) hadigondozó tisztek, valamint a kórház és az üdülő hadigondozó tisztek mind a hadigondozottak, mind a hadba­­vonultak, és hozzátartozóik ügyeiben az Orszá­gos Hadigondozó Hatóság rendelkezései szerint járnak el. (2) Az üdülők parancsnokai, a járási (városi, kerületi) és a kórház hadigondozó tisztek egyes gondozási, illetőleg érdekvédelmi ügyekre vo­natkozó jelentéseiket, amennyiben azok az Országos Hadigondozó Hatóság intézkedését kí­vánják, közvetlenül terjesztik fel az Országos Hadigondozó hatósághoz. A hadtest (honvéd kerület) hadigondozási felügyelőhöz kell fel­terjeszteni azokat az ügyeket, amelyek tárgyá­ban saját hatáskörében intézkedhetik, illetőleg amelyre vonatkozólag maga a hadigondozási felügyelő adott utasítást. (3)­­ A járási (városi, kerületi) hadigondozó tisztek a hadigondozással, a hadisegélyezéssel és a hadbavonultak érdekvédelmével kapcsola­tos működésükről szóló időszaki jelentéseiket, valamint általános jelentőségű előterjesztéseiket továbbra is az illetékes hadtest (honvéd kerü­leti) hadigondozási felügyelőhöz terjesztik fel. A hadtest (honvéd kerületi) hadigondozási fel­ügyelő az időszaki jelentéseket átvizsgálja, azokra vonatkozóan saját észrevételeinek meg­tétele mellett összefoglaló jelentést készít és azt a hozzá felterjesztett jelentésekkel együtt az Országos Hadigondozó Hatósághoz felterjeszti. Sürgős esetben az általános jelentőségű előter­jesztéseket közvetlenül az Országos Hadigon­dozó Hatósághoz kell felterjeszteni s ilyenkor azoknak csak a másolatát kell egyidejűleg a hadtest (honvéd ker­ületi) hadigondozási fel­ügyelőhöz felterjeszteni. (1) A m. kir. hadirokkant ortopéd intézet és a m. kir. hadirokkantotthon a 3.500/1944. M. E. számú rendelet értelmében a belügy­miniszter felügyelete alatt működik. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézetek átadásának illetve átvételének foganatosítása tekintetében a belügyminiszter a honvédelmi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértve intézkedik. 4. §­A honvédelmi miniszter és a miniszterelnök által a gondozás körében, valamint a honvé­delmi miniszter által a hadisegélyezés és a had­­bavonultak és hozzátartozóik polgári érdekei­nek védelme körében kibocsátott rendeleteknek a jelen rendelettel, illetőleg a 3.500/1944. M. E. szám­i rendelettel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. , 5. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba. Budapest, 1944. évi november hó 27.-én. Vajna Gábor s. k. m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 1.210/1944. hg. B. M. számú rendelete a hadműveletek következtében lakóhelyükről eltávozni kényszerült hadigondozottak ideig­lenes nyilvántartása és hadigondozási igazol­vánnyal való ellátása tárgyában. A hadműveletek következtében lakóhelyükről eltávozni kényszerült hadigondozottak ideigle­nes nyilvántartása és hadigondozási igazol­vánnyal való ellátása tárgyában — figyelemmel a 3.500/1944. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra — a következőket rendelem : 1. §• (1) A hadműveletek következtében lakó­helyükről eltávozni kényszerült (továbbiakban: menekült) személyeket, akiknek hadigondozási igénye már megállapítást nyert, jelentkezés ese­tén a tartózkodási hely (1. § (1) bek.) szerint illetékes hadigondozási nyilvántartó hatóság (községi jegyző, polgármester, kerületi elöljáró) köteles ideiglenesen nyilvántartásba venni. Ám­ 26 fillér. \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék