Budapesti Napló, 1902. február (7. évfolyam, 31-58. szám)

1902-02-24 / 54. szám

54. számi Budapest, hétfő BUDAPESTI NAPLÓ 1902. február 24.’­­3 Meline és a nacionalisták. A francia po­litikai köröket most érdekes eset foglalkoztatja, sőt fontos is annyiban, hogy hatással lehet a küszöbön álló képviselőválasztásokra. Remiremont­­ban Meline lép föl jelöltül, aki már sok év óta képviseli ezt a kerületet. Váratlanul ellenjelöltje akadt Flayelle nacionalista nagybirtokosban, aki igen befolyásos férfiú a kerületben és joggal re­mélhette győzelmét. Meline és barátai már meg­rémültek, amikor Flayelle kijelentette, hogy nem akar nehézségeket okozni Meline-nek, az ellenzéki pártok vezérének és visszalép a je­löltségtől. Másnap megjelent a lapokban a Patrie Frangais liga elnökeinek (Mercier tá­bornok, Lemaitre és Cavaignac) levele, amely­ben köszönetet mondanak Flagellenek áldo­zatkészségéért és hangsúlyozzák, hogy a kor­mány ellenségeinek a választásoknál tömörülniök és egyesülniük kell. A baloldal orgánumai is leközölték ezt a levelet annak a bebizonyítására, hogy Meline a nacionalistákkal és a köztársaság más ellenségeivel tárgyal és maga kérte a Paine Frangaise közbenjárását az ellen­jelöltjénél. Méline kétségbeesetten védekezett e gyanúsítás ellen és tagadta, hogy bármit is tett volna azért, hogy Flayellet visszalépésre bírja és Flayelle jelölt­ségétől egyáltalán meg nem ijedt. Erre válaszolt most szombaton Flayelle és azt mondta: A Patrie Frangaise birtokában levő írások bizonyítják, hogy Meline elfogadta Mercier, Lemaitre és Ca­vaignac közbenjárását és helyeselte az ellenzéki pártok egyesülését. Ha Meline ma más nézeten volna, úgy ő (Flayelle) fenntartja jelöltségét vele szemben. Meline, aki ellenjelölttől is fél, és attól is, hogy a nacionalistákkal való szövetkezése kompromittálhatná, most nyílt levelet tesz közé, amelyben azt mondja, hogy ő a liga közbenjárá­sáról csak utólag értesült, a liga megbízottaival folytatott tárgyalások alatt. A megbízottak éppen­séggel nem tették függővé Flayelle visszalépését a kormányellenes pártok szövetkezésétől. De ha Flayelle ragaszkodnék ehhez a feltételhez, hát csak tartsa fenn jelöltségét. Politikai körökben kí­váncsian várják a nacionalisták válaszát. A spanyol munkásforradalom. Több távirat ma arról ad hírt, hogy a spanyolországi munkás­lázadás szünőfélben van. A helyzet azonban meg­nyugtatónak még alig mondható, mert még újabb csapatokat kellett küldeni Barcelonába. Madrid, február 13. Több itteni munkás-egyesület nem hajlandó a holnap megkezdődő sztrájkhoz csatlakozni. A vidék­ről beérkező táviratok jelentik, hogy mindenütt teljes a nyugalom. Bilbao­ban elfogtak három Barcelonából ideérkezett anarkhistát. Szevillában a prefektus be­tiltotta egy munkásgyűlés megtartását. Általából két vadászzászlóalj megy Barcelonába. . Barcelona, február 23. Ma délelőtt nyugalom uralkodott. Azt hiszik, hogy a rendzavarások már nem fognak ismétlődni. Az anarchista­ elfogatások egyre tartanak. Egy hir­detmény szerint az egyetemen holnap ismét megkez­dik az előadásokat. Páris, február 23. A Havas-ügynökség jelenti Barcelonából e hó 22-én este 7 órától • Megerősítik, hogy a különböző közúti vasutak és több gyár ismét megkezdi az üze­met. Egy összeütközés alkalmával a katonák megöl­ték a sztrájkólók két vezetőjét. Több elfogatás is tör­tént, azok közt több anarkhizmussal vádolt nőt is tartóztattak le. Tarosában 8 letartóztatás történt. A Pases de Gardán egy dinamittöltényt találtak. A ható­ságok igyekeznek a rendet helyreállítani. Számos vállalkozó kifizette a sztrájkólóknak a heti bért, hogy a munkába állásra bírják őket. A lapkiadók igyekez­nek biztosítani a lapok megjelenését. Tortosában és I­­arosban aggasztó jelek az általános sztrájk kitöré­sére mutatnak. Nagy zendülés volt Batheaban. A fel­izgatott tömeg „Le az árulókkal !“ kiáltások közt vo­nult át az utcákon. Madrid, február 23. A Liberal tudósítója beszélgetést folytatott a barcelonai főkapitánynyal, aki azt mondta, hogy a rend helyre van állíva. A közúti vasút és a kocsik ismét közlekednek, a kikötőmunkások munkába álla­nak. Sok gyár azt a kívánságot fejezte ki, hogy is­mét megkezdik az üzemet. A főkapitány azt a remé­nyét fejezte ki, hogy holnap az összes munkások megjelennek a munkánál. Továbbá kjelentette, hogy a német konzul látogatást tett nála, hogy kollegái nevében tiltakozzék ama híresztelés ellen, mintha a konzulok kormányaik oltalmát szándékoztak volna kikérni Végül azt mondta a főkapitány, hogy e­gy hatalmi eszköz áll rendelkezésre, hogy minden eshe­tőséggel szembeszállhassanak. Járosbitest küldtek neki anélkül, hogy kérte volna. НШЕК­ Budapest, február 24. — BUDAPESTI NAPLÓ. Február 28-án új előfizetés nyílik a Budapesti Naplóra. Kérjük azo­kat a tisztelt olvasóinkat, akiknek az előfizetése ezen a napon lejár, méltóztassanak a megújításról idejekorán gondoskodni, hogy a lapot akadálytala­nul küldhessük tovább. — Személyi hír. Gróf Apponyi Lajos magyaror­szági udvarnagy ma Bécsből Budapestre utazott. — A király Budapesten. A király ma, hétfőn reggel 5 óra 40 perckor visszaérkezett Bécsből, ahol tudvalevőleg részt vett Rainer főher­ceg aranylakodalmán. Hivatalos fogadtatás ezúttal nem volt a pályaudvaron, ahonnan ő felsége egyenesen felhajtatott a várba. Délelőtt 10 órakor általános kihallgatás lesz a királyi palotában. — A király elismerése. Az Osztrák-magyar monarchia írásban és képben című irodalmi vállalat be­fejezése alkalmából ő felsége a következő legfelső kéziratokat adta ki: „ Kedves Széli ! Tizenhét év folyt le, mióta Isten­ben boldogult szeretett fiam, néhai Rudolf koronaher­ceg „Az osztrák-magyar monarchia Írásban és kép­ben“ címü irodalmi vállalatot életbe hívta. A nagyterjedelmü mű, a dicsőült koronaherceg eszméje és szellemében folytatva, immár befejezve lett és minden tekintetben megfelel alkotója magasztos szándékának, írásban és képben ecseteli drága hazánk viszonyait és szokásait, úgyszintén a szellemi és anyagi téren folytonosan haladó fejlődését és ez­által bizonyára hozzájáruland ahhoz, hogy a hazafias érzel­mek, valamint a trón és a hazához való hű ragasz­kodás ébren tartassanak és fokoztassanak. Ezen mű befejezésénél igazi megelégedésemre szolgál az összes munkatársaknak köszönetemet­­és teljes elismerésemet kifejezni, utasítván önt, hogy ezt az illetékkel meg­felelő módon tudassa. Kelt Budapesten, 1902. évi február hó 10-én. FERENC JÓZSEF, s. k. Széll Kálmán s. k. I. Kedves Lónyay grófné! Szeretett felejthetetlen fiam, Rudolf koronaherceg elhunyta után ön, mint az ő özvegye, az általa alapított „Osztrák-magyar mo­narchia Írásban és képben“ című mű védnökségét, beleegyezésemmel átvette s ezen hazafias vállalat iránt azóta folyton legéberebb érdeklődést és legszorgosabb gondosságot tanúsított. A mű, a boldogult koronaherceg méltó emléke, immár befejezést nyert és szívesen használom fel ezt az alkalmat arra hogy közreműkéséért legmelegebb köszönetemet és teljes elismerésemet fejezzem ki. Budapesten, 1902. évi február hó 10-én. FERENC JÓZSEF, s. k. III. Kedves Szögyény-Marich! Szeretett fiam, Rudolf koronaherceg e hunyta óta ön, mint az „Oszt­rák-magyar monarkhia írásban és képben“ című iro­dalmi mű igazgató-tanácsának elnöke és mint a meg­boldogult akaratának végrehajtója, nemes odaadással és lankadatlan buzgalommal ellenőrizte és támogatta a hazafias vállalatot. A mű befejezésének pillanatában önnek, sokévi sikeres működéséért köszönetemnek és teljes elisme­résemnek kell kifejezést adnom. Budapesten, 1902. évi február hó 10-én. FERENC JÓZSEF, s. k. Egy negyedik királyi kézirat a kitüntetéseket adományozta. Zárday József, a magyar államnyomda igazgatója a harmad­osztályú vaskorona-rendet, Morelli Gusztáv iparművészeti iskolai tanár, Szügyi Ferenc magyar államnyomdai osztályvezető és Gottermayer Nándor könyvkötő a Ferenc József-rend lovagkereszt­jét, Hetesek János államnyomdai első szedő a koro­nás ezüst érdemkeresztet és Beigl Henrik államnyom­dái galvándomborozó az ezüst érdemkeresztet kapták sikeres szolgálataik elismeréséül. Mind e kéziratok a hivatalos lap vasárnapi szá­mában jelentek meg, ugyan a lap nem hivatalos ré­szében közli mindazoknak a névsorát, akik a befeje­zett irodalmi vállalat magyar kiadásának intézésében mint bizottsági tagok közreműködtek és a magyar­­országi kötetekbe dolgozatokat adtak. — Böjti prédikációk. Benne vagyunk a nagy­böjtben s az egyházi szokásokhoz híven megkezdődtek a böjti prédikációk. A belvárosi főplébánia-templom­­ban minden pénteken délután négy órakor Jeszenszky fővárosi hittanár prédikál. A kőbányai új plébánia­templomban minden pénteken délután öt órakor Hock János országgyűlési képviselő, kőbányai plébános mond szentbeszédet s megelőzőleg délután fél ötkor orgonahangversenyt tartanak a templomban. Az első szentbeszéd alkalmával a templom zsúfolásig megtelt, jobbára belvárosi és várbeli közönséggel. A belvárosi szervita­ templomban minden vasárnap délután 5 óra­kor van böjti prédikáció, még­pedig német nyelven, a magyar prédikációt ugyanaznap reggel fél hétkor tartják. A német prédikációnak előtérbe való helye­zése miatt a belvárosi bizottsági tagok interpellálni fognak a városi közgyűlésen.­­ A Joghallgatók Tudományos Egyesülete szombaton felolvasó-ülést tartott, amelyen Márffy Ede a hadmentességi díjról tartott előadást. A nagyszámú hallgatóság közt voltak dr. Mariska Vilmos, Exner és Walton tanárok is. A felolvasás végeztével Mariska tanár meleghangú szavakban méltatta az értekező munkáját, valamint az egyesület egész működését. A jövő hét folyamán két felolvasást rendez az egye­sület ; az egyiken, hétfőn, Margálit Jenő joghallgató, a másikon, pénteken, Lukács Pál orvostanhallgató olvas fel. — Galléri Mór felolvasása. A köztisztviselők országos egyesületében ma délután Gelléri Mór tartott felolvasást a nők munkaköréről. A magyar iparfejlesztés elkes munkája min­denekelőtt utalt arra, hogy a nők csak oly foglalko­­zási ágakat öleljenek föl, mely egyéniségükkel har­monizál. A nehéz fizikai munkát követelő iparágaktól tartózkodniok kell, ellenben ahol a kézügyességet, a finomságot és ízlést kell belevinni a munkába, ott helyén vannak. Örömmel látja, hogy újabb időben, főleg az irodai foglalkozásokban hódítanak tért, ahol derekasan beváltak. Ma­­ rátér a nő fontos hivatására a háztartás körül, itt a takarékosság, a háztartás kellő gondozása, a cselédek nevelése, az otthon ba­rátságossá, vonzóvá tétele körül várnak rájuk kü­ln­­külön igen fontos feladatok, melyeknek szerencsés és tapintatos megoldása a családi élet boldogságának gyakran legfőbb tényezői. Külön fejezetben a honi ipar pártolásának fontosságára hívja fel az előadó az egybegyült szépszámú hallgatóság figyelmét. Az elő­adást nagy tetszéssel fogadták. — Székely-ünnep. Debreczenből táviratozzék, hogy a Csokonai-kör ma délután a városháza nagyter­mében a székely mentő­akció javára székely­ ünnepet rendezett. Az ünnepélyre a fővárosból lejöttek Györffy Gyula képviselő, Benedek Elek, Jakab Ödön, Jancsó Benedek, Gaál Mózes és Felszeghy József vasúti üzlet­vezető Kolozsvárról. Az ünnepély délután 5 órakor kezdődött. Debreczky Sándor orsz. képviselő megnyitó beszédében utalt a székely­ akció nemzeti fontossá­gára, és örömének adott kifejezést, hogy Debreczen városa az első azok között, akik a székelyeknek segítséget nyújtanak. Benedek Elek Hadak útja című nagyhatású felolvasása után Jakab Ödön négy újabb versét adta elő, közülök kettő székely vonatkozású. Gaál Mózes A virrasztó című elbeszélését olvasta fel, szintén négy hatással. Benedek János orsz. képviselő a csángókról írt versét adta elő, végül pedig Székely Gy­­ula, a debreczeni színház tagja énekelt székely da­lokat. Este a fővárosi vendégek tiszteletére nagy banker volt, melyen ott volt Debreczen szine-java. Az ünnepély a székely­ akció javára szép összeget jövedelmezett. — Eltűnt márkinő. Teyllard de Beynac márkinő eltűnéséről a mai lapokban megjelent közleményekre vonatkozólag Rudnay Béla főkapitány a következő nyilatkozatot adta ki: A ma reggel megjelent lapok Teyllard de Beynac francia nyelvmesternő eltűnéséről írván, egyes lapok azt a hírt közüik, hogy francia detektívek jártak a nevezettnek lakásán, ezen hír egyáltalán nem felel meg a valóságnak; a rendőrség már január hóban értesült a nyelvmesternő eltűnéséről és első feladatá­nak tekintette az eltűnt kilétének, családi viszonyai­nak a megállapítását és rokonainak az értesítését; éppen e célból a budapesti rendőrség fordult az itteni k­amala főkonzulátushoz nem pedig megfordítva. Leg­kisebb oka sincs a rendőrségnek arra hogy az eltű­nést politikai okokkal hozza kapcsolatba és valószínű­nek tartja, hogy az eltűntnek bejelentett nő valahol távol, külföldön lakó igen nagyszámú rokonainál időzik. Holmija iránt kénytelen volt a rendőrség a szabályoknak megfelelően intézkedni, mert a lakást­­adó a február 1-je óta ki nem fizetett lakást újból bérbe akarja adni és Budapesten nevezettnek a holmi kezelésével megbízható hozzátartozója nincs. Január hóban még nem indította meg az eljárást teljes alak­szerűséggel a rendőrség azért, mert feltételezte, hogy február 1 -e, amikor a lakás bérlete lejárt, Regnac életjelt fog adni magáról. Ez azonban meg nem tör­ténvén, a további nyomozás teljes alakszerűséggel folyamatba tétetett. — Törvény: törvény. A középnémetországi és szászországi nagyiparosok Magyarország piacát na­gyon is számításba veszik üzleteik érdekében. Arra azonban nem hajlandók, hogy postai küldeményeikre legalább annak a helységnek a nevét magyarul írják föl, amelyben azt kézbesíteni kell. E helyett olyan bolond dolgot cselekedtek meg, hogy valami konfe­renciának határozataképpen arra kérték föl a biroda­lom kormányát, hogy lépjen közbe a magyarországi helységnevek magyarosítása ellen.­­ Ugyan német uraságok, hiszen a törvény: törvény. Azt nem lehet csak úgy sundam-bundam jobbra-balra kiforgatni a maga valóságából. — Beteg festő. Római jelentés szerint Siemi­­radski Henrik, a híres lengyel festő, akinek Hero ele­ven fáklyái című nagy festménye nemrégen Budapes­ten is ki volt állítva, aggasztóan megbetegedett. Az orvosok féltik a beteg festő életét. — Himlőjárvány a Riviérán. A hólyagos himlő, amely Londonban már hosszabb idő uralkodik, újab­ban Angliából való behurcolás folytán a francia Riviérán s különösen Nizzában is mutatkozik. Tőlünk is sokan rándulnak most a Riviérára, ezért alapos óvóintézkedésekre van szükség, hogy a járványt hoz­zánk be ne hurcolják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék