Budapesti Szemle. 1927. 206. kötet, 596-598. szám

597. szám - IRODALOM - 3. Sándor Lipót főherceg nádorsága. — (Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg-nádor iratai. 1790—1795.) — Hajnal Istvántól

Azóta a helyzet megváltozott s az elnök tudtul akarja adni, hogy az Egyesült­ Államok kormánya nem veszítette el szem elől a román nép törekvéseit. Látta a nép küzdelmeit, szenvedéseit és áldozatait ellenségei és elnyomói alól való felszabadulása érdekében. Az Egyesült­ Államok kormánya szimpátiával visel­tetik az összes románság nemzeti egységének érzése és megvaló­sítása iránt s nem fogja elmulasztani hogy a maga idejében befolyását a román nép politikai és területi jogai érdekében érvényesítse s minden kívülről jövő támadás ellen megvédel­mezze.» A kormány e nyilatkozatával az amerikai román propaganda be is fejeződött. A központi hatalmak összeomlása után az «elnyomott» népek működése Párizsba helyeződött át. — Stoica könyvének kellemetlen vonása önmagának állandó dicsé­rete és előtérbe tolása : mindent ő csinált, minden eredmény az övé.­­›A cikkeket, a könyveket én írtam, a térképeket én rajzoltam , mon­dom mindezt egy a véghezvitt munkát érző ember öntudatával­. Mindenesetre többel, mint a jóízlés megengedné. A munka azonban érdekes fényt vet azokra az időkre és embe­rekre, amikor mi, kizárva Amerikából, pár hónap alatt az azelőtt le­nézett és megvetett Románia, rágalmai és hazugságai folytán elvesz­tettük az amerikai szimpátiát. Szász Zsombor: Sándor Lipót főherceg nádorsága. Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg-nádor iratai. 17­10—1705. (Bpest 1926. — Bevezetés : XII + 229. 1. Iratközlés: 230—939. I.) A Magyar Történelmi Társulat újabbkori forráskiadványainak újabb kötete, a kormányzat és közigazgatás történetét feldolgozó so­rozatból. A kötet előszavában gróf Klebelsberg Kunó elnöki beszé­déből vett idézet fejti ki e sorozat feladatát , hogy a magyar állami élet múltját reális vonásaiban bemutassa. Mályusz műve csak öt esztendő történetét mondja el, egy ifjú fő­herceg nádori működését. Sándor Lipót főherceg 18 éves korában lett Magyarország nádora, apja, II. Lipót trónralépte idején ; bátyja, I. Ferenc uralkodásának harmadik évében borzalmas tűzhalál vetett véget ifjú életének. Rövid idő nagyjelentőségű történeti tettekre, de éppen e kicsiny időköznek avatott kezekkel történt alapos vizsgálata ad valami egészen különös értékű eredményt. Ez eredményt Szavak- Budapesti Szemle, 206. kötet, 11­27. máj. 20

Next