Budapesti Szemle. 1936. 241. kötet, 701-703. szám

703. szám - EMLÉKEZÉS JUSTH ZSIGMONDRA. – Anonymustól

tapsokat aratott volna, sőt közelebbről ismerve azt talál­tuk, hogy a tollnál a hangszer sokkal meghatóbban volt képes érzelmeit, lelkületét, egész szellemi értékét kifejezni. Zenei természet volt minden tekintetben, s a külső hatások iránt annyira fogékony, a legfinomabb árnyalatokat megértő, a leggyöngédebb érzéseket magáévá tevő kedély tette Justh Zsigmondot olyan népszerűvé az ország határain innen és túl. Keresetlen egyénisége, természetes modora és meglepő spontaneitása már első pillanatra rokonszenvet keltett. Lelkes temperamentum volt , amit mondott, amit tervezett, amit remélt, azért habozás nélkül tűzbe ment volna. A tervek és remények változtak s az évek folyamán eltérő eszmények merültek föl előtte, de nem változott a lelkesedés és lángoló alkotó­szenvedély, amelyet mindvégig megőrzött. Akarat­erejére és munkaképességére volt legbüszkébb összes tulaj­donai között. Már az iskolában vezetett, és pajtásai ellent­mondás nélkül követték. A svábhegyi táborozásokat, környék­beli kirándulásokat, jótékonycélú előadásokat mindenkor ő rendezte. Így alakult az ő vezetése alatt a nevezetes Debating Society és a maga idején nem kevésbbé nevezetes Műpártolók Köre. Rendezőnek, vezetőnek vagy az annyira jellemző angol kifejezéssel Social-leadernek született, és ezt sohase vonták kétségbe még ellenségei, még irigyei sem. De fő erénye megértő emberszeretete, s valóban jó szíve volt. Mint egyéni­ség, és csak másodsorban mint író él ő tényleg mindazoknak emlékében, akik személyesen ismerték őt. Mint egyéni­ségről, mint emberről szeretnék tehát ezen alkalommal meg­emlékezni erről az érdekes és annyira eredeti íróról. I. Gyermekkor. Neczpáli Justh István és Pákozdy Mathilde másodszülött fia volt. Gyermekkorát illetőleg fontos tudni, hogy nem szerencsés körülmények között született. Atyja elveszítve szemevilágát, nem foglalkozhatott kellőleg fia nevelésével. Anyja pedig, jóllehet szerette, nem volt képes felfogni meg­lepő képességeit és korán fejlett értelmét. Ennek folytán

Next