Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)

1983-10-22 / 43. szám

2. oldal Spirit of Hungary 1956. október 29-én a Kossuth Rádióban hang­zott el először örsi Ist­ván verse, mely az addig reménytvesztettek, pesz­­szimisták és kétségbe­esettek boldog, szinte lá­zas meglepetésével kiál­totta világgá a hihetet­lennek tűnő önfelisme­rést: „Hát ilyenek is tudunk lenni?” Ezek a szavak jutottak eszembe; amint Sisa Ist­ván, Spirit of Hungary című könyvét olvastam. Hát ilyenek is tudunk lenni? Ez a könyv azt bi­zonyítja, hogy nemcsak nagy szavakkal, hanem csendes, szívós munká­val: nemcsak egymás­nak prédikálva, hanem a világ közvéleményé­hez szólva; nemcsak kri­tizálni, hanem alkotni is tudunk. Ez az alkotás végigvezeti az olvasót W6 'több, mint ezeréves tör­ténelmünkön, a művészi képekkel elbájolja a nem magyar olvasót s a magyar szellemi élet re­mekműveiből vett pél­dákkal valóban lelkivi­lágunkat mutatja be úgy barátainknak, mint az idegeneknek. Lelkivilá­gunk csak akkor érthető meg, ha valaki tudja, hogy három legnagyobb nemzeti szerencsétlen-MAGYAR SZABADSAGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG CHICAGÓI CSOPORTJA HUNGARIAN FREEDOM FIGHTERS WORLD FEDERATION. INC. BRANCH OF CHICAGO MEGHÍVÓ ■ A Szabadságharcot Szövetség szeretattal hfvja Chicago és környéke magyarságét az 1956 Októberi Szabadságharc 27-lk ávtordulójénak méltó megemlékezésére. Az ünnepély helye és Időpontja a Szent István Egyház­község temploma,Vatárnep, október 23-án dálelőtt 10 őrei kezdettel, ez ünnepi misét követően. Az ünnepély dísz-szónoka TOLLAS TIBOR ÍRÓ ÉS KÖLTŐ (Münchenből) A mú'aor részleteit a helyszínen Ismertetjük. Az ünnepélyen való részvételt minden szebadságot élvező magyar lelki ismeret ügyének kell,hogy tekintse. Rójuk le hálánkat azok emlékének,akiknek életáldozate lehetővé tette, hogy mi ás gyermekeink egy szobadorszég szabadpolgáraiként élhetjük életünket. A Szabadsághercoa Szövetaág Chicago! csoportjának elnöksége es tagsaga Értesítés! A HUNGÁRIÁN RESTAURANT október 14, 15, 21, 22, 28 és 29-én ünnepli 3. évfordulóját az új helyen: 5062 N. Lincoln Ave., Chicago 60625 Telefon: 334-4850 Ebből az alkalomból igazi magyaros vendégszeretettel hívjuk és várjuk Csikágóban és környékén élő Honfitársainkat. A kellemes hangulatú estéken városunk legjobb cigányzenekara, a — Budapest Golden String — szolgáltatja a zenét. A népszerű Balázs Ignácz vezetésével működő zenekar cimbalom-szólókkal és régi kedves emlékeket felidéző melódiákkal fogja szórakoztatni a kedves Vendégeket. Belépődíj nincs — Helyfoglalás kötelező. Tel: (312)334-4850 délután 3:00 után ségünket leszámítva (Tatárjárás, Törökdú­­lás, Sovjetizálás) né­pünk mindig összekötő kapocs, híd volt Kelet és Nyugat között. Len­gyelország kivételével mi voltunk s vagyunk az egyetlen nemzet, mely magába tudta szívni a nyugati keresztény kul­túrát, össze tudta azt egyeztetni Bizánc és Ke­­let-Európa vívmányai­val s hozzáadva saját lel­kiségét, egy különleges, a nyugati világ számá­ra eddig sok esetben érthetetlen, de gazdag és értékes életformát és műveltséget teremtett a Kárpátok medencéjé­ben. Azt írtam, hogy ed­dig „sok esetben érthe­tetlen”. S ez így igaz, mert az a meggyőződé­sem, hogy ha valaki el olvassa a könyvet, való­ban meg tudja, s meg is fogja érteni magyar, kü lönlegesen magyar múl­tunkat, jelenünket s a jö­vőre vonatkozó álmain­kat. A könyvismertetést írók rendszerint beszá­molnak a könyv tártál máról, nagyképűen megveregetik a szerző vállát s utána hasábo kon keresztül próbálják bebizonyítani, hogy a könyv tele van hibákkal, tévedésekkel s sok eset­ben egy lábjegyzet alap­ján elítélik az egész könyvet. Ha e kritikusok őszinték lennének, meg­írnák titkos, de rend­szerint alaptalan meg­győződésüket is, hogy ti. mennyivel jobb lett vol­na a könyv, ha nem a szerző, hanem a kritikus írta volna. E sorok írójá­nak ez a magatartás ide­gen. Először is e könyv tartalmát röviden is­mertetni lehetetlen. Má­sodszor meg, ami a kri­tikát illeti;■ hát*az itt kö­vetkezik: A szabad világban élő-, magyar emigráció 1945 óta, azaz harmincnyolc év alatt nem tudott egyetlen munkát sem produkálni, mely egy vi­lágnyelven, dióhéjban bemutatta volna sajátos magyar lelkiségünket, értékeinket, hibáinkat. A A Spirit of Hungary sikerrel pótolja ezt az űrt. A mai „hivatalos Ma­gyarország”, mely kon­ferenciákon és táborozá­sokon akarja megmen­teni emigrációs ma­gyarságunkat, harminc­­nyolc év alatt nem tu-FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at. Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat □ Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési dijat.....évre mellékelem. Előfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 NéV:.................................................................. Házszám és utca:................................................ Város.....................Állam...........Zip Code......... • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, ’cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk, tgy csak a legritkább esetben tudunk Helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. 1 A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. Márai Sándor könyvei: ítélet Canudosban $3.50 Judit és az utóhang $10.00 Jób és a könyve $15.00 A delfin visszanézett $12.00 San Gennaro vére $10.00 Megrendelhetők: Újváry- „Griff ’ Kiadó Titurelstrasse 2 D-8000 München 81 Telefon: (0 89) 98 94 23 MARTHA B. BAÜMGARTEN For an appointment please call: (312) 764-8282. The North Shore Na­tional Bank Building, 1737 West Howard 1 Street, Suite 414, Chicago, Illinois 60626 Free parking W iz*€Ui/nifj<vrle'n CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT You are cordially invited to visit us in our office for all your accounting, bookkeeping and tax consulting needs, including your personal income tax matters. We provide you with our professional services in the following areas: Financial Statements, Payroll tax, Sales tax and Income tax returns for your Corporation, Partnership and Small Businesses. Trust fund and Gift tax returns. Beszélünk magyarul. dott egy olyan könyvet produkálni, mint ez az „elveszett” emigráció. Harmincnyolc év alatt nem tudtak (vagy nem is akartak) a világ asz­talára tenni egy köny­vet, mely fennen hirdet­te volna Széchenyi iga­zát: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. A Spirit of Hungary ezt teszi. A Rákóczi Foundati­­on-nek ez a harmadik magyar tárgyú könyve angol nyelven. Elisme­rés és dicséret illeti a szerzőt, Sisa Istvánt, aki úgy történelmi, mint irodalmi szempontból nézve értékes, amellett élvezetes könyvet adott az olvasók kezébe. Elis­merés és dicséret illeti a Rákóczi Alapítványt és igazgatóját, Korpo­­nay Miklóst, amiért az idejétmúlta ideológiák hivatalos és önkéntes képviselőinek gáncsos­­kodása ellenére töretlen hittel és szívós munká­val dolgozik tovább azon, hogy a kiadott könyvek segítségével az angolszász világ megis­merhesse s megismerje múltunkat, értékeinket, kultúránkat. Végül egy gondolat: Nem lenne szép, ha Ör­si István versére emlé­kezve a magyar emigrá­ció egy igazi huszár­csínyt követne el az an­golszász világ ellen? Hogyan? Úgy, hogy a Spirit of Hungary-t s a Rákóczi Alapítvány többi könyveit megven­nénk, de nem magunk­nak, hanem a legköze­lebbi városi, iskolai, egyetemi könyvtárnak, mint ajándékot. Csak képzeljék el mi lenne egy ilyen huszárcsíny­nek a hatása! tudnánk ilyenek is lenni? (Stephen Sisa, The Spirit of Hungary, To­ronto: Rákóczi Founda­tion, 1983. ISBN 0-9195- 45-02-5. Ára: $ 25.00. Megrendelhető: Rosary College Bookstore, 6900 W. Division, River Fo­rest, IL. 60305, vagy Rákóczi Foundation, P.O.B. 2727, Cleveland, OH 44111.) (K.T.) CHICAGO és KÖRNYÉKÉ ■\SI) \ K IMIN" HLN(.ÁRIÁN IM I KM NI INNI*AIM K Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Weekly Newspaper Üzleti iroda — Business office 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési dijat.......évre mellékelem Előfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 □ O Itt a piros, hol a piros! Stirling György _ Az országgyűlési képviselők és a tanácstagok vá­lasztásáról szóló törvényjavaslatot közük a szep­tember 9-i hazai lapok. Ä. törvényjavaslatot a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsa „társadalmi vi­tára” bocsátja, hogy mindenki megtehesse észre­vételeit. A nagy garral beharangozott „új” válasz­tási törvény lényegében semmi újat nem tartalmaz az eddigi rendhez képest. A különbség csupán any­­nyi, hogy minden választókerületben két, vagy több személyt jelölhetnek. Kik? Hát természete­sen a jelölőbizottságok. És a jelölőbizottságok tag­jait ki adja? Hát természetesen a hazafias Nép­front, mert a Népköztársaságban annak a feladata a választások előkészítése és megszervezése. És a Hazafias Népfrontot ki vagy mi irányítja? Hát természetesen a Párt, mert a Népfront mozgalom élén a párttagok állnak, akiket a pártonkívüü ak­tivisták támogatnak. És kik közül jelölhetik ki a két vagy több jelöltet a választási bizottságok? Hát természetesen olyan állampolgárok közül, „akik a szocialista Magyarország hü polgárai és támogatják a népfrontpolitikát”. De mégis: mi­lyen programmal — programokkal—léphetnek föl a különböző jelöltek? Hogy-hogy milyen program­mal? Természetesen konstruktív programmal, ami azt jelenti, hogy minden tekintetben támogat­ják a Párt poütikáját. — Hát ennyit ér az „új” TERJESSZE ANGOL MŰFORDÍTÁSBAN IS A MAGYAR SZELLEMISÉGET! Bármely KÉT kötet ára: $ 15.00 1. ADY E.: POEMS. 491 .oldal, 16 kép, keménykötés... $17.00* 2. ARANY J.: EPIC POEMS. 224 Oldal, 13 kép......... 8.50* 3. JÓZSEF A.: WORKS. 224 oldal, 30 kép.................... 12.00* 4. KOMLOS J.: KOSSUTH IN AMERICA. 198 oldal, 19 kép9.50‘ 5. PETŐFI S.: WORKS. 423 oldal, 40 kép................... 14.90* 6. VARGA D.: HUNGARY IN GREATNESS AND DECLINE 160 oldal, 236 kép, keménykötés.............................. 13.70’ * A bolti árak feltüntetése tájékoztatásul szolgál. HUNGARIAN CULTURAL FOUNDATION P.O. Box 364 Stone Mountain, Georgia 30086 EGYHÁZI NAPTÁR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HU6-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános Október 23, vasárnap: Az 1956-os magyar sza­­szabadságharc évfordulója. Ünne­pi szentmise, utána a Szabadság­­harcosok megemlékezése, ünnepi szónok: Tollas Tibor. Október 30, vasárnap: Szentségimádás és lel­kinap. A lelkinapon résztvevőknek kacsasült ebéd. November 6, vasárnap: Az oltáregyleti regge­lin Tollas Tibor irodalmi matiné­ja. Utána válogatott verseinek Forgószélben című legújabban megjelent kötetének vására. Megnyílt a ROOSTERS LOUNGE 3156 W. Irwing Park Rd. Chicago, IL 60618 Tel: 478-6660 • Kitűnő magyar borok • Márkás német sörök • Választékos amerikai italok • ízletes hideg és meleg szendvicsek Kitűnő hangulat — magyaros vendéglátás Tulajdonos: Vass Miklós Nyitva; de. 11:00 hajnali 2:00-ig Szombaton 11:00 hajnali 3:00-ig választási törvény, ha majd életbelép. Az egész nem más, mint porhintés, szemfényvesztés, ravasz kommunista trükk. Aminek — sajnos — Nyugaton is sokan bedőlnek. Néhány amerikai újság — töb­bek közt az egyébként jólinformált „Christian Sci­ence Monitor” — is úgy ír a magyarországi vá­lasztási rendszer „reformjáról”, mintha valami demokratikus változás vetné előre árnyékát ha­zánkban. Még szomorúbb, hogy ezt a cikket egy­két poütikailag éretlen emigráns lap is átvette és kivonatosan közölte, anélkül, hogy kellő kommen­tárt fűzött volna a félremagyarázható részekhez. Ezzel félrevezetik olvasóikat és hamis képzeteket keltenek bennük a hazai „Uberaüzálódásról”. Ezt olvastam például az egyik lapban: „A gazdasági reformok sikere után a magyar kormány politikai reformok bevezetésére törekszik.” Majd—a Chris­tian Science Monitor nyomán — méltatja az új szavazási rendet, hogy megszűnik az egy jelöltre való szavazás eddigi gyakorlata és végül ezt úgy értékeli, mint a bizalom jelét. Bántó az a mód is, ahogy a magyarnyelvű lap megállapítja: „Ma­gyarország politikai helyzete szilárd és az ellenzék létszáma nem több néhány száznál”? — Aki ezt a cikket a Christian Science Monitor szerkesztősé­gében megírta, nem sokkal tájékozottabb a ma­gyar viszonyok felől, mint a cikk tévedéseit kriti­ka nélkül átvevő amerikai magyarnyelvű lap szer­kesztője.’Csak az utóbbinál sűlyosbító körülmény, hogy magyar... ____________________ Irodalmi Kávéház 5101 W. Devon Ave., Chicago a Szt. Richards Church különtermében Műsorvezető: Mózsi Ferenc Október 22-én, szombatpn este 7 órakor Forgószélben TOLLAS TIBOR (München) költő, (a Nemzetőr c. havilap főszerkesztője) felolvasó estje. MD­Sebők Utazási Iroda Repülő—hajó—vonat—autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások I bel— és külföldre KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX: $469.00 Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére­tű színes útlevél— és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! CHICAGO—BUD APEST—CHIC AGO $ 765.00 Üjamerikásoknak ingyen tanácsadás1 GYÓGYSZER! IKKA-pénz és cso­magküldemények! 1 $ = , 44,02 Ft. Hites közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti] okmányait, leveleit. | Újjáalakított irodánk heti hat napon . I várja önt.Parkolóhely az épület mögötti I „Ajándékozzon utazási utalványt!’ | SEBOK TRAVEL SERVICE] 561 W. DIVERSEY PKWY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes I Telefon: (312)477-1484 I t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék