Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)

1984-01-07 / 1. szám

MR LOUIS SZATHMARY 2218 N LINCOLN AVE CHICAGO IL 60614 CHICAGO és KÖRNYÉKE „Chicago and Vicinity' Hungarian weekly newspaper with readership in every State of the U.S.A. Alapítva: 1984. január 7 Issue No. 1. Established: 1905 Üzleti iroda—Business office] 4125 N. Central Park Ave.; Chicago, 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Reagan; Végső fokon én vagyok felelős a beiruti bombázásért Washingtoni tudósítónk jelenti: A hírközlő média he­tek óta beszélt a jelen­tésről, amely a beiruti amerikai kaszárnya bombázásáért a felelős­séget a parancsnokság­ra hárította „biztonsági intézkedések” elmu­lasztásáért. Reagan elnök szabad­ságra indulása előtt kapta kézhez Washing­risták elleni harcra. Egy új helyzet elé ke­rült most, amelyhez al­kalmazkodnia kell. Ahogy Burma, Liba­non, Kurváit a pápa el­leni merénylet, török diplomaták lemészár­lása mind mutatják, „sorozatos erőszakkal állunk szemben. Akik igazában felelősek érte, úgy tesznek mintha nem tudnának róla, vágy pe­dig nem tudnák kordá­ban tartani terroristái­kat!” Reagan elnök nemzet­közi együttműködést javasolt a civilizált or­szágok között (értsd alatta a terroristák cél­pontjai között!) a terro­risták felderítésére és leküzdésére. Reagan elnök felesége társaságában egyhetes kaliforniai szabadságra utazott. Néhány napot Los Angelesben töltenek majd közeli barátjuk Walter Annenberg volt londoni nagykövet a TV Guide kiadójának siva­tagi otthonában Palm Springs-ben töltik a Szil­vesztert. tonban a jelentést, saj­tókonferenciát hívott egybe és ennek során közölte, hogy a marine­­parancsnokságot fele­lősség terheli csupán, de nem bűnös mulasztá­sok miatt. Az esetleges hibáért ő maga az el­nök vállalja a felelős­séget, nem fog büntetni märine tiszteket, akik már eddig éppen eleget szenvedtek. Reagan elnök megál­lapította, hogy Ameri­ka hadserege nincs kel­lően kiképezve ä terro-A pápa találkozik merénylőjével II. János Pál pápa kedden hirtelen elhatá­rozással meglátogatta megrénylőjét Agca-t, az orgyilkost, aki 1981 má­jusában majdnem kiol­totta életét. Huszper­­ces találkozásuk Agca cellájában történt, az életfogytiglanra ítélt merénylőt most ideigle­nesen egy római börtön­ben őrzik.' Kettőjük beszélgeté­sének csupán szemta­núi voltak, az őrök, akik a rácsos ablakon keresz­tül figyelték a vasszé­keken ülő páros bizal­mas beszélgetését. Fültanú nem volt, mi­után olasznyelvű tár­gyalásukat suttogva folytatták. A találko­zásnak kissé gyónás jel­lege volt, mondotta a pápa egyik pap-kisérő­­je, aki szintén a rácsos ablakon keresztül figyel­­te a történteket.-71' • A pápa azért kereste fel Agca-t, hogy közölje vele amit a világ rövid­del már a merénylet után hallott a Szent­atyától kórházi ágyán, amikor is megbocsátott az ellene vétő orgyil­kosnak. A börtönben fel­keresve őt a pápa bizto­sította Agca-t, hogy Krisztusban testvéré­nek tekinti. Agca, aki muzulmán a pápa távozásakor letér­delt előtte és megcsókol­ja gyűrűjét.------­János Páp pápa Agca mellett a római börtön ötszáz rabjával több órát töltött, beszédet intézett hozzájuk és mindegyikkel kezetrá­­zott, szabadságot kérő petíciókat vitt magával ezután a Vatikánba. Egyidöben a pápa bör­tönben tett látogatásá­val a merénylet egyik boigár gyanúsítottját, Antonovot, aki a bolgár titkos rendőrség tagja, egészségi állapotának aggasztó volta mfátl „házi őrizetbe helyez­ték’’ a római bolgái misszió épületében. Agca volt az aki Anto­novot bünrészességgel vádolta. Antonov háziőrizet be helyezése nagy fel­tűnést keltett Rómá ban. Egyes hírek szerint ez azért történt, mert nem volt ellene elég bi zonyíték. Mások, így Clair« Sterling, a Rómában éle terrorista szakértő, ame­rikai írónő — azzal vá­dolják a Nyugatot, sőt az amerikai CIA-t is hogy a bolgár titkos rendőrség szerepét nerc kívánják kinyomozni mert túl kényes lenn« számukra, ha a szálai végülis Andropovhoz ve zetnének. Ezért kezdettől fogvs szabotálták a nyomo zást és az eltussolás választották. Ezek sze rint Antonov háziőri zetbe helyezése és való színüleg hamaros visz szatérése Bulgáriáb; szintén része lesz maj< az eltussolási akciónak. Claire Sterling köny vet írt saját nyomozá sának eredményéről. E: az újesztendő elején je lenik meg Amerikában hatalmas érdeklődéssé várják new yorki for galombahozatalát. A könyv szerkesztés« szokatlan titoktartá: mellett történt. Clairi Sterling mellett még eg; pápa-merénylettel fog lalkozó könyv jelen meg a napokban az ame rikai könyvpiacon. Ezt Paul Henze írta aki a Carter elnöksé] idején a Fehér Ház Nem zetbiztonsági Tanácsá ban szolgált és egyik volt a keveseknek, aki igyekeztek a gyeng carteri külpolitikát ere síteni és a szovjet ve szélyre a hivatalosok fi gyeimét felhívni. Andropov eltűnésének rejtélye Moszkvában szolgáló kelet-európai kommu­nisták hetek óta hajto­gatták: A novemberről december végére tolt kommunista párt köz­ponti bizottságának pártülésén Andropov elvtárs felbukkan majd. A Nyugat moszkvai nagykövetségéi hetek óta figyeltek egy autókara­vánt, amely a Kreml és a város szélén lévő Kunt­­zevo kórház között köz­lekedik reggel és este hatalmas sebességgel. Két lefüggönyzött ZIS limuzin, az egyikük te­tején piros és kék fény­csóva és a titkos rend­őrség több gépkocsija előtte és utána. Ez a ka­raván hatalmas sebes­séggel keresztezi egy idő óta Moszkvát. Ez Andropov, — .erő­­sítgették a Moszkvában szolgáló kelet-európai kommunisták, annyira felépült, hogy már mun­kába jár, de nyilvánosan még nem mutogatják. Majd a párt központi bizottságának ülésén. Onnét nem hiányozhat, Jesse Jackson a Damaszkusz felé vezető rögös úton? A demokrata párti né­ger lelkész az elnökje­löltségre pályázó önje­lölt politikus, távirato­zott Szíria kormányá­nak, hogy vallásvezető küldöttségének élén sze­retne Damaszkuszba lá­togatni, hogy ott Robert Goodman hadnagy, az amerikai haditengeré­szet fogságba ejtett pi­lótájának szabadon bo­­csájtásáról tárgyaljon. „Jöjjön azonnal szíve­sen látjuk!” Ez volt Da­maszkusz azonnali vála­sza. A 43 esztendős ameri­kai néger politikus pon­tosan az .a típus, akire a betegségéről felépülő­ben lévő szíriai diktátor a politikai póker játékos Assad elnöknek a jelen pillanatban égető szük­sége van. Jessé Jackson külpo­litikai tapasztalata nul­la! Ennek ellensúlyozá­sára Jackson nemrégi­ben Európában köruta­zott. Londonban kinevet­ték, amikor 400 dolláros öltönyében a szegény ne­gyedekben parolázott mindenkivel, akinek a bőre színes volt, mintha ott gyűjtene szavazato­kat. Hollandia nem mula­tott olyan jól Jackson látogatásán. Az ameri­kai politikus a királynő vendége volt" teára, utá­na sajtókonferenciát tartott és ezen verte nagydobra a holland uralkodónő magánvéle­ményét az amerikai atomfegyverekről, ame­lyek rövidesen Nyugat- Európában lesznek el­helyezve. Jackson ezzel megsér­tette a holland udvar és a holland állam vendég­látói szabályait. A hol­land koronás főnek ugyanis nincs joga ál­lamügyekbe avatkozni, ez a kormány feladata. Assad pontosan tudja, hogy mit várhat Jack­­sontól és ezért kapva kapott ajánlkozásán. A Fehér Ház nyomban sajnálkozását fejezte ki a tervezett utazás felett: Goodman hadnagy fogságba esése óta szün­telenül fáradozunk ki­szabadításán. A történe­lem azt bizonyítja, hogy az ilyesfajta erőfeszíté­sek akkor a legsikere­sebbek, ha azok a napi politikától távolállnak! — így szól a washingto­ni hivatalos nyilatkozat. Ez azonban nem volt a végső szó! Jacksont alighanem számos befo­lyásos és felelősségtel­jes demokrata vezető fi­gyelmeztette, ne gyen­gítse az amerikai kor­mányt azzal, hogy az el­lenséget próbálja fel­használni kortesfogá­sokra. Előre látható ugyanis, hogy végül As­sad lesz az aki Jackson tervezett látogatásából előnyt kovácsol saját magának. Jackson meggondol­ta magát és kijelentette: amennyiben Reagan el­nök valóban úgy kíván­ná, úgy hajlandó lemon­dani tervezett damasz­kuszi utazását. ■ Erre tulajdonképpen már nincs is szükség, — folytatta Jackson, — útitervemmel felhív­tam a világ figyelmét Goodman hadnagy ügyé­re. Amennyiben végülis kiszabadulna fogságá­ból, így ez elsősorban ne­kem köszönhető! hasonlóra még sohasem volt példa. Nos Andropov igenis hiányzott a kétnapos zárt ajtók mögött tartott pártgyűlésről, majd a szovjet parlament ösz­­szejöveteléről úgyszin­tén. Nevében írt hosszú jelentést olvastak fel ar­ról, hogy milyen jól men­nek az ő uralma alatt az ügyek. Andropov sajnál­kozását fejezte ki a je­lentés végén hogy átme­neti okok miatt személye­sen nem jelenhetett meg és nem olvashatta fel je­lentését. A kommunista párt központi bizottságának egyik tagja annyit árult el nyugati újságíróknak, hogy Andropov kórház­ban van. Betegsége? Ez államtitok! A kétnapos pártgyü­­lés három fontos kineve­zést hagyott jóvá. Viktor Chebrikov, Antonov utó­da a KGB élén, most bekerült a párt közpon­ti bizottságába. Jegor Ligadev, a köz­ponti bizottság titká­ra lett. És Vitaly Vorot­nikov és Mikhail Solo­­montsev helyettes tagok rendes taggá lettek ki­nevezve. Valamennyien Andro­pov emberei. De ezt másképpen is lehetne ki­fejezni: Valamennyien a KGB pártfogoltjai. És Andropov? Egy moszkvai vicc: Nincs más baja, mint csupán az, hogy lepedő­vel takarták le az ar­cát! Meghalt? Ugyan! Az akinél a meghűlés 4 hónapig tart, az nem hal meg ilyen gyorsan! A libanoni hadsereg a beiruti tűzvonalban Beirut körül három napos csata zajlott le. Libanon újonnan átszer­vezett hadserege küz­dött a Szíria által szov­jet fegyverekkel felsze­relt siite muzulmán és a druz felkelők ellen. Ez volt az első összecsapás a december 16-án létre­jött fegyverszünet óta. Ezúttal történt első­­ízban az is, hogy a fran­ciák előretolt állásaik­ból visszavonultak és a libanoni hadseregre hagyták a még megürült posztok védelmét. A franciák eddig 82 em­bert vesztettek, a hát­rébb vonulás a helyi pa­rancsnok döntése volt. Mind Washington, mind Párizs hangsúlyozták, hogy Franciaország bé­kefenntartó szerepét en­nek ellenére állja. A libanoni hadsereg újabb próbatétele tanú­bizonyságát adta bátor­ságának. Amennyiben lenne idő további kikép­zésére és felépítésére és a szíriai, valamint iz­raeli csapatok kivonul­nának az országból, re­mény mutatkozna arra, hogy Libanon hadserege igenis fenn tudná tarta­ni a rendet és védeni tudná az ország hatá­rait. Különösen akkor, ha a belső béke létre­jönne és ha a beiruti kormányt kiszélesíte­nék és a muzulmán több­ség nagyobb mértékben osztozna a hatalomból. Walid Jumblatt a bal­oldali druz vezér viszont a hét folyamán kijelen­tette: Nem lát lehetősé­get a kiegyezésre és a t megbékélésre, további megbékélési tárgyalá­sokat teljesen felesle­gesnek tart. Egyelőre nem világos, hogy Jumblatt kijelen­tése határozott állásfog­­lalás-e, avagy csupán az arab alkudozási pszicho­lógia újabb fogása? A vietnami háború ügye az amerikai bíróság elé kerül William Westmore­land, az amerikai csa­patok főparancsnoka a vietnami háború idején 120 millió dolláros kár­térítési pert indított a CBS TV és rádiótársa­ság ellen, ennek egyik dokumentumfilmje az: Uncounted enemy: a Vietnam deception, — című műsora miatt, amely az amerikai fő­­parancsnokot a katonai helyzet szándékos meg­hamisításával vádolta. Westmoreland a héten dokumentumok seregét tette közzé egy sajtóér­tekezlet során, bizonyí­tékokat, vádjának alá­támasztására. Az akkori amerikai külügyminisz­ter Dean Rusk, McNa­mara a volt honvédel­miminiszter, McGeorge Bundy a nemzeti bizton­sági tanácsadó, Paul Nitze honvédelmi állam­titkár, mind-mind a tá­bornok mellett tanús­kodtak írásban. Westmoreland közzé tett egy CBS belső me­morandumot is, amely­ben a CBS egyik veze­tője ezt írta Mike Wal­­lacenak a TV-dokumen­­tum összeállítójának: Most már csupán egy van hátra, tönkre kell tenni Westmoreland tá­bornokot! Westmoreland szerint pontosan ezt célozta a CBS általa kifogásolt műsora. Amennyiben igaz lett volna amit a CBS állított dokumen­tumfilmjében, úgy meg­érdemeltem volna, — mondotta Westmore­land sajtóértekezletén, — hogy hadbírósági el­járást indítsanak elle­nem. Ehelyett a tábornok becsületsértésért bepe­relte a CBS-t és 120 mil­lió dolláros kártérítést kért. Az amerikai bíróság fog az ügyben dönteni, valószínűleg a jövő év elején egy többhetes szenzációs tárgyalás után. A vietnami háborút il­letően egyébként Ame­rikában a felfogás most kezd változni. Amint egy új hosszú TV-soro­zat mutatta, a hírközlő média korábbi egyolda­lú beállítása részese volt a való helyzet megha­misításának és így a vi­etnami háború tragikus befejezése előidézésé­nek isH Ez az átértékelés újabb könyvek sorozatá­val folytatódik, amelyek mind Vietnamról szól­nak és merőben más szemszögből látják a há­borút. A vietnami veteránok iránt hirtelen támadt ro­­konszenv is igazolja ezt az átértékelési folyama­tot. Westmoreland tá­bornok tehát jóval ked­vezőbb közhangulatra számíthat most bírósá­gi tárgyalásához köze­legve, mint tavaly ilyen­kor, amikor a CBS el­leni keresletét beadta. I.R.A. ír terroristák Londonra támadtak Híven a várakozáshoz ír terroristák a kará­csonyra készülő London­ban bombát robbantot­tak. Az elegáns Harrods árúház előtt várakozó autóba csempésztek egy hatalmas bombát. Tele­fonhívásukkal odacsal­ták a rendőröket. A tá­madásnak öt halottja és kilencvenegy sebesült­je volt. Az angolokra jellem­ző, hogy a szombati tá­madást követő hétfőn Harrods máris kinyitot­ta kapuit és a vásárló közönség sem maradt el. „Nem hagyjuk, hogy az ír terroristák elrontsák Karácsonyunkat!” — volt a tipikus brit reak­ció. Amerikai marine csapatok vigyáznak Beirutra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék