Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)

1984-01-07 / 1. szám

2. oldal Forgószélben! Mottó: „...Partunkat mossa mindkét tenger, Magyarnak így marad az ember, Ha nem tartozik sehova.” „Október 20-tól november 12-ig, amíg Csikágó­­ban vendégül láthatunk, bizonyára lesznek gidres­­gödrös, árkos-bokros perceid...”, — fejeztem be nyílt levelemet, melyet Tollas Tibornak írtam észak-amerikai előadás-sorozata megkezdése előtt. Az emigráció nagy költője azóta már befe­jezte rendkívül fárasztó körútját és visszatért csa­ládjához Münchenbe. Amikor elment Gsikágóból, ellágyulásunkat és meghatottságunkat leplezve röviden és „katoná­san” búcsúztunk: „Szervusz... majd hívlak... Jó volt látni téged... Vigyázz magadra...” — aztán mosolyogva intettem és gyorsan a gázpedálra lép­tem. Fátyolos szemmel néztem a visszapillantó tükörben, amint a hordárral tárgyalt. Hazafelé hajtva ismét felelevenítettem magam előtt a múl­tat, de nem a 3.5 évvel ezelőttit, hanem az elmúlt két hét eseményét és benne önmagunkat. Megérkezése után, éppen úgy, mint a magánzár­kában együtt töltött tizenhét hónap folyamán, — heves, de nem ellenséges vita éjszakánk volt. Ismét a múlt hibáit vitattuk és a jövő lehetőségeit keres­tük, miközben: „Bennünk az oszthatatlan egy ma­gyarság ölelkezett”. Csikágóban első előadása a „Forgószél” jegyé­ben zajlott le. Magasszintű angolnyelvü bevezető­jében Szathmáry Lajos író és gasztronómiai szak­­tekintély kifejtette a „forgószélben” szó értelme­zésének számos lehetőségét. A Bakery vendéglő­bén megjelent (többségben angolnyelvü) hallgató­ság a vendéglátó értelmi magyarázata révén meg­ismerte a „forgószélben” szó Tollas Tibor által kí­vánt jelentését. A költemények angolnyelvű elő­adó művésznője ragyogó alakítást nyújtott. Töké­letes intonációjában a hallgatóság szívét megder­­mesztette a költő figyelmeztetése: „Ha nem vi­gyáztok, az egész világon bebádogoznak minden ablakot!” Csilla, — a költő leánya — magyar és csángó népdalokat énekelt. Lágy, szépcsengésú hangja, tájszólásos kiejtése néhány percre Erdély­­országba vitte a hallgatóságot. Ezután Tollas Ti­bor börtön-verseiből adott elő. Az emlékek, a kö­zös múlt felidézése bizony erősen „zavarta” látá­somat. A közönség pedig tapsolt, tapsolt, majd fel­állva adott kifejezést tiszteletteljes elismerésének, amely egyaránt szólt a nagy költőnek és költésze­te hitvallásának... sága hét millióra fog csökkenni.) 2. Történelmi, nemzeti tudat. Amint mondták: „Nemcsak a virá­gokat, hanem a törzset, a gyökereket is meg kell ismernünk. Tudni akarjuk, hogy mi történt a két világháború közötti időkben és 1956-ban.” 3. Tör­ténelmi könyveinket át kell írni, mert a jelenlegi­nek hitele nincs.! Tollas Tibor kifejtette, hogy a nemzet „szocia­lista blokkba” való beolvasztását nemcsak a szov­jet megszállással, hanem a nemzeti és történelmi tudat ördögi meghamisításával és elhallgatásával hajtják végre napjainkban. „Farizeus képmu­tatással ne a külföldi magyarság nyelvi és nemze­ti megmaradását segítse hazai rendszer, hanem a 3 millió erdélyi, az 1 millió felvidéki és a félmillió délvidéki és kárpátaljai magyarságnak nyújtsa­nak védelmet! Az előadást követő „kérdés-felelet” sajnos többször éles és személyeskedő vitává fa­jult. Tollas Tibor zárószavai után felcsattanó hos?­­szantartó taps azonban azt igazolta, hogy a jelen­lévők nagy része teljes mértékben egyetértett a költö elvi és eszmei álláspontjával. Tollas Tibor másnap az Irodalmi Kávéházban tartott „Felolvasó Estet”. Felolvasás helyett azon­ban inkább előadást, vagy beszámolót tartott a ma­gyarországi szellemi ellenállásról. A Lakitelek-i fiatal írókról és az első kongresszusukról. Melyen több író kijelentette: „Nekünk nem elég, hogy a gyomrunk tele van, ha nem kapunk több szabadsá­got!” Vádpontjaikat három főbb pontba sűrítették. 1. Az abortusz rendelet. (Amely azt eredményezi, hogy a 20. század végére Magyarország összlakos-Halász Péter, a „Tatárok a Széna-téren”, „Második Avenue” „Miszter Honfitárs”, „Eltévedt utas”, „Köl­csönkapott élet” és más nagysikerű regények írója Kádártánc címen írt új regényt. Tíz dollár, vagy annak megfelelő összeg csekken, nemzetközi posta­­utalványon történő beküldése ellenében meg­rendelhető a kiadónál: Újváry „GRIFF” Verlag, Titurelstrasse 2, D-8000 München 81 CHICAGO és KÖ CHICAGO AM) VIC IM! V HUNGARIAN \RNYÉKE Ml KM NEWSPAPER Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923-C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at. Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési dijat.....évre mellékelem. Előfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 □ □ Név: Házszám és utca:............. Város.....................Állam..Zip Code., 1 Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk. Így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden éset­­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. Október 23-án, a helyi Szabadságharcos Szövet­ség meghívásának tett eleget Tollas Tibor, mint az Emlékünnepély szónoka. Az ünnepi Szentmisét Ft. Dr. Mihályi Gilbert kanonok úr celebrálta. A Szt. István Egyházközség vezetője a szentbeszéd­ben az 1956-os Szabadságharc történelmi jelentősé­gét fejtegette. Az ünnepély bevezető imáját is Mi­hályi kanonok úr mondta. Jurasics János, — a he­lyi Szab. Harcos Szövetség elnökének felemelő be­széde után a kis cserkészek szívmelegítő szerep­lése erősítette bennünk a hitet, hogy: „Mi mégis élünk!” Ezután Polgár Melinda elszavalta Tollas Tibor halhatatlan — „Bebádogoznak minden abla­kot” című költeményét. Művészi szavalata után a költö ezt mondta: „Melinda drága, ezt így csak Szörényi Éva tudta előadni”. Majd Simon Miklós közismert színművész drámai bemutatója követ­kezett, csodálatos zenei aláfestéssel. A nagyszá­mú hallgatóság hosszantartó tapssal jutalmazta mindkét előadót. Tollas Tibor ünnepi beszédében leszögezte, hogy a szabad világban élő magyarság feladata és köte­lessége nem a hazai rendszerrel és megbízottjaik­kal való barátkozás, egyezkedés és hídépítés, ha­nem az otthon élő magyarságért, a nemzetért foly­tatott dörömbölés! Az ő elfojtott hangjukat és kö­veteléseiket kell felerősítenünk! Ahogy azt Illyés Gyula fogalmazta:,,... Szellemi összetartó erő nél­kül nincs nemzet! Ha a határon túl élő magyar­ságról lemondunk, nemcsak nemzet árulást köve­tünk el, hanem erkölcsi árulást, testvér árulást, népárulást is!” A dörömbölést kell közcselekvéssé tenni, hogy necsak dongjon, hanem, törjön is be az a kapu! — mondta Tollas Tibor. — Az ellenzék szerepét kell betöltenünk idekint. Nem egyezkednünk kell és je­lentéktelen engedményekért udvarolnunk, hanem bírálnunk! Élesen és hangosan azok helyett is, akik otthon csak szájkosárral és hangtompítós öncen- . zurával bírálhatnak! i . ,. .. , A Nemzetőr főszerkesztője a tpvábbiakban a 8'. törzs szerepéről szólt. Legfontosabb feladatunknak — avagy kötelességünknek — gyermekeink ma­gyarság megmaradását mondotta. Hosszú távlat­ban az ő szerepük a legjelentősebb, mert tökéletes nyelvtudással, szülőföldjük intellektuális képzett­ségével képesek megközelíteni a legmagasabb po­litikai köröket is. Az ő feladatuk az lesz, hogy fel­világosítsák a Duna medence igaz történelméről, a népcsoportok területi elhelyezkedéséről azokat a nyugati politikusokat, akiknek elődjeit a század elején a cseh Masaryknak, Benesnekés társaiknak sikerült félrevezetni. Melynek tragikus eredménye Trianon lett, — vagyis hazánk lelketlen megcson­kítása. (Az ország területének több, mint kéthar­madát elvesztéttük!) Tollas Tibor nagyszerű előadását hatalmas taps­sal köszönte meg a 400 személyt meghaladó hall­gatóság. Sok kipirult arcot és könnyes szemet tö­­rölgető zsebkendőt láttam a teremben. Mégpedig nemcsak az idősebb korosztályhoz tartozóknál, ha­nem a már itt született fiatalság körében is. A he­lyi Szab. Harcos Szövetség az előadás után dísz­ebédet adót Tollas Tibor tiszteletére. A következő napokban Sarasota (Florida) látta vendégül a költőt. A helyi magyarság és az Orvos Kongresszus résztvevői egyaránt nagy szeretettel fogadták és hallgatták előadását. „Hazatérve” Csi­­kágóba a patinás Magyar Társaság társas vacso­ráján tartott beszámolót a világszerte szétszóró­dott magyarság életéről és munkájáról. Nagytisz­teletű Parragh Dezső püspök úr bevezetője után Ausztráliába vitt bennünket az előadó. Nézete sze­rint a legtávolabbi kis magyar közösségek együvé tartozása a legerősebb. Tollas Tibor előadását itt is állva tapsolta meg a hallgatóság, majd személye­sen köszönték meg az emigráció nagy költőjének, hogy az 1956-os szabadságharc követeléseiért ma éppen úgy harcol, mint 27 évvel ezelőtt. • Másnap, — október 30-án — Pittsburghba utazott Tollas Tibor, hogy az ottani magyarság Október 23-i Emlékünnepélyén fellépjen. Az utóbbi években elképzelhetetlenül nagyszámú hallgatóság gyűlt össze, hogy meghallgassák a Nemzetőr főszerkesz­tőjét, akit tombolva ünnepeltek. • November 3-án a Volt Politikai Foglyok Szövet­sége látta vendégül Tollas Tibort. Bocskay József elnök, — a költő volt rabtársg — volt a házigazda. • Másnap Milwaukee-ba utazott fel a költő, hogy a helyi MHBK Emlékünnepélyén fellépjen. A rende­zőség áldozatkész munkáját dicséri, hogy a nehéz­ségek ellenére igen szépszámú hallgatóság gyűlt össze. A költő első ízben szerepelt Milwaukee­­ban, s a nagy siker azt igazolja, hogy a 8. Törzs újabb végvárral gazdagodott. Az emelkedett han­gulatú est népdalok éneklése mellett ért véget. • November 6-án a Szt. István Egyházközség dísz­termében tartott Irodalmi Előadást Tollas Tibor. Ft. Mihályi Gilbert meleg baráti és harcostársi sza­vakkal köszöntötte az előadót. A költő először ver­sein keresztül fogta meg a nagyszámú hallgatóság gondolatait és szívét. Majd a 8. Törzsről beszélt. Elmondta feladatokat, kötelességeket és kötele­zettségeket. Szólt a magyarság történelmével, — a valódi történelmével — foglalkozó idegen nyelvű irodalmi munkák szükségességéről. Beszélt a ha­zai fiatalság túlélés gondolatának jelentőségéről. A,nagysikerű előadás után ismét hosszantartó, tomboló taps igazolta, hogy milyen sokan vagyunk, akik Tollas Tibor nemzetvédelmi munkáját nagy­ra értékeljük. S milyen sokan vagyunk, akik há­lás szeretettel köszönjük Neki, hogy Ő megőrizte magyar hitét és őrzi a hitünket... • ­November 9-én Charles Percy, Illinois Állam re­publikánus szenátora fogadta a költőt. A találko­zás fényképes tudósítását rövidesen közöljük la­punkban. • Kedves Tibor. Beszámolóm.után úgy érzem, hogy a csikágói magyar közösség többségének nevében beszélek, amikor arra kérem a Teremtőt, adjon Neked jó egészséget és hosszú életet, hogy minél tovább foly­tathassad küldetésedet, harcodat és harcunkat. „...Elnémult honi harangok helyett Kiáltsátok vészjelző lármafák Mert szolgálnunk így rendeltetett A nagyvilágba népünk igazát!” Múlhatatlan baráti szeretettel: Kelemen Iván COMPLETE ALTERATIONS REMODELING—RESTYLING rfi női és 'gyermekruhák: * • Átalakítás • Javítás Bartos Katherine Előzetes bejelentés * szükséges. Tel: 463-4898 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! Irodalmi Kávéház 5101 W. Devon Ave., Chicago St. Richards’ Church különtermében Műsorvezető: Mózsi Ferenc Rendkívüli előadás! Január 28-án, szombaton este 7 órakor KONDRÁD GYÖRGY író (Budapest) ,,Az autonómia kisértése” címmel tart előadást. Siralomba, vigalomba, üss bele a cimbalomba! A hírneves Bohák cimbalom (Koncert modell) Megrendelhető az U.S.A. egyetlen hivatalos árusítójától: J.O. Fabos 534 So. 72 St. Milwaukee Wi*. 53214 Tel: (414) 476-2595 Este 7:00 után, vagy Írjon információért. Szilveszterkor Haüga . . . haUga ... mi susog most Szilveszteri hideg éjben? Minden emlék, amit eddig Átszenvedtem, végigéltem, Visszatérve zúg a szélben! O, nemcsak egy esztendőre Nézek vissza most remegve, Visszanézek én az egész Eddig elmúlt életemre, Ninca még minden eltemetve! A sok régi fáradt árnyék szép sorjában idetéved, Mögöttem már az ifjúság, Mögöttem a fele élet, Mögöttem a meghalt évek! Mennyi könnyes, bús Szilveszter Merült el az idők mélyén. Hányszor áUtunk ágyú tűzben, Hányszor áUtunk halál révén, Vad kavargó örvény szélén! De bármilyen vészes is volt A sok könnyes, bús Szilveszter, Másnap mindig teljes fénnyel, Napsugaras életkedvvel Felvirradt az újév reggel! Haluezka Margit. Sikerekben gazdag, békés és boldog 1984-et kívánok barátaimnak és minden jószándékú honfitársamnak: Gróf Zichy Ferenc Megnyüt a ROOSTERS LOUNGE 3156 W. Irwing Park Rd. Chicago, fi. 60618 Tel: 478-6660 • Kitűnő magyar borok • Márkás német sörök • Választékos amerikai italok • ízletes hideg és meleg szendvicsek Kitűnő hangulat - magyaros vendéglátás Tulajdonos: Vass Miklós Nyitva; de. 11:00 hajnali 2:00-ig Szombaton 11:00 hajnali 3:00-ig Kedves Olvasóink! Kérjük, hogy támogassák a lapunkban hirdető Üzletembereket és Egyesületeket, mert az 0 — sokszor erejüket meghaladó — áldozatvállalásuk nélkül vagy nem lenne magyar újság Chicagóban, vagy az előfizetési díj legalább háromszorosa lenne a jelenlegi árnak. a Chicago és Környéke Szerkesztősége Megkésett búcsúzás A közelmúltban kaptuk a szomorú hírt, hogy lapunk évtizedes olvasója és nagylelkű támo­gatója — özv. Schmidt Lajosné, (született Adorján Gizella) életének 90. évében 1983. má­jus 13-án a budapesti Korányi Frigyes kórház­ban elhunyt. Hosszas és fájdalmas betegségét a reá annyira jellemző türelemmel és Isten akaratában megnyugodva viselte. A budapesti Rókus kápolnában volt a gyász­­szertartás 1983. május 30-án és onnan indult utolsó útjára a Farkasréti temetőbe. Özv. Schmidt Lajosné minden tettét mély keresztény meggyőződés, Istenhit és tártszívű humanitás jellemezte. Értékes, tiszta életét családjának szentelte, de barátai problémái­nak meghallgatására és orvoslására mindig talált időt. A jószándékú magyar ügyeket ké­rés nélkül is támogatta. A felsőbbrendű Hölgy büszke volt magyar­ságára és végtelenül szerette hazáját. Fia, — Dr. Schmidt Lajos, — a Csikágóban (Evan­ston 111.) élő nagytekintélyű nemzetközi jogta­nácsos csak hosszas rábeszélés után tudta elér­ni, hogy 1956-ban, a szabadságharc leverése után elhagyja Magyarországot. Az emigráció közel negyed évszázada alatt is eltéphetetlen lelki, szellemi és kulturális kapcsot érzett hazája iránt. Amikor betegsége következtében fizikai ereje gyengült, talán azért is ment haza, mert magyar földben kí­vánta aludni örök álmait. Özv. Schmidt Lajosné ugyan elköltözött az élők sorából, de nem halt meg, mert önzetlen, segítőkész, melegen-érző emberségének emlé­ke nemcsak közvetlen Családja és barátai szí­vében él, hanem mindazokéban, akik ismer­ték, — tehát szerették őt. Fia: Dr. Schmidt Lajos, Leánya: Schmidt Katalin (Mrs. M. Paterson), Testvére: Mrs. T. Tass-Thienemann és kiterjedt Családja gyá­szában igaz baráti szeretettel és őszinte rész­véttel osztozik a Chicago és Környéke szer­kesztősége.-o-Sebők Utazási Iroda Repülő-hajó-vonat-autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások I bel— és külföldre KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX: $469.00 Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére­tű színes útlevél— és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! CHIC AGO — BUD APEST—CHICAGO $ 765.00 Újamerikásoknak ingyen tanácsadás! GYÓGYSZER! IKKA—pénz és cso­magküldemények! 1 $ = $ 44.66 Ft.l Hites, közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti [ okmányait, leveleit. Újjáalakított irodánk heti hat napon várja önt. Parkolóhely az épület mögött] I „Ajándékozzon utazási utalványt!’ | SEBOK TRAVEL SERVICE] 561 W. DIVERSEY PKWY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes i Telefon: (312)477-1484 » 4 t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék