Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)

1984-02-11 / 6. szám

2. oldal Titokzatos halálesetek az erdélyi magyar vezetők körében Az alábbi levél Budapestről érkezett, 1984. január 9-iki keltezéssel. Kedves Szerkesztő Úr! Szíves elnézését ké­rem, hogy ismeretlenül zavarom. Segítségét szeretném kérni. Erdé­lyi vagyok, de hét éve, hogy Budapesten lakom. Elég gyakran értesülök a Romániában történő eseményekről, a romá­niai magyarság újabb és újabb megpróbáltatá­sairól. Tudom, ez az Óceán túlsó partján ha némileg ismert is, mégis csak exotikus. Többünknek vélemé­nye az, hogy a jelenle­gi román nacionalista uszítás és elnyomás vi­szonyai között csak azok élete van biztonságban, akik tetteik következté­ben a nyugati lapok, hírközlő szervek oldalai­ra kerültek, így a poli­tikus Király Károlyt, az író Sütő Andrást ez a nyugati publicitás men­tette meg a tragikus ese­ményektől. Szőcs Géza fiatal költő azért került szabadlábra, mert nyu­gaton sokat írtak róla. Ugyanakkor folyamato­san halnak meg rejté­lyes körülmények között Erdély különböző váro­saiban és falvaiban olyan szürke „névtelen” közkatonák, akik nevét csak szűk körben isme­rik. Szénmonoxid mér­gezés, autóbaleset, hir­telen rosszullétet követő infarktus, stb. olyan hi­vatalos halálokok, ame­lyek mögött gyakran emberölés húzódik meg. Ilyen példákat ismernek Erdély-szerte minden­hol. Azok akiket nem így tesznek el „láb alól” , börtönbe jutnak, lehető­leg csendben. Az újab­bak közül Visky Árpád sepsiszentgyörgyi­ szí­nész 6 évet kapott, há­­­rom Csíkszeredai tanárt is hasonló börtönbünte­­tésre ítéltek, s az egyik legfrissebb hír, hogy Páll Béla Hargita me­gyei, ditrói matematika tanár kapott 6 évet. Páll Illyés Gyula temetése­kor véletlenül Pesten tartózkodott, részt vett a temetésen, hazatérése után nem sokkal nyoma veszett, a hozzátarto­zói sem tudták, hogy hol van, majd novemberben koholt politikai vádak alapján 6 évre ítélte egy bukaresti bíróság. E tényt csak nagyon szűk körben ismerik, a hoz­zátartozók meg vannak félemlítve, ezért nem ár­tana, ha eljutna ez az eset is a megfelelő or­gánumokhoz. Erdélyben 2 reformá­tus püspökség van, Nagyvárad, illetve Ko­lozsvár székhellyel. Az elsőnek Papp László, a másodiknak a 72 éves Nagy Gyula a püspöke. A helyzet súlyosságára jellemző, hogy mind­két személy a román politi­kai rendőrség kiszolgá­lója. Tavaly hónapokra kiküldték őket Nyugat­ra, hogy ott hirdessék a református egyház és a román állam „harmoni­kus” viszonyát. Nagy Gyula beleegye­zett abba, hogy a kolozs­vári református teológi­án évente csak 8 papje­lölt végezzen a korábbi 36 helyett; „érdemei­hez” tartozik, hogy tilta­kozás nélkül eltűrte, hogy a teológia épületé­ben külön helyiséget ka­pott a politikai rendőr­ség képviselője, aki az utasításokat adja olykor a püspöknek is. Nagy Gyula volt az, aki a Pro­testáns Világszövetség által adott ösztöndíjak egy részét felajánlot­ta a román ortodox egy­háznak. Mindezt bevezetőben csak azért írtam le, mert jelenleg folyamatban van egy újabb piszkos ügy Tőkés László fiatal dési segédpap ellen. Akinek az egyik bűne, hogy leveleket írt pap­társaihoz a hitélet gya­korlásának egyes kér­déseiről kérdezve őket, s a beérkezett válaszok alapján a helyzetet javí­tani akaró beadványt adott be püspökségre. A vád ellene az, hogy Tő­kés László ezzel a tetté­vel megszegte az állam és az egyház közötti jó viszonyt, kárt okozott az egyház és az állam jó kapcsolatának. A román hivatalos szervek manővere arra irányul, hogy egyházi vonalra tereljék a fel­merült konfliktust , és erre nagyon jó eszköz számunkra Nagy Gyula, aki intézkedett, hogy egy fegyelmi bizottság tárgyalja meg és dönt­sön Tőkés László felett. Az öt tagú egyházi fe­gyelmi bizottságot úgy állíttatta össze, hogy 4:1 arányban — várható módon — Tőkés ellen foglaljanak állást. A dé­si (Kolozsvártól 60 kilo­méterre lévő) egyház­­község hívei több száz aláírású tiltakozást nyújtottak be a püspök­nek, követelve az eljá­rás megszüntetését. A püspök elhárította a ké­rést, mondván, hogy nem illetékes, csak a fe­gyelmi bizottság. A tárgyalást novem­ber hónapban kellett vol­­na lefolytatni, de az egy­házügyi hivatal az utol­só pillanatban január­ra halasztotta az ügy megtárgyalását ■­­ mondván, hogy újabb bi­zonyító anyagot kell be­szerezni. A manőver lényege az, hogy az egyházi főható­ság mozdítsa el Tőkést Désről, ahol a hívek bi­zalmát élvezi, — mert egyik legkitűnőbb refor­mátus pap Erdélyben — büntetésből helyezték egy eldugott faluba, ahol az áramnélküli sö­tét estéken, éjjelek egyi­kén agyon lehet ütni, mint ahogy ma ez gyak­ran megtörténik Erdély­ben magyar értelmisé­giekkel. A krónikához tartozik az is, hogy Tőkés László előtt — András Péter 53 éves református pap, 9 hónapos dési tevékeny­ség után — szörnyű mó­don vetett önkezével vé­get életének — hasonló előzetes manőverek kö­vetkezményeként. Kü­lönben — és ez szintén a helyzet súlyosságát mu­tatja — egyre többen lesznek öngyilkosok Er­délyben a református papok közül is. Röviden ennyi lett vol­na a mondanivalóm, mert a szörnyűségek felsorolását különben folytatni lehetne soká­ig. De a halottakért már semmit sem tehetünk, az élőkért talán. Ezért írtam meg Önnek ezt a levelet, én aki külön­ben még buzgó vallásos sem vagyok. Nevemet kérem hallgassa el, mert rokonaim élnek Erdélyben, s a következ­mények engem is utolér­hetnek, mint jónéhányat azok közül, akik valami­lyen formában megpró­báltak a valóságnak megfelelő tájékoztatást adni. Kívánok munkájához, a magyarság tudatának az ébrentartása érdeké­ben végzett áldozatos munkájához sok sikert tisztelettel. (aláírás) CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE P. O. Box 6783 CLEVELAND, OHIO 44101 Cserkészbál€ serkészbál Szíves tudomásul közöljük, hogy a clevelandi Cserkész Barátok Köre évi hagyományos Cserkészbálját 1984. február 18-án, szombaton rende­zi a „Stouffer’s Inn on the Square” nagy báltermében. Bálunk jótékony célú, a tiszta jövedelmet — mint a múltban is — a cle­velandi magyar Cserkészcsapatok fenntartására és a további cserkész­munka biztosítására­ fordítjuk . nálunk díszvédnöke Dr. Papp Gábor, a clevelandi magyar iskola igaz­gatója és az Egyesült Magyar Alap elnöke. Szintén díszvendégeink kö­zé tartoznak Cleveland, Lyndhurst, és Warrensville Heights polgármes­terei: George Voinovich, Leonard Creary és Raymond Grabow. A Ma­gyar Cserkészszövetséget Bodnár Gábor, ügyvezető elnök képviseli. A bál műsora 8:30 órakor kezdődik ünnepélyes bálnyítással és első bá­­lozóink bemutatásával, melyet a nyitótánc követi. Éjfélkor fiatal cser­készvezetőink egy palotást mutatnak be. A tánczenét idén ismét Heged­ös Kálmán és közkedvelt zenekara szolgáltatja. Örömmel jelentjük, hogy a hotel vezetősége eltekintett az eddig köte­lező vacsora megrendelésétől, így a belépőjegyek árát sikerült jelentő­sen leszállítani. Ugyanakkor a hotel igen méltányos áru, ízletes hideg és meleg büfé felállításáról gondoskodik. A báliroda este 8:30-ig szívesen szolgál bárminemű felvilágosítással a (216) 381-0995 számon. Kérjük kedves barátainkat, támogatóinkét, hogy a nemes cél érdeké­ben töltsenek el velünk egy kellemes estét a clevelandi magyar ifjúság szokásosan nagysikerű cserkészbálján. CHICAGO és KÖRNYÉKE "CHICAGO VM) VICIMTV HUNGARIAN WEEKLY NEWSPAPER Üi&fäi» Chicago & Vicinity US PS 103-620 Magyar Hetilap — Hungarian Newspaper Published weekly, exept the first to weeks of August. Üzleti iroda — Business office. 4125 N. Central Park Ave. Chicago 111. 60618 Tel: (312) 478-0850 Szerkesztőség — Editorial Office 2923­ C W. Argyle St. Chicago 111. 60625 Tel: (312) 989-8242 Szerkesztő — Editor Fekete István Üzletvezető — Sales manager Koós László Kiadó — Publisher F & F Publication Inc. Second Class postage paid at Chicago, 111. Printed in Canada. Megrendelem lapjukat Meghosszabbítom előfizetésem Az előfizetési díjat.....évre mellékelem. Előfizetés egy évre $ 25.00, Félévre $ 15.00 Nyugdíjasoknak egy évre $ 20.00 □ □ Név: Házszám és utca: Város.....................Állam. .Zip Code. • Sajnálattal közöljük, hogy az állandó heti rovataink, cikkeink és hirdetéseink miatt helyszűkében vagyunk. Így csak a legritkább esetben tudunk helyet szorítani másoktól kapott írásoknak. • A magas szedési költségek következtében, előzetes megállapodás nélkül küldött kéziratok maximum egy gépelt oldal terjedelműek lehetnek (2-es sortáv). • Fényképet és kéziratot nem küldünk vissza. • A lapban megjelenő cikkek nem egyeznek minden eset­ben a szerkesztőség nézeteivel, s azok tartalmáért a cikkíró felelős. FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! TERJESSZE ANGOL MŰFORDÍTÁSBAN IS A MAGYAR SZELLEMISÉGET! Bármely KÉT kötet ára: $ 15.00 1. RDY E.: POEMS. 491,oldal, 16 kép, keménykötés... $17.00* 2. ARANY J.: EPIC POEMS. 224 oldal, 13 kép.......... 8.50* 3. JÓZSEF A.: WORKS. 224 oldal, 30 kép................ 12­00* 4. KOMLOS J.: KOSSUTH IN AMERICA. 198 oldal, 19 kép 9.50* 5. PETŐFI S.: WORKS. 423 oldal, 40 kép............... 14.90* 6. VARGA D.: HUNGARY IN GREATNESS AND DECLINE 160 oldal, 236 kép, keménykötés........................ 13.70* HUNGARIAN CULTURAL FOUNDATION P.O. Box 364 Stone Mountain, Georgia 30086 EGYHÁZI NAPTÁR Szent István Király Egyházközség 2015 W. Augusta Blvd. Chicago, 111. 60622 — Tel: HUG-1896 Lelkipásztor: Ft. dr. Mihályi Gilbert plébános 1934 — 1984 Március 4, vasárnap este: Farsangvasárnapi plébániai disznótoros vacsora. Asztalfoglalás 486-1896 számon es­ténként. Március 11, vasárnap: Március 15-i szabad­ságünnep. Délelőtt ünnepélyes li­turgia, utána az oltáregyleti reg­gelin hazafias megemlékezés. Szó­nok: Dr. Halmos Milán, orvos, a Vasárnap munkatársa, Young­stown, Ohio. Reagan, vagy nem Reagan Az idei év fontos év az amerikai kontinens, és közvetve az egész világ számára. Fontos azért, mert az Egyesült Álla­mokban választások lesznek. A minden ne­gyedik évben megtartott amerikai választásokat mindig nagy érdeklődés­sel követi a nemzetközi közvélemény. De az idei­ek jelentősége messze felülmúlja a normális választásokét, mert most arról lesz szó, va­jon az amerikai politika megmarad-e a Reagan-i vonalon, vagy helyébe egy bizonytalan, kiszá­míthatatlan demokrata kormányzás lép. Reagannak 1980-ban történt megválasztása olyan fordulatot hozott az Egyesült Államok kül- és fegyverkezési politikájában, amely szinte forrásba hozta a nemzetközi politika bo­szorkánykonyháját. A helsinki-i egyezményt követő hetente csalta kábulatát az ébredés, a reális mérlegelés és az Nagy György erély politikája váltot­ta fel. Reagan drámai módon döbbentette rá az amerikai közvéleményt arra, milyen veszélyes helyzetbe került a het­venes évek előző admi­nisztrációi alatt. Euró­pa lemaradt a Szovjet­unióval szemben a raké­tafegyverek versenyé­ben, saját térségében pedig a Moszkva—Kuba irányította kommunista bekerítés veszélye fe­nyegette. Az elnöknek három évi kemény kiöl­és belpolitikai küzdel­mébe került, míg ezeket a veszélyeket sikerült elhárítania. Munkájá­ra a koronát az ameri­kai középtávú rakéták Európában való elhelye­zése és a grenadai kom­munista hatalomátvétel sikeres megakadályozá­sa tette fel. Az idei elnökválasztá­sokon nagy a tét: az, hogy ez az erélyes reál­politika marad-e to­vábbra is érvényben Washingtonban, vagy megtörik és helyébe is­mét a gyengeség, a min­den­áron megegyezés keresés irányzata lép. Jelenleg úgy látszik, hogy Reagan kilátásai kedvezőek, de november 6-ig még sok víz folyik le a Potomac­on. Szeren­cse az, hogy a demokra­ták körében egyenetlen­ség, széthúzás nyilvánul meg. Aki végignézte a televízión jelöltjeik szó­csatáját, nem lelkesed­hetett egyikükért sem. Viszont tapasztalatból tudjuk, hogy a demokra­ta párt képes az utolsó pillanatban egy vezér mögé állni, és hogy nagy elkötelezett erők (a szí­­­nesek, a mexikói beván­doroltak és a baloldali­ak) állnak mögötte. Van egy másik előnyük is: je­löltjeiknek életkora. Reagan 73 éves és bár kitűnő erőben van, de bizonyos, hogy nem egy választó fejében felme­rül a gondolat, vajon bírni fogja-e egészségi­leg és szellemileg az el­nöki teendők súlyos ter­hét újabb négy évig? Igaz, Adenauer és de Ga­ulle hetvenes éveikben is teljes sikerrel vezették országaik ügyeit, mégis ez a szempont bizonyos kölönc Reagan nyaká­ban. A demokrata jelöl­tek, különösen a legesé­lyesebbnek látszó Mon­dale, sokkal fiatalabb és nem adnak okot hasonló aggodalomra. Ezzel szemben áll az az előny amellyel az uralmon lévő kormány mindig rendelkezik az ellenzékkel szemben. A republikánus párt az el­múlt négy év alatt át­szerveződött és megerő­södött. Sok helyen új bá­zisokat fektetett le és a régieket kiépítette. Az adminisztrációnak meg van az a lehetősége is, hogy a választás előtt olyan rendelkezéseket hozzon, amelyek növelik népszerűségét. Vagyis sok kártyát tart kezé­ben amelyet a kellő pil­lanatban játszhat ki. Mindezeket egybevé­ve Reagannak jó kilátá­sai vannak a győzelem­re. De ezen a választá­son nemcsak ő, nemcsak a republikánus párt, ha­nem az egész amerikai nép fog vizsgázni arról, hajlandó-e olyan vezető­séget uralmon tartani, amely, ha esetleges ál­dozatok árán is, orszá­gát úgy vezeti,, hogy az méltóan betöltse a világ­ban a reá váró nagy sze­repét. Az Európatanács különös viselkedése Törökországgal szemben A 21 tagú Európata­nács, az egyesülésre tö­rekvő Nyugat-Európa politikai szervezete,­­ a múlt hét elején eluta­sította Törökország kül­döttségét tanácstermé­ből, és ott nem adott he­lyet neki a zöldposztós­­ asztal mellett. A tanács kifogása az ankarai kormány ellen: A török börtönökben a terroristák nem része­sülnek eléggé civilizált elbánásban! Az elutasítás igazi oka valószínűleg a kö­vetkező: Az észak-euró­pai szocialisták intri­kálnak az új ankarai kormány ellen, amely az ő ízlésüknek nem megfe­lelő, túlságosan konzer­vatív beállítottságú. Ez a kormány a törökorszá­gi katonai kormányzatot váltotta fel néhány hó­nappal ezelőtt. A török hadsereg vi­szont azért volt kényte­len 1980-ban a hatalmat megragadni, mert a Szovjetunió által rende­zett és szított terrorista áradat majdnem káosz­ba döntötte Törökorszá­got. A legismertebb török terrorista természete­sen Meh­med Ali Agca, a lengyel pápa merény­lője, akinek történetét a Rómában élő kiváló amerikai újságírónő Claire Sterling fedte fel a világ előtt. A múlt héten azonban még több derült ki Agca múltjából: Egy török katonai bí­róság korábban elítélte Agcát, az 1979-es orgyil­kosságért, a Milliyet ne­vű török újság szerkesz­tőjének meggyilkolásá­ért. Az amerikai A.P. hírügynökségnek a kö­vetkezőket telefonálta meg egy ismeretlen in­formátor: Agca bevallotta a tö­rök börtönben, amint ezt az ott felvett jegyző­könyv tanúsítja, hogy Abazer Ugurlu, a Szófi­ában működő török maf­fia­vezér és a Bulgáriá­ban működő fegyver­­csempész bújtatta fel őt erre az első orgyilkos­ságra. Miért? Mert a Milliyet nevű lap riport­sorozatot kö­zölt a török maffia és a fegyvercsempészek mű­ködéséről. Ugurlu el akarta hallgattatni a kellemetlenkedő szer­kesztőt, ami Agca segít­ségével sikerült is neki. Agcát ezután, elítél­ték és börtönbe zárták Törökországban. Ugur­lu azonban betartotta neki adott szavát, és börtönéből megszöktet­te őt, majd Bulgáriába csempészte át, ahonnét Rómába küldték egy újabb és még fontosabb orgyilkosságra. A CIA szerint Ugurlu 1974 óta Bulgáriának kémkedett, saját hazá­jában Törökországban. Megnyílt a ROOSTERS LOUNGE 3156 W. Irving Park Rd. Chicago, II. 60618 Tel: 478-6660 • Kitűnő magyar borok • Márkás német sörök • Választékos amerikai italok • Ízletes hideg és meleg szendvicsek Kitűnő hangulat — magyaros vendéglátás Tulajdonos: Vass Miklós Nyitva, de: 11:00 hajnali 2:00-ig Szombaton 11:00 hajnali 3:00-ig Márai Sándor könyvei: ítélet Canidosban $ 3.50 Judit és az utóhang $ 10.00 Jób és a könyve $ 15.00 Megrendelhetők: Újváry- „Griff ’ Kiadó Titurelstrasse 2 D-8000 München 81 Telefon: (0 89) 98 94 23 Sebők Utazási Iroda Repülő­hajó-vonat—autóbuszjegyek Olcsó egyéni és csoportos utazások­ból— és külföldre KEDVEZMÉNYEK! Nem mindegy, mennyiért utazik. Forduljon tehát irodánkhoz! CHICAGO — BRÜSSZEL — CHICAGO APEX: $469.00 Nálunk hitelkártyára is válthat jegyet! Külön szolgáltatásunk: szabványmére­tű színes útlevél- és vízumfénykép. A helyszínen azonnal elkészül! Rokonkihozatal akár egy évre is! CHICAGO—BUDAPEST—CHICAGO $ 765.00 Új amerikásoknak ingyen tanácsadás! GYÓGYSZERC­IKK­A —pénz és cso­magküldemények! 1 $ 1 $ 44.66 Ft. Hites közjegyzőnk lefordítja, hitelesíti­ okmányait, leveleit. Újjáalakított irodánk heti hat napon várja önt. Parkolóhely az épület mögötti ! „Ajándékozzon utazási utalványt!’ S SEROR TRAVEL SERVICE) 561 W. DIVERSEY PRVY CHICAGO, IL. 60614 Mózsi Ferenc és Ágnes -ITelefon: (312)477-1484

Next