Corvina, 1921 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1921-04-08 / 14. szám

72 Jalsoviczky Géza. A papirosgyártás és a hozzávaló gépek í (N. 8-r. 206 1.) Bp., 1909. Szerző, Közp. Sajtóváll. biz. 100'— Jalsoviczky Géza. A tűzgépek, vagyis a folyékony és gáznemű melegtartó anyagokkal hajtott összes belsőégésű motorok szerkezete és kezelése. Felső iparisk., szakisk., szaktant'., motortulajdonosok és motorkezelök számára. 2. kiad. (N. 8-r. XI, 468 1. Ill t.) Bp., 1918. Szerző, Közp. sajtóváll. biz. ISO"— Lovászy Károly. A szívem. Válogatott versek. (8-r. 63 I.) Bp.. 1921. Pallas, Közp. sajtóváll. biz. 25 — Magyar jogi szemle könyvtára. Szerk. Angyal Pál. 6. (N. 8-r.) Bp., 1921. Pallas ny., Közp. sajtóváll. biz. 6. Ereky István. A magyar trón megüresedésének kérdéséhez. (37 1.) 20-­Monory-Kovács Ferenc. A cél felé. Kisebb dolgozatok. 1916. 2. kiad. (K. 8-r. 83 I.) Bp., 1921. Krisztus-gárda, Közp. sajtó­váll. biz. 40 — Obermayer Ernő. A fűszerpaprika szántóföldi termelése. (N. 8-r. 40 11) Bp., 1921. Földmív. min. gyógy- és növényforg. irodája. Közp. sajtóváll. biz. 15'— Réthly Antal. Az időjárás és éghajlattan a gyógynövénytermelés és gyűjtés szolgálatában. (N. 8-r. 24 l.)"ßp., 1921. Földmív. min. gyógy- és ipari növényforg. irodája, Közp. sajtóváll. biz. 20'— Széchenyi igéi. [Válogatta és előszót írt hozzá Szekfü Gyula.j (16-r. 254 1.) Bp., 1921. Pallas, Közp. sajtóváll. biz. Fűzve 60 —, kötve 80'— Thoroczkay Viktor br. A magyar nemzet megújhodása. 2. kiad. (N. 8-r. 137 1.) Bp., [1921.] Biró ny., központi sajtóváll. bíz. 24'— Vörös László. Zászló és kereszt. Drámai költemény. Színpadra alkalmazva írta —. .(K. 8-r. 25 I.) Bp., 1920. Szt. Domonkos­rendi zárda. (VII., Bálint-u. 8/b.), Közp. sajtóváll. biz. 12 — Vörös László Tiburtius. Ó-keresztény szinmü 4 felv. (K. 8-r. 58 1.) Bp., 1920. Szt. Domonkos-rendi zárda (VII., Bálint-u. 3/b.), Közp. sajtóváll. biz. 12'— Kultúra könyvkiadó r.-t. Budapesten Andersen György. Tovább. Versek. 1915—20. (K. 8-1;. 77 1.) Bp., 1920. [1921.1 Kultura __ 36 — A Kultura detektivregényei. 17. (K. 8-r.) Bp., 1921. Kultura 17. Elvestad Sven. A kapitánv. Krag detektív kalandjai. Ford. Moly Tamás. (148 1.) 24'— Kultura'regénytára. 3. (8-r.) Bp., 1921. Kultura 3. Kellermann Bernhard. A bolond. Ford. Fehér Margit. (359 1.) 90'— Tréfás könyvek 2. (K. 8-r.) Bp., 1921. Kultura 2. Mihály István. (), Cejzler úr! Kabaré tréfák. Szigethy István rajzaival. (92 1.) 30 — Lampel Róbert (Wodianer F. ós liai) r.-t. könyvkiadó­vállalata Budapesten Angol könyvtár. Szerk. Rózsa Dezső. 4. (K. 8-r.) Bp., 1921-Lam pel 4. Wilde Oskar. The selfish giant and the remarkable rocket. Magyarázta Latzkó Hugó. (34 1.) 12' — Bartos Fülöp és Chovancsák István. Francia nyelvtan és olvasó­könyv. Isk. és magánhasználatra. 1. r. 13. kiad. (N. 8-r. 2001.) Bp., 1921. Lampel. Felterjesztett ára 74 — Báthory Nándor. Természetrajz. A népiskolák 5—6. oszt. szá­mára. Az új tanterv és utasítás alapján teljesen átdolg. Kiss Ödön. 3. kiad. 4 színes táblával és 72 szüvegközti ábrával. (8-r. 131 1.) Bp., 1921. Lampel. Felterjesztett ára 40 — Jó pajtás. Képes gyermeklap. Alap. Sebők Zsigmond. Szerk. Benedek Elek. 10. évf. 1918. 1-2. k. (Lex. 8-r. 736 I.) Bp., |1921.?) Franklin, Lampel. Egy-egy kötet kötve 80 — Kondor Ignác. Képes héber olvasókönyv. Az elemi isk. 1. oszt. számára. 6. kiad. (A Pesti izr. hitközs. vallástani iskolakönyv kiadv. Szerk. Munkácsi Bernát. 1. Az izr. vallásoktatás elemi isk. vezérfonala. 1.) (8-r. 31, 53 1.) Bp., 1921. Lampel 15 — Kugel Alfréd. Módszeres angol nyelvtan magyarok részére. Isk. és magánhasználatra. 1. k. (N. 8-r.) Bp., 1919—21. Lampel 1. 1—65. lecke. (192 1.) 64 — Lukács Ödön. Német nyelv- és olvasókönyv. 1. r. Polg. leányisk. 1—2. oszt. számára. [Függ. :] Praeparatiúk és szójegyzék. 4. jav. kiad. (N, 8-r. 151, 29 1.) Bp„ 1921. Lampel. Felterjesztett ára 72 — Mika Sándor. Világtörténet. Az új tanterv alapján a középisk. felső oszt. számára. 3. k. (N. 8-r.) Bp., 1921. Lampel 3. Uj-kor és legujabb-kor. A 3. kiad.-t sajtó alá rend. Szabó Dezső. (255 1.) Felterjesztett ára 96 — Pintér Pál. Természetrajz. A középiskolák 1. oszt. számára. 2. kiad. [Képekkel.] (N. 8-r. 136 1.) Bp., 1921. Lampel. Felterjesztett ára 54' — Szathmáry László és Vásony Lajos. Kémia és ásványtan. Leánv középisk. alsó oszt. számára. [Képekkel.] (Ni 8-r. '187 1.) Bp.', 1921. Lampel. Felterjesztett ára 74 — Szepessy Anna. Ich lerne deutsch. Deutsches ABC- und Lesebucii f. ungarische Kinder. (Magyar gyermekek ábécés, és olvasó­könyve.) (8-r. 158 I.) Bp., 1921. Lampel 50'— Szterényi Hugó. Természetrajz. A középisk. alsó oszt. számára. 2. к. a 2. oszt. számára. 138 képpel és 6 színes táblával. 4. kiad. (N. 8-r. 166 I.) Bp., 1921. Lampel. Felterjesztett ára 78'— Thukydides. Szemelvények. Ford. Szilasi Móric. 2 térképpel. 2. kiad. (N. 8-r. XII, 253 1.) Bp., 1921. Lampel. Felterjesztett ára 100-Wagner József. Római régiségek és a római irodalomtörténet, vázlata. A tanuló ifjúság használatára. Ford. és kibőv. Horváth Balázs. [Képekkel.] 8. kiad. (N. 8-r. VIIÍ, 232 1. 1 t.) Bp., 1921. Lampel. Felterjesztett ára 96 — Lampel szortimentje Budapesten A Gyermeknevelés kis kátéja a magyar nép számára. A Magy­gyermektanulmányi társ. megbízásából írta 19 szakíró. 1. i­(K. 8-r.) Bp., [év п.] Lampel szórt. biz. 20— 1. Az ép testi-lelki képességű gyermekek nevelése. (1341.) 20.'— Nemes Lipót. A gyennekmentés útjai. Korunk legidőszerűbb gyermektanulmányi, szociálpedagógiai és gyermekvédelmi problémái. A 2. ' orsz. gyermektanulmányi tanácskozás elő­adásai és hozzászólásai alapján szerk. —. (Lex. 8-r. XV, 222 I.) Bp., 1918. Magy. gyermektanulmányi társ.. Lampel szórt. biz. ' , . 50 — Légrády testvérek Budapesten Andrássy Gyula gr. Diplomácia és világháború. 2. kiad. (X. 8-r. 253 I.) Bp., 1921. Légrády . 120— Fábián Béla. Az orosz pokol a Japán-tengertől Pétervárig. 2. kiad. (K. 8-r. 177 1.) Bp., [1921.] Légrády 75' ­Ifjúsági színjátékok. 32-33. (K. 8-r.) Bp., [1921.] Légrády 32. Vándor Iván. Hajdanában. Regényes színjáték 1 felv. (20 1.) 10'-33. Somlay Károly. Bálint bá' írni tanul. Falusi komédia 1 felv. (16 1.) . Ю­Kis budapesti kalauz. Budapesti orvosok, ügyvédek és közjegyzők név- és lakjegyzéke. Budapest bel- és külterülete utcáinak, tereinek, útjainak betűsoros jegyzéke a kerületek feltüntetésé­vel. (N. 8-r. 4S 1.) Bp., 1921. Légrády 19'— Németh József könyvkereskedése Budapesten Czakó Adolf. Rektori bcsz'>d a kir. József Műegyetemnek 1920 okt. 10-én tartott ünnepi közgyűlésén. (Beszámoló jelentés az 1918/19. és 1919/20. tanévekről.) (N. 8-r. 20 1.) Bp., 1920. Németh Ю— Heller Farkas. Pénzügytan. 1. k. (N. 8-r.) Bp.. 1921. Németh 1. Elméleti pénzügytan. (VII, 2801.) 120— Kotsis Iván. Az olasz renaissance építőművészet formaképzése, homlokzati és téralakításai. 830 ábrával a szövegen kívül. (Lex. 8-r. 95 1.) Bp., 1921. Németh 150— Rózsavölgyi és társa zenemű- és könyvkereskedése Budapesten Bain F. W. A hibák bányája. Régi hindu elbeszélés szanszkrit kézirat nyomán. Ford. Baktay Ervin. 2. jav. kiad. (12X8'5 cm. 239 1.) Bp., 1920. [1921.] Rózsavölgyi 30— (Készült még 100 kézzel számozott példány, merített papíron, bőrbe kötve.) Kacsóh Pongrác. Az elemi iskolai énektanítás pedagógiája. (Vezér­könyv tanítóknak.) Л. kötet. (Lex. 8-r. A. Pedagógiai rész. 2. kiad.) (84 1.) Bp., 1921. Rózsavölgyi 80— Varró Margit. Zongoratanítás és zenei nevelés. Kül. tek. az első 3 év oktatási módszerére. (A kezdötanítás methodikája.) (N. 8-r. 248 1.) Bp., 1921. Rózsavölgyi 160— Singer és Wolfner Budapesten Courths-Mahler H. Bocsáss meg, Lóri ! Regény. Ford. Komor Gyula. (8-r. 160 I.) Bp., [1921.] Singer és Wolfner 40— Courths-Mahler H. A szilaj Orsolya. Regény. Ford. Balla Ignác. 2. kiad. (8-r. 144 1.) Bp., (1921.] Singer és Wolfner 40— Koronás regények. 25. sz. (Lex. 8-r.) Bp., 1921. Singer és Wolfner. Egy-egy szám 15'— 25. Bársony István. Szelek útján. Regényes történet. (36 1.) Táltos kiadóvállalat Budapesten Wagner Richard zenedrámái. 3—4. (8-r.) Bp,, 1921. Táltos 3. Hevesy Iván. A . nibelung gyűrűje. Általános ismertetés. 45 vezérmotivum kótájával. (69 1.) 30'—, famentes papiron 45— 4. Hevesy Iván, Rajna kincse, Walkür, Siegfried, Istenek alkonya drámai és zenei elemzése 95 vezérmotivum kótájá­val. (112 1.) 46'—, famentes papiron 70'—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék