Thaly Kálmán: A Székesi gróf Bercsényi család I. 1525-1689. (Budapest, 1885.)

X. Idősb gr. Bercsényi Miklós tábornok és fia, 1685-1689.

A GH. BERCSÉNYI CSALÁD. 325 polyi szintén bajba akart volt keverni és e miatt magán­nehez­telése lehetett Carafára, — ezúttal megemberlé magát, s a 13 vármegye nevével kihallgatást kérő Bercsényi és Barkóczy követekkel csakugyan személyesen megjelent Leopold előtt. Itt mint főkövet, Bercsényi fejtette ki a végzetes ügyet, vázolta a Rendek hangulatát, és vive a szót. A nádor élénken támo­gatta őt, s mivel Bádeni Lajos is fölszólalt a császárnál Carafa hóhém­ istentelenségei ellen,­­ elvégre Lipót, sok csűrés-csava­­rás után királyi szavát adá, hogy az eperjesi foglyok szabadon­­bocsáttatására s a vérbíróság megszűntetésére a Rendek okve­­tetlen számot tarthatnak, ha a kir. propositiókat elfogadják.­) Mindez be is következik, így szerzett magának halhatatlan ér­demet id. gr. Bercsényi Miklós a hazafiak előtt, az eperjesi hir­­hedett vérszék eltörlésének s a kínpadra és halálra szánt politi­kai foglyok szabaddá tételének kieszközlésével. Mert az érdem oroszlánrésze, a kényes természetű követség bátor fölvállalása és a sikernek nem könnyű kivívása által, az­­ övé. Igaz, hogy Esterházy Pál nádor és Bádeni Lajos herczeg támogatása nél­kül alig érhetett volna czélt; de ezeket ő puskaporozá föl. E körülmény teszi örökemlékűvé idősb Bercsényi Miklós élettörténetében­ az 1687-iki országgyűlést; fiára nézve pedig azért let ez nevezetessé, mert ifjabb gr. Bercsényi Miklós kir. főkapitány ekkor, december 9-kén, I. József király koronázása napján, üttetett az új király által, a szokott ünnepélyes szer­tartással szentelt vitézzé, másként: aranysarkantyús lovaggá, (eques auratus), sőt kir. kamarási czímét is alighanem ezen országgyűlés alatt nyert.2) Nem sokkal az országgyűlés berekesztése után, az 1688-iki farsangon ment végbe ifjú gr. Bercsényi Miklós házassága. Ugyanis idősb Bercsényi Miklós attól tartván, hogy immár négy évi súlyos hadjárat veszélyeit szerencsésen végigharczolt vitéz fiát az örökös hadi veszedelmekben ha mégis baj találná érni, vele, mint egyetlen fiúval, a Bercsényi-név sírba szállana: egyre sürgette az ifjú dalia megnősülését, s igen előkelő, szép, p­l. Horváth M., Magy. Tört. Új dólg. VI. köt. 185. és 196­1. stb. M C­.ímei közt ezentúl mind a »szentelt vitéz­«, mind a »kir. ka­marás« előfordul, s nemsokára a »kir. tanácsos« is.

Next