Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1933. (25. évfolyam, 1-32. szám)

1933-01-05 / 1. szám

5Í2S8 XX\^.évfolyc.m. Szentes,1933,jc.nuír 5. l.szilil. CSONGRADVARMEGYE HIVATALOS LAPJA Előfizetési ára: Egész évre hivatalból postán küldve: 24 pengő. Kiadó: Csongrádvármegye közönsége. Szerkeszti: Csongrádvármegye főjegyzője. Hirdetések ára: Az országos hivatalos lapnak hivatalos hirdetményekre nézve megállapított hirdetésdijak. Megjelenik szükség szerint. Í.VARü/IEGYEI 3ZA3ÁLYREND3LETEK ÉS KÖZÉRDEKŰ HAT.ÍRÓZÁTOK. Csongrád vármegye miispánjától. 9257/mlisp .1932.szám, A űirtokok k'özös hc.tarvonmlai mentén lótcsitendő gezdnsiíii fásitá- 4/kgy _-1540/c,lisp. 1932,szám c.lmtt mlkotott“vármc(?vei szebálv* rendeletet m unkír.x^öldmivelosügyi Miniszter ur 82,369/1.2.193^.számú ren­deletével jovahmgyvan,- mzt J...Z f.labbimkbmn kihirdetem.-4 Agy. -1540 /ml isp. 1932. sz ám. CSONGR iDViRtlSGYE SZABÁLYRENDELETE .gz e^:ymássml ^mt iros bir tokok ^ közös hmtAr vonmlmi m.en tón mz ^1923;XLX ertelmeoen letesitcndő grzdís.ígi Tisitások vágreb'jtásáról .o.c l.§. Az 192ó;XIX.t.c.2.§-i értelmében mindem föld túl-jdonos köteles Én me^bmn 50 .k .hoAnil px.gyobb szántóföld jót, vc.gy legelő jót, ille töle;z 20.ki u. Aldnal nigyooo rétjét vrmíy k:-szálóját, vmlmmint tmnyi.be Is ős érceit íc sorokKi.l oesze;?elyezni.- - - ­A föld tűim jdonos r f öldmivelésügy i rn.kir .Miniszetr ur eníredélye esc oeben ^ic-sorok helAtt m. beszegélyezendo" földbirtokán vi.gy eriiick v/rv ré­szen erdőt is telepithet,mz egy tmgbmn vmgy megosztva telepítendő erdő ki­tévedésé m oeszegélyezendő birtoktmg területének 2.%-ánál kevesebb nem Ic­­het.­, 2.§. . , AzAhogy m í öld tulr idonos földbirtokának írely részein,mily en ki­tevedesoen ^ fmjokífmr köteles frisorokmt vmgy c^gyéb ge..zdí.sá,gi fá­sioasokmt V?C’sitcni - mz 1 ./.rendelkezéseinek megfelelően hatóságii'g ió­­^hagyo terv mlmpi^án m ir.kir .erdőhivmtml által megái lap i to tt fásítási te V határozza meg,melynek rendelkezéseihez a föld tulajdonos alkel mazKodni köteles,- — j -3.§. Az i.§-bí.n említett gr.zdasági fásításoknál a földtuli.jcíonos ennek a szabályrenclel?bnek a rendelkezéseit megtartani köteles még abban az eset­­ben i'^.h^ c lasitast nem törvényszabta kötelessége folytán,de önként telje­st A -ondelkezósci nem vonatkoznak a közutak,közsígi kez­düi9 utak 3S í községi közös dülőutakhiicntén“létesítendő iásitásokra:ezeket r iasitasokr t tovaoora is r.z 1894:XII. t.c.49.§-a r lapján megalkotott tör­^___.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék