Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1936. (28. évfolyam, 1-40. szám)

A. Alföldi Káról}/ sövényházi la­kes fegyvertartási engedélyé­nek megsermiisitóse 36 Algyői kompvámszedési jog en­gedélyokirata 44^ Algyő Községben lemondás foly­tan megüresedett segádjegy-^ z,QÍ állás pályázati hirdet­ménye " ^ 25 Aitmann fái körözése 156 Antal-'J«no-a kör önzése 3^ fj Antal Pai, körözése ■ -v lOO Aj^.entinábá-utazni szándéko­zók erkölcsi bizonyítványá­nak kiállitása 94 Asztalos iparüan fízetenuő legkisebb munkabérek meg­állapítása 15 Autóbuszjárat me ne trendje és•d i js zabasa ozesed és Csongmád ■ között '' 30 Au uo dues járat bz eged -Csong­­rád kőzett/Qj menetrend./ 56-éueornata billiard asztalok fej.állitására és üzembentar­­,;.„sára vonatkozó hatósági engecélyek illetéke. 39 A. illami nyomda által gyártott zsíros fekete bélyeAgőfes­­, ték kötelező használata 134 Állatorvosok mag'gngyakorla­té,nak díjazásáról alkotott várm, szabályrendelet 163. , módositása. ^ 193, í r6 leraz ő b iz o t tság rrrul:i5d ése 87 Áruházak üzletkören;-k és ,üzle tv i te lének azabéJyozá^a 190. Ápolási dijak behajtása 29 ' ti. Bakó Pil körözése ■' 32 Balla Juliánná körözése 181 Bar anyay János körözése 67 Baromfi! “galamb, házi nyúlj ku­tya stbl kiállítására vonat­kozó határozat 187 Baslin Milivoj körözése 222 íVlcs' Peisncz Körözéjse 192 Bar:. .?ái, és Kompéviáez Bóndor­­:ié körözése 131 Bálint i'4tyas és családja kö­­iGzése ' ^ 134 Bakrtő útépítéshez adandó transferkölcsön engedélye­zése . " 61 B Beszédes Póza körözése 106, 168 Bitó Pál imunkakönyvének meg­­semraisitése ^ öl Blaga Juliánná körözése öl Bogé ti Ilona ííoXalin és J. nos kiskorúak illetősége 12 Kk. Bogdán Istyán illetősége 57 Bcgdén^Rozália'körözése ^ 36 Bondár Péter 'jyörgy illető­sége löu. Borravaló rendszer megszünte­tése és a 7'0-os rendszer beve­zetése a fogadókban, szállo­dákban' stb," 62 Borkereskedelmi vállalatok hivatalos jegyzéke ^ 1 if j, Bódia Péter körözése 188 Bokányi vízlépcső műtárgyai­nak. javítása i tej én a hajó'­­z á.d , me gs / ü nte tós^e 170 BökA-r.y i ~ V Izlspcső műtárgyai ­­n ak /19, ” i tá s a i a eg é n megs zün ­­t e t'.) 11 he. j óf 0 rgal om vissz a-200,-205. BŐsenderfer József körözése 99 Bundicb József körözése 166. BJTtiSOPO'S T A R T L 0 M J S, G Y Z É E CSONGRÍDVÁEMEGYE HIVATALOS LAPJÁNAK_ ' ■ ■ az' 1936>e, évi XXVIH.^^evfolygumhoz, /“.A sorok végén levő számok az oldalszámokat jelzik i/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék