Debreczeni Ujság, 1941. január (45. évfolyam, 2-25. szám)

1941-01-30 / 24. szám

1941. lamiár 3«. esti törtök DEBRECZENI ÚJSÁG HAJDUFQiO f — SIPOS IMRE KÖZPONTI LELKÉSZ BETEGSZABADSÁGRA MENT A refor­mátus egyház központi lelkészi hivatalá­nak vezetője, Siposs ínye lelkipásztor hosszú évtizedek óta a legnagyobb buzga­lommal és odaadással és korát meghazud­toló fürgeséggel végzi felelősségteljes mun­káját- A köztiszteletben álló lelkipásztor emellett különböző vallásos egyesületekben is aktiv munkát fejt kl. Es mindezt szinte álandó szünet nélkül, minden pihenő, sza­­tsdság nélkül. Éppen ezért most egészsé­gi állapota megrongálódott az idős lelki­­pásztornak, aki betegségére való tekintettel az egyházi főhatóságoktól háromhónapi be­tegszabadságot kért, mihez a felettes ható­ság hozzá le járult. Egyben a református egyház presbitériumának elnöksége Si­poss Imre központi lelkész helyettesítésé­vel betegszabadságának idejére Kulcsár Dezső okleveles lelkész, vallástanárt bízta meg, aki eddig az ispotály! egyházrészben Molnár Ferenc lelkipásztor mellett fejtett ki eredményes munkát. — KALMAR GYULA IROOAKEZELd VEZETI AZ EGYHÁZI GONDNOKI HI­VATAL ÜGYEIT. Ráső János, a debreceni egyház gondnoka az utóbbi időkben egyre komolyabbá váló betegsége miatt pár hó­napos betegszabadságra ment. Ennek tar­tamára az egyházi gondnoki ügyek intézé­sével Kalmár Gyula, eddigi irodakezelőt' bírta meg az egyházi főhatóság. Kalmár Gyula személyében egy széles látókörű, nagy szakismerettel rendelkező fiatal am­biciózus tisztviselő veszi át az ügyek ve­zetését. — ELTEMETTÉK BOROS GYÖRGY NY. UNITÁRIUS PÜSPÖKÖT. Kolozsvá­ron szerdán délben temették el Igen nagy részvét mellett az ősi unitárius femn- Ir.mhan ér. Boros Györgyöt, az erdélyi unitárius egyház nyugalomba vonult püspökét. A szertartáson Vary Albert fkeoloeiai tanár mondott gyászbeszédet. — Hajriusámsonban Népfőiskola alakult januárban, Á gondolatot a Haidui«á.iiv?oni Újság vetette fe és dt. Nagy Tmye városi főjegyző való­sította meg. A Népfőiskola, mint minden más ilyen .intézmény, 6 hé­tig tart és a következő tárgyakat adják napi három őrára osztva az előadók : magyar irodalom, törté­rre'em, gazdaságtan, földrajz, nép­rajz, társadalmi ismeretek, egész­ségtan, művészetiem eret, számtan, fizika, hittan, állafegészségtan, fo­galmazás, mezőgazda ség. A népfő­iskolának negyven hallgatója van, a részvétel díjtalan, az előadók: ta­nárok, tanítók, gazdasági szakem­berek. Az őrdek'ődés oly nagy, hogy nemcsak 20-—SO évesek vesznek részt az előadásokon, hanem az idő­sebbek is. — Hartal’s tánciskolájában feb­ruár 4-én tánctanfolyam kezdődik. Fzénen és jól táncolni Bartalistól tanul. — HIRDETMÉNY. Debrecen varos törzsenlvájábó! 1 darab létszámfeletfl 2 éves bika a február hő 4-iki vásáron nyilvános árverésen eladásra kerül a Karom vásártéren. Gazdasági tanácsnok. — A MESTER-UTCAI REFORMÁTUS LEÁNYKÖR február 2-án. vasárnap dél­után 5 órakor a gyülekezeti teremben tea- Héiutánt rendez a Károly Gáspár-térl re­formátus templom orgonaalapja javára. A teadélutánon Kovács Jánosné elnöknö mond megnyitót, míg dr. Csáthy Dezső iiayvéd előadást tart. Nyakas László ta­nító énekszáma után Kolozsvári Kiss László telkipásztor mond zárőimát. — A NŐI MUNKATABOROKRÖL adott elő Ravasz Gizella, a Horthy Mik­­lósné Leánykollégium igazgatónőié. Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egye­sület« előadóestjén dr. Darkő Jenőné el­nöki üdvözlete után Ravasz Gizella, akt a Főiskolai Miinkatáborszotgálat főpa­rancsnokságánál előadó, tájékoztatta a hallgatókat a női táborok munkáiéról, cél­­iáról, majd színes képet nyújtott a tábo­ri életről. Utána dr. Baranyai Bélánc Gertrud Baume német írónő „Alkat és élefsers* e. művét Ismertette érdekesen. Az elnöknő mondott köszönetét az értékes előadásokért. Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr, Nagy Imre Renyovszky Pá! Kiadja : Alfáid! Raltóvóllalat Kft Felelős kiadó; Balogh lsbí* SZÍNHÁZ SZÍNHÁZI MŰSOR : Csütörtökön este 8 órakor: Sárgarlgó­­fé.szck. Pénteken este 8 «traitor .Cs«l>hál)oni~ A-bérlelbcn, .Szombaton este 8 órakor „Csókháhn­­rú“ B-bérletben. Szombaton délulán 4 órakor „Gyöngyvt­­rágos bnszáresákó“ filléres helyárak. Vasárnap délután 4 órakor .. Csók hit­bor ií4- rendes helyárakkal. Vasárnap este 8 órakor „Csókháhoni*' SZÍNHÁZI HÍREK: SAHGARIGŐFÉS7EK van ma a műso­ron. Pénteken este vitéz Vadady Albert és dr. Fehér István darabjának az ősbe­mutató előadása a CSÓKHÁBORC eírnő gyönyörű zenéjű operett, amelyet feb­ruár 5-én a rádió is közvetít a Csokonai Színházból. MOZI HALÁLOS TAVASZ. (Az Apolló film­színház felújítása.) Ritka film sorsa, hogy háromszor újítsák Irt. dr a ma­gyar filmek talán legnagyobb alkotását megérte ezt a szép jubileumot az Apolló mozgóban s mint az előadáson tapasz­taltuk, nem hiába, inert ez alkalommal Is zsúfolt ház nézte végig a darabot. —■ Valljuk meg mi is a film ma sem vesz­tett értékéből, ma Is oly megrázó, mint az első előadáson. Ha most végig tekin­tünk az eddigi Karády filmeken, bátran leszögezhetjük, hogy ez volt a legna­gyobb alakítása, szinte egyéniségére ala­kította Zilahy Lajos, Minden díesérel megilli'H az Apolló mozgó figyelmes Igazgatóját, hogy flgyelembevéve a kö­zönség óhaját, ismét tehozta ezt a felejt­hetetlen filmet SPORT DIMÄVAG JÁTÉKOSOKKAL MEGERŐ­SÍTETT SZERENCSI CSAPAT LESZ A DVSC ELLENFELE VASÁRNAP Mint már jeleztük, kétség merült let az NB-bcn meglepően jól szereplő diósgyő­ri esapal: vasárnapi debreceni szereplését illetőleg. A napokban azután értesítést kapott a DVSC vezetősége, hogy csak február I6-án látogathatna el a DIMA­­VAG. Ilyen körülmények között a DVSC kénytelen volt eltekinteni ettől, mert feb már 16-án Nagybányán szerepel a csa­pat, hogy visszaadja az NSE 9-iki deb­receni vendégjátékát. Szerencsére a ve­zetőség számított erre az esetre és még idejében gondoskodhatott megfelelő pót­­lásróL Az egyik szerencsi csapatot hívta meg, mely a meghívást el Is fogadta és egyben értesítette a DVSC-t, hogy DI­MA VÁG játékosokkal megerősítve jön Debrecenbe. Minden valószínűség szerint az innen Győrbe került játékosokat: Bc­­reezet, Baridat. Magyart és Kézit fogjuk viszontlátni. A mérkőzés 2 órai kezdettel a Diószegi úton kerül lebonyolításra. TÍZ SPORTKEBÜLETRE OSZTJÁK FEL AZ ORSZÁGOT Budapest, január 29. A* OTT négyes bizottsága szerdán ülést tartott, amelyen az MLSZ miniszteri biztosa bejelenette, hogy a belügyminiszter elfogadta az MLSZ és JT önkormányzatának vissza­állítására vonatkozó javaslatait és meg­engedte, hogy a beterjesztett új alapsza­bály tervezetben foglaltak szerint hívják egybe a szövetség, a JT és az edzők tes­tületének közgyűlését. Az új alapszabály megszünteti az eddigi alsziivetségi rend­szert és 10 kerületre osztja fel az orszá­got. Az országos kerületi közgvűlés fehr. 10-én kezdődik. Március 10-én az MLSZ országos tiszlújífó közgyűlést tart. A JT febrnár 8 és 9-én megrendezi második nagy táborozását, amelyet 75 vtdékt. — köziük 22 erdélyi és 8 kárpátaljai já­tékvezető vesz részt. (MTI) SPORTHÍREK AZ ELSŐ VILLANYFÉNYES MAGYAR BAJNOKI MÉRKŐZÉS. Az Elektromos és a WMFC vezetősége megállapodott egymással, hogy a Latorca-nteába júnins 15-re kisorsolt mérkőzést előző este vil­lanyfény mellett játsszák le. A szövetség tudomásul vette a tervet s új korszak kezdődik a bajnoki mérkőzések történe­tében, SZOMBATON BEFEJEZŐDIK AZ ÖKÖLVÍVÓ CSB. Az utolsó fordulóban az FTC a BSZKRT-tal, a BTK a BVSC- vel csap össze. A bajnokság nagy esélye­se az eddig veretten FTC. A ba inoki küz delinek mellett folyik a készülődés az olaszok ellen, akikkel 9-én lép szorítóba a magyar csapat. A kapitánynak már mosf több biztos jeöltje van, fgy Bogács, Frigyes. Torma II. és Bomolya. KÖZÉPEURÓPAI ÉS DUNABAJNOK­­SÁCOJf VESZNEK RÉSZT EVEZŐ­SEINK. Mindkettőt Jugoszlávia rendezi, az aligha uiegtavthaló Európába inuksá:: helyei!. Az előbbit szeptemberre terve­zik és részt vesz ruég rajta Németország, Olaszország. .Svájc, az utóbbit júliusra Németország. Magyarország. Jugoszlávia és Szlovákia részvételével. MÁRTON IGAZOLÁSÁT FELTER­JESZTETTÉK A SZÖVETSÉGHEZ. Meg­írtuk már régebben, hogy a DVSC tár­gyalásokat folytat Márton Zoltánnal, a jelenleg Kolozsvárott tartózkodó, Hvmá­­niából menekül hátvéddel. Az új játékos átigazolása befejezéshez közeledik. Az MLSZ-ber való felterjesztés szerdán meg történt. FüLEKI-FItAK A NAPOKBAN MEG­ÉRKEZIK A volt Bocskai csatár most tölti katonai szolgálatának évelt Debre­cenben és, amint már jeleztük, ez idő atátt a DVSC színeiben fog játszani. A napokban érkezik vissza szabadságáról Debrecenben és magával hozza a busz!! egyesületnek a kiadásáról szóló iratát. Közgazdaság TERMÉNYTŐZSDE A vidék több helyéről jelentettek ha­vazást, aminek következtében a mező­­gazdasági helyzetről ismét jobb a véle­kedés. A gabonanemiiek forgalmában ma sem volt változás. Az eladók, illetve árutulaj­donosok tartózkodók, arra való teklntv*­­tel, hogy február elsejével ismét emel­kednek az átvételt árak. A magpiac for­galma is csöndes, lényegesebb árválto­zások nélkül. A BUDAPESTI ÁLLATVASARRA fel­hajtottak 74 drh sertést. A forgalom élénk Irányzattal indult. A vásár elején az első rendű szedett sertést 152, a köze­pes Sertést 148 fillérrel jegyezték. Köz­vetlenül a vágóhídra tegnap 1020 sertést hajtottak fel. — A borjuvásáron. amely­re a felhajtás 89 darab volt, minőség szerint 114—132 fillért fizettek a borjú élősúly kg-ért, DEBRECENI TERMÉNY- ÉS TAKAR­­MÁN VÁRAK : búza, rozs, árpa, zab nem volt, tengert 1»—20, lucerna 11.50—14.50 széna 6.20—9.50. bükköny 10, szalma 3.50—4.30, rukorrépa 4L30—4.50. takar­mányrépa 3.50—3.60. Könyves Ház Dadányl Györgye KÉT ÉV A GRAN CHACHOBAN Dadányl György nevét a „Csordás vol­tam Paraguayban“ e. érdek feszítő, re­gényes útleírás tette Ismertté. Dadányl a* osztrák-magyar hadsereg egykori !<>­­vastlsztje Détamerlkába utazott t világ­háború után, azzal a szándékkal, hogy ott megtelepszik. Kalandos élményekben volt része, mert nemcsak bebarangolta a paraguayi pusztát, hanem a farmokon beállt csikósnak és gulyásnak. Uj köny­vében is délamerlkat élményeiről fr, — eseményekben gazdag vadász kalandjai­ról, az ottani pusztai életről és a farmok Tllágáról. A pompás könyv tele van ked­ves, humoros epizódokkal és ami a leg­fontosabb : olyan kalandok leírásával, amelyekkel magyar ember nem dicse­kedhet, Hajdubadházt Legeltetési Társulat Elnöksége. HIRDETMÉNY. Fenti Társulat felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a Hajdúhadházi közle­gelőn levő „Savanyú“ elnevezésű 80- 99 éves Öreg tölgy erdejéből, mintegy 500 szálat, épület és bútor készítésére alkal­mas fákat február hó 7-én. pénteken és folytatólagosan nyilvános árverésen szá­lúnként, készpénz fizetés mellett elad. Hajdúhadház, 1941 Január 28. HADIM7,Y JENŐ sk. elnök FATHÁZY ÁKOS sk. jegyző. VÍGY A AZON EGÉSZSÉGÉRE J A meghűléses betegségek meg­előzése a csecsemőkortól az aggkorig —------------ — — —v P 1.20 Üj gyógyeljárás sputum vaccina emulsióval tbc., asthma és a tüdő hurutos megbetegedésé­nél -------------------------------------P 2 60 A nemi élet egészségtana. Út­mutatás a helyes nemi életre. A nemi betegségek megelőzése és gyógyítása — — —. — P 3.— A cukorbeteg kosztja — — P 2.60 Gyermeket akarok —----------------P 1.80 A fiatal anya. Orvosi tanácsok fiatal asszonyoknak --------------P 2.60 A női betegségekről, megelőzés, védekezés — — — -—------P 3.40 Tökéletesítse német nyelvtudását! a HSekel módszert), már II. kiadás­ban megjelent haladók számára Kapható : a DEBRECZENI ÚJSÁG—HAJDUFŐI.D .kiadóhivatalában ... Ferenc József-út ML Telefon s 91-90-B személyes bejelentési kötele­zettség teljesítésének újabb szabályozása i A polgármester a következő hirdet­­ményt- tette közzé a személyes bejelentés kötelezettségéről: A m. kir. belügyminiszter 380.000— 1941. B. M. számú rendeletével 1941. év február hó 1-ével kezdődőleg a szemé­lyes bejelentési kötelezettség teljesítését újból Szabályozta. A rendelet szerint Személyes bejelentési kötelezettség alá esik minden magyar állampolgár, továbbá mindenki, akinek állampolgársága nem állapítható meg. Be kell jelenteni: a lakó, Illetőleg tartózkodási helynek minden 24 órát meghaladó megváltozta­tását és pedig : a) végleges tartózkodás céljából a vá­rosba érkezést, úgyszintén a város terü­letén más lakásba való végleges beköllö zést az e célra rendszeresített bejelentő lapon ; b) végleges tartózkodás «áljából más városba (községbe) való távozást,' úgy szintén a város területén más lakásba való végleges elköltözést az e célra rend­szeresített kijelentőlapon ; c) 24 órát meghaladó ideiglenes tar­tózkodás céljából a városba való megér­kezést, illetőleg ugyanazon város terüle­tén más ideiglenes lakásba való beköltö­zést, továbbá ilyen ideiglenes jellegű lakásból való eltávozást az e célra rend­szeresített be-, illetőleg kijelentőlapón. A háztulajdonosok, amenyiben saját házuk Bán laknak, továbbá azok, akiknek la. feásuk örök- vagy főbérleti lakás, az ugyanazon város területén váló, ideigle­nes lakásváltozást nem kőtelesek beje­ién! eni. Aki állandó lakásának fentaríása mel­lett ideiglenesen távozik más városba (községbe), állandó lakásáról nem tartó­­zik magát kijelenteni, sem visszatérte alkalmával magát ott újra bejelenteni. Az albérlők, ágyjaérlők. ágyrajárők, lakás-, illetőleg szállás bérlejük végleges megvátoztatása esetén a végleges be-, illetőleg kijelentés céljaira rendszeres!­­fett be-, illetőleg kijelentőlapon kötele­sek magukat be-, illetve kijelenteni. Ä lakás, illetőleg szállás 24 órát meghaladó ideiglenes elhagyása esetén pedig az ideig, lakóhelyén az e célra rendszeresített be-» illetőleg kijelentőlapon kötelesek magu­kat minden esetben be-, illetőleg kljeién teni. Azokat a tanulókat, kik iskola! tanul­mányaik ideje alatt nem állandó lakó­helyükön laknak, a bejelentési kötele­zettség szempontjából korábbi lakóhe­lyükről véglegesen elköltözőiteknek, az új tanulmányi idejük alatti lakóhelyü­kön pedig véglegesen beköltözőiteknek kell tekinteni és az e célra rendszeresí­tett be-, illetőleg kijelentölapon kell őket e helyeken be-, illetve kijelenteni. Azokat a személyeket, akiknek állandó lakásuk hajón (uszályon) van, a hajó (uszály) telephelyén kell — mint végle­ges lakókat — az e. célra rendszeresített be-, illetőleg kijelentőlapon be-, illető­leg kijelenteni. Tényleges katonai (csendőrségi) szol­gálatra és közérdekű munkaszolgálatra bevonuló személyeket állandó lakóhe­lyükről nem kell kijelenteni.' Abban az esetben, ha ezen szogálatból való lesze­relés után a leszerelt személy nem tér vissza abba íz állandó lakásába, ahon­nan szolgálattételre bevonult, a régi ál­landó lakóhelyére vonatkozóan az e eé' ra rendszeresített kijelentőlapon kijefen lést, az új állandó iakóhelyére vonatko zóan pedig az e célra rendszeresített be jélentőiapon bejelentést kell tennie. Ha az ideiglenes lakás véglegessé vá llk, az előző állandó lakásra vonatko­zóan az e célra rendszeresített kijelentő lapon ki jelentést és a véglegessé vált la­kásra vonatkozóan pedig az e célra rend szeresd;!t bejelentőlapon új bejelentési kell tenni. Lakásváltoztatásokra vor átkötő be Jelentősektől ftibetiéről be kell Jelenteni: a) Minden év január hő 1. és 31. napja között azokat a fiúgyermekeket, akik az év folyamán 12-ik, továbbá azokat a nő­ket, akik az év folyamán 16-ik életévü­ket elérik; b) a 12. életévüket elért, de 70 élet­évüket még meg nem haladott férfiak továbbá a 16. életévüket elért de 50 életévüket még meg nem haladott nők új szakképzettségének megszerzését ; e) a családi és utónév bármily törvé­nyes alapon történt megváltozását az e célra külön rendszeresített bejelentői:' pokon ; d) a magyar állampolgárságnak meg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék