Délamerikai Magyarság, 1935. október-december (7. évfolyam, 888-926. szám)

1935-10-01 / 888. szám

0 FRANQUEO A PAGAR uí p CUENTA N* 112 o ul_j CD TARIFA REDUCIDA OC CONCESION N* 409 ID Ét. AME KO IK A O P ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200-000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTIN* Y EN GENERAL LEEN EL „Dúlamerikai Magyarság” DIRECCION CASILLA CORREO 1483 I* Bs AIRES, LA VALLE 361 U. T. 31 - RETIRO - 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalle 361 U. T. 31 Retiro 2819 Levélcím : „MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — BueDos Aires y Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Ágy hónapra 1 argentínai peső Európába: 1 pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 ctv. — Bankok és hajótársaságok számára Pesó 1.80. Jugoszlávia határmenti hadgyakorlattal tüntetett Gömbös berlini tárgyalásainál! Nagyszabású ünnepségek a magyar minisztereinek tiszteletére — Idegesség osztrák politikai körökben is? — Mi van a „politikai vadászatok” mögött? Kedd, 1935, október 1 VIL évfolyam 888 sz, [ AUSZTRIA külügyminisztere. Ber­­ger-Waldenegg báró Centben ismételten döntést akart elérni az osztrák függet­lenség garantálása tekintetében, azon­ban végül is kijelentette, hogy a jelen­legi külpolitikai viszonyok között nem remélheti ennek a “jelentéktelen” kér­désnek rendezését. CUBA szigetvilágát újból nagyerejü ciklon söpörte végig és különösen Ca­­magüey és Sania Clara tartományok­ban okozott nagy károkat. CHILE, BOLIVIA és Peru régebbi népszövetségi tartozásaira nézve egyez­ség jött létre, amelynek értelmében csu­pán annak egyrészét fogják megfizetni, a jövő évtől pedig az összes délameri­kai államok hozzájárulását revideálják és a lehetőség szerint mérsékelni fog­ják. ECUADOR uj államfője, I’aez mér­nök, kijelentette, hogy az ország vezeté­­. sét legfeljebb négy hónapi időre vállal­ta, amelyen belül tető alá kell hozni az uj alkotmányt és megejteni a választá­sokat. A konzervatív vezető politikusok legnagyobb része elhagyta az országot s Colombia menedékjogát vette igénybe. JERITZA Mária, a világhírű osztrák énekesnő, aki nemrég egy északameri­kai filmgyároshoz ment feleségül, 5000 dolláros alapítványt tett osztrák jóté­kony célra annak bizonyságául .hogy sosem szűnik meg Ausztria jó honleá­nya lenni. MARCONI a tiszteletére rendezett ünnepségen Rio de Janeitoban igen lel­kesen szállott védelmére Mussolini te­vékenységének és hangoztatta Olasz­országnak azt a jogát, hogy uj területe­ket szerezzen szaporodó népessége el­helyezésére MEMEL választásai a kormány ren­delkezése folytán, amellyel a névszerin­ti jelölést követelte, nem voltak a ki­tűzött idő alatt lefolytathatók, úgy, hogy rendkívüli minisztertanács határo­zata alapján hétfőn este 6 ¿iáig meg­hosszabbították a szavazást. Az ered­mény összeszámlálása több napot fog igény be venni. A németek panasza sze­rint a litván hatóságok rengeteg alkot­mánysértést követtek el. OLASZORSZÁG egyik legnagyobb filmvállalata, amely épen két nagysza- 1**1 nemzeti filmet gyártott, leégett. A I kár meghaladja az 5 millió lilát. Berlin, szeptember 28 (United-távirat) Keletporoszország­­ból repülőgépen a fővárosba érkezett Gőring tábornok, a német repülésügy minisztere és Gömbös tábornagy, a ma­gyar kormány elnöke. Német politikai körök úgy tudják, hogy Gömbös hajlandó volna egy né­met-magyar légügyi paktumot létrehoz­ni, amelyhez később Lengyelország ¡3 csatlakoznék, bár ez utóbbi nemzet meg­cáfolta az er öl elterjedt híreket-Berlin, szeptember 29 (Német hivatalos jelentés) Gömbös magyar miniszterelnök tiszteletére, — aki a rominteni vadászka itélyban több napon át volt vendége G őrii g minisz­terelnöknek és onnan r -;émet főváros­ba érkezett, — vasárnap a fogadások egész sorozatát rendezték. Gömbös miniszterelnök a von Blom­­berg hadügyminiszternél tett rövidebb látogatás után kíséretével az “linter den Linden”-en levő katonai emlékmű­höz vonult, ahol az “Ismeretlen Kato­na” sírjára egy magyar nemzeti színű szallaggal diszitett hatalmas koszorút helyezett el. A szallagon ez a felírás volt: “A német hősöknek a m. kir. Mi­niszterelnök”. A koszorú-letétel ünnepélyes aktusa alatt a világváros áramló forgatagát nehány pillanatra megállították, úgy, hogy megkapó és ünnepi némaságban folyt le a szép jelenet. Ezután egy dísz-század vonult el — katonai zenekar által kísérve — disz­­menetben a magyar miniszterelnök előtt. Ez a katonai parádé szintén sok­­ezerfőnyi érdeklődő közönséget vonzott az emlékműhöz. A közönség feleme't karral üdvözölte a magyar kormányel­nököt. Gömbös ezután a birodalmi külügy­minisztert látogatta meg, majd hosszabb megbeszélésre Hitler elnök­kancellár fogadta. A kancellári palota előtt is nagy em­bertömeg gyűlt össze, amely úgy Göm­böst mint Güringet ‘‘IIeil”-kláltásokkal köszöntötte. A palota előtti kertben a magas vendéget dobpergés közben disz­­őrség üdvözölte. Gőring miniszterelnök magyar vendé­ge tiszteletére saját lakásán reggelit adott, amelyen Gömbös és kíséretén kí­vül Bobrik berlini magyar ügyvivő, von Neurath miniszter, von Blomberg ve­zértábornok, Dr. Schacht, von Ribben­­trop követ és a német politikai világ , több előkelő férfi- és hölgytagja vett részt. Bécí, szeptember 29 (United-távirat) Mialatt Gömbös mi­niszterelnök a német vezetőkörökkel tár­gyal s nincs kizárva, hogy épen a kis­­entente esetleges támadási terveiről, — a jugoszláv hadvezetőség nagysza­bású hadgyakorlatokat folytat a magyar határ mentén... Azon a területen, amely azelőtt Ma­gyarországhoz tartozott és amelyet a Harrradik Birodalom segítségével remél visszaszerezni: mintegy 60.000 ember gyakorol A hadgyakorlatnak, ame­lyet Zivkovits Péter tábornok hadsereg­parancsnok és a hadügyminiszter sze­mélyes irányítása mellett végeznek, az a föladata, hogy egy “észak felől jövő támadás” ellen megvédje a határt, vagyis kétségkívül a magyar kormány feltételezett szándékai ellen irányul. A “Politika” cimü belgrádi újság, a mely egyike Jugoszlávia legfontosabb lapjainak, egy cikkben, amely élesen tá­madja Gömbös berlini útját, azt Írja, hogy a Berlinben folyó tárgyalások nyilvánvaló célja a dunai paktum meg­hiúsítása. Budapestről írják: A Központi Statisztikai ravatal a múlt évre vonatkozó végleges népmozgalmi adatai szerint 1934 folyamán az ország­ban 194.279 élő csecsemő született — (1933-ban 193.911), a halottak száma 129 049 (129.913) volt s igy a születési többlet, vagyis a természetes szaporodás 65.230 fő (63.998), ami a kivételesen kedvező 1928-as év óta a legjobb ered­mény. Ez a javulás elsősorban annak kö szönhető, hogy a halandóság 1934-ben kedvezőbben a’akult az előző évinél. A halálozások száma ugyanis egy év alatt Ausztriában bizonyos nyugtalanság tapasztalható a berlini tanácskozások­kal kapcsolatban, bár a hivatalos körök mindent elkövetnek, hogy annak jelentő­ségét csökkentsék. Egy. az osztrák kormányhoz közel­álló magasrangu tisztviselő kijelentette az United Press munkatársának, hogy Gömbös utazása egy “kiugrás” és hogy a világ már megszokta, hogy ez a kor­mányelnök időnként meglepetésekben részesítse- Az ilyen meglepetések — folytatta — mutatják egyben azt is, hogy milyen nehézségekbe ütközik Ausztria politikai függetlenségének és gazdasági létének biztosítása. A magyar kormány meglepetéssel értesült arról a visszaha­tásról, amelyet Gömbös utazása bizo­nyos körökben kiváltott És hangsúlyoz­za, hogy csupán udvariassági látogatás­ról volt szö és lengyel politikai szemé­lyekkel való vadászata époly természe­tes, mint az, hogy egymástérik a meg­hívások, amelyek Gömböst lengyelorszá­gi vadászatokra is invitálják. Berlin, szeptember 29 (Havas-távirat) Gömbös magyar mi­niszterelnök a Gőring tábornoknál ren­dezett reggeli után résztvett egy kirán­dulása Potsdamban, este pedig megje­lent az Operaházban tiszteletére ren­­j dezett dísz előadáson 864 fővel csökkent, a születéseké viszont 368 fővel emelkedett, a népesedés irány­zata tehát mindkét oldalon kedvezően alakult. Ezer lélekre számítva rd34-ben 21.9 volt az újszülöttek arányszáma, 14.5 a ha’ottaké és igy 7.4 ezrelék a természe­tes szaporodás arányszáma. PARAGUAY kormánya nagyobb köl­csönt akar felvenni az ország újjáépíté­se céljából. Több előnyös külföldi aján­lat mellett szóba került egy belföldi kölcsön felvételének gondolata is. A dön­tés a közeli napokban megtörténik-65.230 lélekkel szaporodott Magyarország 1934 folyamán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék