Délamerikai Magyarság, 1936. október-december (8. évfolyam, 1038-1075. szám)

1936-10-01 / 1038. szám

JON REVÍZIÓ! sl FRANQUEO A PAGAR CUENTA No. 112 s s W L* < TARIFA REDUCIDA CONCESION No. 409 QEL AMERIKAI ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200 000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD, MAS DE 40 000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarság" DIRECCION: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES, LAVALLE 361 ü. T. 31 - RETIRO - 2819 Registro Nacional: No. 26410. BHSS59flBSSSSSSHEE53BBfiS Szerkesztősig is kiadóhivatal BUENOS AIRES, Calle Lav&lle 361 O. T. 11 Retiro m> Levélsiat „MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden» csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ ARA 10 CENTAVOS Előfizetést arak: Enr hónapra 1 argentina) pesó Európába: 1 pesó SO centavos Büntetések dija tuuabcenuméterenként M ctv. — Bankok eg oajót&rsaa&gok szamára Pesó ISO. Vili. évfolyam 1038 sz. Csütört. 1936, okt. hó 1. ANGLIA visszahívta az eddig meg nem hódított etioplai terület Góre nevb városában székelő konzulátusát. A ren­delkezés, amely az olasz hódítás haUga tólagos elismerését jelenti, nagv megüt közést keltftt a Genfben tartózkodó abessziniai emigráns-delegáció tagjai '-'•'•'iitt. VGHAZI líbiai olasz város közelé­ben lezuhant egy utasszállitó repülőgép s a rajta levő kilenc ember közül csupán egy menekült meg súlyosan sérült álla­potban. A repülőgép a város kikötőjé­ben horgonyzó egyik hajó árbocába üt­között. amidőn motorhiba miatt leszál­­lani kényszerült. BOURBON Alfonz Károly herceg, spa­nyol trónkövetelő, a felkelők soraiban harcoló “karllsták” jelöltje, 86 éves ko­rában Bécsben egy autószerencsétlenség áldozata lett. — Halála előtt nehány pillanattal, Xavér Bourbon Párma i her­ceget, Zita volt királyné fivérét jelölte ki utódául. ÉSZAKAMERIKA kormánya, a hirek szerint, felszólította Angliát és Fran­ciaországot a másfélévvel ezelőtt felfüg­gesztett háborús adósságok törleszté­sének folytatására. Az Unió pénzügyi dirigensei állítólag ettől teszik függővé a frank és a fontsterling stabilizálásá­nak támogatását* LUOYD GEORGE, európai kőrútjáról visszatérve előadást tartott a diktatúrák veszélyeiről. — Európa lakosságának nagyrészét ma diktatúrák kormányoz­zák — mondotta — ami annak tulajdo­nítható, hogy az emberiség elveszítette hitét a demokráciában. Az agg britt po­litikus attól tart, hogy a német-orosz ellentétek előbbutóbb egy uj világhábo­rúra fognak vezetni. NÉMETORSZÁG hadseregének béke­létszámát nyolc hadosztállyal emeli fel, hogy a védkötelezettség bevezetése ál­tal hatalmasan felszaporodott katona­köteles ujoncanvagot elhelyezhesse. OLASZORSZÁG adriai partvidékén óriási károkat okozott a napokon ke­resztül dühöngő szélvihar, melynek több emberélet is áldozatául esett. — Brin­disi és Ancana kikötővárosok házainak nagyrészét a tengerről benyomult szö­kőár öntötte el, amely elől riadtan me­nekült el a lakosság* ANGLIA A REVÍZIÓ MELLETT! Edén angol külügyminiszter a békeszerződések revíziójáért szólalt fel a nép­­szövetség ülésén — „Az angol külpolitika döntö állásfoglalásával a világhá­ború utáni történelem új fázisa kezdődött" — írják a budapesti lapok A „Pester Lloyd “ vezércikke Budapest, szeptember 29 (United távirat) A magyar főváros sajtója el nem titkolható örömmel és szimpátiával ismerteti Anthony Eden angol külügyminiszter Genfben elhang­zott beszédét, amelyben a Népszövetség sürgős reformját kéri és egyben állást­­foglal a Népszövetség alapszabálya 19- pontjának alkalmazása mellett, a béke­­szerződések gyökeres revíziója érdeké­ben. * A hivatalos Magyarország, mely min­denkor a rádiktált békepaktum békés megváltoztatása mellett tört lándzsát, az angol külpolitika állásfoglalásában a világháború utáni történelem uj fordu­latát látja. Úgy Magyarország, mint Ausztria. Németország és Bulgária is saját állás­pontjának elfogadását véli Edén külügy­miniszter tervében, amelyben az a Nép­­szövetség reformját főképpen annak a párizskörnyéki békeszerződésektől való teljes elválasztásában domborítja ki. — Anglia belátta azt — mondják, — hogy egy uj, komoly hatáskörű és de­mokratikus alapokon nyugvó Népszövet­ségben, nem lehet majd kiváltságokat teremteni győztesek és legyőzőitek kö­zött A “legyőzött” országok kormányai többször hangoztatták azt. hogy a ‘‘béke I diktátumok” kerékkötőjéül szolgáltak eddig minden harmonikus európai együtt működéshez, amely nélkül a genfi intéz-A SZOVJETEK balti-tengeri flottája, dacára az idén korán beköszöntött szo­katlanul hideg időjárásnak, kivonult Kronstadt kikötőjéből és megkezdte az őszi manővereit- — A Gallér admirális vezénylete alatt álló flotta túlnyomó részben torpedórombolókból és tenger­alattjárókból áll, tekintve azt, hogy a Szovjetek ezidetg még egyetlenegy csa­tahajót sem építettek. mény funkciója állandóan meddő marad. A félhivatalos “Pester Lloyd” szerint az a példa, amelyet Mussolini szolgálta­tott a világnak az elmúlt év folyamán, arra késztette Sir Sámuel Hoare volt külügyminisztert, hogy egyengesse az utat a britt világpolitika megváltoztatá­sához a Népszövetséggel szemben. — Felhagy a szigetország eddigi passzív politikájával és a nyugvó és mozgásban levő erők közötti választásnál az utóbbi mellett döntött, — Elődjének politikáját folytatja az angol külügyminiszter — Írja a Pester Lloyd — amidőn kijelenti, hogy a Co­venant 19-ik pontjának alkalmazása a történelmi fejlődésből «redő szükségsze­rűség. — Dacára annak, hogy Edén kijelen­téseit a legnagyobb óvatossággal tette meg, azok elárulják azt, hogy Anglia ar­ra a következtetésre jutott, hogy a tör­ténelem sohasem pihen s hogy hiábavaló volna fejlődésének ellenszegülni. Majd azt a reményét fejezi ki a ma­gyar kormány félhivatalosa, hogy az események gyors kifejlődése rácáfol a túlzott optimizmus ellen elhangzott in­telemre­— Ez az óvás azonban — folytatja — tökéletesen igazolva van, mert a kis­­entente és a balkán entente nevű kato­nai szövetségek azon célból létesültek, hogy a békeszerződések által teremtett állapotokat fentartsák. E szempontból Ítélve nincs véleménykülönbség a kis" entente államainak kormányai között. * Zsákmányolt területekről van szó. me lyeket. ezen “ántántok” országai köröm­szakadtáig hajlandók megvédeni. — Sok víz folyik le még a Dunán és. valószínűleg sok vér fog még lefolyni a Dunavölgy gazdag rónáin, mig a ma­gyar nemzet jogos igényei kielégülnek — fejezi be vezércikkét némi rezigná* cióval a “Pester Lloyd”. A csehszlovák külügyminiszter kétségbeesett tiltakozása a Népliga reformja és Trianon revíziója ellen Genf, szeptember 29 (United Press) A Népszövetség köz­gyűlésének mai ülésén Edén angol kül­ügyminiszter tegnapelőtti ismeretes ja­vaslatára a kisentente kormányainak nevében Krofta Kamill csehszlovák kül­ügyminiszter válaszolt hosszasan. Be­szédében hevesen kikelt úgy a Népszö­vetség tervbevett átalakítása, mint a békeszerződések reviziója ellen, Krofta kijelentése szerint a kisentente államai tovább folytatják a Népszövet­séggel szemben tanúsított támogató po­litikájukat. A Népszövetség bázisát szi­lárdnak tartja, habár annak elvei ezideig nem érvényesülhettek kellőképen. — Nemcsak az egymásközti összmü­­ködésben. hanem más országokkal szem­ben is, a kisentente államai a genfi egyezményt tartják — mondotta — kül­politikájuk alapkövéül. A csehszlovák delegátus ezután a Népszövetségből kilépett országok visz­­szatéréséröl beszélt, majd kétségbeesett módon tört ki a tervezett reform és a békeszerződések reformja ellen. — Csehszlovákia — mondotta — a legerélyesebb formában ellenzi úgy a maga, mint szövetségesei nevében a bé­keszerződések revizióját, amelybe csak akkor menne bele, ha azt annak összes atSirói egyöntetüleg kívánják. A “covenant” reformja helyett pedig az egyes országok között megköttendő. kétoldali, úgynevezett megnemtámadási szerződések megkötését tanácsolja. A csehszlovák kiküldött felszólalása után, az "ülést másnapra hn'asztották

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék