Délamerikai Magyarság, 1937. január-március (9. évfolyam, 1076-1112. szám)

1937-01-02 / 1076. szám

_ o 8 o c 1 2 tí FRANQUJEO A FAGAB | CUENTA No. 112 1 o üí 1 < TARIFA REDUCIDA \ CONCESION No. 409 1OK [LAMEPM! [KA i tr ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD í Buenos'1Ss,%«S?Í5S m Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton ' O. X. 31 Retiro 28U ------------------­Lev éleim „M A G Y A R 8 4 CF* Casilla Correo 1483 — ¿nenos Aire» FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ Registro Nacional de la Propiedad Intelectual No. 26410. DE LOS 200 000 HUNGAROS QUE VIVEN EN LA AMERI­CA DEL SUD. MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarság** DIRECCION: CASILLA CORREO 1483 Bs. AIRES, LA VALLE 361 U. T. 31 RETIRO 2819 ARA 10 CENTAVOS Előfizetési arak: Egy nőnapra I argentínai peső Európába: 1 pesó 40 centavos Hirdetések dija nasftbcenumeterenként 00 ctv. — Bankok ős najótársaságofc szamára Pesó U50. IX. évfolyam 1076 sz. Pentek 1937 jan. 1 AUSZTRIA kormánya vizsgálatot ren­delt el a hirtenbergi fegyvergyár ellen, amely nem áUami üzem, hanem Ausztria egyik leggazdagabb embere1 Fritz Man­­del — Starhemberg herceg belső barátja — tulajdonát képezi; állítólag nagy­mennyiségű fegyvert és lőszert szállí­tott a madridi kormány csapatai ré­szére. CHANG KAI-SHEK, a nankini kor.! mány diktátora benyújtotta lemondását ! a foglyulejtésével kapcsolatos esemé- ! nyék miatt és egyben kérte a kormányt, : hogy álljon el a fellázadt Chang-Hsue- i Liang megbüntetésétől — Chang-Kai- Shek lemondását nem fogadták el DETERDING, a világhírű holland nemzetiségű petnüeumkirály 10 millió forint értékű mezőgazdasági terményt vásásolt a német Ínségesek számára — Sir Henry Deterding kijelentette, hogy ezen lépésével a hollandiai mezőgazda­ságon és a német szükölködőkön akar segíteni Reméli azt, hogy Hollandia kö­zeledni fog Németország felé, amelynek politikájával már régen szimpatizál — Hozzátette még azt is, hogy míg Német­országban lassan az éhinség üti fel a fejét' addig a szomszédos Hollandiában megsemmisítik a fölösleges élelmiszer­­készleteket-MIHÁLY román trónörökös különvo­­naton Velencébe érkezett, majd onnan Firenzébe utazott tovább, ahol az újévi ünnepségeket fogja tölteni az ottélő anyja, a férjétől különélő Heléna ki­rálynő társaságában PARIS élelmiszermunkásai sztrájkba léptek és megszállva tartják munkahe­lyeiket- A munkások visszautasították munkaadóik ajánlatát- amely nem elé­gíti ki bér- és munkaidőköveteléseiket- A városi üzemek 150 000 főnvi munkása egyórás tüntetősztrájkot rendezett s az­zal fenyegetődzik, hogy abba hagyja a munkát, ha a 15 százalékos bérkövete, léseit nem teljesítik Amennyiben ez va­lóra válik, úgy a francia főváros hama­rosan viz, villany gáz, omnibuszok és földalatti vasút nélkül marad-RAVARUSKA lengyel város közelé­ben lezuhant a lemberg—varsói pósta­­repülőgép, amely a két pilótán kívül 10 utast is vitt a fedélzetén. Az utasok kö­zül négy azonnal meghalt, mig három súlyosan megsebesült Darányi miniszterelnök súlyosan megbetegedett? Buenos Aires, december 31 Teljesen -váratlanul érkezett csütörtökön reggel Buenos Airesbe az United Press bécsi távirata, amely azt jelenti, hogy Darányi Kálmán ma­gyar miniszterelnök közelesen az osztrák főváros mellett fekvő Baden hirneves “Guttenbrunn“ szanatóriumába vonul kezelés végeit. Minthogy a magyar miniszterelnök betegségéről eddig sohasem hal­lottunk és a “Guttenbrunn”-szanatóriumhoz hasonló gyógyintézet Ma­gyarországon igen sok van és igy látszólag semmi sem indokolja a mi­niszterelnöknek Baden melletti kezelését, a hirt a legteljesebb fentartás­­sal kell fogadnunk, annál is inkább, mert a jelentés szerint a miniszter­­elnök kezelése alatt Hóman Bálint kultuszminiszter is vele fog tartózkod­ni (szintén meg nem magyarázott indokokból) a szanatóriumban. XI. Pius pápa menthetetlen Róma, december 3t A katolikus egyház fejének egészségi állapota napról-napra aggasztóbbra for­dul- A világsajtóban megjelent távira­tok szerint a Pápa ballábában paralizis állott be, amely- félő, hogy az aggas­tyán erősen meggyöngült szervezetének többi részére is átterjed-Dr Milani kezelőorvos véleménye sze­rint a Pápán már csupán csoda segíthet­ne. A sajtóban elterjedt vészhirek és kommentárok megakadályozása végett a Vatikr vezetősége beszüntette a Pápa állapotáról szóló napi orvosi jelentések közlését. Mindkét részről magukra hagyják a spanyol testvérháboru pártjait? Mussolini és Hitler nem támogatja tovább Francot, ha az oroszok és franciák felNugynak a kormány támogatásával Buenos Aires, december 31 (Az United- és Havas távirtaok kivo­natai) Franciaország kormánya erélyes intézkedésekkel igyekszik meggátolni Németország fenyegető beavatkozását a spanyol testvérháboruban- — A francia külügyi hivatal egyöntetű táviratokat küldött Lisszabon, Róma, Berlin és Moszkva kormányaihoz, amelyben sür­gős választ kér az angol-francia béke­javaslatra Az orosz válaszjegyzék tar­talma már ismeretes: a Szovjetek szi­gorú semlegesség betartására kötelezik magukat- ha Olaszország és Németor­szág nem segítik tovább a felkelőket. — Hasonló a francia kormány álláspontja Is. Mussolini a küszöbön álló angol-olasz földközitengeri egyezmény befolyása alatt nagyfokú engedékenységet mutat, de támogatja Németország álláspontját, amely a francia—orosz segély azonnali megszüntetését követeli és egyben mér­sékelni igyekszik Hitler magatartását Olaszország és Németország főképpen a franciaországi önkéntesek beözönlése ellen foglalnak állást, amelyet León Blum kormánya hallgatólagos beleegye­zésével segít elő- Hitler javaslata: egy neinzetközi flotta ellenőrzi a spanyol partokon a semlegesség betartását, mig a francia határon ugyancsak nemzetkö­zi bizottságok akadályozzák meg a fegy verszállitmányokat és az önkéntesek be­­özönlését-A spanyol milicia egy katonája, aki nemcsak a hazáját védi fegyverével, ha­nem a maga kis “betyárbutorát” is az — esernyőjével-A bilbaói kormány helyet adott a ki­kötő előtt horgonyzó “Königsberg” csa­tahajó parancsnoka kérésének és sza­­badonbocsájtotta az elfogott “Palos” nevű német teherhajót, de annak rakó. j mányát elkobozta A “Palos” ügye igj I függőben maradt A Madridot védő kormánycsapatok él a nemzetközi különítmények offenzivái inditottak Brúñete ellen- Villanueva d< la Cañada környéKén véres harc fejlő­dött ki, amely a felkelők győzelmévé végződött, akik a mór csapatok segítsé­gével szorították vissza a támadókat-A felkelők cirkálói ágyutüz alá vet­ték Santander és Musel kikötőket- Ai utóbbi előtt valóságos tengeri és légi ütközet fejlődött ki- amelynek során mindkét fél komoly veszteségeket szen­vedett. Az “España” és “Velasco” cir. kálók ágyúit a kormánycsapatok repülői csakhamar elhallgattatták. A “Délamerikai Magyarság” ezidei ajándéka: mindenki ingyen lehet előfizetője a lapnak!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék