Délamerikai Magyarság, 1940. április-június (11. évfolyam, 1564-1602. szám)

1940-05-28 / 1588. szám

­ms„Délamerikai Magyarság" 1940. május hó 28. Pest máris fél a jövőevi téltől Budapest, május 15 — Repülőpostával érkezett tudósítás — Szendy polgármester közölte hivata­los jelentésében, hogy az elmúlt télen tapasztalt rendkívüli tüzelőanyag-be­szerzési nehézségek miatt — minthogy a hazai származású szénfajták hosszabb tárolásra nem alkalmasak — esetleg nagyobb mennyiségű porosz darabos szenet fog vásárolni a főváros a jövő fűtési idény tartalékaként. oeea©esooooeocaoe¡sos©OB©oa SEOiTSETEKf likiuigi gyűjtési..'!.. '.’égösszege, leg­utóbbi kimutatásunk szerint 798.70 Újabban beérkezett adományok: Kálózi Ferenc és családja 15.— s)r Miklós András 20.— összesen $ 833.70 44 és fél millió autó van forgalomban a világon New Yorkból Írják: A statisztikai adatok szerint ez év január hó elsején az egész világon 44 millió 515.137 automobil volt forgalom­ban. Az emelkedés az előző esztendővel szemben 3,9 százalék. Az összes bejegyzett autók közül 30 millió 180.224 kocsi az Unióban volt. Razzia Magyarországon a külföldi kémek után Budapest, május 23 (Távirat) Feljelentés folytán széles­körű nyomozás folyik és razziát is tar­tottak a külföldi kémek felkutatása ér­dekében. Ezek állítólag angol és fran­cia szolgálatban állanak és a kémkedé­sen kívül szabotázzsal is meg vannak bizva. Eddig mintegy 280 személyt vettek őrizetbe s igen sok külfölditől fogják megvonni a tartózkodási engedélyt. Mátyás király volt a magyar fejlődés elindítója Budapest, május 15 — Repülőpostával érkezett tudósítás — Székesfehérvár közönsége díszgyűlé­­sen emlékezett meg Mátyás királyról, a­kinek hamvai Székesfehérvárott van­nak eltemetve. Hóman Bálint miniszter volt az ün­nepi szónok, aki megállapította, hogy Mátyás király az állami szervezet át­formálásával, a központi hatalom kiépí­tésével, a magánhatalmak korlátozásá­val, a diplomácia és a hadsereg újjá­szervezésével, a törvénykezés és a köz­­igazgatás reformjával, a polgárság és a jobbágyság felemelésével — új fejlő­dés útját nyitotta meg. HAZAI LEVELEK ------------— -Ismét megindul Magyarországon a belső repülőforgalom Ismét megindult Magyarországon a belső repülőforgalom. Két éven át jár­tak menetrendszerűen repülőgépjára­tok Budapest-Pécs és Budapest-Mis­­kolc között, ezeket azonban 1934-ben megszüntették. Rövid ideig szállítot­ták a budapesti napilapok is vidék­re újságpéldányaikat, de hamar ab­ba­hagyták. Most újult s fokozott erő­vel indul meg­ a belső repülő forga­lom Magyarországon. Naponként men­ni és jönni fog egy-egy kétmotoros repülőgép hat—hat utassal Budapest, továbbá Pécs, Szeged, Miskolc, Deb­recen és Ungvár között. Később rend­szeres járatokat indítanak több vi­déki város között is, így Pécs és Sze­ged, Kassa és Debrecen között. E télen hosszú ideig szünetelt a rendkívüli időjárás miatt Budapest nemzetközi idegen­for­galma Most is­mét megindult a magyar—olasz, ma­gyar—svájci, magyar—német, ma­gyar—román, magyar-szerb-bolgár— török repülőforgalom, a háború azon­ban lehetetlenné tette a budapest— párizsi, budapest—londoni forgalmat. Természetesen a svájci, német, olasz járatoknak összeköttetése van más járatokkal is. Így a budapest—római­nak Madriddal, Lisszabonnal, a bu­dapest—berlininek Varsóval, Moszkvá­val, Kopenhágával, Stockholmmal, a budapest—bécsinek Prágával. Most készül Budapest szelében Pestszent­­lőrinc mellett a Ferihegyen az a ha-­­talmas repülőtér, amelyik Középeuró-­­­pa egyik legmodernebb légi pályaud-­­­vara le-1". A repülés mind több hívet szerez nálunk. Főiskolás, középiskolás diá­kok nagy számban tanulják az aviati­kát s kitűnő vitorlázó repülők. Most minden budapesti napilap szerkesztő­sége kiküldte eg­y-egy munkatársát, hogy vegyen részt azon a kéthónapos repülőtanfolyamon, amelyet a hadse­reg rendez. Lesznek hát repülő újság­íróink. A szerkesztőségek ugyan nem fognak számukra gépet tartani, mert ez nekik még drága mulatság lenne, ellenben érteni fogják a fiúk a repü­lés mesterségét s nem írnak olyan zöldségeket, amelyek a hozzáértőket felháborítják. — Na most már, hogy katonák vagy­tok, hagyjátok fel azzal, hogy egymást ütitek. . . 00£‹»K­S«©©03i5·3’30i5C'»S®ÖBS«C©S /rsJLS. ooesít sssxaooeacseeosoosseaeMQoegesesceeosoeesessoocosQ!­E­L GITANO ETTE­REM ÉS KA VEH AZ CS­RLQS PELLEGRINI 525 - 31 — U. T. 35-0902—3133 20 TAGÚ SZINFONIKUS CIGÁNY ZENEKAR HANGVERSENYEZ HORVATH SÁNDOR VEZETÉSE MELLETT, DAMI DEZSŐ énekel — twbhih &rtSBl»'i imiT jftttdM.aa A kolónia szíves tudomására hozzuk, hogy megnyílt a legújabb magyar nyomda! T. STRAUSZ y Cía.J'í Y i a m o n t e 431 . 32-2312 A legmodernebb automatikus gé­pekkel felszerelve, a legkényesebb igénye­ket is ki tudjuk elégíteni Többszínű falragaszok, bor- és étlapok, meghívók, naptár stb. tervezése és kivitelezése Kereskedelmi és­ ipari nyomtatv­ányok, körlevelek, számlák, levélpapír és boríték, árjegyzékek, könyvek stb. kivitele a legtökéletesebb módon Kedvező árak! - Kérjen ajánlatot kötelezettség nélkül 39oo9S’S99Sosos99S>s<?isoo999qos TESSÉK KISZÁMÍTANI: Egy pesó száz százalékkal több, mint ötven cen­tavos, d­e ötven centavos csak ötven százalékkal kevesebb, mint egy pesó! sooss«s»eosotv7»ggssoossgct Elfelejtik üzletét ha NEM hirdeti! Repülőgépes öngyilkosság New Yorkból jelentik. Egy szerelmében csalódott 23 éves gyönyörű szőke leány különös módon vetett véget életének a kaliforniai San­ta Anna városában. Gépkocsiján kiro­bogott a helyi repülőtérre és jegyet vál­tott rövid légi­ körútra. Amikor a két­üléses gép mintegy ezer láb magasan járt, hirtelen lekapcsolta a derekára erősített ejtőernyőt és kiugrott a gép­ből. Teste a felismerhetetlenségig ösz­­szezúzódott. Gépkocsijában egy fiatalemberhez címzett búcsúlevelet találtak. %OSOSom»0SOS0S900Se0CCC9! Pártolja lapunk hirdetőit! soa«c©soooecc«oo©ooB«Bc.3&oc­so ÜZLETI ÚTMUT­ATÓ hölgyek részére ^059aS990Q09S90CQO!»9900! Femados Santa Fé Palace !! Meghívom az igen tisztelt magyar höl­gyeket az újonnan megnyitott fiók­üzletembe: “PEM­ADOS SANTA FE PALACE” Calle Santa Fé 3115 — n. T. 72, Parque 1841 __ Hölgy fodrász-S­zalónom­ a legújabban tökéletesített permanens­ gépekkel van felszerelve, miért is a legtökéletesebb tartós hullámokat tudjuk készíteni. Minden munkánkkal: estélyi fésülés, hajfestés, lábápolás stb. a legjobbat nyújtjuk. Látogasson meg és ígérjük, hogy tel­jes megelégedését fogjuk kiérdemelni Tisztelettel: Tufák Antal hölgyfodrász iB»” ffsÉwr ■ tfímk • A;, •-S r ifllp p '-fpiBill r VÖRÖS INLETT-SZÖVET, Brokát- Damasz és AGYTERITOIt A szezon befejezése folytán Inlett-szö­­vet rendkívül leszállított áron. Minden­nemű ágytoll és annak tisztítása. — Nagy választék elegáns toll-paplanok­­ban mélyen leszállított áron. — Fehér dunna- és ágy­huzatok igen olcsón. — Ágyteritek nagybani gyártása és el­adása. — A legrégibb, megbízható ágy­­toll-gyár: CHARCAS 1365. — U. T. 41—2152 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék