Délamerikai Magyarság, 1940. április-június (11. évfolyam, 1564-1602. szám)

1940-05-28 / 1588. szám

tms „Délamerikai Magyarság' 1940. május hó 28. Pest máris fél a jovoevi téltől Budapest, május 15 — Repülőpóstával érkezett tudósítás — Szendy polgármester közölte hivata­los áelentésében, hogy az elmúlt télen tapasztalt rendkívüli tüzelőanyag-be­szerzési nehézségek miatt — minthogy a hazai származású szénfajták hosszabb tárolásra nem alkalmasak — esetleg nagyobb mennyiségű porosz darabos szenet fog vásárolni a főváros a jövő fűtési idény tartalékaként. oeea©esooooeocaoe<sos©OB©oa Mátyás király volt a magyar fejlődés elindítója Budapest, május 15 — Repülőpóstával érkezett tudósítás — Székesfehérvár közönsége diszgyülé­­sen emlékezett meg Mátyás királyról, a kinek hamvai Székesfehérvárott van­nak eltemetve. Hóman Bálint miniszter volt az ün­nepi szópok, aki megállapította, hogy Mátyás király az állami szervezet át­formálásával, a központi hatalom kiépí­tésével, a magánhatalmak korlátozásá­val, a diplomácia és a hadsereg újjá­szervezésével, a törvénykezés és a köz­­igazgatás reformjával, a polgárság és a jobbágyság felemelésével — uj fejlő­dés útját nyitotta meg. HAZAI LETELEK-----------p— ­Ismét megindul Magyarországon a belső repülöforgalom SEOiTSETEKf likiuigi gyűjtési..'!.; '.’¿gösszege, leg­utóbbi kimutatásunk szerint 798.70 Újabban beérkezett adományok: Kálóéi Ferenc és családja 15.— l)r Miklós András 20.— összesen $ 833.70 44 és fél millió autó van forgalomban a világon NewYorkból Írják: A statisztikai adatok szerint ez év január hó elsején az egész világon 44 millió 515.137 automobil volt forgalom­ban. Az emelkedés az előző esztendővel szemben 3.9 százalék. Az összes bejegyzett autók közül 30 millió 180.224 kocsi az Unióban volt. Razzia Magyarországon a külföldi kémek után Budapest, május 23 (Távirat) Feljelentés folytán széles­körű nyomozás folyik és razziát is tar­tottak a külföldi kémek felkutatása ér­dekében. Kzek állítólag angol és fran­cia szolgálatban állanak és a kémkedé­sen kívül szabotázzsal is meg vannak bizva. Eddig mintegy 280 személyt vette! őrizetbe s igen sok külfölditől fogják megvonni a tartózkodási engedélyt. Ismét megindult Magyarországon a belső repülöforgalom. Két éven át jár­tak menetrendszerűen repülőgépjára­tok Budapest-Pécs és Budapest-Mis­­kolc között, ezeket azonban 1934-ben megszüntették. Rövid ideig szállítot­ták a budapesti napilapok is vidék­re ujságpéldányaikat, de hamar ab­ba hagyták. Most ujult s fokozott erő­vel indul meg- a belső repülő forga­lom Magyarországon. Naponként men­ni és jönni fog egy-egy kétmotoros repülőgép hat—hat utassal Budapest, továbbá Pécs, Szeged, Miskolc, Deb­recen és Ungvár között. Később rend­szeres járatokat indítanak több vi­déki város között is, igy Pécs és Sze­ged, Kassa és Debrecen között. E télen hosszú ideig szünetelt a rendkívüli időjárás miatt Budapest nemzetközi idegen forggalma Most is­mét megindult a magyar—olasz, ma­gyar—svájci, magyar—német, ma­gyar—román, magyar-szerb-bolgár— török repülöforgalom, a háború azon­ban lehetetlenné tette a budapest— párizsi, budapest—londoni forgalmat. Természetesen a svájci, német, olasz járatoknak összeköttetése van más járatokkal is. igy a budapest—római­nak Madriddal. Lisszabonnal, a bu­dapest—berlininek Varsóval. Moszkvá­val, Kopenhágával. Stockholmmal, a budapest—bécsinek Prágával. Most készül Budapestkzelében Pestszent­­lőrinc mellett a Ferihegyen az a ha-! talmas repülőtér, amelyik Középeuró- | pa egyik legmodernebb légi pályaud- ¡ vara le-1"7 hogy vegyen részt azon a kéthónapos repülőtanfolyamón, amelyet a hadse­reg rendez. Lesznek hát repülő újság­íróink. A szerkesztőségek ugyan nem fognak számukra gépet tartani, mert ez nekik még drága mulatság lenne, ellenben érteni fogják a fiuk a repü­lés mesterségét s nem írnak olyan zöldségeket, amelyek a hozzáértőket felháborítják. 00£>»K;S«©©03i5>3’30i5C'»S®ÖBS«C©S A repules mind több hívet szerez nálunk. Főiskolás, középiskolás diá­kok nagy számban tanulják az aviati­kát s kitűnő vitorlázó repülök. Most minden budapesti napilap szerkesztő­sége kiküldte ea:y-egy munkatársát. /ísJLS. — Na most már, hogy Katonák vagy­tok, hagyjatok fel azzal, hogy egymást ütitek. . . 39oo9S’S99Sosos99S>s<?isoo999qos TESSÉK KISZÁMÍTANI: Egy pesó száz százalékkal több, mint ötven cen tavos, (le ötven centavos csak ötven százalékkal kevesebb, mist egy pesó! sooss«s»eosotv7»ggsso9ssgct Elfelejtik üzletét ha NEM hirdeti! ooesít sssxaooeacseeosoosseaeMQoegesesceeosoeesessoocosQ! Repülőgépes öngyilkosság NewYorkból jelentik: Egy szerelmében csalódott 23 éves gyönyörű szőke leány különös módon vetett véget életének a kaliforniai San­ta Anna városában. Gépkocsiján kiro­bogott a helyi repülőtérre és jegyet vál­tott rövid légi-körutra. Amikor a két­üléses gép mintegy ezer láb magasan járt, hirtelen lekapcsolta a derekára erősített ejtőernyőt és kiugrott a gép­ből. Teste a felismerhetetlenségig ösz­­szezuzódott. Gépkocsijában egy fiatalemberhez címzett búcsúlevelet találtak. %OSOS<m»0SOS0S900Se0CCC9! Pártolja lapunk hirdetőit! soa«c©soooecc«oo©ooB«Bc,3&oc-so ÜZLETI ÚTMUT ATÓ hölgyek részére ^059aS990Q09S90CQO!»9900! Femados Santa Fé Palace !! iB»” ffsÉwr ■ tfímk • A;, •-S r ifllp p '-fpiBill r EL GITANO ÉTTÉ BEM ÉS KA VEH AZ CS|RLQS PELLEGRINI 525 - 31 — U. T. 35-0902—3133 20 TAGÚ SZINFONÍKUS CIGÁNY ZENEKAR HANGVERSENYEZ HORVATH SÁNDOR VEZETESE MElAETT, DAM DEZSŐ énekel Meghívom az igen tisztelt magyar höl­gyeket az újonnan megnyitott fiók­üzletembe: “PEINADOS SANTA FE PALACE” Calle Santa Fé 3115 — ü. T. 72, Parque 1841 __ Hölgy fodrász-S-zalónorn a legújabban tökéletesített permanens-gépekkel van felszerelve, miért is a legtökéletesebb tartós hullámokat tudjuk készíteni. Minden munkánkkal: estélyi fésülés, hajfestés, lábápolás stb. a legjobbat nyújtjuk. Látogasson meg és Ígérjük, hogy tel­jes megelégedését fogjuk kiérdemelni Tisztelettel: Tufák Antal hölgyfodrász VÖRÖS INLETT-SZÖVET, Brokát- Damast és AGYTERITöIi A szezon befejezése folytán Inlett-szö­­vet rendkívül leszállított áron. Minden­nemű ágytoil és annak tisztítása. — Nagy választék elegáns toll-paplanok­­ban mélyen leszállított áron. — Fehér dunna- és ágy-huzatok igen olcsón. — Ágyteritök nagybani gyártása és el­adása. — A legrégibb, megbízható ágy­­toll-gyár: CHARCAS 1365. — U. T. 41—2152 — —íwbhih &ríSBl»'i imiT jftttdM.aa A kolónia szives tudomására hozzuk, hogy megnyílt a legújabb magyar nyomda! T. STRAUSZ y Cía.J'í Y i a m o n t e 431 . 32-2312 A legmodernebb automatikus gé pekkel felszerelve: a legkényesebb igénye­ket is ki tudjuk elégíteni Többszínű falragaszok, bor- és étlapok, meghívók, naptár stb, tervezése és kivitelezése Kereskedelmi és. ipari nyomtatv ányok, körlevelek, számlák, levélpapír és boríték, árjegyzékek, könyvek stb. kivitele a legtökéletesebb módon Kedvező árak! - Kérjen ajánlatot kötelezettség nélkül

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék