Délamerikai Magyarság, 1945. július-szeptember (17. évfolyam, 2366-2404. szám)

1945-07-24 / 2375. szám

6 f— A oldal DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG Kedd, 1945. julius hó 24. Dr. Bricht István a bécsi klinikák volt orvosa VIAMONTE 752. 2-ik emelet 4. Rendel: 15-töl 18-ig (Szíveskedjék előre fogadó-órát kérni.) U. T. 31 4039 MAGYAR ül. BESZÉLNEK Sosem késő pótolni azt, amit elmulass toltunk, hogyha felismerjük a mulasztást és Igyekszünk azt jóvátenni. Azonnal kezdjen hozzá fogyatékom spanyol tudása Id bővítésé­hez, a nyelv teljes és töké­letes elsajátításához. Tanuljon a rendelkezésére álló szahao esti órákban, valamint ki rándulásra nem alkalmam szombatjain és vasárnap dél­utánjain spanyolul A legegyszerűbb és legké nyelmesebb módon megta nulhatja aj hazánk nyelvét a Splre-féle nyelvkönyvből i pesóé ma is rendelkezésre áll a kr tét, amely a “Délaraerlkal Vidékre ajánlva I «J0. „Kézenfogva egymást elindultunk régi lakásunk felé...” Megrázó levél Budapestről, a szenvedések és megpróbáltatások poklából — Mi­lyen uccák és épületek pusztultak el a magyar fővárosban? Buenos Aires, julius 23 Alábbiakban egy Budapestről érkezett levelet közlünk ki­vonatosan és csak egyes részletekben. A levél többi része — bármennyire is okmányszerü bizo­­nyiték a magyarországi eseményekre — túlságosan személyi jellegű, semhogy általános érdekű lehessen. (Bár ami a levél Írójával megesett .az százezrekkel történt meg Magyarorszá gon.) Ez nem az első pesti levél, amelyet közlünk és bizonyára nem is az utolsó. Kötelességszerüen közöljük őket, mert az el­ső híradások hazulról. Mindegyikének története külön regény lehetne, hogyan sikerült kicsempészni őket a katonai cenzúra dacára; értékük éppen ebben van. Az amerikai magyarságnak csak nagyon halvány elkép­zelése van a hazafiak szenvedéseiről, főleg a zsidókéról. — A kezeink közé került adatokat gyakorta tompitottuk, enyhítet­tük, mert a valóságban oly borzalmas, hogy részben valószi­­nütlennek tűnik, részben nem is bírja el a nyomdafestéket. — Lépésröl-lépésre azonban, olvasóink majd megtudják, hogy mi történt az óhazában és azt is, hogy mindez kinek a bűne. Az Úristen velünk van... íme a levél egyes részletei: Kedves fiuk és rokonok! Hála a Mindenhatónak, egy esz­tendei mérhetetlen szenvedés után ismét tollat foghatok a kezembe, hogy életjelt adjak magunkról. — Oh, hány átvirrasztott éjszakán színeztem ki magamban, hogy mi­képpen fogok beszámolni az átélt borzalmakról! Nincs olyan család, amelyen ez a barbarizmus és a ha­lál végig ne szántott volna. Most azonban mindeme nem térek ki. Megmenekültünk és mindezt ma­gunk mögött hagytuk. (A levélíró ezután a család tra­gédiájáról számol be, kiket öltek meg, hurcoltak el, gyaláztak meg. Dr. FODOR JENŐfogász szakorvos SARGI3IVTO CARRAL SSI Ora.clö jegyzés telefonont I. emelet D. U. T. 31.0144 (Suipacha 1127 magasság) CSAK BŐR Dr. Tucuman 941 VIZELET és NEMIBAJOK SP I I 7 I W r, PP Mindkét nembeliek orvosa r J L ¿ I d U C.IA Alvenr kÖrháv.ban 4-ik em. Rendelt 14— U. T. 1» órák között 35—üor»i ■P ¡Vizelet — Nemi bajok — Vérbaj — Gyengeség Dr. M. RABINOVICH, a Hospital Penna orvosa José E. Uriburu 770 (3-ik emelet) U. T. 47—4970 Rendel d. u. 15-20, vasárnap 10—12 órák között MM—— ......I HM SZÍVBAJOK szakorvosa: Dr. I.EVIN (azelőtt Berlin-Chagité) CALLAO 545 (2-ik emelet) U. T. 35-8GG9 Professor Dr. O. KLEIN belgyógyász Rendel: kedden, csütörtökön és szombaton fél 3*tói 6-ig J. E. URIBURU 1081 (Santa Fé sarok) ü. T. 41-9036 Magánlakása: 741-4759 Dr. BOIG.EN A HOSPITAL Al.VICÁK orvosa magánrendelője Vérbajoh: Blenorragia — Sífilis — Bőrbetegségek (kiütések) Olcsó bérletrendszer Tildöbajoki Tnberkulözla — Szívbaj — ÍV él betegségek (áldott állapot) szülés stb. Vér és vizelet.vizsgálat. X—sugarak Rendel mlndennep délelőtt lí-tö! este ?0 éráig — Vasárnap és ünnepnapokon 10—1? U. Dtttá U1TDP < A AP zött. Marrar») bea.étUnk 0311©» MI JL HEl 1 iuj A pusztulás, a szenny, a borzalom apokaliptikus képe bontakozik ki leveléből.) Mi éreztük, hogy az Úristen ve­lünk van — írja. — Talán ez tar­totta bennünk a lelket. Hullahegyek, dögvész... (A felszabadító orosz csapatok bevonulását igy írja le): Január 18-án, reggel 9 órakor, megjelentek az orosz élcsapatok (de hogy addig mit éltünk át, azt most nem foglalhatcm Írásba, kö­tetekre rúgna). Szabadok lettünk. Az oroszok ledöntöttek a ghetto falait és mi kézan fogva egymást, elindultunk, tizbónapig tartó kál­váriánk után ismét a régi la­kásunk felé. S ekkor tárult elénk a szörnyű valóság, hogy ez a város, a városok gyöngye, Budapest rom­halmaz lett. Elöl, a Duna felé még dúlt a harc. Mindenfelé csak rom­halmaz, üszkös falak, még lángoló épületek, hullahegyek, dögvész, — barrikádok stb. stb. A Régipósta­­ucca még eltorlaszolva, csak épen hogy be tudtunk csúszni oda. Ott volt akkor még a front is. Azt még lőtték s igy mi becsúsztunk a ház pincéjébe. Akkor tudtuk meg, hogy Lisz ékszerészek rokonát, a Fischer nyakkendögyáros fivérét, a Marko­­vlcs kalapost, a Prokopy-Schaffer­­né nővérét, sógorát és gyereküket — mind megölték a nyilasok. Ez csak egy ház. Dr. Juan Carlos M I L A N I FOGORVOS Rendel: 9—12 és 14—20 óráig LAVALLE 407 (Reconquista sarok) U. T. 32-0268 li pusztult el? lm la Dr. Bordman a Hőspi al Argerich orvosa TUCUMAN 695. 4-em. Rendel: 16—20 óráig. Szíveskedjenek előre fogadó-órát kérni. U. T. 31—7779 Magánlakása: U. T. 31—7882 (Beszélünk magyarul (A levél alábbi részlete némi be­tekintést r.yujt a pusztulás mére­tébe, amely Budapest sorsa lett:) Dehát ebből most egyelőre elég ennyi. Befejezésül, már csak a leg­lényegesebbet Írom meg. A város borzalmasan néz ki, a hidak felrob­bantva, egész uccasorck heveinek romokban még ma is. A legsivá­­rabb képet azonban a Belváros mutatja. Hogy valami fogalmatok legyen, csak a közvetlen környé­kemet írem le. A Galamb.uccának, a mi házunk oldala, végig a Kriszt vondéglöig, úgyszólván lakhatat­lan. Szemben velünk, a Szavanov­­cukrászda háza, teljesen leégett. A Carlton szálló és a Hungária szin­tén. A Bristol csak félig. Az Első Magyar Biztositó palotája és a Hangli ugyancsak leégett. A Régi­­posta u. 4. (a vele szemközti ház) és a Lenz gyümölcskereskecö há­zának felső emelete rcmokban. A mielöttiink levő 7—9 félig romok­ban. Az Aranykéz-ucca 4. teltesen romhalmaz. A Vadászkürt szálló teljesen összedőlt. A Pesti Hazai Takarékpénztár palotájából csak a Mende-féle üzlet maradt meg, fé­­ligmeddig éppen; ők már kezdenek árusítani is, ha lesz vevő. A Haas­­palota, a Vörösmarty-téren, leégett. A Moktár szintén leégett. A Radó divatház épülete, Semler.ház, mind leégett. A Miatyánk-ucca sarka is rcmokban, az Adria palota teljesen leégett. A Deák-téren levő Alba­­cháry üzlet háza romokban. — A Központi Városháza félig romok­ban és félig leégve. A belvárosi Hajó-ucca egyik oldalán a felső emeletek (Phönix), a Szervitatér mindkét sarka, Szénássy Gyula há­za teljesen romokban. A Kristóf­­tér, a Váci ucea sarok. Nagy Kris­tóf teljesen eltűnt. Itt volt a Ber­­kovics Bandi szalonja; ő most ná­lam van a műhelyben és együtt várjuk indulásunk napját. Berko­­vics Bandi Ausztráliába törekszik. Fivérét, Hugót gránát ölte meg. A Szervita-téren a patikaház és a szemközti, ahol a sarkon egy kocs­ma volt, romokban. A Bramerház egyik fele romokban. A Váci ucca 20. romokban, a szemközti házak félig romokban. A Falus-üzlet há­za kiégve. A Párisi u. 1. szám a. ház félig. A Zsuffa-üzlet háza tel­jesen kiégve. A Piaristák részben romokban, részben kiégve. A két Klotild-palota, a Tiller-ház, a ki­rályi bérpalota, a Belvárosi Taka­rék, a Nemzeti Kaszinó, a mellette levő bérház, a Szép ucca sarok — mindez egy siralom. S igy folytat­hatnám tovább, végig a városon keresztül. ¡ Az ígéret földje (A levélíró azután Így folytat» ;a:) — Ezt az ostromot végigéim, vé­gigszenvedni, megbirkózni a gyű­lölettel, szenvedésekkel, uszítások­kal, éhséggel, faggyal, betegségek­kel, a nyilasok gyilkolás! dühével, a lelki bánattal — több volt, mint emberfeletti. Viz nincs, orvos nincs és gyógyszer, valamint kötszer sin­csen. A hullák az uccákon rothat­­nak. (A levélírónak ugylátszik, remé­nye van, hogy rokonai révén ki­jusson Amerikába ,mert ötéves kis gyermekéről írva, igy fejezi be le­velét:) — Ha mégolyán kicsi volt is a kenyéradag — öt deka, amikor ad­tak — gondoskodtam róla, hogy a gyereknek több jusson. Nem enged­tem a rémlátást közel férkőzni hozzá. Eltereltem a figyelmét min­den borzalomtól és a legnagyobb gránáttüzben összebújva, kiszínez­ve ecseteltem neki egy uj hazát, egy szabad országot, amelyet úgy hivnak, hegy Amerika. Közben pe­dig a lelkem is megvszült. de fe­ledni akarok mindent, ami mögöt­tünk maradt. (Idáig szól a levélnek az a ré­sze. amely igényt tarthat a nyilvá. ncsság érdeklődésére. Reméljük, hogy a levélíró az át­élt borzalmak után valóra válthat­ja ábrándját a megálmodott sza­bad országról: Amerikáról. Nála jobban kevesen érdemlik meg hogy életük hányatott hajója révbe jus­son.) i Emésztő szervek különösen bél- és gyomorba­­iok »k orvosa. — X-sugarak Dr. SANCHEZ AIZCORBE PARAGUAY 1365 Rendel 9—12 és 15—20 órák között. Dr. K U S N I R FOGORVOS sarmiento 239C Z-iK emelet Minden fogbetegség ««tksz^rO kezelése — tt T AH 1C1Q legmodernebb gépekkel felszerelt rendelő U. 1. 4/ 1013 Rendelés* 15—ZO öriilg Esti kereté.: hétfőn és esfltőrtőkü» »0—21 és (él őrn körött — Első megbeszélés ingyen .. .. ■m gsi Prof. Dr. Sehwarcz Rikárd fogadó napjai női betegségek, sebészet, szülészi segély / rendelőjében PARA GüA Y 416 (HARMADIK EMELET) O. T. 31 (Retiro) 4S4é hétfőn, szerdán és pénteken délután 3—5 óra között ■előzetesen fogadó-órát szíveskedjék kérni i RÍVADAV1A Szülészeti és női klinika Ondas cortas (rövid hullám) S 5211 Dr. KUTASY SÁNDOR A Hospital Rawson szülészeti I U. T. osztályának orvosa Rendel: csütörtök kivételével min­den nap 160-8273 Dr. KUTASYNÉ Rendel: csütörtök kivételével min­den nap (Szíveskedjék órát kérni) ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék