Délmagyarország, 1914. augusztus (3. évfolyam, 186-217. szám)

1914-08-01 / 186. szám

Szege­dl, 1914. augusztus 1. A hadi tudósítások: Bokor Pál helyettes-polgármester C,K­­­atricis Lajos dr. főispán képviseletében magához kérette ma a napilapok felelős szerkesztőit és közölte velük a miniszter­elnökségnek azt a rendelkezését, hogy a jövőben a hadműveletekről és a vele kap­csolatos eseményekről csak a sajtóiroda útján érkezett tudósításokat lehet közöl­ni. Nyilvánosságra hozzuk ez­t a rendel­kezést, hogy a közönséget előre tájékoz­tassuk jövőben érkező híreink legteljesebb hitelességéről. A közönség bizonyára tud­ja, hogy a hadi tudósítások lázas és em­berfölöttien nehéz munkájában elkerülhe­tetlenek a tévedések és oly fontos érdekek forognak kockán, hogy fölötte üdvös volt ezek megelőzése. DÉLMA­G­Y­ARORSZÁG A Lánchíd beomlása. Pénteken délelőtt riasztó­­ hírek járták be a fővárost, majd egy szűkszavú távirat nyo­mán Szegedet is arról, hogy­­ a Lánchidat felrobbantották. A Ihir ebben a formájában n­em bizonyult valónak s délután öt órakor már a Délmagyarország hivatalos helyről érkezett távirata nyugtatta meg a közönsé­get a Lánchíd felrobbantásáról szóló hírek alaptalanságáról. Mindössze egy súlyosabb horderejű­­ véletlen szerencsétlenségről van szó, amely emberáldozatot nem követelt. A miniszterelnökségi sajtóirodának a Délm­a­­gyarországhoz érkezett távirata részletesen mondja el a Dunán támadt katasztrófa törté­netét a következőkben : Az „Előre“ nevű budapesti csónakázó egyesületnek a Margit-sziget baloldalán álló nagy faépülete ma éjjel félf­ettő tájban he­lyéről elszabadult és a Dunán lefelé úszott. A Lánchídhoz érve, beleütközött a cölöpökbe, amely az összeütközés következtében erősen meglazult, úgy, hogy a hídnak a budai híd­főtől az első­­ hídlábig terjedő része óriási robajjal beszakadt és tovább úszott a vizen. Útközben magnival rántotta a lúd építkezésé­nél álló pilóta vetőgépet tartó hajót, a budai oldalon a hídfő közelében levő két propeller­­állomást, egy propellert és négy állványza­tot tartó pontont,­­továbbá a Haynahl Lajos nevű vontató gőzöst. A propellert és az úszó propeller-állomásokat két másik segítségére érkező propeller fentartotta és partra von­tatta. Az állványzatot tartó pontonok közül kettő az Erzsébet-hidbban fennakadt, ezt pio­­nérkatonák vontatták partra „Cserhát“ nevű gőzössel. A pontonok másik két része, to­vábbá a pilótaverő gépet tartó hajó az ös­­­szekötő vasúti hídon túl valamivel elsülyedt, míg a „Haynald Lajos“ nevű hajónak gőzt fejlesztve­­ sikerült visszatérni állomáshelyé­­re. A szerencsétlenséget — mint a minisz­terelnöki sajtóiroda közli­— a rendőrőrszem jelentette telefonon, m­ire a helyszínen nyom­ban megjelent őrs György rendőrkapitány és Rezsni Aurél fogalmazó, akik értesítették az esetről a térparancsnokságot és a hidász­­csapatot. A híd környékét elzárták. A hi­­dászcsapat Gregor százados parancsnoksága alatt azonnal a helyszínen termett és a „Cserhát“ gőzösön a hídbeomlás következ­tében elsodort propeller-alk­almasok, ponton­­állványok és a hajók megmentésére indult. VASÁRNAP FELESKETIK A HONVÉ­DEKET. (Hivatalos értesítés.) A szegedi 5. h­on­­véd gyalogezred ünnepélyes felesketése vasár­nap reggel 8 óraikor lesz ,a honvéd lovassá­gi gyakorlótéren, a Petőfi­­ Sándor-sugárút végeinél. Az ünnepélyes felesketést tábori mi­se és szent beszéd előzi meg, majd felesketik­­ a katonaságot. A­­ szertartást C­zapik Gyula dr. temesvári­ teológiai tanár fogja. v Verm­­áld jelenleg tábborii törzslellkész. ISTENTISZTELET A HÁBORÚBA IN­DULÓ KATONÁKÉRT. A szegedi zsidótemplomban a péntek esti istentisztelet alkalmából Lexvinger Adolf dr. rabbi magasszárnyalásu hazafias prédikációt tartott és imádkozott a hadba induló katonákért és a királyért. A prédi­káció végével a hívőik elénekelték a Him­nuszt. UJ KORMÁNYBIZTOSOK. Budapestről táviratozza tudósítónk: A kormány Mara Lászlót, Hunyad vár­megye, Bethlen Balázst, Szolnok-Doboka vármegye, Szász Józsefet, Alsófejér és Marostor­da vármegyék, Valbau­m Frigyest Szeben vármegye kormánybiztosiaivá ki­nevezte. Hazug szerb híresztelés. Szerbia az európai sajtót előre belár­mázta, hogy az esetben, ha a monarchiá­val háborúba keveredik, Belgrádot nem is fogja védeni. Szófiából most az a hír ér­kezik, hogy a szerbek híresztelése nem felelt meg a valóságnak. Sőt: kiadott pa­rancs szólt, hogy Belgrádot a legnagyobb erővel kell védeni. Így történt aztán, hogy a Belgrádból látszólag visszavont csapa­tokat Laponovarnál helyezték el és aztán újra visszavezényelték Belgrádba. A Szá­­va-hídnál is nagy csapatokat helyeztek el. A HAZAFIAS VERSFCI SZERBEK. Versecről jelentik: Versec város tör­vényhatósági bizottsága Dániel Ernő bá­ró főispán elnöklésével közgyűlést tartott, amelyen Miletics Szlavkco dr. szerb nem­zetiségű bizottsági tag azt a nyilatkoza­tot tette, hogy a szerb nemzetiségi polgá­rok pártkülönbség nélkül feltétlenül tán­toríthatatlan hűséggel vannak a magyar trón iránt és vissza nem riadva, szeretet­tel tartanak ki a magyar haza mellett. Egyben Miletics a magyar-szerb polgárok nevében minden gyanúsítást visszautasí­tott. Dániel báró Miletics nyilatkozatáért köszönetét fejezte ki. 3 Milliós adomány. Bécsből jelentik, hogy az osztrák flottabizottság Kürstenberg herceg elnök­­lésével ülést tartott és kimondotta, hogy egymillió négyszázezer koronát bocsát a kabinetiroda szabad rendelkezésére. Lichtenstein báró helytartó és Weiss­­kirch­ner bécsi polgármester adakozásra szólítja föl a polgárságot a bevonult tarta­lékosok családjainak támogatására. Schmulka, a bécsi műegyetem rekto­ra, önként jelentkezett katonai szolgálat­ra. »SBBDUnBnnBBBnnnnnnnnnnnBllinnininBnnnnnnBBnnBBBSnn Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kirdót­ulajdonos: Várnay L. HKíaaszcsaiEsa&HíasíBiKaEaHaHfflBHa |­BCÍlŐ 8u*orszálUtésokat hely­' ^ c­­­sjlló­ben és vidékre, berak­tározot száraz raktár Szeged, Jókai-utca 1.sz. Telefon 34. helyiségben eszközöl ! Értesítés! | Az ANGYAL-drogéria teljes C áru-raktárát # megvettem s az összes áru­ C ka! olcsó árban árusítom, w Tisztelettel Segesváry Dezső.# *H*SSGHW!»!|8*a3!»*Br91'«fc!SI ® l I £ £ E­E55 SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ :i ELISMERT JÓ ÉS OLCSÓ BÚTOROK CSAKIS AZ EGYESÜLT MŰASZ­­TALOSOK BUTORRAKTÁRÁBAN SZELEDEH (T1SZH bHlOS­ HSRUT 19. SZ. »Ml!) KBPHBTÓI!, ESETLEG RÉSZLETFIZETÉSRE IS.a ?S»SBBiffla!aHE«aBíHHB»«iaiE»S3H98 mmmmmmmmmmmmmmmmmpi m íróasztal, könyvszekrény, ^ | fürdőkád, konyhabútor­­ és enyebek i 1 ELADÓK: i Brt 9.1.1. i [SEI 1.. jj ^± rs ■?mb»w £»iími I FOs^erkereskedésbgp " 1 ® W ÍhI 1 ^ ÓVAKODJÉK ♦ I | Csemegeü­zletben dupla malátasört. az utánzatoktól n |

Next