Délmagyarország, 1914. szeptember (3. évfolyam, 218-247. szám)

1914-09-01 / 218. szám

•»•Il­esztő«és Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Karász-utcaiTr Telefonat^ra: 3 © 5. egész évre . K 24'—félévre . . K 12­— egész évre . K 28'—félévre . . K 14­— Telefonszám: 81. / Egyes «ár Ara I­ Salér. negyedévre K 0­— egy hónapra K 2•— negyedévre K T— egy hónapraK 240 Egyes szám ára 10 fllér. ^ 1" ....... ......... ..........*—­ —.......• 1 — —­­.r_ ■>­Szeged, 1914. ül. évfolyam 218. szám. Kedd, szeptember I. LEGÚJABB. Bécs, augusztus 31. A Fremdenblatt je­lenti: A nagy csatának ma van a hatodik napja. Csapataink csodálatra méltó kitartás­sal harcolnak. A harcvonalból kitűnő hírek érkeznek a mi javunkra. A visszatérő sebe­sültek csodákat mesélnek katonáink hősies­ségéről. A Neue Freie Pressze jelenti: Ma éjjel kedvező hírek érkeztek az általános hely­zetről. A harc tart és további lefolyása elé bizalommal tekintünk. A kraszniki győzelmet tárgyalva, a bé­csi lapok haditudósításai megállapítják, hogy ama vereség folytán, melyet Lublin körül összegyűlt orosz erők szenvedtek, az orosz lőerők jobbszárnya aligha lesz képes bele­avatkozni az események további folyásába. Az osztrák-magyar csapatoknak a kraszniki győzelmet követő sikerei teljessé teszik ezt az eredményt. A h­aditudósítások egyhan­gúan kiemelik az osztrák és magyar tisz­tek rendkívüli szívósságát és támadó szel­lemét, ami figyelemre méltó menetelés után az orosz haderőket menekülésszerü vissza­vonulásra kényszerítette. Egy Balzacból ide érkezett honvéd huszártiszt lelkesedéssel be­szél huszárairól és kijelenti, hogy úgy har­colnak, mintha ördögök volnának. A tisztek úgy támadnak, hogy kis sé vonják kardju­kat: az orosz lovasokat elevenen akarják összefogdosni. A kozákok kitérnek a gyalog­ság elöl és nem várják be a lovas attakot sem; tüzéreink brilliánsan lőnek; a hadse­reg szelleme kitűnő. (Miniszterelnöki sajtó­iroda.) A hadisajtószállásról jelentik éjfél után: Az északi harcszintéren csapataink továbbra is kemény harcban állanak. A Lublin, Krasz­­noszta és Grubieszov vonaltól délre a dön­tés a legközelebbi időre várható. A Wolff-ü­gynökség jelenti: A „Kaiser Wilhelm" német cirkálót az angolok spanyol vizeken elsülyesztették. A francia vezérkari főnök lemondott. Párisból jön a hír Rómán keresztül, hogy Joffre tábornok, a francia vezérkari főnök lemondott. írni in. I hat nap óta tart a döntő ütközet az orosszal, sis mára Ikezd­­ kialakulni a hely­zet,­­amelyet csupán az oroszra vonatkozó­lag fej tűnik ki röviden. 1 .Az oroszok minden támadást Lem­berg ellen koncentrálták. EMel kiny­ive, hogy Ga­n­d­ átrak legnagyobb városa Lemberg, egyúttal a legnagyobb vasuti csomópont is. 2. Az oroszok Kiev és Kisenev felől, valiamrimt Besszarábiából­­ vonalit­at­­ták és hozzák még most is ellenünk hadtesteiket, a természeti fekvés­­ és a vasúti­­ összekötte­tésük alapján, így a legnagyobb erőkifej­tést úgy érhe­tték volna el, Ha Románia legészakibb kiszögellésén át árasztják el Csernovitz­­ környékét és egész Bukovinát. Románia semlegessége azonban megaka­dályozta ezt az orosz tervet és voltaké­­pen a román semlegesség itt bizonyította be, hogy a monarchia érdekeit segíti. 3. Az orosz fősereg jobbszárnyát of­­fenzivára kény­szerítettük, ami kizárta, hogy­­ az orosz vezérkar terve a további küzdelemben érvényesüljön. 4. Az orosz centrum, — amely Kresz­­niktól Cholin felé, utóbbi várostól jóval délre terjedt, — megingott. Az orosz fő­­­parancsnokság, ha logikusan gondolkozik, az eddigi eredménytelensége után legföl­jebb a saját ba­lszárnyuk offenzivájára építhetne. Eltekintve a monarch­iánik ha­daitól, az orosz balszárny — még ha na­pokig eltartana is a döntő mérkőzés — teljes erejét nem fejtheti ki Románia szi­gorú és erős semlegessége miatt. 5. Oroszország tehát e döntő ütköze­tével rosszul áll. És az orosz terv, hogy Galícián és Oroszlengyelországon át óriá­si tömegekben árassza el Németország ke­leti részét, már a jelen helyzetben­­ is du­gába dőlt. S ammi a legfontosabb: Francia­­ország a jelen helyzettől kezdve nemcsak hogy saját hadseregében nem bízhat, ha­nem abban se, hogy Oroszország csapatai előre hatoljanak Berlin felé. Tisza István nyilatkozata: A magyar miniszterelnök a mai napon a következő nyilatkozatot publikáltatta: Minden férfiasan gondolkozó magyar em­bert méltó boszusággal tölthet el, hogy bi­zonyos itteni körökben nagyképű­ fontos­sággal terjesztenek a jólértesültség ha­mis mezében tetszelgő urak. A „Berliner Tageblatt“ augusztus 28-iki száma azt mondja: „Természetesen nincs hiány kósza hitekben, újból beigazolást nyert Bismarck mondása, hogy sehol sem hazudnak annyit, mint háborúban, vadászaton és választásnál — persze sokkal szívesebben hiszik el a rosszat, mint a jót. Megnyugvással konsta­táljuk tehát, hogy e csúnya betegség nem magyar speciálitás. Budapest, 1914. augusztus 31. Tisza István. ing 10 At. Bécs, augusztus 31. A Lombardia és Unione jelentik, hogy az olasz kormány Angliában erélyesen tiltakozott Angliának Egyiptomban foganat­osít­ott katonai intéz­kedése ellen. Olaszország azt jelentette ki, hogy semlegességénél fogva joga van, mint eddig, ezentúl is kereskedelmi és ha­dihajóinak egyaránt szabad utat és tar­tózkodást követelni az egyiptomi kikötők­ben és vizekben. Az Unione szerint Olasz­ország Londonban fenyegető éllel kijelen­tette, hogy nem szívesen ugyan, de kény­telen volna intézkedéseket tenni abban az esetben, ha Egyiptom angol gyarmattá proklamáltatnék. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.) Az Unió semleges marad. Washingtonból jelentik a Magyar Táv­irati Irodának, hogy Wilson­­ elnök nyilat­kozatot tett és asszerint az Egyesült­ Álla­mok semleges marad az európai háború­ban. ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT DANKL TÁBORNOKNAK. Zágrábból táviratozzák: Az oroszok fö­lötti győzelmünk híre a városban nagy örö­met keltett. Dankl Viktor tábornokot, aki a diadalmas balszárnyat vezette, táviratilag üdvözölték. flr'*-ri ~~ 1­1 " >■"'■ [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK] [UNK]» " "■«■M Hü 'ibi­­l» Yfilf Alii is legelőnyösebben szerezhetők be | ---------­- -----------------VÁRNAY L liiiJLOJilPilliI GS Írószerek Ódon tankönyvek féláron, j

Next