Délmagyarország, 1914. december (3. évfolyam, 309-338. szám)

1914-12-01 / 309. szám

tSBSS ins Hls#r&«>s»t&ség' Sfefew-aifea ft. | ¥®tsS®8ä®®feü5 Je* «BGfi« feg SC Szeged, 1914. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egyéssz évre. K 24*— félévre . . K 12­— segy ® dé*re K S'— egy hónapre K 21— ELŐFIZETÉS* ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28*— félévre . . K 14.— negyedévre K 7'— egyhónapi» K 2­40 Kiadóhivatal Kárász­ utca 1t. Telefonszám: 81. Egyes szám­ ára 16 fillér, új évfolyam 309. szám. Kedd, december I. LEGÚJABB Budapest, november 30. A főhadiszállás­­ról. Az északi hadszíntéren tegnap a mi arcvonásunkon lényeges esemény nem tör­tént. Hofer vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. London, november 30. A „Times“ érte­sülése szerint a németek egészen újszerű, rövid távolságra ható ágyukat használnak, amelyek egészen a régi római vetőgépek (kalapálta) mintájára , hordószámra vetik a robbanóanyagot. Az ágyú hatása rettene­tes. Ugyancsak a „Times“ szerint a franciák az argonnesi erdőkben szintén egy újfajta páros mozsarat használnak, amelyeknek lö­vedékeit lánc kapcsolja össze és rettenetes erővel borotvaszem­veg söpri el a fedezéket nyújtó erdőségeket. Berlin, november 30. A „Berliner Ta­­geblatt“-nak jelentik Londonból. A „Daily Mail“ értesülése szerint a németeknek szent meggyőződésük, hogy legkésőbb december elején Calateban lesznek. Essenből 80 óriási mozsarat szállítottak az északi frontra, Liit­­tichből pedig több árkász-ezredet rendeltek Dixmuldenbe s ezek az utóbbiak óriási mennyiségű hídépítési anyagot visznek m­a­­­gukkal, hogy az elárasztott területeken való akadályokat legyőzzék. Mindebből a Daily Mail a Calais felé való közvetlen előnyomu­lásra következtet. Konstantinápoly, november 30. Az „Agence Ottoman“ medinai értesülése sze­rint 39,000 muzulmán, ulemák, sherifek, be­duinok a szent zászló köré gyűltek, amelyet nagy pompával elhoztak a szent helyről. A lakosság lelkesedése leírhatatlan. Sok ezer önkéntes, köztük ,a síiták 65 éves muftija be­íratta magát és Mohamed sírjánál megeskü­dött, hogy előbb nem teszik le a fegyvert, míg a haza és a kalifátus jogát el nem is­merik. Pétervár, november 30. A „Novoje Vreraja“ jelenti, hogy az orosz front déli tengelye Przemysl körül forog. A hatalmas vár és a tagadhatatlanul kitűnő magyar vé­­dősereg az első ostromot nagyszerűen állta és utasította vissza, majd a felmentő sereg­gel együtt vissza is verte. Okulva az első kudarcon, nem merte Ratko Chnitriev az egyébként sokkal hatásosabbnak tartott ele­ven erővel való ostromlást megkísérelni. De nemcsak ezért, hanem azért is, hogy megta­karítsák azt a rettentő nagy veszteséget, a­melyet egy ilyen ostrom okozna s számolva a Przem­yslt védő sereggel és általában a felmentésre siethető seregekkel, a klasszi­kus módszer mellett kellett döntenie. Szü­net nélkül bombázzák tehát Przemyslt, de semmi eredmény eddig nem volt. Újabb sikereink Szerbiában és Lengyeloszágban. A közelmúlt napokban beszámoltunk azokról a hatalmas sikerekről, amelyet fegyvereink Szerbiában arattak és ugyan­akkor párhuzamosa­n a szerb sikerekkel Hin­­denburg táborszernagy mért súlyos csapást az orosz hadakra Lengyelországban. Most ismét egy időben érkezik hír e két helyen folyó diadalmas harcokról. A mostani győzelmek nem­ olyan nagy­arányúak, de a további küzdelmekre vonat­koztatva fontossággal bírnak. Szerbiában a Valjevó—Csucsak útvonalának elfoglaltuk a legmagasabb pontját, Lubovort. Ennek a stratégiai jelentősége abban áll, hogy csa­pataink most már hamarosan, minden na­gyobb akadály nélkül bejuthatnak a Mora­­va-völgyébe, ahol síkságon haladhatnak to­vább. A Morava völgyének birtokba vétele pedig végzetes lesz a szerb seregre nézve. Először is Kragujevácot itt délről lehet be­keríteni, másodszor pedig Szerbia egész bel­sejét uralni lehet a Morava völgyéből. A szép sikerhez fűződik az is, hogy e harcok­ban 1254 szerb foglyot ejtettünk és 14 gép­puskát zsákmányoltunk. A német hadvezetőség ezzel egyidejű­leg lengyelországi győzelmekről számol be. A Visztulától délre halad a német offenzíva. Az orosz támadást azonban súlyos kudarc érte Darkehmennél. Szövetségeseink újab­ban 5100 orosz foglyot ejtettek és tizennyolc ágyút zsákmányoltak. A menekülő ellenséget a Labore völgyén elnyúló hegyoldalban felállított ütegeink srapnell-záporral fogadták, mire teljes lett az oroszok között a fejetlenség és most már mindenki arra futott, amerre éppen utat lá­tott, föl a papházai völgybe. Az akció tehát nagyszerűen sikerült, ugyannyira, hogy akik még az oroszok közül az erdők és a hegyek között bujkálnak, előreláthatólag valamen­­­nyien fogságba jutnak. A Homonna felett megvert orosz sereg erejét másfél hadtest­re becsülik. Homonna, november 30. Az oroszok a Kárpátok egész vonalán menekülnek. A har­cokban elfogott orosza­k száma több ezer. Az nagy veresége a Hoppátokban* Homonim, november 30. Mintegy másfél brigád doni kozák szállta meg Homonia vá­rosát, miután azt előzőleg kiürítettük volt. A kozákok raboltak és fosztogattak is, azonban azoknak, akik otthon maradtak, a legcseké­lyebb bántódásuk n­em esett. Az oroszokat •ma már visszavertük és a lakosság kezd vis­­­szaszállingózni. Homonna, november 30. Szombatra vir­radó éjszakán éjjel három órakor honvé­deink szuronyrohamot intéztek az előző na­pon már heves ágyútűz alatt tartott ellen­séges állások ellen. Az általános szurony­­roham olyan­­ meglepő és olyan félelmetes volt, hogy az itt álló orosz csapatok kény­telenek voltak megadni magukat. Negyed­óra múlva már 1509 foglyot tereltek hátra­felé a honvédek, azután folytatták az előre­nyomulást. A nagyszerű roham után a Ho­monna felett álló orosz csapatoknak ész nél­kül menekülniök kellett, mert aki a honvé­dek előnyomulási vonalán belül maradt, az mind fogságba került. Három szerb hadtest í Regsemi Dissfése. Budapest, november 30. A déli hadszíntéren folytonos harcok foly­nak a Valjevó—Csacsak-útvonalnak szívósan védett Suvober nevű leg­magasabb pontját erős harc után rohammal elfoglaltuk. Ez alkalom­mal különösen kitüntette magát a hetvenedik zászlóalj. Az utóbbi na­pokban ismét kitűnt a tizenhatodik ezred és huszonharm­adik honvéd­ezred is. Tegnap összesen 1254 szerbet ejtettünk foglyul és 14 gép­fegyvert zsákmányoltunk. Usiven sok fegyvert és lőszert találtunk. (Közli a miniszterelnökség sajtó­­osztálya.) Szófia, november 30. Az utóbbi harcok­ban a monarchia csapatai teljesen megsem­misítették a szerb II., IV. és VI. hadteste­ket. Moniterpunk nagyszerű működése Szávapart, november 30. Monitoraink a Száván pihennek. Derekas munkát végeztek, oly­­ hatalmas munkát, hogy legendás, félel­metes ihirükön még a szerbek elszántsága és fegyelmezettsége is megtört. Fogoly szerbek mondják, hogy pokolnak nevezték el a Szá­va melletti hadállásokat és nem egyszer tör­tént, hogy egyes szerb csapatok megtagad­ták az engedelmességet, amikor a Száva partjára rendelték ki őket s ott a monitor sö­tétzöld testét látták feltűnni. A szerbek na­gyon jól tudták, hogy a Maros, Szamos és társainak gránátzáporából nin­cs többé vissza­térés. Monitor-flottilánk dicsőséges akciója közül az volt a legfényesebb, amellyel no­vember hó első hetében Sabác felé törtető hadaink útját a szó való értelmében egyen­gette.

Next