Délmagyarország, 1916. november (5. évfolyam, 257-281. szám)

1916-11-01 / 257. szám

LEGÚJABB KOPEINIHÁGA: Orosz jelentések szerint a Dobrudzsában megvert orosz-román had­sereg teljes feloszlásban a Duna-delta felé áramlik és aligha lesz képes még egyszer komoly ellenállást kifejteni. A katonák egyenként, vagy kis csoportban szállingóz­nak a Brailánál és Reminél levő pontonhidak felé, hogy a Duna balpartján keressenek menedéket. STOCKHOLM: A Ruszkoje Szlovo­re­mii jelentése szerint az orosz-román had­sereg kétharmad része Dobrudzsából Bessz­­arábiába menekült. LUűANO: A Corriere della Sera je­lenti Parisból: Németország és Norvégia konfliktusa mindjobban kiélesedett. Német­országnak úgy látszik az a szándéka, hogy Norvégiát megtámadja. A helyzet már an­­­nyira komoly, hogy a két állam között a szakítás nem is keltene feltűnést. BERLIN: Azuga román város elestével az ellenséges hatalmak egész textilipara né­met kézre jutott. A zugának három posztó­gyára van, köztük a legnagyobb ezer mun­kást foglalkoztat. E gyár alapítója Károly román király volt, a részvények főrésze pe­dig Ferdinánd király birtokában vannak. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: Három tengeralattjárónk most tért vissza az angol csatornából, ahol összesen 21 hajót sülyesztettek el 28.500 tonna tartalommal. Köztük voltak a következő hajók: Conoro, francia bárka (760 tonna), Canediere, fran­cia bárka (2454 tonna) és Sant Charles,­­francia három árbocos hajó; a legutóbbi 420 tonna halat szállított. BERLIN: A Wolff-ü­gynökség jelenti: Az „U 53“ német búvárhajó az Atlanti óceán túlsó oldaláról, jó állapotban hazai vizekre érkezett. GENF: Bukarestből jelentik, hogy Fer­dinánd király kihallgatáson­­ fogadta Marg­­hilomant, az ismert szabadelvű politikust és vele hosszasan tárgyalt. Hire járt, hogy Bra­­tianu állása megingott. ZÜRICH: Athéni jelentések szerint a görög­­ hadügyminiszter az 5. hadtestet Ja­­ninából Artába helyezte át. BERN: Kanada új főkormányzójának tiszteletére banker volt Londonban, amelyen Robertson, az angol vezérkari főnök a kö­vetkezőket mondotta: — Én még nem látom a háború végét. Hogy a háborúnak mikor lesz vége, ez a­­ kérdés ma nem bír érdekességgel. Csak ak­kor fejezhetjük be a háborút, ha az ellensé­get legyőztük, , Szerkesztőség Kárász-utca 9. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN Kiadóhivatal Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. egész évre K 24— félévre . . K 12*— egész évre K 281— félévre . . K 14­— Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér, negyedévre K 6­— egy hónapra K 2— negyedévre K ?•—egy hónapra K 240 Egyes szám ára 10 fillér. Szeged, 1916. V. évfolyam 257. szám. Szerda, november 1. I telis#­ biti M iNM az oroszok előállásait. A németek fontos magaslatokat ragadtak el az ellen­ségtől.­­ Falkenhayn csapatai húsz nap alatt 10.000 román foglyot ejtettek. 1 í BUDAPEST, október 31. (Közli a mi­­­­niszterelnöki sajtóosztály.) Károly főherceg j lovassági tábornok hadsereg arcvonala. Or­­sovánál és az erdélyi déli határhegység túlsó oldalán tovább folyik a harc. Cserna­­hévíztől északra és Kam­polungtól északra meghiúsultak a románok támadásai. Ma­gyarország keleti határán és az Erdős-Kár­pátokban aránylag tegnap is nyugalom volt. Falkenhayn tábornok osztrák-magyar és német haderői október tizedike óta 151 tisztet és 9920 főnyi legénységet fogtak el; a zsákmány 37 ágyú, 47 gépfegyver, egy zászló és sok hadiszer. Lipót bajor herceg vezértábornagy hadsereg arcvonala. Lipnica-Dolnánál német csapatok, Brzezanytól délre török zászló­aljak elfoglaltak erősen elsáncolt ellenséges állásokat, amely alkalommal 4 tiszt, 170 fő­nyi legénység és kilenc géppuska jutott a támadók kezére. Volhiniában Lobacovká­nál visszavertünk­ orosz előretöréseket. HÖFFJR altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. BERLIN, október 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér­tábornagy harc­vonala. Rövid tüzérségi elő­készítés után az oroszok Szcara-állásunkat Ikaszyn m­ellett virradatkor megtámadták. Az ellenséget véresen visszavertük. Beres­­teckótól északnyugatra a Styr felső folyá­sánál előtéri csatározások a mi javunkra dőltek el. A Narajovka keleti partján Molo­­chowtól északra török csapatok rohammal elfoglalták az ellenség több előállását, to­vább délre német ezredek Folv-Krasnole­­sietől nyugatra elfoglaltak fontos magaslati állásokat és visszaverték az oroszok ellen­támadásait; 4 tisztet, 170 főnyi legénységet és­ 9 gépfegyvert szállítottak be. Stanislau­­tól délnyugatra orosz osztagok előretörése sikertelen maradt. Károly főherceg lovassági tábornok arcvonala: Erdély keleti határán nyuga­lom. A déli határhegységben sürü köd és időnkénti hóvihar dacára a harcok tovább folytak. Kampolungtól északra és Berzény­­nél, Orsovától északra a románok sikerte­lenül kísérelték meg, hogy visszafoglalják a tőlük elvett magaslatokat. Falkenhayn gyalogsági tábornok hadserege október ti­zedike óta 151 tisztet, 9920 főnyi legénysé­get fogott el és sok egyéb hadiszeren kívül 37 ágyút, 47 gépfegyvert és egy zászlót vett el a románoktól. LUDENDORFF, első föszállásmester: (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály ! Kudarccal végződött BERLIN, október 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had­csoportja: A Somme mentén a kedvezőtlen időjárási viszonyok korlátozták a harci te­vékenységet. A Les Boefstól északkeletre és keletre állásaink ellen előrenyomuló el­lenség osztagait tüzelésünkkel visszaűztük. Egy francia századnak La Maisonette ellen intézett támadása meghiúsult. Ép így ku­darccal végződtek a kézigránátos csapatok arra irányuló kísérletei, hogy Biachestől délre fekvő új árkainkba behatoljanak, — francia támadások. Nagy francia erőknek Ablaincourt ellen és a chaumnes—lihonsi mout két oldalán indí­tott támadása védőtüzünkben nem volt ke­resztülvihető. A trónörökös hadcsoportja: A Maas területén is nagyobb nyugalom volt, mint az előző napokban, csak St. Michel vidékén ért el Időnként nagyobb hevességet a tüzér­ségi tűz. LUDENDORFF, első főszállósmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,)’

Next