Délmagyarország, 1918. augusztus (7. évfolyam, 174-199. szám)

1918-08-01 / 174. szám

Szerkesztőség; ( ELŐFIZETÉS) ARA: K­i­adóhivatal: SZEGED, KAVASZ-UTCA 9. SZA­V I gl · gfiX t £ SZEGED, «ArASZ-UTCA 9. SZA«. _ A szerkesztőség telefonja: 305- jf vgr?•*» nzáo Ars 14 fillér. A kiadóhivatal telefonja: 81.“ Szegei 1918. VH, avtotyaro. 174 szám.______ Csütörtök augusztus I. Véresen összeomlott ellenséges támadások nyugaton. - A németek több helyen utánanyomultak a megvert ellenségnek. — Rovnigny-nél 4000 foglyot ejtettek. -Az ellenség veresége után a harcokban sieünet volt. — A nyugati hadszíntéren a harctéri hely­zet­­ kezd veszíteni kritikus jellegéből. Az el­lenség ugyan még hevesen folytatja támadá­sait, de nem tud tovább haladni. A németek nemcsak a támadásokat verték vissza, ha­nem helyenkint tért nyertek és foglyokat ej­tettek. Jellemző, hogy az antant máris német ellentámadásokat, jelent és ezzel kívánja ma­gyarázni a közvélemény előtt a félbenma­­radt sikereket. A jelek szerint a németek hatásos ellenintéz­kedései és az új helyzethez alkalmazott stratégiája megállította a fran­ciákat. A súlyos veszteségek az ellenséget haci szünetre kényszerítették. A német esti jelentés már arról számol be, hogy az egész nap nyugodtan­­ telt el. BERLIN, július 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Flandriában igen élénk felderítő tevékeny­ség. Egy Merris ellen irányuló megismételt ellenséges előretörés alkalmával a helység az ellenség kezében maradt. Avrestól észak­ra, a Sommetől délre korán reggel erős tűz­harcok. A német trónörökös hadcsoportja: Az ellenséges gyalogság a július 29-én a Mar­­tenes és Fere en Tardenoistől nyugatra ma­radt. Saponay előtt az ellenségnek eg heves részleges támadását visszautasítottuk. Dél­tájt a franciák és amerikaiak ,a Fere en Tar­­denois és a Nem­miere-i erdők között újból oly tagozódásban indultak rohamra. Támadá­saik véresen meghiúsultak. Agmaban, az er­dőben hatszor omlott össze az ellenség ro­hama. Gyalogságunk a megvert ellenségnek több helyen utána nyomult és vonalai elő­­terepében megvetette lábát. Fere­la Tardenoistól keletre az ellenség estefelé és az éjszaka folyamán eredmény­telenül újította meg veszteségteljes támadá­sait, hasonlóképen hasu­lták meg a­z ellenség részleges támadásai. Romb­ynál a legutóbbi napokban 4000-nél több foglyot ejtettünk és így a július 15-ike óta ejtett foglyok száma 24.080-nél többre emelkedett. Tegnap légi harcban 18 ellenséges repü­lőgépet lőttünk le. Löwenhardt hadnagy 47. és 48-ik, Bolle hadnagy 27-ik légi győzelmét aratta. LUDENDORFF, első főszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztályt Esti német hivatalos jelentés. BERLIN. A Wolff-ügynöksé­g jelenti 31 én este: A harctéren a nap folyamán nyu­galom uralkodott. IjHipii» minden hajót magába foglal, akár ellen­séges támadás, akár szerencsétlenség folytán pusztult el. Sír Geddes az antant hajótérprogramjáról. — A nyereség százezer tonnával meghaladja a veszteséget. — LONDON, július 31. Az alsóház­ban Sir Greddes, az admiralitás első lordja a hadi helyzetről és a hajótér­­programról ezeket mondotta: Egy év előtt a hajótérveszteségünk, beleértve a szövetségesek és semlegese­ket, 550 ezer tonna volt. Ebből 400 ezer tonna angol hajótér volt. Az utolsó tizenkét hónapban a helyzet javult. A legutolsó negyedévben a hajótérnyereség a veszteséget havi százezer tonnával meghaladta. Ez év június 30-án hajó­tér dolgában épúgy állottunk, mint 1918 január 1-én.­­ Az admiralitás egy hajótipust dolgozott ki és sikerült a legkisebb számú tanult munkással a legtöbb ha­jót építeni. Az amerikaiak a problémát ugyanezen a módon oldották meg. Az eredmény kitűnő volt. Végül kijelentette, hogy Amerikából rövidesen igen sok torpedóromboló és tengeralattjáró vadász fog átjönni. LONDON, július 31. A Reuter­­ügynökség jelenti: Ha Holtzendorff azt állítja, hogy havi veszteségünk átlag 600 ezer tonna, úgy admiralitásunk adatai bizonyítják, hogy a legutolsó 6 hónap havi átlagvesztesége 350 tonná­nál kevesebb. A közzétett veszteség Vilmos császár manifesztuma. BERLIN, július 31. Vilmos császár a há­ború ötödik évébe lépéskor kiáltványt inté­zett a német néphez, ,a hadsereghez és ha­ditengerészethez, amelyben utal arra, hogy az ellenség táborában az emberiesség hang­ja még mindig nem talál meghallgatásra. A­hányszor békülékenységről beszélünk, az el­lenség részéről a gyűlölet és gúny szavai hangzanak felénk, szóvivőik pedig hangoz­tatják, hogy Németországot meg kell semmi­síteni. Ezért tovább kell harcolnunk. Minden fronton offenzívát kezd az antant. Genf, julius 31. A Secolo i haditudósitója­ táviratozza az angol frontról: A hadsereg működésében beállott szünet a francia h­ad­­vezetőséggel való­ teljes egyetértésiben tör­tént. Az angol csapatoknak­­ döntő cselekedei még csak most fognak b­ elkövetkezni­, s ha meg­indul az antant egységes offenzív­áj­a egyide­jűleg FrancoMszágban, Olaszor­szágb­­, Albániában, Macedóniában és Mezopotá­miában. Pétervárból eltávolítják a polgári lakosságot. Genf, július 31. A páter­vári Ruskij Vest­­nik a pétervári parancsnok felhívását közli, melyben felszólítja a város azon lakosait, a­kiknek nem kell okvetlenül a városban ma­­radniuk, hogy haladéktalanul távozzanak, mert a kolera és az éhínség következtében a város helyzete­­ naponta rosszabbodik. A pa­rancsnok közli azt is, hogy különvonatok áll­nak rendelkezésre, melyek az utasokat Vo­logda területére és más városokba viszik. Ugyanekkor a város élelmezési biztosa közli, hogy az élelmezés körül a nehézségek leküzd­­­hetetlenek, mert a hatóságok nem teljesítik parancsait. Az antant őszre várja a németek új offenzíváját. Hága, július 31. A Manchester Guardian rámutat arra, hogy nem nagyon kell örülni a Foch-féle offenzíva sikerének, mert az igazi nagy német offenzívák mindig ősszel követ­keztek be. Mihelyt Németország helyreállítja frontját és defenzívába megy át, tekintélyes számú csapatot ismét más célra használhat fel és számíthatunk rá, hogy valahol másutt kezd új offenzívát. Talán Palesztina vagy, Egyiptom lesz most soron.

Next