Délmagyarország, 1919. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1919-01-01 / 1. szám

! Szerkcsik­ség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM A wwtozlilsca telefcnil«: 305« Szeged, 1919 ELŐFIZETÉSI ÁRA: égész év: 72 — K. negyedévre 18 — K. félévre . . 36.— K. egyhónapit 6 — K. Egyes szám­ára 24 fillér. Viki. évfolyam, I. szám. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZAft. A kiadóhivatal telefonja: 81. Szarda, január 1. 141». Irta: Juhász Gyula. Uj esztendő. Az ember eltűnődve nézi zámait, a két egyest és két kilencest, ame­­lek, mint a keresztrímek váltakoznak. A toll ÜT.ia, most először és a beidegzés folytán 1 ia.jdnem eltéveszti az utolsó számot. Úgy agyunk vele, mint lord Byron a Qril.parzer evével, meg kell tanulni, hiszen sokat fogjuk még ismételni. Talán örökké emlékezetes lesz. tán nevezetesebb, mint 1526, mint 1848. tá­ti még fontosabb és üresebb, mint 1453 vagy '89. Leh­et, hogy a legemlékezetesebb év­sz, mióta a világnak története van, mióta Pometheusz tüzet lopott az égből az agyag­i. Minden kilátás megvan hozzá, hogy az te­­•en.­­ Egy éve, két éve, három éve azzal az réssel köszöntöttük a gergelyi kalendárium fó napját: az idén tahin vége lesz. És akkor ke lesz és a béke mindig jobb, mint a bá­­ru és főleg ez a háború. Ma nem mondhat­­ó, hogy a végét várjuk a háborúnak. Ma a­zdletét érezzük valaminek, ami még nem lt, mióta a Platon politikus állatja életre és alkodásra berendezkedett e különös fényti­llagon. Vagy talán már volt olyasmi egy­­et, aminek jövetelét hiszik és remélik a nő­­k, volt talán, a bibliai vagy rousseau pa­­áicsomban. És volt. nagy és szelíd kopp­­ák elképzeléseiben és elgondolásaiban, a i­oi államban, a morusi utópiában, a zolai angéliumban. Hogy milyen lesz, hogy melyik őséhez­­ hasonlítani, hogy egyáltalán hasonlítani j­e eddigi terveinkhez, hogy­ abból a szövet­­­ készül-e a világ motolláján, mint eddigi gyaink és álmaink: ki tudná megmondani? Úgy terrorral akar-e jönni, mint a régi urál­ik, vagy szelíd igával, mint a keresztény­­­, hogy egyszerre dönti-e le a múlt falait és •avait, mint a jerichoi kürt, vagy lassan, biztosan közeleg, mint a Nap a Herkules illagképe felé, ma erre is csak a modern tu­­s ignorabimusával válaszolhatunk. De jón­kig, de itt le­­'bin már itt is van, mint is Athénben. meretlen Isten oltárá­t lép, ám­­ok nem akarják meg­­ni a barb apostolt, aki minden né­knek e­ b d vallás evangéliumát. Igen a kezdődik itt, amelyet lö­szdikf oöl hozott föl nap fényére szer­ver, mint ahogy az első ke­szk . a katakombák melléből hozták m a haldokló és újjászülető világ­hogy ennek az uj hitnek napja látszik tisztán érs világosan a hori­­net, hogy még nagyon ködös és ho­­a vér párájától,­lehet, hogy még sok iS füst fogja eltakarni. lehet, hogy még a fata morgana­­ látszik szomorú és ré­­­g szemeinkkel, ha az uj nap van, az u.i -P felkéi és ma miá - virradat van, ma már ereng, ma már a h­ajnal szürkülete és zen­éje árad széjjel győzelmesen. Az uj vallás, min minden vallás, az egész eberiséghez akar és fog szólani. Most még l­án nincs itt a Messiása, talán, ha megszü­lt, alomban barmok között fekszik vagy el nem ismerve jár­ k«[ a tömegben, de pró­bái már erősen jelentkeznek és prédikál­tak. Az egyiket, ugyebár, Wilsonnak hívják, a másikat Leninnek, van közöttük költő és tudós, hideg, ész és tüzes szárnyalás, az em­beriség már fölállította az oltárt és talán már ácsolják a keresztfát. A külső világi változások mellett a lelkek színeváltozása is megkezdődött. Krisztus és Zararhusztra örök harcának uj fejezete indul, ez nem pártok és osztályok küzdelme csupán, itt princípiumok és elementum­ok csapnak össze, itt János jelenéseinek csodái mutat­koznak. 1919. Mit fognak írni rólad a krónikások? A horoszkópod olyan konstellációt mutat, a­melyre büszke lehetnél, tudatlan újszülöttje az Időnek. Talán jobb lenne egy másik, sze­­lidebb és csöndesebb csillagból szemlélni a Föld csodáit az Üdv ez uj esztendejében, de itt érdekesebb és talán érdemesebb? Szem­lélni? Ma mindenki harcos és hivő, aki élni akar. Testvéreim és bajtársaim az Életben, nem tudni, a három héből mennyi terem 1919- ben, de hogy embernek lenni újra dicső dolog legyen: erre törekedjék most minden terem­tett lélek, mert ma már megint szabad erre törekedni egész szívünkből és minden erénk­­ből! fi francia radikálisok szolidárisak a szocialistákkal. Csehek, lengyelek, szerbek elhelyezkedése. Lengyel-német háborúság. tiévs. i|<‘<-«)||I>ím- 81. A Neue­­ Frei*- Presse-­­ nek táviratoztak (jeniből: Clem­enceaunak a­­ ka­ma­rá­ban elmondott, legutóbbi beszéde ar­­­­ra vall, hogy f­ran­cia­o­rszágn­ak Angliával, Amerikával és Olaszországgal eddig kötött és megkötendő megállapodásai a lU’vizebek Hunját fölös/eaissá akarja tenni. A kérdéssel most imárg csak az etikett szem­pontjából fog­­lalkoznak. ' figyam*/, a tendencia nyilvánul m­*g Hic­­hon beszédében is. A radikális párt végrehaj­tó bizottságának elnöki tanácsa december 30-án tartott értekezletén szükségesnek talál­ta, hogy újla»­ hangsúlyozza a párt elvi orien­tációját ama törekvésekkel szemben, amelyek a magántulajdon szentségének és a polgári pártok szövetségének jelszavával lépnek fel. A radikális párt végrehajtó bizottsága egy­hangú határozattal kimondotta, hogy éppen úgy szolidáris az ipari munkássággal, a munkanélküli jövedelem és a kapitalizmus­ el­len folytatott küzdelmében, mint a mezőgaz­dasági munkássággal a föld oligarchia el­len vívott­­ tárcáim n. Ami a polgári pártok egyesülésének jel­szavát illeti, a radikális párt rendületlenül kitart programja mellett, nem hajlandó semmi olyan következésben részt venni, a­mely programja elvi­­ tisztaságát elhomályo­síthatná. Úgy a kapitalista feudális, mint a szélső kommunista ellenforradalmi törekvé­sekkel, szemben a párt arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló, minden szellemi és er­kölcsi fegyverrel megóvja a kultúra fejlő­désének folytonosságát és feltartóztassa a fe­nyegető anarchiát. Ebben a küzdelemben a radikális párt­ a magántulajdont csak an­­­nyiban hajlandó respektálni, amennyiben a lendületesebb kezdeményezési kedv és fejlet­tebb produktivitás eszköze, de tiltakozik minden olyan törekvés ellen,­amely a tulaj­don szentségének örve alatt, a nagybirtokos és banktőke monopóliumait és garázdálkodá­sait továbbra is fenn akarja tartani. Tovább terjed — Szerb katonák < Am­i, december 31. Ma éjjel­­ fél­ egy óra­­­­kor Temesvárról Aradra érkezett az első af­rikai vadász ezred, hogy Herhheld­ tábornok utasításai szerint megszállja a várost. A vas­útnál magyar és román hivatalos küldött­ségek fogadták az ezredet, amelye­t Martin őrnagy vezetett. Dr. I­arjassy Lajos kormány­biztos francia nyelven fordult a parancsnok­sághoz és közölte vele, hogy a n­agyar koor­­mány a fegyverszünet­i szerződés megs­ütésé­nek tekinti az antant csapatainak Aradra va­ló bevonulását, mert Arad a­­ demarkációs vo­nalon­­ kívül fekszik és tiltakozik a­ megszállás ellen, fegyveresen azonban nem áll ellen. Kér­­te a parancsnokot, hogy jó indulattal iin­­jon a város közönségével. Ugyanilyen érte­lemben b­­eszélt Lőcs Rezső, a város polgár­­ a megszállás­ garázdálkodása. — [ mestere ifj. Martin francia őrnagy a két be­t­izédre válaszolva biztosította a polgármes­tert, hogy a franciák nem ellenségként jöttek Aradra, hanem kizárólag a remi föntartására. Dr. Papp Sándor beszélt és kérte az őr­nagyot, hogy a munkáltak társadalmi moz­galmát, főleg a szervezkedésüket ne akadá­lyozzák. Az őrnagy erre azt felelte, hogy tár­sadalmi kérdésekbe nem akar beleavatkozni és a szervezkedés ellen semmi kifogása sincs. Végül dr. Marsa Jusztin, a román nemzeti ta­nács képviselője ajánlotta a város román la­kosságát a francia katonák jóindulatába. A legénység az éjszakát a vasúti kocsikban töl­tötte. Ma reggel szállásolták el őket és janiig, mivel körülbelül száz lovat is hoztak maguk­ka­ a huszárlaktanyában. Ma délután még

Next