Délmagyarország, 1919. december (8. évfolyam, 260-282. szám)

1919-12-02 / 260. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZEGED, BOLDOGASSZONY-SUGARUT 4. SZAL» A szerkeszt­őség és kiadóhivatal telefonja: 305. Szeged, 1919 K­r Ára 60 fillér. *® f­tLuruck­ai m­a: egész évre 96.— K negyedévre 24.— K félévre , 48.— K egy hónapra 8.— K Eszves szám­ára 60 fillér. Nyomda : SZEGED, PETŐFI SÁNDOR-SUGÁRÚT 1. SZÁM A nyomda telefonja: 16-34. VIII. évfolyam 260. szám, Kedd, december 2. Huszár miniszterelnök nyilatkozata a királyságról és Nyugatmagyarországról. Bécs, december 1. A Nine Freie Presse kimerítő nyilatkozatot közöl Huszár ma­gyar miniszterelnöktől, aki többek között ezeket mondotta: — Tudatában vagyok annak, hogy engem a külföldön, nevezetesen Ausztriá­ban olyan politikusnak tekintenek, akit vad antiszemitizmusa állított a politika homlokterébe. Tény, hogy politikám alapja a keresztény eszme, amit bele­viszek ténykedésembe és amit kormányom legfőbb ismertetőjelévé teszek. Az álta­lam hirdetett keresztény eszme azonban az, amit maga a kereszténység jelent és lényege jóság, szeretet, önfeláldozás és áldozatkészség. Nincs okom eltitkolni, hogy mindig rojalista érzelmű voltam és ugyanazon nyíltsággal mondhatom, hogy Magyarország lakosságának túlnyomó többsége, kilencven százaléknál is több része rojalista és nem akar más állam­formát, mint királyságot. A nemzet állásfoglalása ebben a kérdésben kétség­telen. A nemzetgyűlésbe történő válasz­tások után általános népszavazást fogunk elrendelni, hogy a nép döntse el, király­ságot vagy köztársaságot akar-e. Semmi körülmények között sem fogom tűrni, hogy a leendő uralkodó nevét a válasz­tási küzdelembe belevigyék. Horthy Miklós fővezér helyesen mondotta, hogy az utca senkit sem emelhet fel trónra, mert épp oly könnyen le is taszíthatja. A népszavazás csakis afölött dönthet, hogy az államforma királyság avagy köztársa­ság legyen-e. Amennyiben a nép a királyság mellett döntene, a nemzet­gyűlés joga és kötelessége lesz annak meghatározása, hogy ki kerüljön a ma­gyar trónra. A nyugatmagyarországi kérdésről a miniszterelnök kijelentette, hogy az osztrákok egy része azt hiszi, hogy a szóbanforgó terület egész Bécset élel­mezni tudja. Borzasztóan csalódik az, aki ezt hiszi. Az Ausztriának Ítélt Nyugat­­magyarország csakis gazdasági vesztesé­get jelentene Ausztriának, hiszen Magyar­­ország számára is olyan területet jelent, amelyet más vidékről kell élelmezni. Nyugatmagyarország elszakításáról be­szélni lehetett mindaddig, amíg az ide­gennyelvű nemzetiségeket, amelyek nem magyar anyanyelvűek, jogaikban és kul­túrájukban visszaszorították. Kormányom azonban az ország minden nemzetiségé­nek jogait tiszteletben fogja tartani. A kommunista­ vezérek ügyében a ma­gyar miniszterelnök többek között ezeket mondotta : — Semmi kétségem sincs aziránt, hogy Auszria ebben a kérdésben tör­vényes alapon áll és kizárólag világfel­fogás követelményeitől vezérelteti magát. Teljesen fölöslegesnek tartom, hogy el­lentétek csíráját keressük ebben a kér­désben. Ausztria és Magyarország egy­másra vannak utalva és ha nem is régi, be nem vált keretekben, hanem új kere­tek között, újabb­­ előfeltételek mellett meg fogják egymást találni. Nem adom fel reményemet, hogy ez így lesz. TELEFON, A Legfőbb Tanács és Románia. Pdris, december 1. A Legfőbb Tanács ma a Románia és szövetségesek között felmerült nehézségekkel foglalkozott, valamint Románia belső helyzetével, amelyre nézve Bukarestből jelentése­k érkeztek. A Legfelsőbb Tanács el­határozta, hogy holnap nyilvánosságra hozza 24 t-én Romániához intézett jegyzék szó­szerinti szövegét. Jugoszlávia kormánya több osztrák­magyar tiszt kiadatását kívánja. Belgrád: A jugoszláv­ kormány körülbelül 6000 osztrák és magyar tiszt és állampolgár kiadatását kívánta. Ezek között vannak többek közt: Gróf Berchtold Lipót, Kövess tábornagy, báró Rhemen vezérezredes, Potiorek és Frank tábornokok. Mackensen Bécsbe érkezett. Bécs, december 1. Mackensen tábornagy ma délután Németországba való utaztában külön­­vonaton Budapestről ideérkezett. A vonat francia katonaság fedezete alatt állott. Mackensen üd­vözlésére megjelent a pályaudvaron a német ügyvivő-követség tisztviselőivel dr. Deutsch hadügyi államtitkár, dr. Weisz államtitkár-he­lyettes és nagyszámú közönség. Mackensen tá­bornagy a szalonkocsi ablakából­ mondott kö­szönetet az ovációkért. Deutsch államtitkár, Weisz államtitkárhelyettes a hadügyminisztérium nevében üdvözölték a tábornagyot. Miután Mackensen az üdvözléseket megköszönte, ki­szállt a kocsiból, hogy a többi megjelentnek is köszönetet mondjon. Több hölgy virágot nyúj­tott át a tábornagynak. Félórás időzés után Mackensen folytatta útját Németország felé. Anglia aggodalma, London, november 29. A Daily Mail vezér­cikket ír, mely így kezdődik: A világ igen ke­mény tél előtt áll. Minden, ami a megélhetés­hez kell, megdrágul. A bankráta, mely két éven át 5 és fél percent volt, most 6 ®­0ra emelke­dett, vagyis drágább lesz minden ára. Emellett a szénhiány egész borzalmával mutatkozik Angliában is. TÁVIRAT. A szerbek négyezer fegyvert enged­nek át a magyar hadseregnek. Szabadka, november 29. Pár nappal ezelőtt ittjárt egy antant-misszió, amelynek tagjai Moore amerikai alezredes s Hardy összekötő­­tiszt voltak. Ez a bizottság rövidesen Szabad­kára fog érkezni. Ma azt jelentik Pécsről, hogy az amerikai bizottságnak az volt a rendeltetése, hogy a fegyverek átadásáról tárgyaljon. Moore keresztül is vitte, hogy Pécsről legközelebb négyezer fegyvert adnak át a rend föntartására alakult nemzeti magyar hadseregnek, amelyért pár nap múlva már le is utaznak a magyar hadsereg parlamenter-kiküldöttjei. Az osztrák véderő. Bécs, december 1. A Neues Wiener Journa jelentése szerint az antant jóvátételi bizott­ságának albizottsága legutóbb az osztrák véderő kiépítésének ügyével foglalkozott. Ez alkalommal határozott nyilatkozatok történtek, amelyekből arra lehet következtetni, hogy az antant szigorúan ragaszkodik a saint-germaini szerződés rendelkezéseihez és a rend bizto­sítására alkalmas és minden pártbefolyástól mentes csapattest felállítását fogja követelni, amely feltétlenül és minden körülmények kö­zött rendelkezésre áll. Hir szerint az új véd­erőjavaslat már nem veszi fel a katonataná­csok rendszerét A jugoszlávok nem keverednek háborúba Olaszországgal. Páris, december 1. (Szikratávirat.) A béke­értekezlet köreiben kétségtelen tudomást sze­reztek arról, hogy a jugoszlávoknak alig van lőszerük és kórházberendezésük, úgy hogy a lőszerhiány valószínűleg meg fogja akadályozni, hogy az Adria mentén nyílt kenyértörésre ke­rüljön a sor, feltéve, hogy azt D’Annunzio maga nem provokálja. A jugoszláv békedelegációnak egyik tagja kijelentette, hogy a part mentén levő jugoszláv­ csapatoknak alig van egy napra elegendő lőszerük, a jugoszlávok különben is félnek attól, hogyha Olaszországgal háborúba keverednek, akkor egyidejűleg a szomszéd népek is megtámadják Jugoszláviát mert Egy nagyon valódi RIZ ABADIE nikofinmerces 2- es és 123 * _ és fekete Club szivarkapapír érkezett a HÉDI SPECIHÜTC hygiénikus sz­*rkahüvei/ 3- as számú SZÍ ®«» AflnUV Cfly főraktárába Szeged, Jókai­ utca II. Telefon 15—20. Eladás nagyban Kicsinyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék