Délmagyarország, 1940. február (16. évfolyam, 25-48. szám)

1940-02-01 / 25. szám

9 DPTMAGYARORSV *y téből semmit sem hajlandó átadni, tehát Bel­­­mid és Ankara józqndeseit eleve elutasítja. — A belgrádi értekezlet tehát eleve kudarc­ra volna kárhoztat­va? — kérdi a lap, majd tényként állapítja meg, hogy lényegesen alább­­hagyni az­ előző napok nagy­­ reménykedése. Ivj.vri* jobban kitűnik, h­ogy a román probléma olyan tüskés kérdés, amelyhez, ha valaki hozzá­nyúl, felvérzi a kezét. De talán jobb is, ha a Balkán közvéleménye tiszta képet alkot magá­nak a helyzetről és világosan látja, hogy mi­lyen nehéz dolog a magyarokat és a bojáro­kat kibékíteni egymással. uhut beszédének vissihtingja Berlin, január 31. A német sajtó Hitler beszé­dének hatása alatt áll. A lapok különösen azt eme­lik ki a beszéddel kapcsolatban, hogy most már megkezdődik a háború második fejezete. Róma, január 31. Az olasz lapok első oldalon hozzák Hitler beszédét. Hangsúlyozzák, hogy Né­metország minden erejével fölkészült a küzde­lem második szakaszára. Valamennyi lap külön kiemeli a beszédnek azt a részét, amely a német— olasz barátság változatlan fönntartását hangsú­lyozza. Bukarest, január 31. A román lapot vezetőire i­lyen közük Hitler beszédét, de tartózkodnak a megjegyzésektől. London, január 31. Angol politikai körök ab­­ban látják a H­itler-beszéd legfontosabb megállapí­tását, hogy a német kormány véleménye szerint megkezdődött a háború második szakasza. Óriási mérető angol segíjverdézés London, január 31. Chamberlain minisz­terelnök a Westen szállóban mondott beszédében vázolta a brit hajóhad erejét és kijelentette, hogy ez a hajóhad biztosítja a birodalom tengeri közle­kedési útjait. Bejelentette továbbá a m­iniszterel­­nök, hogy a háború kitörése óta az ágyúgyártás — tekintet nélkül az ágyú méreteire — legalább­is megkétszereződött, néhány esetben azonban a nyolcszorosát is eléri a háború előtti ágyúelőál­­lításnak. A gránátok előállítása a világháború el­ső öt hónapját alapul véve, tízszeresére em­elke­­dett. A szeptember óta adott hadianyagmegrende­­lések elérik a 200 millió fontot. ­ finn repüld« ismét bombázták ftroisstadtot London, január 31. Igen élénk tevékenysé­get fejtett ki szerdán a finn légihaderő: bom­bázta Kronstadt kikötőjét és egy front mögötti vasútállomást.­­A bombák több hajót megsér­tettek a kikötőben és megrongálódott sok 7»­­köt "tépnirf. A finn katonai szakértők becslése szerint az orosz repülők a konfliktus óta 660 légitá­madást intéztek Finnország ellen és ennek so­rán 21.000 bombát dobtak le. A támadásoknak 207 polgári áldozata van. Az orosz repülők 21 esetben templomokat és kórházakat bombáz­tak­. . Csütörtök, 1340. február 1. Varga Mihály elnök ezután összegezte a felszólalások végső eredményét: a szövetség álláspontja az, hogy az árkormánybiztosság a könyvet nem vezető kereskedők tekintetében szakmánként állapítson meg egy általános bruttó haszonkulcsot, a könyvet vezetők szem­­pontjából pedig állítsa föl ugyanezt a helyzet­­et azzal a különbséggel, hogy ezek a kereske­­dők bebizonyíthassák könyveiknek adatai alap­ján, hogy nekik ez a haszonkulcs kevés és vé­gül bizonyos­­ cikkeket vegyen ki az árszabd­­­­lyozási rendelkezés hatálya alól. Kertész Béla dr.­­felszólalása után a nagy­­tanácsi ülés elhatározta, hogy a Kereskedők Szövetsége az érdekképviseletekkel, karöltve el­­jár a Kamaránál abban a kérdésben, hogy a Kamara az adófellebbezési ügyekben olyan szakembereket küldjön fel, akiknek véleménye­­zését elfogadja a pénzügyigazgatóság. Kije­lölte ezután a nagytanács azokat a szövetségi tagokat, akik a szövetség­ képviseletében meg­jelennek a Kamara jubileumi ünnepségén. Ezzel az ülés végetért. A 16 óra, Karára, antnu, ezüst, stili­táns a legjobb­­ öl­elsefektetés! Vásárolja bizalommal 10TH Már órás ékszerésznél 1 Kapható kényelmes részletre is előleg nél­kül készpénz árban »A. B. C.« és Nemzeti Takarékosság könyvre. Keresek megvételre tört aranyat, ezüstöt, régi pénzt, brilliáns ékszert, zálogjegyet legmagasabb napt ár­ban. Óra-, ékszerjavitások, a­lakit­ások, jót­­állással olcsón, gyorsan, pontosan. Szám­ta­­lan elismerő levél,____________ Visszaveri orosz támadások a Talpalénál és a Ladoga-tónál Helsinki, január 31, fűm hadijelentés a kö­­­vetkezőket mondja: A karélia! földszorosban a Talpale-folyónál visszavetettünk több támadást. Az ellenség 60 ha­lottat vesztett. A Ladoga-tótól északra az ellenség több helyen újból megtámadta a finn állásokat, amelyeket azonb­­an visszavetettünk. Itt kilenc orosz harcikocsit semmisítettünk meg. Az ellenséges légihaderő az arcvonal megtá­madására szorítkozott. Az ország belsejében csak elszigetelt repülések voltak. A finn légihaderő több sikeres felderítő és bombázó repülést hajtott­­ végb­­e. A finn légelhárító ütegek é a finn vadászrepü­­lőgépek lelőttek 5 orosz repülőt. _________ 76 és olcsó is a Darmol hashajtó. Beváltja, amit ígér. Nincs vele kényelmetlenség, bajlódás, teatőzés, keserűizü anyagok nyalása. Kitűnő úü hashajtó a Mr M UUtrtrt ti nuulsa gtfejiurUrtis Uítuli. A Szegedi Kereskedők Szövetségének árszakalQotási tervezete a szövetség nagytanácsi Diesen (A Délmagyarország munkatársától) Szer­dán este 21 órai kezdettel tartotta a Szegedi Kereskedők Szövetsége nagytanácsi ülését Varga Mihály elnökletével. Vleskó András dr. titkár ismertet­te a szövetségnek azokat az el­gondolásait, amelyek kontárjait alkothatják az ár­szabál­yo­zásnak. A’ terv szerint három csoportba osztanák a kereskedőket: 1. feláras, 2. könyvekkel rendelkező­ ,9. könyvekkel nem rendelkező kereskedők V.­oportjára, Kertész Béla dr. hozzászólásában azt tette szó­vá, hogy a Szövetségnek bizonyos útmutatá­sokat, és ki vájna­lmakat kell a hármas kat­ego­­rizálással kapcsolatban a kamara elé terjeszteni. Warmer Ferenc felszólalásában kifejtette, hogy a félórás kereskedőket nem lehet kittől» Cso­portnak venni. Korda Jenő szintén nem fo­gadta el az első csoport megjelölését, mert szerinte közömbös, hogy a kereskedő felárral dolgozik-e, vagy sem. Az utánpótlási ár elfo­gadása a leglényegesebb kérdés kereskedői szempontból. Ezután a szabott ár kérdését tette szóvá és kérte, hogy a nagytanács­­ülés beha­tóan foglalkozzék ezzel a problémával, mert fisai: nálunk és Olaszországban ismert fogalom az alku. Lévai­ Ucsirik szerint a hármas csopor­tosítás olyan labirintus, amelyben eltéved a kereskedő. A német árrögzítési rendszer a­ legjobb. Szakmánként, ár­szerint és minőség szerint kategorizálja az árkormánybiztosság a haszonkulcsot. Rudolf Ernő fölhívta a figyel­met más országok árszabályozási rendszeré­nek megvizsgálására. Két rendszerre mutatott rá: a német, és olasz árszabályozásra. A ma­gyar árszabályozást a cikkek standardizáld­ás­ban látná megoldottnak. Wagner Ferenc szakmánként egyes pro­­nooszírozott cikkek kivételezését indítványozta az árszabályozás ismertetett­ rendelkezései alól­ Vitéz Kaku­­szi István bizonyos támaszpontot és biztosítékot kívánt az árakra vonatkozólag atekintetben, hogy a kereskedő ne legyen ki­téve annak a lehetőségnek, hogy a bírók­ né­zete esetleg különbözzék a haszon megítélésé­ben, vagyis a kérdés az: milyen egyéni nézet szerint látja egyik, vagy másik bíró a rezsit Z?eltser Miklós a mai bizonytalanság mielőbbi meg­szü­ntelését tartja legfontosabb feladatnak. illést tartott az igazolóválaszti Pán is (A Délmagyarország munkatársától) Az igazolóválasztmány Fálfy József dr. polgár­mester elnöklésével szerdán ülést tartott. Az ülésen fölülvizsgálták azoknak a törvényható­sági bizottságoknak a választó- és választható­jági helyzetét, akiket a törvényhatóságok man­dátumának egyéves meghosszabbítása alól a rendelet kivett. Az igazolóválasztmány megál­lapította, hogy az 1920- évi XXX. tc. alapján választott törvényhatósági bizottsági tag csu­pán négy van, akinek mandátuma 10»9 decem­ber, 31-en letelt ca azt a zsidótörvény alapján a közbeiktatott belügyminiszteri rendelet nem hosszabbította m­eg. Január első napjailgin 11 hivatalos lap ezekhez a törvényhatósági bi­zottsági tagokhoz felhívást közölt, hogy a ma­guk szülei, illetve nagyszülei okmányaival iga­zolják választó-, illetve választható jogosult­­ságukat. Az Igazolóválasztmány szerdai ülése megállapította, hogy a négy közül egy man­dátum, illetve egy póttagság automatikusan megszűnt, mert az illető nem nyújtott be sem­mi­féle okiratot. Egy igazolóokiratot elkésve nyújtott be az egyik rendes tag, míg a másik­ kettő közül az egyik háborús kitüntetés miatt a kivételezettek közé tartozik s a másik sza­bályszerűen igazolta választható-, illetve vá­­lasztójogosultságát. 13 vonatot szüntetnek be Olaszországban a színnel való takarékosság miatt Róma, január 31. Olaszországban a szénnel való takarékoskodás céljából február 12-től löd vonatot szüntetnek meg. Egyes vonatokat sín­­autókkal próbálnak pótolni. — Áldott állapotban levő nők, ifjú önjük és­­ öbbgyermekos asszonyok 3 mindig kellemes há­tain természetes Ferenc József« keserűvízuek már egész mérsékelt adagokban való használata által is igen kom­l­y és híg ürülést, úgyszintén rendes gyomor- és bélműködést érhetnek el. Kér­dezze meg orvosán

Next