Délmagyarország, 1940. július (16. évfolyam, 147-172. szám)

1940-07-02 / 147. szám

2 DCCMÄG7XRÖRSZSG, KEDD, 1940 JULIUS 2 főn este 18 órak­or miniszter­i tanácsot tartották, amelyen Argetoianu külügyminiszter beszá­molt. Besszarábia és Bukovina kiürítéséről, az­után vázolta Románia jelenlegi külpolitikai irányvezetését, amely az új európai rendhez alkalmazkodik. E politika keretében Románia, lemond az április 13-án adott angol-francia szavatosságról. A minisztertanács egyhangúlag hozzájárult Románia líj külpolitikai irányve­zetéséhez. Anglia fenntartja szavatossági­­ keretei r London, julius 1. A Reuter-iroda jelenti: Lon­doni diplomáciai körökben nem keltett meglepe­tést, hogy Románia lemondott területi épsége ér­dekében adott brit szavatosságról. Londoni tájé­kozott megfigyelők szerint ez a tény semmiképpen sem korlátozza az angol kormányt abban, hogy ne­m maga határozza meg adandó esetben, hogy­­ Nagy-britanniának kell-e teljesítenie a szavatos­ságból folyó kötelezettségét, vagy nem. Anglia nem nyugodna bele Szíria elfoglalásába London, július 1. A Reuter-iroda jelenti: Lon­donban hétfőn este a következő hivatalos közle­ményt adták ki: őfelsége kormánya úgy tudja, hogy Mittelhan­­g 5er tábornok a levantei francia erők főparancs­noka kijelentette, hogy Szíriában, az ellenségeske­dések megszűntek, őfelsége kormánya reméli, hogy ez nem jelenti azt, hogy abban az esetben, ha Németország, vagy Olaszország Szíriát, vagy Libanont el akarná foglalni és azt a tengerek brit uralma ellenére megpróbálná végrehajtani, a francia erők semmiféle ellenállási kísérletet nem tennének. A kételyek eloszlatása céljából, amely IC?7.el kapcsolatban egyes körökben esetleg fölme­rülnének, őfelsége kormánya, kijelenti, hogy nem járulhatna hozzá, hogy Szíriát, vagy Libanont bármelyik ellenséges hatalom elfoglalja, vagy tá­madási alapul használja föl középkeleti országok ellen, amelyeknek védelmét magára vállalta, ab­ban az esetben, ha ezek az országok veszélyes helyzetbe kerülnének. 41 Nincs hír a Szeged fC-ről (A Délmagyarország munkatársától) Jelentet­tük, hogy a Szeged pénteken délután elutazott, er­délyi portyájára, mert szombaton Kolozsvárott, vasárnap Marosvásárhelyen lekötött mérkőzése volt. Hétfőn a késő esti órákig semmiféle hír nem érkezett a mérkőzések eredményéről, de a Sze­ged sem jött még haza és azt sem lehet tudni, el­­indult-e hazafelé. Korlátozások a vasúti ás autóbuszforgalomban (A Délmagyarország munkatársától) A vá­­rosi autóbuszüzem igazgatósága értesíti a kö­zönséget, hogy az autóbuszüzem szatymazi, kisteleki, diszki és újszegedi járatai keddtől kezdve újabb rendelkezésig szünetelnek. Budapest, július 1. A Magyar Államvasutak igazgatósága értesíti az Utazóközönséget, hogy abb­a nem látott technikai nehézségek miatt július 1-éről 2-ára virradó éjjel további intéz­kedésig az összes hálózaton, beleértve a MÁ­VAUT autóbusz vonalait is, személyforga­­­­lomkorlátozást kénytelen életbeléptetni, ezért kéri az utazóközönséget, hogy csak a legszüksé­gesebb esetekben utazzék. A Tisza lÁKÚítása: 692 A rendőrség szegedi révkapitánysága közli bi­lliós 1-én reggel 7 órakor: A Tisza vízállása 632, hőmérséklete 20 fok Celsius, a levegő hőmérsék­lete 20 fok Celsius.­­ — Az urológiai megbetegedések gyógykezelé­sében reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József keserűvíz gyakran igen fontos segédeszköz, mert a gyomorbélcsatornát könnyen és mégis alaposan kitisztítja s az anyagcserét és az emésztést lényegesen előmozditja. Kérdezze meg orvosát! HA JÓL ÉS OLCSÓN AKAR ÉTKEZNI, jöjjön el a „Pladner Asszonsi’-élhezdétoc! ( Kislesei-utca 2. (Royal-szállóval szemközt). Egy négyfogsúc­s ízlel­* ehtéri kenyérrel, kiszol­gálással LGY PENGŐ. VACSORA <10 fillértől. Ah ••news-krt kihordásra is vállalok. Garan­tált tiszti] !<( •( |t­s. Ru­t­t- Fnima tula idnllis. Anyiag- és cukorellátási kérdések, a kisipari hitelakció fejlődése a Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlése előtt Égési­re nem kerül sor a könyvelési kötelezettség kiterjesztésére (A Délmagyarország munkatársától) A szege­di Kereskedelmi és Iparkamara Péter-Pál napján délelőtt közgyűlést tartott élénk érdeklődés mel­lett. A tárgysorozaton több igen fontos és aktuá­lis kereskedelmi és ipari kérdés szerepelt. R­a­i­­n­e­r Ferenc elnöki megnyitójában kegyeletes sza­vakkal emlékezett meg arról a gyászról, amely a kormányzót érte leánya elhunytával. A kamara őszinte részvétét tolmácsolta a kabinetirodának. Az elnök szavait a közgyűlés tagjai állva hall­gatták végig. Rainer elnök ezután kifejezést adott annak a reménynek, hogy most már nem tart so­káig a háború nyugaton, de számolni kell azok­kal a hatásokkal, amelyeket a háború az egész kontinens gazdasági életére gyakorol. Ezekre már most föl kell készülni. Megemlékezett a sze­gedi ipari vásár sikeréről, amely újabb bizonyíté­­át adta a magyar ipar munkakedvének és telje­sítőképességének. A közgyűlés helyesléssel vette tudomásul az elnöki megnyitót, majd Tonelli Sándor dr. fő­titkár jelentése következett. A főtitkár beszámolt arról, hogy a kamara 1934-ben összesen annyi ügyiratot intézett, mint az idei évben — június végéig. Ennek a nagy mértékű munkaszaporulat­nak számos oka van. A kamarának kell elintéznie a mestervizsgák, a kisipari és kiskereskedői hi­telakció, az ipari továbbképző tanfolyamok, a leg­kisebb munkabérek, az önállósítási alap, az árel­lenőrzés, a háborús gazdálkodási intézkedések, az anyagellátás kérdéseit és jórészben a zsidótör­vény végrehajtásának ügyeit, ezekkel pedig jelen­tékenyen megszaporodott a kamara munkája. Míg Budapesten különböző nagy szervezeteket állítot­tak föl, mint amilyen az értelmiségi kormány­­biztosság és az árellenőrzés hivatala, addig vidé­ken a kamarákra rótták ki ezeket a feladatokat, de a régi keretben és a régi személyzet mellett. Gondoskodni kell megfelelő keretről és személy­zetről.­­ A cukorellátás racionalizálásáról bejelentette a főtitkár, hogy még csak néhány kérvény érke­zett a kamarához. A kamarának be kell várnia, amíg az összes jelentkezések fölött határozhat­nak, hogy szükség van-e annyi nagykereskedőre, ahány kérvény beérkezik, így egyenként nem le­het azokat elbírálni. Megnyugtatta azonban az érdekelteket, hogy senkit sem ér joghátrány, a jelentkezéseket a legrövidebb időn belül együtt fogják elbírálni. Bejelentette Tonelli főtitkár: a könyvvezetői kötelezettség kiterjesztésének kér­désével — amely igen nagy számban érintette a kereskedőket és kisebb vállalkozásokat — foglal­kozott ugyan a kereskedelmi miniszter, de egye­­lőre nem kerül sor annak életbeléptetésére, mert a miniszter leghelyesebbnek látja a tervezetet le­venni a napirendről. Ples­kó András titkár az anyagellátási kér­déseket ismertette. A gyulai ipartestület külön­böző anyagokat a saját címére rendelt. A ka­mara álláspontja szerint az ipartestületeknek nem lehet a feladatuk az anyagellátás lebonyolítása. Feladatuk az ellenőrzés, de nem az, hogy mint boltosok is részt vegyenek a kereskedelemben s elvegyék a kereskedelem legális működési terü­letét. Egymásután szóltak hozzá a kérdéshez a körzetbe­ tartozó nagyobb ipartestületek veze­tői, így Koller István (Vásárhely), T­n­o­k­a­i Tóth Lajos (Szentesi, Pestit­ka Ferenc (Baja) és egyhangúlag a kamara elnökségének álláspont­jára helyezkedtek. Kifejtették, hogy amint az ipartestületek is küzdenek a kontárok ellen, úgy ők sem akarják elvenni ezt a területet a legális kereskedelem elől. A közgyűlés elfogadta az el­nökség javaslatát. A kisipari és kiskereskedői hitelakció ügyét Lehel Pál dr. ismertette. Az akció hét év előtt kezdődött, akkor az egész országra félmilliós ke­retet határoztak meg, most egyedül a szegedi ka­mara 250.000 pengős kerettel dolgozik, ami szin­te egy kisebb pénzintézet forgalmának felel meg. A kormány kezdetben a városokkal együtt 1:1 arányban adta a hitelösszeget. Ma a városoknál az arány 1:4, községeknél 1:5, tehát az állam­­ négyszer-ötször akkora összeget ad, mint a vá­rosok, illetve községek. Általánosságban a vis­z­­szafizetési százalék 73-at tesz ki. Legjobb a vis­­­szafizetési arány Baján, ahol 95 százalékban fi­zették vissza eddig a kölcsönöket, de a leggyön­ 1 kgr. egg liszt ...........................38 fillér t kgr. mogyoródéi....................... 280 fillér t kgr. egytojásos csőtészta ... 80 fi­lér 1 kgr. egytojásos tarhonya ... 72 fillér több Makón, 50 százalék, de van olyan község is, ahol száz százalékban már visszafizették az össze­geket. Ilyen például Földeák és Tompa. Egyetlen olyan város van a kerületben, amely még nem já­rult hozzá a kölcsönakcióhoz és ez­t Csongrád. Elfogadta a közgyűlés több felszólalás utáá a kamara zárszámadásait, majd Ketting Lajos és ifj. Danner János a strohmann-ügyet tette szóvá és tiltakozott az ellen, hogy amíg a legális kereskedelem a vidéken nem tud, vagy csak nagy nehézségekkel tud áruhoz jutni, addig Budapes­ten strohmannok ékelődnek be a gyárak és a ke­reskedelem közé és ezzel a tisztességes vidéki ke­reskedelem rovására szinte illegális lánckereske­­d­ nem fejlődik ki. Kérték, hogy a kormányzat szi­gorúan lépjen föl a lánckereskedők és az illegi­tim strohmannok ellen. Fölszólalásukat a köz­gyűlés magáévá tette, majd a közgyűlés Rainer Ferenc elnök szavaival véget ért. Nagy Albert, Valéria­ tér 4. (Paprikapiac) Kiárusítás! Kárász­ utcá Sa­ lévő Korzó cipőüzletem megszű­nik Az árukészletet az elsőfokú iparhatóság 13621 —1919 számú engedélye alapján kiárusítom — HÓDY JÁNOS. Női cipők 6.80-tól 82 Minisztertanács Bu­dapest, július 1. A Magyar Távirati Iro­da jelenti: A kormány tagjai hétfőn délután 18 óra 30 perckor Teleki Pál prof miniszterel­nök elnöklésével minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács fontosabb időszerű folyó ügyeket tárgyalt és este 30 óra 30 perckor ért véget. Megszűntek a nyári szabadságolások a városházán (A Délmagyar­ország munkatársától) A pol­gármester hétfőn rendeletet adott ki, amely­ben értesítette a város összes alkalmazottait, valamint az üzemek és városi intézmények al­­kalmazotait, hogy egyelőre beszüntetik a szo­kásos nyári szabadságolások engedélyezését. Minden városi tisztviselőnek és­ alkalmazott­nak változatlanul kell folytatnia munkáját, tekintet nélkül arra, hogy előzetesen beosztott szabadságideje megkezdődnék. A polgármester így beszüntetett minden szabdaságolást, csak azok távollétét veszik tudomásul, akiknek egészségi állapotuk olyan, hogy súlyos beteg­ségük miatt kell távol lenniük hivatalukból. A polgármesteri rendelkezést még hétfőn közöl­ték az összes városi hivatallal és intézménnyel. Kitárult a szegedi társadalom szíve a Vöröskereszt előtt (A Délmagyar­ország munkatársától) Hetek­ óta talán az első igazi, szép nyári nap­ virradt fel július elsején, mintha a természet is segít­ségére sietett volna napjaink legfontosabb nemzetvédelmi intézményének, a Magyar Vö­röskeresztnek. Hétfőn volt az első nap ugyanis, amelyen a honvédelmi miniszter fölhívása ér­telmében a Vöröskereszt javára gyűjtöttek. Húsz év óta az első nap volt ez, amelyet a Vö­röskeresztnek szenteltünk, az első nap, ame­lyen a nemzet filléreit a Vöröskereszt nemes és beláthatatlanul nagy jelentőségű intézménye ja­vára hordozták össze. És ez az első nap bebizo­nyította, hogy a nemzet áldozatkészsége milyen határtalan, hiszen­ az 1940. esztendő elemi csa­pásai már nagy mértékben igénybe vették a nemzet szívét, de azért ez a szív ma is kitá­rult, hogy fölkarolja a Magyar Vöröskereszt ügyét. « v . Szegeden 21 sátort állítottak föl a város különböző pontjain és a város valamennyi tár­sadalmi és jótékonycélű egyesületének hölgyei részt vettek a gyűjtésben. n , Hogy a közönség milyen őszinte lelkesedés­sel sietett hazafias áldozatkészségének tanúbi­zonyságát adni, arra, mi sem jellemzőbb példa, mint hogy a Városháza előtt fölállított­ MANSz-sátorban, ahol­­ Széchenyi István­né, Tóth Béláné és Szabó Andrásné tevékenyke­dett, már délelőtt 11 órára elfogytak az összeg tickettek. A gyűjtés várakozáson­ felüli ered­ményt ígér, hiszen ez csak az első­ nap volt és a gyűjtéseket kedden még folytatják. Minden­esetre már az első nap megállapítható­­ volt, hogy a közönség teljesen átérezte a mai idők komolyságát és annak parancsoló szükségessé­gét, hogy minden erőnkkel segítenünk kell a Magyar Vöröskeresztet, amelynek felbecsülhe­tetlen, áldásos munkájára a történelmi­ idők viharában bármelyik pillanatban szükségünk lehet mindannyiunknak, hadbavonuló férfiak­nak, itthon maradt nőknek és ártatlan gyerme­keknek.

Next