Délmagyarország, 1940. október (16. évfolyam, 223-249. szám)

1940-10-01 / 223. szám

Hormányszónk hitmének rádiószózata a magiyar társadalomhoz Budapest, szeptember 30. Vildz nagybányai Horthy Miklósné, a kormányzó hitvese hétfőn este 7­ órakor rádiószózatot intézett a magyar társadalomhoz az »Erdélyért”-akció támogatása érdekéiben. A főméltóságú asszony, aki már többizben szólt a­ rádión keresztül az ország társadalmá­hoz, nyugodt, meleg hangján, kitűnő előadással mondotta el szózatát, amely a következőképpen hangzik: „ Jól tudom, súlyos feladatot vállaltam, ami­kor anyagi áldozatot kérek, áldozatokat Erdély­ért. A feladat azért súlyos, mert hiszen a magyar társadalom egykori gazdagságát tönkretette Tria­non és mert minden egyes magyar család ma közterheket kénytelen viselni. De én mégis re­ménykedem és bízom a nemzet áldo­zat­készségében, mert amely nép életképes és méltó az életre, az válságos időkben rendkívüli erőfeszítésre és a legnagyobb áldozatokra képes, a magyar pedig életerős faj. .. A Gondviselés irgalma megengedte nekünk, magyaroknak, hogy békés tanúi lehetünk a nagy világégésnek. Eddig legalább is megengedte. Fér­fiúinkat nem fenyegetik a harctér veszedelmei és szenvedései, asszonyainknak nem kell éjszakán­ként a szirénák vészjelét figyelniök és gyerme­keik életéért rettegniük. De még azt is megen­gedte nekünk az Ég kegyelme, hogy véráldozatok nélkül gyarapithattuk hazánk csonka területét. Fogadjuk alázatos szivel az isteni kegyet és mu­tassuk magunkat rá méltónak azzal, hogy önként­­ áldozunk az emberszeretet és a haza oltárán. Ál­dozzunk Erdélyért! Az erdélyi magyarság nagy része ma tragikus helyzetben van. A természeti csapások és politikai események idézték fel ezt a helyzetet A román mozgósítás régóta elvonta a férfiak javarészét a munkától, a sok föld művelet­len maradt, a gazdák igavonó állatait elhajtotta a román katonaság, a gazdasági és háztartási fel­szerelés fosztogatás prédája lett .Az erdélyi nép aggodalommal tekint a köze­ledő tél felé. Szűkében van az élelem­nek, kifogyott a ruhából. Vetőmag nél­­kül nem képes gazdálkodni, cipő nélkül gyermekei nem járhatnak iskolába. Ha kérdem, mire van hát szüksége Erdélynek, azt kell felelnem, úgyszólván mindenre: vetőmagra, élelemre, ruha­­neműekre, gazdas­ági felszerelésre, háztartási tárgyakra és szükség van iskola könyvekre is. — Az erdélyi nép a béke éveiben és a háború megpróbáltatásai között mindenkor egyaránt k­i­válónak bizonyult. Erdély a vitéz katonák szülőföldje.­­ Erdély, • mint termékeny kulturtalaj, ritkitja párját Európában. Évszázadok óta erős­sége és büszkesége Szent István birodalmának. Ezt a nagyszerű népet meg kell menteni a pusztu­lástól, amely nem saját hibájából, hanem idegenek bűnéből szakadt rá. A mentőakció sikere a ma­gyar élet kérdése. — Most pedig asszonytársaimhoz intézem a szót. A férfi elméjével és karjával, a nő eszével és szivével szolgálja a nemzetet. A magyar as­­­szonyokat és leányokat kérem, erőnk egyesítésé­vel, mutassuk meg, mire képes a női szív. Kérem, vegyék különös gondjukba az »Er­dél­y­é­r tv-m­­ozgalmat. A gyüjtőbizottság szétküldte iveit az országban. Budapesten házan­ként pénz és használati tárgyak gyűjtése indult meg. A magyar asszonyokat és leányokat arra kérem, könnyítsék meg a gyűjtő hölgyek és urak munkáját, fogadják őket szívesen, járjanak ké­pükre, ajánlják fel adományaikat. — A végére értem annak, amit el akartam mondani. Mielőtt azonban elbúcsúznám, arra sze­retnék emlékezni, hogy a Gondviselés szemmel látható jóindulattal tekint le a szenvedésekben megtisztult magyar népre. Ez arra kötelez min­ket, hogy ne riadjunk vissza az áldozatoktól a ma­gyar nép érdekében. Amit áldozunk, az legyen fo­gadalmi ajándék, amit magunk, családunk és nem­zetünk jövő boldogulásáért felajánlunk a Teremtő trónja előtt. f­elhívás Szeged közönségéhez A kormányzó úr őfőméltósága fecsköUlelkű hitvese felhívást intézett az országos lakosság­hoz, hogy a visszatért erdélyi magyar testvé- reink megsegítésére adakozzunk. A főméltóságú asszony felhívása alapján azzal a kéréssel fordulok Szeged sz. kir. város áldozatkész népéhez, hogy a kifosztott, üldö­­zött, de most már szabad erdélyi testvéreink megsegítésére vagyoni helyzetének arányában, hö­telességszerűen adakozzék. Adományokat a napilapok kiadóhivatalai, A város főpénztára elfogad és továbbit- Szeged, 19H). szeptember 29. Tukats Sándor dr. s. k. főispán. Hatalmas ereji légitámadások Anglia ellen A City lángokban • Elpusztult a hastingsi repülőtér Serrano Suner kedden Rómába érkezik London, szeptember 30. A légügyi és belbizton­ságügyi minisztérium közlése szerint, amint a Steuter-iroda jelenti: az ellenség bombázói a hét­főre virradó éjszaka több támadást hajtottak vég­re. A legerősebb támadás Londont és környékét érte. A főváros egyes kerületeiben több tűz, a­mi­Berlin, szeptember 30. As angol főváros ne­gyedszer élt át vasárnapi légitámadást A német repülőgépek vasárnap este ismét nagy tömegek­ben jelentek meg London felett. A Cityre a támadó gépek főleg gyújtóbombá­jáben pedig egy súlyos tűzvész keletkezett Mer­sey közelében több nagy tűz keletkezett és néhány kereskedelmi épület megrongálódott London kör­nyékén, főleg délen és nyugaton okoztak károkat az ellenség bombái­­kat dobtak le s több kisebb-nagyobb tüzet okoz­tak. Az angol pénzvilágnak ez a központja éjfélre már tele volt égő házakkal s még hajnalban is vörösre festették az eget a City felett tom­­psuló füstfellegek. A City égése A hastingsi repülőtér pusztulása Berlin, szeptember 30. A Német Távirati Iroda jelenti: Egy JU 88. mintájú gép hétfőn szétrombolta a hastingsi repülőteret. A zuha­nógép alacsonyan szállva támadta meg a még épülőfélben lévő építményeket és egészen ala­csonyan repülve dobta le a bombákat. Egy teli­találat valósággal elsöpört egy csarnokot. Más gépek gyilkos tűztölcsérekkel borították el a futómezőnyt és a teret kráterekkel borítva, használhatatlan állapotban hagyták el. Egy gépszín lángra gyulladt. A támadás annyira meglepte az ellenséget, hogy sem vadászgépek nem vették üldözőbe az ellenséges gépeket, sem pedig a légvédelmi tüzérség nem lépett mű­ködésbe. Angol bombatámadások Ber­lin, szeptember 30. rA Német Távirati Iroda jelenti: A hétfő esti német újságokban nagy feliratok mutatnak rá arra, hogy a leg­utóbbi angol légitámadások is kizárólag négy katonai célpontok ellen irányultak, így például tanya, halottasház és női otthon ellen. A Nachtausgabe kiemeli, hogy Kölnben gyújtó és robbanó angol bombák sűrűn lakott városrészekre estek, amelyek négy személyt megöltek és tizenkettőt súlyosan megsebesítet­tek.­­. . A farnabergi körzetben egy birtokra nem kevesebb, mint 11 robbanó és S0 gyújtóborítba esett. A német repülők megtorló támadásai mind­ezideig még csak angol katonai célpontok ellen irányultak. Talán Churchill azt gondolja, hogy ez mindig így lesz, vagy pedig provo­­kálni akarja a német légierőket, hogy egész városokat borítsanak sántokba. A lelő­tt gépek oránga hétfőn 38:14 a németek javára Berlin, szeptember 30. A Német Távirati Iroda értesülése szerint hétfőn több hullámban újabb német harci gépek indultak támadásra London és Anglia déli partja ellen. A változé­kony időjárás ellenére is a kötelékek világosan kivehették gólpontjaikat és minden űrméretű bombákkal árasztották el azokat. A robbaná­sokból megállapíthatták, hogy a bombák rend­kívül nagy károkat okoztak. Londonban a tá­madások elsősorban a Themzétől délre fekvő hajójavító üzemek ellen irányultak. A harci cselekmények folyamán kifejlődött légi csa­tákban a németek eddig 38 gépet lőltek le, 11 német gép nem tért vissza. Snner római utazása Róma, szeptember 30. A Stefani-iroda je­lenti: Serrano Sancr spanyol belügyminiszter kedden délelőtt 10 órakor érkezik Rómába. Tiszteletére Ciano gróf villásreggelit ad, este pedig zártkörű vacsorán vesz részt A megbe­szélések szerdán kezdődnek. Jól értesült római körök megerősítik, hogy a spanyol miniszter­nek az olasz kormányt ér­fiakkal folytatandó megbeszélései igen nagy fontosságúak.

Next