Délmagyarország, 1941. március (17. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

Szombat, 1941. 111. 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP X.H. tvtomam so «am I " I­I­II ■ [UNK] [UNK]!■ “TI II Bulgária csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez fifov m­ini­szterelnök és Popov hülililo m­iniszter ma lilák alá a csal­­lakozásró­ szóló jegyzőkönyfvel — Küszöbön áll az angol-bolgár diplomáciai viszony­ megszakítása a­ török—angol barátság tartós alapokon nyug­szik9’ — állapítja meg az iden ankarai látogatásának befejezése alkalmából kiadott jelentés Bielgrád, február 2S. Feltűnő szedésben adja fel­­íra a belgrádi Politika azt a newyorki értesülé­sét, hogy P­e­t­k­o­v tábornok bolgár vezérkari főnök bevonásával a bolgár kormány titkos ülést tartott. Istanbuli jelentés azt közli, hogy Bulgária magatartásával kapcsolatban olyan hírek terjed­tek el, hogy Bulgária a közeljövőben most már csatlakozik a h­áromhatalmi egyez­ményhez, illetve a csatlakozást nyilvá­nosságra hozza. És magyarázná meg Németországnak azt is felfo­gását, hogy nem gondol bulgáriai bevonulásra, mert a háromhatalmi egyezményhez való csatla­kozás olyan katonai együttműködésre ad lehető­séget, amely fölöslegessé tesz minden más akciót.­­ Ezzel a hírrel tartják kapcsolatosnak Törökor­­­szágnak azt az álláspontját, hogy nem szüntette meg a katonai óvintéz­­kedéseket és a bolgár—török egyezményt csak addig tartja­ érvényben állónak, míg semilyen részről nem ta­pasztal olyan akciót, amelyben érdekeinek veszé­lyeztetését látná. A bolgár-angol diplomáciai viszony megszakítása előli Szófia, február­ 28. Bulgáriának a hármas­ hatalmi egyezményhez való csatlakozási szán­dékát látszik alátámasztani George Randell szófiai angol követ nyilatkozata, amelyben a tévet kijelentette, hogy igen közel áll Bulgá­ria és Anglia között a diplomáciai viszony megszakítása. Amennyibe­n el kell hagynom állomáshe­lyemet — mondotta az angol követ —, ez­­ eset­ben­ nagy veszélybe kerül Bulgária, mert had­színtérré válik. Egy stockholmi­­ értesülés is közli azt az­­ angol álláspontot, amely számolt más azzal, hogy Bulgáriára Anglia nem számíthat többé. i Ezzel kapcsolatban közlik, hogy Eftetf es Dili szombaté;! crkczneU Athénbe. Ezt a látogatást törökországi tanácskozások előzték meg, amit azért tartanak fontosnak, mert minden bizonnyal szóba került az an­karai tanácskozások során egy Saloniki ellen induló esetleges ellenséges támadás során bi­zonyos török­ területen lévő támaszpontok an­gol részről történő igénybevétele. Bulgária csatlakozása a hármasági'czmfti'ilicz Belgrád, február 28. A Vecser Berlinből szerzett ér­tesülése szerint­ Filov bolgár minisz­terelnök és Popov külügyminiszter szombaton Berlinben találkozni fognak Ribbentrop biro­dalmi külügyminiszterrel. Ez alkalommal jegy­zőkönyvet írták alá Bulgáriának a hármas egyezményhez való csatlakozásáról. Az egyez­mény aláírásánál Olaszországot Alfieri olasz nagykövet, Japánt Oshima japán nagykövet fogja képviselni. (MTI) Rib­bentron Bécsbe érkezett Bécs, február 28. Ribbentrop német biro­dalmi külügyminiszter pénteken este Bécsbe ér­kezett. A külügyminiszterrel együtt érkezett Bérc­be Oshima Hifuso japán császári nagykövet is. (MTI) Intézkedések Bulgáriában esetleges angol bombázások ellen Szófia, február 28. Diplomáciai téren pénteken­­ is így volt az élénkség. Filov miniszterelnök ki­­j­á»Ugatáson fogadta Angoia, Törökország és Olasz­­­­ország követét. A miniszterelnök az olasz követ­ J *® 1 hosszasan tanácskozott. A bolgár—angol viszony a legutóbbi 2­1 óra folyamán rendkívül válságos szakaszba jutott. Po­ckai körök értesülése szerint ebben nagy szé­ppé van azoknak a nyilatkozatoknak, amelyeket a szófiai angol követ az angol és amerikai sajtó­­adósítók előtt tett azzal a célzattal, hogy tudas­­sa a bolgárokkal, hogy az angol repülők bom­­b*lni fogják az országutakat, ha a szófiai kor­ány továbbra is a barátság és együttműködés kritikáját követi a tengelyhatalmakkal. Bolgár kritikai körök hidegvérrel fogadják az angol kő­­r fenyegetéseit annál is inkább, mivel a katonai vatóságok már megtették intézkedéseiket esetle­­angol bombatám­adások ellen- A rendőrség­­'yébként igen szigorúan ellenőrzi a Szófiában lakó angol állampolgárokat és mindazokat, akik a brit követség szolgálatában állnak. Hir szerint ma reggel a Times tudósítóját és a görög követ­ség két alkalmazott­ját, mindhárman bolgár állam­polgárok, letartóztatták. Délután további letar­tóztatások voltak. (MTI) Hivatalos jelentés Éden ankarai látogatásáról Belgrád, február 28. Eden befejezte ankarai tárgyalásait. A tárgyalásokról a Török Távirati Iroda a következő közleményt adta ki: »Eden angol külügyminiszter, valamint Dili tábornok, vezérkari főnök február 26-án hivatalos látogatásra Ankarába érkezett. A kizársasági el­nök kihallgatáson fogadta őket, majd tárgyaláso­kat folytattak- A megbeszélések során mindkét részről megállapították, hogy e­ török—angol ba­rátság tartós alapokon is rutszik. A islsnlsgi ae»a- £ü tköld helyzettel kapcsolatban tanulmányoztSS’"A fölmerült kérdéseket és a balkáni kérdést, amely szoros összefüggésben áll Törökország és Anglia érdekeivel, különös figyelemmel tárgyalták meg. A tárgyalások során mindkét részről megállapí­tották érdekeik azonosságát ezeknek a politikai kérdéseknek tekintetében.( Cripps Ankarában London, február 23 A Reuter-iroda jelenti: Az angliai rádió közlése szerint C­r­i­p­p­s moszkvai angol nagykövet pénteken magántitkára és kato­nai attaséja kíséretében Ankarába érkezett, hog­y tanácskozzék Edennel.­­MTI) « Forgalmi korlátozások Bukarestben Bukarest, február 23. Pénteken reggel sah gorú forgalmi korlátozások léptek életbe Bu­karestben­ A villamosok, autóbuszok és az au­­tótaxik csaTe­­ csökkentett számban közlekedhet­nek és mindössze néhány útvonalon. A külvá­rost teljesen elzárták forgalmi tekintetben a központtól. A járókelőket több helyen szigorú­an átkutatják. Az Anglia megsegítését célzó javaslat vitája az amerikai szenácsóaR Nagyyork, február 28. A Német Távirati Iroda jelenti: Wheeler szenátor, a demokratáknak és az Anglia megsegítését célzó törvényjavaslat el­lenfeleinek vezetője, pénteken négyórás beszédet­ mondott. Mint előbbi nyilatkozataiban, ebben a beszédében is azt állította, hogy a törvényjavas­lat károsan befolyásolja az Egyesült­ Államok fegyverkezését, Rooseveltet felhatalmazza arra, hogy az Egyesült­ Államokat belevigye a háború­ba ée diktátor­ hatalmat ad az elnök kezébe. Willkievel kapcsolatban "Wheeler kijelen­tette, hogy "Willkie a köztársasági pártban a faló szerepét tölti be. • Washington, február 23.: A­ l’euter-iroda je­lenti­: Maloney demokrata párti szenátor pénte­ken este a szenátusban mondott beszédében azt kívánta, hogy fogadják el az Anglia megsegítését célzó törvényjavaslatot, hogy elkerüljék az An­gliára és szövetségeseire, valamint a kisebb nem­zetekre áldatlan lélektani következményeket A háború vagy béke kérdéséről magáról már nem lehet vitatkozni, mert az amerikaiak bizonyos értelem­ben máris hadat viselnek. (MTI) Német repörlofíenziva­t a tengereit­ ­ Berlin, fel??n­ár 28. A Német Távirati Iro­da jelenti? A pénteki német hadijelentés sze­rint egy tengeralattjáró 22 000 tonna ellensé­ges kereskedelmi hajót süllyesztett el. Távol­sági repülőgépeink február 26-án biztosított hajókaravánból kilenc hajót 58.000 tonna tarta­lommal elsüllyesztettek. Ezenkívül három ha­jó súlyosan megrongálódott és további négy hajó bombatalálatokat kapott Február 27-én Írországtól nyugatra egy tízezer tonnás keres­kedelmi hajót és 12 más nagy hajót bombata­­lálatokkal súlyosan megrongáltunk. Egy részük elveszettnek tekinthető.­­ — Harci gépek Csütörtökön Dél- és Kelet­angliában hadicélokat, több repülőteret támad­tak meg és több találattal robbanásokat okoz­tak egy repülőgépgyárban. Az ellenség csü­törtökön sem­ nappal, sem éjjel­­ nem repült be a birodalmi, avagy a megszállt ttrüUU­S#.

Next