Délmagyarország, 1941. július (17. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-01 / 147. szám

Kedd, 1941. m 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVII. ttioli­am 149 szám Kormányzó urunk szózata /A Uenderesi Hősök ligetében vasárnap avat­­t művét. Az ünnepségen Kormányzó urunk a fél a világháború hősi halottainak emlék­ s következő beszédet mondotta: — 'A hősök szobra a legszentebb érzelmek’ kiapadhatatlan forrása. Ebből meríthet buz­dítást minden nemzedék a haza érdekében végzendő munkájához. Ez hirdesse, hogy fajunk m­éltán dicsekedhetik azzal, hogy ma is egyik legszebb ékessége: a harcra­­készség. Tartsuk is ezt ébren kiváltképpen a fiatalságban, mert a dicsőséges katonai múlt adott mindig erőt nemzetünknek az önzetlen kötelessé teljesitéshez is. — Büszkén állapíthatom meg, hogy amióta csak visszaem­lékszem, Kenderes hazafias­ában és áldozatkészségében mindig jó példát adott. A község ősi lakosságából * felforgató törekvéseknek itt nagyon ritkán ült fel valaki. W 5S mull nehéz küzdelmei után újból felragyog a jövő biztató fénysugara. A Trianonban halálra ítélt Magyarország helyén most az előretörő, erős, egészséges Ma­gyarország áll.­­ — Ebben az országban az út a boldoguláshoz, a meggazdagodáshoz a legelőkelőbb po­zíciók betöltéséhez mindenki előtt nyitva áll. A vagyonszerzéshez azonban mindenek előtt szorgalom és taka­rékossá­g, azután pedig akár mezőgazdasági, akár kereskedelmi téren g­y­a­­­kor­l­ati és elméleti hozzáértés kell. "Az »•'szó­, sorsát intéző ónt,is állami tisztségek elnyeré­sénél sokféle követelmény­nek kell megfelelni.­­A rá­­termettségnél azonban nem az önértékelés, hanem a közvéle­mény mai megítélésre hivatott tényezők elbírálása a mérvadó. . .— Okuljunk a történelem és napjaink példáin. Vol­tak irigyelt és hatalmas át­kotok, amelyek a bukás felére kerültek, mert egyé­ni érvényesülésre törekvő v­ezetőik előtt nem a mun­ka, a fegyelem és összetar­tás célja lebegett, hanem egyre több munkabért és kevesebb mun­kát kin­elez­tek. Tőlünk délre egy ma­roknyi balkezes ember egy­két héten belül sírásója lett hazájának. — Nálunk az életszínvo­nal ma még aránylag ala­csony, ezen azonban lehet és kell is segíteni, de csak minél több munkával, szor­galommal és takarékosság­gal. Munkaalkalmak lesznek bőven. Ezeket ki is kell tudni használni és arra törekedni, hogy hasznosan befektethető fe­leslegekre tegyünk szert. Ma még nagy az egyenlőt­lenség az ipari és gazdasá­gi munkások bére között. Ez annyiban érthető, mert rá gyári munkásokat foglal­­kozásuk a városhoz köti, a városban pedig a megélhetési viszonyok drágábbak, úgy szól : Vah minden lépés pénzbe kerül. Úgy, mint a gyári munkások bérét, a napszámot is csak addig lehet emelni, amíg a munka here nem haladja meg a munkával előállított iparcikk­et egy termelvény értékét. Ha egy hold megművelése többe kerül, mint amit hoz, vagy m creumi tud, ki alkalmazhatna akkor még munkásokat? . k — Nálunk a közélet tiszta ismerünk olyan országot, ahol közzétették, hogy t­e­­miniszter hány millióval nem tud­nt­ elszámolni. A tiszta, mocsoktalan élet szeretete­­n fakad fajunk becsületességet is, amely éppen egy tulajdonsága a földművesnek, hiínt akár a legmagasabb állami alkalm­­azottnak. A magyar nép — megegőzjőílcseni sze­­r*ht — felveheti a versenyt­ minden tekintetben a világ bármely népével. Sok fő^tulajdon *aSa mellett van azonban egy rossz tulajdonsága is» hogy l­eni­ tudja ellenségét úgy~S)a­­mint bármely csekély okból saját fajtáját — Ennek meg kell változni; mert a könnyelmű gyűlölködést megengedhettük águnknak a jobb napokban, de n­e­m­ a mos­t­a­n­i n­e­h­é­z időkben. Vallásunk Mindegyike a szeretetet hirdeti, kövessük hát tanításukat. — Most, amikor az egész európai civilizációt fenyegető erők napjai már meg vannak Múmiáivá és amikor Európa nagy horderejű átalakulás előtt áll, a belső békét ne­­^szélyeztesse senki! Szűnjék meg az egyeneUenkedés és lépjen h­e­l­y­é­b­e a­­ ‘sszetartás és testvéri szeretet! Neveljük ifjúságunkat továbbra is hazafias s keresztény szellemben, hogy mielőbb tudatára ébredjen nemzeti hivatásának. — Ezeket tartottam szükségesnek elmondani, mielőtt jelt adok arp­­hoszv falum hrős leírtak emlékéről hulljon le a leírcl. Nemet közte» a két középső arcvonal nemzetéről Igen kétséges, h­ogy a szo»jet erők hosszú ideit! feltudják-e tartóztattni a nfimel elö­­nyomulást a Priplet-mocsar északi és déli oldalán — M oroszok repülődés» vesztesedé. 4500 kép Berlin, június 30. Mint a Német Távirat? Irodával katonai körökből közült, a véderő fő­parancsnokságának vasárnap kiadott jeentesei* ből és hétfői jelentéseiből kiollvasható, hogy a német haderő a keleti arcvonalon június 22-e óta folyó előnyomulás folyamán a közepet nyomult be a felvonulásukat befeje­­ő­t szovjet­ haderők vonalába olyan eredménnyel, hogy­ ezek a hadseregek sehol sem tudják feltartósí­­tolni a német előnyomulást és részben mag­a puszta életükért kell harcolniok. A Kárpátok és a Keleti-tenger közti harct­­érben két szakasz válik különösen ki. A határ közöttük a nagykierjedésű Pripjet-m­ocsár. A Kárpátok és a Pripjet-m­ocsár­ közötti oregona! szakaszon már az első napon kemény harc után áttörték a korszerűmn kiépített határ-, erődítményeket. A német hadsereg további tá­raadásai folyamán északnyugatról és északról erős nyomást gyakorolt Lembergre, amelynek bevételét hétfőn­ erték.• K - térről egyidejűfc fp £. fen r ■ -1 •S­vmn l­rA&inW Lacken I.c. . t i kelet felé. Ezt nagyszámú el­lenséges ellenállással sem sikerült ftdi artéziuk­ni. lyrn kétségesnek látszik, vájjon a szovje­t erők ezen a szakaszon még hosszu­ ideig fel­ tudják-e tartóztatni a német előnyomulást, bár egyik vasárnapi különjelentés kifejezésre jut­­tatja, hogy Galíciában a szovjet hadsereg vak lógatott kötelékeit vetették harcba. Szovjet szempontból lényegesen kedvezőtlenebbül ala­kultak a harcok a Pripjet-mocsaraktól északra A német légierő már a hadműveletek első nap­­jaiban a szovjet légierő legfontosabb részeinek csaknem teljes szétverésével kivívta a légi fői lényt és most nap, mint nap heves­­ csapásokkal avatkozik bele a földön folyó ütközetbe. A va­­sárnap közölt számokkal szemben a szovjet re­­­pülőgép veszteségei már­ iö00 gépre emelkedt­­ek. (MTI) a román kormány drákói intézkedései az ejtőernyős kémek és terrorista ügynökök ellen Család­uk­kal együtt kivé­gzik azokat, akik nem tesznek jelentést a gyanús elemekről Bukarest, június 30. Az Orient­­ Rádió je­lenti: A román miniszterelnökség a következő közleményt adta ki: — A Szovjet továbbra is minden eszközzel igyekszik romboló cselekményeket elkövetni, zűr­zavart támasztani és hátulról támadni az arcvonal mögött. Az oroszok ezért repülőgé­pekről ejtőernyős kémeket és terrorista ügy­­nököket dobnak le, akik összeköttetésbe lép­nek az ország területén élő ügynökökkel és a zsidó kommunista lakossággal, hogy közö­sen támadó cselekményeket szervezzenek­­ meg. Az ügynökök közül néhányat elfogtak és a megkísérelt támadó cselekményeket megto­rolták. Jassy­ban 500 zsidó kommunistát ki­végeztek, mert hátulról i­­met ■*« i­mán kato­nákra tüzeltek. A _ ievyhsia is kiniyöitcjemil

Next