Délmagyarország, 1941. július (17. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-01 / 147. szám

2 UEBMAGYARORSZÁG KEDD, 1941. JULIUS L és a helyszínen azonnal elnyomnak minden olyan kísérletet, amely a nyugalom és a rend megzavarására irányul. A j­óérzelmű lakosság­nak kötelessége a helyi hatóságoknak azonnal feljelenteni minden gyanús személyt és min­den olyan idegent, aki kevéssel ezelőtt jelent meg a helységben. Azokat, akik nem jelentik be idejében ezeket a rendet és biztonságot za­varó elemeket, családjukkal együtt kivégzik A magyar légierő szovjet katonai célpontokat bombázott Csap felett lelőttünk három támadó gépet !A magyar honvédvezérkar vasárnapi jelen­ése szerint Nagybánya és Talaborfalva hely­ségek ellen végrehajtott szovjet repülőtámadá­sok megtorlásaként légierőnk nagyobb számú Repülőgép bevetésével vasárnap reggel szovjet katonai célokat bombázott teljes sikerrel. Va­lamennyi repülőnk visszatért. Csapot hétfőn délelőtt hét szovjet repülőgép támadta. A légiharcban három szovjet gépet le­lőtt­ü­nk. Magyar bombázógépek megtorló támadása egy szovjet város ellen Valahol Magyarországon, június 30.­(A hon­­tvzéd légierői haditudósítójától) Kassa után Nagybányán és Talabérfalván dobott szovjet­­bombák megtorlására a magyar légierők nagy­számú bombázógépet vetettek harcba az egyik nagy szovjet város ellen. Ez a város annak­idején sokat szerepelt a világháborúban. A bol­seviknek nagy katonai várossá fejlesztették. Tíz perccel a gépek visszatérésére kijelölt idő után egymás után tűnnek fel a hazatérő gépek. Valamennyi bevetett gép sértetlenül megérke­zett, pedig bombázóinkat rendkívül erős szov­jet légelhárítás v­ár­ta. A bombázók személyze­te egymásután jelenti: — Már men­en bent jártunk szovjet terüle­ten, amikor­ az első légelhárítással találkoz­tunk. A város körül igen sok légelhárító ágyú lőtt bennünket. 35—40 torkolattüzet láttunk ál­landóan és olyan jól lőttek, hogy a bombák ál­landóan egységben voltak a gépekkel. Néme­ly­ik gránát olyan közel robbant, hogy megló­dította a gépeket, de találat nem ért, mert cikk­­cakkban repültünk. A gépek siklórepülésben ereszkedtek a célokra. A célzást és a bombave­tést nem zavarta túlságosan a légvédelmi üte­gek tüze. A pályaudvarokon több telitalálatot értünk el, égő vonatokat figyelhettünk meg. Azon a ponton, ahol többszáz teherkocsi állott, teljes sorozat talált telibe. A találatok nyomán tüzek keletkeztek. Az olaj- és benzintartályok olyan nagy erejű detonációval robbantak, hogy a légnyomás felhatolt egészen a gépekig. Óriási fekete füsttenger támadt a találatok helyein. A laktanyákon is ültek a találatok. Jól lehetett látni, hogy egy-egy találat után szétvetődött az épületek teteje. Számottevő vadász elhárítás nem volt. A szovjet csillagos repülőgépek nem jöttek olyan közel, hogy a légiharcot fel lehe­tett volna venni velük. (MTI) A németi»’­ elfoglalták Leonberget és Obaut A Véderőfőparancsnokság első jelentése a keleti had­műveletek sikereiről • Előnyomulás Revaruszkánál Az egy hete tartó keleti hadjáratról a vasár­nap kiadott első német hivatalos jelentés fel­sorolja a néme haderőnek az első napokban elért nagy sikereket és ismertette azokat a veszteségeket, amelyeket a német haderő a szovjet hadseregn­ek okozott, valamint részlete­sen közli a hadműveletek során elért eredmé­nyeket. A jelentés szerint a németek 10.090 foglyot ejtettek, 3?S3 páncélos kocsit, 007 re­pülőgépet semmisítettek meg. Saját veszeség a jelentés szerint 150 repülőgép. Az előretörő német csapatok elfoglalták Grodnót, Brest-Li­­tovsekot, Vilnát, Kovnót, Bialystoknál pedig körülzártak két szovjet hadsereget. A német csapatok hétfőn hajnalban elfoglal­ták Lemberget. / Vichy megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a siovreslei Vichy, június 30. A Német Távirati Iroda jelenti: Hivatalosan közlik, hogy a francia kor­mány megszakította a diplomáciai kapcsolato­­kat a SioVji­tunióval­ (MTI) Vezért főhadiszállás, június 30. A német véd­erő főparancsnoksága közli: — Mint külön jelentésben már közöltük, a Galíciában előrenyomuló csapataink elfoglalták Lemberget. A hadsereg arcvonalának közepén szorosabbra zártuk a bekerített szovjetorosz hadseregek körül a gyűrűt. Az északi szár­nyon az ellenség üldözése folyamatban van. A partvidéken elfoglaltuk Libaut. — A tengeri háborúban a tengeralattjáró hadművelet sikere 96.100 hajótér elsüllyesztésé­vel emelkedett. Harci repülőgépeink a hétfőre virradó éjszaka Great Yarmouth előtt biztosí­­tott hajókaravánokból elsüllyesztették 3 keres­kedelmi hajó 23.000 tonna tartalommal.­­ Az ellenség a hétfőre virradó éjszaka romboló- és gyújtóbombákat dobott Északné­­metország partvidékére, főleg Hamburg és Bré­ma lakónegyedeibe. A polgári lakosság közül néhányan életüket vesztették, néhányan pedig megsebesültek Több épület m­egrongálórififcL Vichy, június 30. A francia pénzügyminisz­ter rendeletet adott ki, amelynek értelmében azonnali hatállyal zárolják az összes francia­országi szovjet követeléseket. (MTI) Éjszakai vadászaink és légvédelmünk lelőtt T9 támadó brit harci repülőgépet. A keleti győ­zelmes harcokban rendkívüli módon kitüntek a légelhárító tüzérség különböző egységei­ Rővuroszkánál megtörték <­ s­ovjezérök makacs ellenállását Berlin, június 30. A Kavaruszka vidékén elő­ nyomuló német csapatok — mint a Német TI őr­lésül — elkeseredett harcok árán megtörték a tá­­madásra készülő szovjet­ Folk makacs ellenállását. Többszáz páncélost elpusztítottak, ezenfelül 42 darab 21­­ em­-es mozsár került a német csapatok kezébe. (MN­) X Hétfői német hadik­ientés Nyári ismerettelji­ titő egységes magyar gyorsírás­ és 10 ujjas gépírási tanfolyam nyílik július 3-án a MAJOR-gyorsiró szakiskolá­ban. Horváth Mihály­ utca­i Ipartestület 124 Propagandamesterkedés a moszkvai szöftcsegh­ázzal Berlin, június 30. Irányadó német részről ke** lik a következőket: A londoni rádió tegnap ött*­­ben megismételte azt a jelentést, hogy a mos*­kvai székesegyházban az orosz egyház állttés»# könyörgő istentiszteleteket tartott a szovjethad»«­­rog sikereiért. Ezt a jelentést itteni körökben a propaganda otromba mesterkedéseinek tartják Nevetségesnek tartják az angol propaganda­ azt a próbálkozását, hogy a Szovjetuniót most már keresztény államnak tüntesse fel és ezáltal megváltoztassa az angol és amerikai közvéle­­mény széles köreinek álláspontját a Szovjetunó istentagadó álláspontjával szemben. (MTI) Angol támadások Palmi­ra ás Beirat ellen Vithy. június 30. A hétfői francia hadijee­lentés közli: Június 29-én délután és 30-án r­eg­­gel a középső szakaszon és a palmyrai szaka­­szon fejtették ki a brit csapatok tevékenységét. A part közelében előrenyomuló ellenséges osz­tagok Damourtól délre érintkezésbe igyekeztek jutni állásainkkal. Libanon déli részén a brit tüzérség lőtte állásainkat. A szíriai déli térü­­letről és Dzsebel Druz vidékéről nincs jelent«® 1 való. A brit légi­erő a sivatagi harc során héa romboló- és gyujtóbombákat dobott 1 ® * palmyrai helyőrségre. Nem sokkal ezután a száá­razföldi csapatok igen heves támadást hajtot­tak végre. Csapataink a légier­ők támogatásá­­va­l megtartották állásaikat, . A brit légierő fokozta támadásait Bci­u, ellen. Vasárnap délután bombázták Dent? til­ homok, főparancsnok magánlakását• A nyugati háború Berlin, június 30. A NTI jelentik: A j ®"1?’ 30-ára virradó éjszaka a német légelhárító tüzb­ség által szétugrasztott brit repülőgépek b«re­püdek a Német-öbölbe éa Ésiftknémetorszás»'' kórházakat és lakónegyedeket választottak pontul. A kórházakat a világos éjszakában tán fel lehetett ismerni. A brit repülőgépek­­ et, ■ gyermekkori.áza t is támadtak. Több 6—10 részben súlyosan megsebesült. A -,1 é: a gyermekóvónők félelem nélküli ,6’.. ..j&igének köszönhető, hogy • kigyulladt t ® f.. AM azonnal el lehetett oltani és hogy a tá ®»,^ ham követelt több gyermekáldozatot. A más ® 1­ kórháznál az angol repülők az­ ápolónők célozták, bár ezen ugyancsak messziről Isth» vöröskereszt jelzés van. Nem lehet vitás a madás célzatossága, minthogy egyik kórban »elében sincs katonai, vagy hadifontosságú c pont. (MTI) flt Berlin, június 30. A NTI jelenti: Egyes harci repülőgépek az alacsony felhőt­akaró­­­mo alatt berepültek a Német öböl fölé és 201 ® ^ dobtak le Kiel városának lakónegyedeire,­­­így jelentéktelen károk keletkeztek. Néhány meghalt, néhányan megsebesültek. A légelkő­­­ ágyuk heves tüzelése és a vadászgépek aZ °|0tf elhárítása következtében a támadás összeáll­t. A katonai szempontból teljesen hatástalan vá­„c­­ozásban az ellenség igen rövid idő alatt 11 repülőgépet vesztett, úgyhogy a RAF az e­vi 24 órában birodalmi terület felett végző”9Lel > berepülései­ alkalmával összesen 22 repülős vesztett. (MTI) ^ XII. Pius pápa rad­iószózata Vatikánváros, június 30. XII. P*#s l^l. vasárnap délben szózatot intézett a v'­^0e' — Mint az egész keresztény világ ugr^ dotta a pápa —, mi is mélyen szorongó* Jjó érezzük magunkat a világ fölött végző*^ szörnyű forgószél gondolatától. A vihar jében nem hiányzanak a világító fények. Jó a keresztény kultúra megvédésére a nagylelkű bátorság és diadalukba markoltó remény. A másik oldalon a gonosz, amely behatol a család és a társa tagjainak életébe, amely a szellem­i j­o­gosság romlása. A pápa ezután arról beszélt, hogy m­égis súlyos szenvedést hozott ez a gOf>®*B Lg fit*’ megemlékezett a háború borzalmairól. fi­­nünk kell abban, hogy a megpróbáltat °­a­gyobb ereje is csak bizonyos ideig tar tovább. Szózatának végén apostoli adta az egész világra.

Next