Délmagyarország, 1942. március (18. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-01 / 49. szám

* «VfftnrAÜTT­­ A­B 0 B­S­Z X Í­C Vasárnap, 11M2. március t Kétország légi ereje sokszoros lendü­­lettel sújt le az ellenségre. A FirodíinVI tábornagy végül olyan bevetésről beszélt, amely az utolsó ellenségnek a kezéből is kiüli a fegy­vert és megkoronázza Hitler Adolf birodalmának örök nagyságát és sza­badságát. (MTI) Tengeri csata Jáva vizein Tokió, február 28. A Német T­­ifilentis A ispán főhadiszállás köz­leménye szerint a pénteken délután 11 óra tájban a Jáva vizein tevé­­kenykedő japán haditengerészeti árok érintkezésbe jutottak az ugyan­­ezen a területen működő kombinált ellenséges hajóhad lóerejével. A lezajlott ütközetekben — mint a hivatalos közlemény mondja — el­süllyeszt­ették az ellenség egyik cirkálóját és három rombolót. Az ellenséges hajóhad maradékát üldö­zik. (MTI) Tokió, február 28. A Neugi­ TI A Doniei­ iroda jelenti: Ja­pán tengerészeti bombázók, amelyek érintkezést kerestek az ellenséggel, angol hajóhadra bukkantak. Feb­ruár 27-én Batsmv­n vizein egy Exe­­tor-osztályba tartozó­­ barkálót fel­gyújtottak és harcképtelenné­ lettek. Egy másik japán tengerészeti repü­lőkötelék ugyanaznap Batávia ki­kötőjétől körülbelül 30 mérföldnyi­­re ellenséges hadihajókat vett ész­re. Egy másik Exeter-osztályhoz tartozó cirkálón két bombatalálatot értek el. Valamennyi japán repülő­gép sértetlenül tért vissza. A többi birkáló elmenekült. (MTI) jelenti: Visszahívását kérte Leahy franciaországi amerikai nagykövet­ Tichy, február 28. A Stefani­­iroda jelenti: Leahy tengernagy, az Egyesült­ Államok vichyi nagy­követe a legközelebbi jövőben el­hagyja állomáshelyét. Az amerikai diplomata és Harlan tengernagy közötti kapcsolatok oly feszültté váltak, hogy az amerikai nagykö­vet azt­ kérte, hívják vissza állo­máshelyéről. Az Egyesült­ Államo­kat Vichyben Leahy távozása után ügyvivő képviseli Washington, február 28. Az Egyesült­ Államok külügyminiszté­riuma határozottan cáfolja azt a feltevést, hogy Leahy tengernagyot, az Egyesült­ Államok vichyi nagy­követét kormánya hazarendelte vol­na. Ezzel kapcsolatban Londonban úgy tudják, hogy Leahy rövidesen Washingtonba utazik, hogy jelen­tést tegyen korm­ányának, azután azonban visszatér Vichybe. (Bud. Tud.) Daladier a katonai főparancsnokságra hárítja a felelősséget az összeomlásért Riem, február 28. A Német TI jelenti: Szombaton folytatták Dala­­dier kihallgatását. Daladier a frak­cia főparancsnokságot tette fe­lelőssé, hogy a nehéz ágyúk külön­féle mintáival végzett kísérletekből nem alakult ki semmi, úgy, hogy a sorozatos ágyúgyártás csak a há­ború kitörésekor kezdődött meg. Az elnök ezután azt a kérdést hozta szóba, hogy a Maginot-vona­­lat miért nem folytatták Franciaor­szág északi részén. Daladier ebben a tekintetben is elhárította magától a személyes fe­lelősséget azzal az állítással, hogy a legfőbb haditanács ismételten el­vetette azt a gondolatot, hogy a Maginot-vonalat egészen a tenge­rig folytassák. — A Maginot-vonal előtt és mö­gött — jelentette ki Daladier — az erődítések egész sorát végeztettem, ami a Maginot-rendszert egy meg­erősített vonalból átalakította mé­­lyen tagozott erődhálózattá. Sajnál­tam­, hogy a Maginot-vonal meg­szervezésénél nem vették figyelem­be azt a tényt, hogy az északi arc­­vonal fedezetlen. Daladier ezzel kapcsolatban nj­­hfis hangsúlyozta, hogy a francia főparancsnokság felelős a vere­ségért, mert hamis háborús tantá­lért alkalmazott Olvassa a Délmagyarországot, hirdessen a Délmagyarországban! Hill . Délután 5 órakor Daladier, akin a három órás kihallgatás után na­gyon erőt vett a fáradtság, kérte a törvényszék elnökét, napolja el a tárgyalást. Az elnök a vádlott in­dítványának eleget tett és a leg­közelebbi tárgyalást keddre tűzte ki. V­igyázat ! A Darmol hasftaj­ot utánoz­zák. Ügyeljen, mert mind«* tablettán a „DARMOL“ szónak és T alakú bevágás­nak kell lenni. Kimondottan eredeti csomagban kérjk. X3332QX Az önvédelmi kiképzés újabb szabályozása Budapest, február 28. 'A Buda­pesti Közlöny vasárnapi száma kitöli a honvédelmi miniszter ren­deletét az önvédelmi kiképzés újabb szabályozásáról-A rendelet intézkedik a házak légoltalmi őrségparancsnokainak és parancsnok-helyetteseinek kiképzé­séről. Önvédelmi kiképzésben kell részesíteni minden olyan férfit és nőt, aki 16 éves elmúlt és 70. élet­évét még nem töltötte be. A lakos­ság önvédelmi kiképzését 1942. má­jusában kell megkezdeni és a ház légoltalmi őrségparancsnokának ki­képzéséhez igazodva december vé­géig be kell fejezni. 1943-tól kezdve a kiképzést évenként márciusban kell megkezdeni. Az alapkiképzésre kötelezettek után kiképzésben is kö­telesek résztvenni. Az utáni kiképzés időtartama évenként négy ízbep egy egy óra. (MTI! Nem lesz pontrendszer, nem lesznek kenyérfélén napok Győrffy-Bengyel Sándor közellátási miniszter nyilatkozata Budapest, február 28 Györffy- Bengyel Sándor közellátási miniszter ismertette a sajtó képviselői előtt a közellátás helyzetét. Mindenekelőtt a kenyérmagvakról beszélt. Rámut­tlnk­ arra, hogy legutóbb 50 grammal csök­kentette a kenyérfejadagokat. — Az volt a célom az ötdekás korlátozással — mondotta a közellá­tási miniszter —, hogy elegendő le­gyen a készlet az új termésig és ne kelljen a múlthoz hasonlóan kenyér­félén napokat vagy heteket rendszere­síteni. A burgonyaellátásról kijelentette Győrffy-Bengyel Sándor, hogy a hos­­­szú és súlyos tél miatt kimerültek a tartalékok, viszont kellő mennyiség­ben nem tudták biztosítani a szállí­­tást. Hiába tettek kísérleteket, a bur­­gonya megfagyott, úgyhogy a közfo­gyasztás céljára alkalmatlanná vált. Most, hogy az időjárás megenyhült, a felhozatal is megindult, így a zavar­talan burgonyaellátás máris biztosít­va van. A sertéshelyzetről szólva, utalt ar­ra, hogy tavaly a sertéshiány okozott nagy bajokat, az idén éppen fordított a helyzet: a sertés elegendő, de takar­mány nincs. A takarmánykrízis azon­ban európai jelenség. Ezért fokozot­tan kell gazdálkodni a takarmánnyal. Nem engedi meg, hogy 170—200 kg-os sertéseket hizlaljanak, mert a 140 — 150 kg-os sertés hizlalásával elértünk mindent, amit a takarmányból ki le­het hozni. — Egyik legnehezebb kérdésünk a zsírellátás — folytatta a miniszter. — Ma már lényegesen nagyobb készlet­tel rendelkezünk, mint két hónappal ezelőtt. Előrelátóan gondoskodtunk a szükséglet fedezéséről, azokra az időkre, amikor — a nyár derekán s az ősz elején­­ jelentkeznek majd a zsírellátási nehézségek. Karácsonykor közöltem, hogy elegendő készlet esetén országos viszonylatban is rendszere­sítjük a jegyrendszert, ez­ azonban még nem következett be Komoly el­gondolások vannak arra nézve is, hogy zsírjegyre kell venni a vasat és egyéb zsiradékot is. A miniszter ezután a tojáshelyzet­­tel foglalkozva rámutatott, hogy a rendkívüli hideg időjárás és a forgal­mi akadályok átmeneti kiesést okoz­tak a tojásforgalomban. Az időjárás azonban megenyhült és a helyzet nap­­ról-napra javul ezen a téren is. Győrffy-Bengyel Sándor a továb­biakban a népruházati akcióról nyi­latkozott. Eddig hárommillió folyó­méter szövet és pamutárut osztottak szét a kisjövedelmű népréteg között. Januárban egymillió pengő értékű köt­szövött áru, sz.vetter, meleg ha­risnya, érmelegítő és trikó került forgalomba. Folyamatban van körül­belül nyolc-tízmillió pengő értékű anyag kiosztása. Ebben a hullámban már konfekcio­nált árut is kiosztanak. Az árakra jellemző, hogy egy ruha (nadrág és kabát) ára az akció keretén belül 12 pengő, e­gy nadrágot pedig 7.80 pen­gőért adnak. — Jövőre ezt az akciót ki fogom bővíteni, még ped­ig úgy, hogy a vál­lalatoknál dolgozó ipari munkás és a mezőgazdaságban dolgozó munkás ré­szére a munkaadó veszi meg az ár­al­kat, illetve beszerzésükre a munkaadó ad hitelt. Bejelentette a miniszter, hogy a márciusban kezdődő akció során as­­­szonyok és gyermekek részére «­ónt ruhaneműt bocsátanak áruba. A mi­niszter ezután hangsúlyozta, hogy az iparügyi miniszterrel és az anyaggaz­dálkodási szervekkel tervet készítet­tek az ország textillellátásániak bizto­sítására. Az alapelgondolás az, hogy csak a nép részére szükséges árucik­kek elártását segítik elő, ezért az egész textilszakmára nézve száz tí­pusban jelölték meg azt­ a­ keretet, amelybe a pamutszövetek, gyapjúszö­vetek, kötött-szövött áruk, kárpitos­él­lenáruk, valamint a legfontosabb rövidáruk gyártása beilleszthető. A gyártás racionalizálásával máris si­került elérni, hogy a pamutszövedé­­kek csoportjában 19 típussal, a gyap­júszöveteknél 23 típussal, a kötött­­szövött áruknál pedig 8 típussal elé­gítik ki a szükségletet.­­ Ennek a rendszernek előnye, hogy egy év alatt 40 millió folyómé­ter anyagot állíthatok elő s nemcsak­ egy évig, hanem további időre szóló szükségletet is ki tudunk elégíteni­. — Kijelenthetem — mondotta a mi­niszter —, hogy pontrendszer nem lesz. Hogy luxuscélokra mi kell, ha engem nem érdekel, mert csakis az a fontos, hogy mi kell a népnek. A jö­vőben tehát csak standardizált áruk gyárthatók és gondoskodtunk arról, hogy a gyárak máris átálljanak erre a vonalra. Ennek a tervnek végrehaj­tását a közeljövőben létesítendő tex­­tilközpont fogja lebonyolítani. — A nyersanyagutánpótlás biztosí­tására megszervezzük a csalángyű­j­­tést. A csalán rostjából állítjuk elő a kotonin nevű alapanyagot, amelynek műselyemmel való keverése útján gyártjuk a különböző textiliákat. Há­la Istennek, az országban annyi csa­lán van, hogy bőven jut belőle! Fel­használjuk a kimustrált katonaruhá­­kat is. Ezeket összezúzva, nyerjük a hulladékanyag alapanyagát, amely textilgyártási rendszerünkben rendkí­vül fontos szerepet kap. A legolcsóbb gyapjúszövet ára 10 pengő lesz, a leg­­drágábbé pedig 14 pengő. A miniszer végül a közelmúlt irt megalakult lábbeliközpont működésé­ről tájékoztatta a sajtó képviselőit. A központ kereken 5.200.000 pár cipőt gyárt még ebben az évben. Ebből 42 millió pár teljesen bőrből és bőrtalp­­pal készül, 750.000 pár műtalpból, a többi pedig mozaiktalp felhasználásá­val. Ezenfelül 6,2 millió pár cipőt le­het fejeltetni és javítani féltalpalás­­sal. Ez összesen 11,4 millió pár cipő. Erre a mennyiségre elegendő bőr áll rendelkezésre. A miniszter arra törekszik, hogy népszerűsítse a facipőviseletet. — őszintén megmondom — jelen­tette ki Győrffy-Bengyel Sándor —, hogy a mfitalpú cipők a gyakorlatban nem váltak be, mert tartósság és ki­vitel szempontjából igen sok a panasz ellenük. A miniszter tájékoztatása végén közölte, hogy rövidesen sor kerül a szarpankérdés rendezésére is A Szentatya kettős jubileuma Róma, február 28 Az Osservatore Amvimano szombati számában emlékez­tet arra, hogy hétfőn, március 2-án lesz három éve XII. Pilis pápa meg­választásának. Ez a nap egybeesik a Szentatya B6. születésnapjával is. A Vatikán lapja hangoztatja, hogy a kettős évforduló alkalmából az esés a keresztény világ szeretete és hálája fordul az Angyali Pásztor felé és is­mét felhangzik az ősi lateráni kiáltás Életet és győzelmet a Szent Atyának A keresztény világ legfőbb óhaja, hoffy XII. Pius Pápa győzelmesen be tud­ja fejezni hatalmas egyházi program­játA Szinfalva egyébként influenza megbetegedése miatt nem jelenhetett meg a legutóbbi nagy­böjti ájtatossá­­gokon. Szobájából azonban szemé­lyesen irányítja egyháza ügyeit. A pápa állapotában ma lényeges javít­­ás állt be és kihallgatáson fogadta Magd­o HR bíboros-államtitkárt

Next