Délmagyarország, 1942. május (18. évfolyam, 98-122. szám)

1942-05-01 / 98. szám

intéztek Pária külvárosai ellen. A le­dobott bombák nagyobb károkat idéz­tek elő a lakóházakban és áldozatokat követeltek a polgári lakosság köréből . Egyedid­őzárú brit re­pü­lSgépek zavaró repüléseket végeztek az észak Mámét partok felett. Két brit repülő­gépet jelöltünk. (MTI) Amerikai csapatok partraszállása Északírországban hivatalos tiltakozását jelentet­te be. Az Északamerikai Egyesü­lt­ Álla­­mok az ismert hadászati szükséges­ség miatt Olyan cselekményeket köt­„Északirorsz­ágban tovább folyik vetnek oh amelyekkel sértik az írek az amerikai csapatok partraszállt­ érzéseit. (MTI) tása, ami miatt Eire szabad állam f­em­, április .10. A Német TI je­lenti: A Journal ár fíenete munka­­társa Írország hangulatáról többek között ezeket írja: Darlan Párisban Tári*. április 30. A Német TI Je­lenti: Darlan tengernagy Parisba érkezett és mindjárt megérkezése után az Elysée-palotába ment. Ez volt az­előtt a francia államelnöknek a szék­helye, most pedig a m­­egszűnt terület katonai parancsnokságának hivatalai vannak elhelyezve a palotában. Dar­­lan tengernagy néhány napig marad Parisban. Francia tiltakozás UM Caledonia amerikai megszállása miatt Vicky. április 30. A Német­et je­­­lenti: Henri Ifaye washingtoni francia nagykövet tiltakozó Jenuré két nyújtót át­­ amerikai kor­má­nynak Til Kalváónig megszállása miatt. A francia kormány nem tűr­heti el, hoffy az amerikaiak ürügyül használva fel a disserdensekkel való­­ szövetségüket, csapatokat tegyenek partra francia színeteken, amelye­ket a oi­an­tcisták 1é 10. szeptembe­rében történt, erőszakos letépése ulán is integráns rés­ei maradtak Franciaország birodalmi hagyaté­kának. Diplomáciai körökben azt hiszik, hogy az amerikai eljárásnak kevés gyakorlati eredménye van, minthogy Új-Kftledante Ifi hónapja ugyanis s degaulleisták uralma alatt áll. Élmény és műalkotás Halasy-Nagy József professzor előadása (A fírlmagyarország munkat­ár­­­sá­tól) Érdekes élményt jelentett az egyetembarátok egyesületének csü­­törtök­ elsi adóestje, amelyre ezút­tal is, m­int ren­desen, fél­­­zóra­kor került sor az egyetem aulájában. Dr. Tfafast Naftii József profes­­­szor, » kiváló filozófus. ,,K­lin­ny és műalkotás“ című előadásá­ban» sajátosan érdekes, egyé­­b­ beállításban elemezte a művész benső élményének képét, a külső világgal való gondolati ös­­­szefüggéseinek és kifejezésbeli for­máinak viszonyát, alakulását. A professzor mindenekelőtt nép­szerfisítő modorban állította a hall­gatósá­g elé a született művész, a tehetség, vagy lángész. lelki portré­ját, rámuutalva arra, hogy bár a mű­­vészi képesség születési adotfsá,­ mégis igazi mű­vésszé csak az a te­hetség válhat, aki csiszolja és állan­dóan fejleszt­ Te fontos ajándékba kapott, képességeit.­ Az előadás legérdekesebb része a művészi élmény bencolgatása volt. A filozófia és pszichológia esz­­közeivel mesteri módon vázolta fel a professzor a művészi élmény szü­letését, a külvilággal kapcsolatos vi­szonyát és visszahatását, vagyis a benső élmény, a művész belső vilá­gének a valóságos világra és annak teremtményeire történő kisugárzá­sát.­ Felállította a tételt: a művész a­tyan különbözik a k­özön tettes ent­­horiidtól, hogy mí­g a mindennapi ember a külsőségekben fatál­ni men­ni élményt, a történésekben és cse­­ekvésekben maga is részt vesz len­aldhhis érzésben, gondolatban, a mű­ rész kivülről, felsőbb nézőpontból szemléli a külső világot, a történé­seket és eseményeket s arra f!n'>el hogy mil­yen hatást visit el ki belőle, milyen világot épít fel a saját lel­kében ... A művész minden túlfor­róbb dologban, a vilda legkisebb nagy egyetemes­­élki arcát képes eseményeiben f*­séget. a történés meglátni, Halasy frigy professzor több ki­váló külső műveiből idézett s Így Petőfi ..Dalaim" Mm­fi versének fel­olvasásával. Goethe, Thomas Mann lóriin, Rubens művészetének tagla­­ásával és művészi élményeik bon­­colgatásá­vél színre szemlélteti'meg bizonytlolln h­a Vigii tilsáén lelőtt, hogy a művészi élmény csak akkor válik műalkotássá, ha mindenki, vagy legalábbis egy mű­velőb­i át­­lagközönség előtt kifejező erővel bír nem csupán egy szőkébb körű tár­saság, úgynevezett stra­mnfoltak'' számára van mondanivalója. A rendkívül értékes, hatásosan felépített és egyéni mondanivalójú előadást dr. frafitfnk­y János pro­fesszor vezette be, majd köszönte meg. Megha­l Sztranyavszky Sándor »ud.tpest, április :»(). I)r. .Sztran­yav­­szky Sándor m. kir. titkos tanácsos, kiv. füli­m­üvelésügy­i miniszter, a kép­viselőház volt elnöke, csü­tör­tökön d.l. utá­n fél­­ 1-kor hosszas szenvedés után UU életévében Nógrád­marcallon cí­­hunyt. Szt­ran­yavsz­ky Sándor n.agy szere­pet játszott a ma­gyar politikai életben. 191­2-ben b­alassagy­armat képviselő,­ s az HM 1-es bábomban többszörösen ki­tüntették 191­2-ben Nógrád- és l­ont­­m­egye főispánjává, m­ajd K­rie-ban bel­ügyi államtitkárrá nevezi ki a kor­mányzó. Később földművelésügyi mi­niszter és a képviselőház elnöke, Iftifi­­ban ő szervezte meg a képviselők al­­kotmányvédő csoportját Imrédy dikta­­túrás törekvéseivel szemben. Iflílft-bfn teljesen visszavonult a politikától és csak gazdálkodott. Halálával így rendkívül érdekes politikai pályafutás ért véget. _ Főigazg. ^eng. sz. 2539/1941—42. Major Ákosné gyorsíró* és p píróinko’viában tanuljon gyorsírást, gépírás* levele­zést, helyesírást. Horváth M. u. 3. Ipartestü­let. felcsórt 19­10 Korlátozzák a nyugdíjas közalkalmazottak elhelyezkedését Radocsay igazságügyminiszter bejelentése a képviselőházban Budapest, április ,­­0. T­a­s­n­­á­d­i- Nagy András elnök negyed 12-kor nyitotta meg a képviselőház pénteki ülését. Folytatják a közélet törvényes­­ségét és tisztaságát biztosító egyes büntető rendelkezésekről szóló tör­vényjavaslat vitáját. Biró István, Mos­onti Kálmán, Köz­i-H­o­r­v­á­t­h József. Mezei ha­jós. Szabó Zoltán. Nagy László hozzászólása után Radocsay Lász­ló igazságügyminiszter emelkedett szólásra. A miniszer nyomatékosan hangsú­­lyozifl, hogy a kormánytól távol áll minden olyan szándék, hogy az Ügyvé­deket megakadályozza hivatásszer­ű munkájukban. A javaslat eszyáltalában arm ü­gyvédellenes és kiemelte: az or­szág ü­gyvéd­ségének Ofi százalék« f­­kéfzSelhetetlennek tartaná, ha megkér­de­znék, hogy a miniszter személy sze­rint képes volna-e egy f­gyvédelleni­s törvényjavaslatot benyujtani. Foglalkozott a miniszter az egyes felszólalásoknak azzal a részével, hog­y meg kellene szüntetni a dem­inel­tlást és s strómanszertl 1*. általában hogy sok egyéb dolgot nem­ szabályoz a ja­vaslat A denunciálásra például van hatályos bü­ntetőjogi jogszabály. Ami pedig a strómanok büntetését illeti: e­lsősorban nemzetnevelési kérdés a strómanság m­egszü­ntetése, a stróman­­ságot egyedül csak büntetőjogi szabá­­lyokkal megszüntetni nem lehet. Szólott a miniszter Közi-Hertala József első határozati javaslatáról. Azt javasolta Közi-Horváth, hogy hív­ják vissza a közszolgálatból a magán,­gazdaságba távozott tisztviselőket vagy pedig szüntessék be nyugdíjukat Kijelentette a miniszter, hogy ilyen eljárás ilyen célzattal már folyik. Elfogadta a miniszter és a Háznak is elfogadásra ajánlotta Közi Horváth József második határozati javaslatát. Arról szól ez­ a határozati javaslat, hogy utasítsa a Ház a kormányt olyan intézkedésekre, amelyek léltelenné teszik, ho«y Ifísza­lkal­mazott «VoCdit»' zá* árán olyan vállalathoz mehessen amely bármiféle kapcsolatbant van vala lehet előbbi btrsztalával. A Ház legközelebbi ülését Péthel­»* diMelőtt tsi órai kezdettel tartja. Törlik az árvízkárosultak földadóját b­udaprst, április 11tl. A pénz­­ügyminiszter utasította az­ fl­ája rendelt pénzügyi hatóságokat — ír­ja az Uj Világ —, hogy az 1042. év­re előírt földadót és járulékait tö­röljék ne olyan területek után, «me­lyeket gátszakadás, gátátvágás, fa­kadó víz és egyéb belvizek következ­­tében keletkezett árvizek az 1041. és 1012. évben­ elárasztottak és így gaz­­daságilag nem tudtak hnszonsítani. A károkat 1042. június 1 -éig lehet bejelenteni. Teljes egészében kell törölni az 1042. évre kivetett föld­adót és­­ járulékait az ittvan földek­nél, amelyeket hatósági rendelkezés folytán zsilipek bezárásával. Vagy töltések átvágásáért árasztottak M vízzel abból a Célból. hőffy községe­ket, vagy más fontos terü­letek­. Megvédjenek. Az adótörlés alapfeltétele, hogy eeket az­ elöntött területeket ebben sok he, a gazdasági évben mezőgazda­ Ic4 termelésre használni már nem lehet. Abban az esetben, ha ez fw*# területek­ gazdaságilag még ha*mó­­síthatók. « kivetett földadó jár* lékat háromnegyed részben engedhe­tők el. Ötven «zázaléknA eTengedésK«« részesíthetők «zak * földterü­letek, amelyek a* elmúlt évben nem ezek­* védtek ugyan árvízkárt­, de az idén víz alá kerültek és ezért nem lehetett megmunkálni. Ezeket a földeket még akk­or is részesíteni kell « kedvezményben, ha a gyakrabban ismétlődői árví*­­károk A minőség­ f osztályok megál­lapításánál már tekintetbe jöttek. Megengedi a pénzügyminiszter, hogy a fagykárokat, ebben az évben az­ érdekeltek április 30 áig jelent- Hóman miniszter a magyar tehetségek kiválasztásáról Budapest, április 30. Csütörtökön délelőtt nyitotta meg Hóman Bá­lint kultuszminiszter azt a három­napos tanári továbbképző tanfolya­mot, amelyet a kormá­ny « fini»­ tehetségnyejtéssel kapcsolatn« ver­senyvizsgák módszerének elsa­mntta­tása céljából a vidéki gimnáziumi tanárok részére rendezett. Az or­szág minden részéből 13S filmndttű­m­i tanárt gyűjtöttek össze a­ gi­m­­­názium képviseletében. Hóman miniszter a tanfolyam megnyitásán nagy beszédet mondott a tehetségek kiválasztásáról. — Jöjjenek magyar népünk tu­dományszom­jas, egészséges fiai mind többen és többen, hogy a középiskolában és az egye­temekre hozzanak friss vért és áj­end, vállalkozó­­ kedvet és komoly alkoták és m­ű­et a magyar értelmezésfi réteg Szarv« se­lé­be. De ne »nyagi érvényesülést, elhe­lyezkedést, állást, jövedelmet, avagy hivalkodó szerepet és külső elisme­rést keressenek A Nékik fij Világ­ban, hanem erkölcsi gyar­aodása szellemi műveltségét és élethiva­tást. mert A magyar életnek nem­ szónokié, törtető és önmaguk érvé­­nyesüléséért mások elhoVlalásáva­leit engedhetetlen­ eszközökkel har­coló fiatalságra, hanem elméletileg és gyakorlatilag egyaránt, alaposan képzett, erős felkészültségű, szilárd, keresztény magyar világnézettel fel­­fegyverzett munkás és szociális ér­zésű magyar tronnlsdára van szük­ség. Ez az út vezet a nép boldogulá­­sáh­oz, a nemzet felemlkedéséhefz. a* ország megerősödéséhez* Hiszem, hogy a magyar tanárok szívesen irányítják majd népünk fiait efelé tz igazi út felé, fik maguk pedig örömmel fogtók A*t­réni, bármily r­AUés és gréfin­gyöe legyen Ifi. (MTI)

Next