Délmagyarország, 1942. május (18. évfolyam, 98-122. szám)

1942-05-01 / 98. szám

Dil M «Ui \ \ h IH< N /• A I I’' "I* I». 1942. in i j n e I A sze­­di Vöröskereszt ErfyJet közgyűlése (A Délimagya­orsság munkatár­sától) A szegedi Vöröskereszt Egy­­et csütörtökön délután 5 órakor tartotta meg évi közgyűlését a vá­rosháza közgyűlési termében. A köz­gyűlésen dr. Csikós- Nagy József­né elnökölt, aki néhány buzdító szóval megnyitotta a közgyűlést, Ismertet­ve a Vöröskereszt nagyszerű mun­kásságát. Majd Szabó János igazga­tó, a Vöröskereszt Egylet ügyvezető titkára olvasta fel titkári jelentését Beszámolt azokról az akciókról, ame­lyeket a szegedi Vöröskereszt Egy­let­ lefolytatott az elmúlt év folya­mán. a gyűjtések nagyszerű eredmé­nyéről, amely a 400 ágyas vöröske­reszt08 kórház felállításához szüksé­ges dolgok legnagyobb részét össze­hozta. Jelenleg csak kisebb értékek hiányoznak a kórház teljes felszere­léséből s a Vöröskereszt reméli, hogy a szegedi és környékbeli társa­dalom jó szíve továbbra is szolgála­tára lesz ennek a háborús időkben igazán legnemesebb emberbaráti célt szolgáló intézménynek. A titkári jelentésből kitűnt, hogy ői­ gróf Pallavicini Alfonzné felaján­­lotta sövényházai kastélyát a vörös keresztes üdültetési akció szolgála­tára, nemkülönben dr. Balogh Ist­ván alsóközponti plébános bejelen­tette, hogy szükség esetén Attól: ö­t ponton tan ágyas kórházat tart fel­állítani, a kórházhoz a teljes felsze­relés is ég.>t­tti lesz. Szabó János ügyvezető titkár beszámolt ezután a vöröskeresztes tanfolymokról, ame­lyek egész éven át nagy sikerrel és szép eredménnyel folytak a Holvédfi Egye­n­let székh­ázában, nem­kü­­l­ön [UNK]­ben a klinikákon, köz­kórházban és­­ a honvédhadtest kórházában, ahol gyakorlatilag képezték ki a vörös keresztes önkéntes ápolónőket. Kö­szönetet mondott a titkári jelentés a Szent Vince-Eg,vésőjét hölgyeinek, akik megvarrták a kórházi ágyne­műiket, beszámolt az utcai és ház­ról-h­ázra történt gyűjtések eredmé­nyéről, — az előbbi 5500 pengőt, az utóbbi 7500 pengőt eredményezett — a karácsonyi szeretetesmnagok­­ V» szógyűjtéséről. A szegedi Vörü­­s teszt több mint­­­ 10 mázsa szerelőt csomagot küldött karácsonykor fronton küzdő honvédeinknek, ezen kívül 2:1­00 pengő készpénzt juttatott el számukra a vöröskeresztes köz­po­n­thoz. A titkári jelentés elfogadása után a pénztáros jelentése következett amelyből kiderült, hogy a múlt év­ben­ 36 550 pengő bevétellel szemben 19.230 pengő volt az­ egyesület kiadá­sa, ezt az­ összeget legnagyobbeér­­t kórházi felszerelésbe fektettek be. A Vö irösUereszt vagyonálladéka jelen­leg 43.530 pengő, ebből 40.000 pengőt ér a kór házi felszerelés. A jövő évi költségelői­rán­yzatt­al egy­ü­­tt el­foga­d­­ta a közgyűlés a­ pénztárosi jelen­tést, majd dr. Csikós-Vagy Józ­efné elnökasszony javasolta, hogy vitéz Feketehahny Czepdner Ferenc altá­bornagyot válassza meg a köz­gyű­lés a Vöröskereszt Egylet díszeln­ö­kévé. A közgyűlés az indítványt nagy lelkesedéssel fogadta és meg­választotta vitéz Feketehalm­y- Czeydiner Ferenc altábornagyot díszelnökké. A tisztikar lemondott tagjai helyett is órnkat választottak: vitéz dr. Falta Bem lett a Vöröske­reszt főorvosa. Szabó Jánost végér­vényesen ügyvezető titkárrá, Szi­lágyi Sándort pedig a szegedi vá­lasztmány gondnokává választották meg. A számvizsgáló bizottság el­nöke Szepessy Aladár ny. miniszteri tanácsos, tagjai pedig: vitéz Cset­­nek­i Árpád, Hegedűs Ferenc pos­ta fő­igazgató, Nagel Mim­óné és Zsiv­­kovics Józ­sefné lettek. A lemondott választmányi tagok helyébe megvá­lasztották vitéz Fekete­halmi­ Czegá tier Ferencnét, őrgróf Pallavicini Alfonznót, dr. Takáts Sándornét, Koch Sándornét, Tilgerné dr. Ff­­rág Máriát, Posta Lajosnét, vitéz dr. Tóth Béla tiszti főorvost, Hor­váth István tű­zoltófőparancsnokot, Szlavrovszky Pált és Veress Józse­fet. A közgyűlés dr. Csikós-Nagy Jó­z­sefn­é indítványára táviratilag üd­­vözölte Simon Elemér titkos taná­csost, a Vöröskereszt Egylet orszá­gos elnökét és báró Apor Gizella or­szágos elnökasszonyt. Majd lelkes örömmel vette tudomásul a közgyű­lés, hogy a város az 1942-i­k évi költ­ségvetésben 500 pengő segélyt bizto­sított a Vöröskereszt Egylet számá­ra, végül az elnöknő kiosztotta a Budapestről leérkezett kitüntetése­ket. Dr. Bnóee Béláné, Péti Béla, dr. Btűzkő Károly és dr. Lajos Sán­dor díszoklevelet és díszjelvényt kaptak a vöröskeresztért, kifejtett munkájuk elismeréséül, dr. Nahncz­ky Endréné, Szegfő Erzsébet­ lap­on»­ Jó­sefné és Szendrényi Boris­ka pedig elismerő oklevelet. Dr. Csikós-Nagy József­né, elnök­iül szép beszédben köszöntötte a ki­tüntetetteket, majd néhány őszinte, meleg köszönő szóval mindazok fe­­é, akik a vöröskereszt elmúlt esz­tendei munkáját támogatták, a köz­gyűlést bezárta. Isisé­ és sziláimmá u disagon s minden más hangszer nagy választékban ste­msn hangszerüzem­ SZfiCt £ Cla Kelemen u. 7. Két vagon tészta hamvadt el a Kardos-tészta­gyár égésénél Reggel 3 órára sikerült e­l­tani a gyár padlásán, a tészta­­szárítóban keletkezett hatalmas tüzet (A Délmagyarország munkatár­sától) Csütörtöki számában röviden nszámolt a Délmagyarország arról a hatalmas tűzről amely szerda éj­szaka 11 óra tájban keletkezett a Porok utcai Kardos féle tésztagyár­bn és amely csaknem teljesen el­hamvasztotta a gyár épületét, be­­rendezését, valamint a gyárban fel­halmozot­t tészta készleteket A tüzet a gyár házmestere fedez­te fel. Kulcsár laijos házmester fe­desésre 11 óra tájban arra lett figyel­mes, hogy a gyárépület felöl pattogó hangot­ hallatszanak Szólt az urá­nak, aki ekkor már lefeküdt. Kul­csér felkelt, kinézett az udvarra és látta, hogy a gyárépület emeleti ablakain sin­ ii fekete füst tör elő. A füst­ szaga ekkor már betöltötte az egész udvart A házmester nyom­­án az udvar végében lévő épület­hez rohant, betörte a földszint munkaterem bezárt ajtaját és az undlcsi lépcsőhöz sietett. Alig tett n­éh­ány lépést a fojtó füstben, látta az emeletről előtörő lángokat Nyomban értesítette a tűzoltóságot, amely Horváth­ István főparancs­nok vezetésével nagy készültséggel vonult ki a Török­ utcába. A tüzel­tők négy sugarat szereltek fel az első emeleten lévő tésztaszárító rész­re, majd miután látták, hogy a szárító deszka mennyezete nem n­r ellenállni a lángoknak és rövid idő múlva átég, nehogy a tűz a máso­dik emeleti részre, sőt a deszkatető­zetre is átterjedjen, további két m­o­toros sugarat szereltek fel a padlás­ra és a tetőzetre. Egymás után emel­kedtek a magasba a tűzoltóság to­lólétrái és a következő pillanatban má­r a létrákról is igyekeztek a tűzoltók hatalmas vízsuga­lakkal elfojtani a magasba felcsapó és messzire világító lángtengert A z oltás munkája ennek ellenére nagyon nehezen ment, mert a tűz­nek bő tápanyagot adott a szárító­ban felhalmozott két vagon félig megszáradt tészta, valamint az ágy­­ látván tiszta fá­ból épített épület i holsi, berendezés. A kislétszámú városi tűzoltóság sgítségére. Horváth főparancsnok kirendelte az épi»en Szegeden tűzöl •ótis­­ti tanfolyamot hallgató tiszt­jelölteket, akiknek közreműködésé­vel sikerült a tüzet éjfélre lokalizál •ti. .4 lángos: végleges elodását 4 fára tudták befejezni a tűzoltók. A tűz teljesen elpusztította a •mintegy 30 méter hosszú épület te­­lzetét első és második emeletét •Vliesen a tű­z martaléka lett a szá­llóban száradás alatt lévő 5(H) kiló úszta, amely a raktáron lévő ,s­zintén elégett tészta­neművel együtt öt vagonnyi tésztát tett ki. A kár hozzávetőlegesen 150-­-200.000 pengő, \z épület és az áruraktár biztosít­va volt. Pénteken délben dr. Tamás An­drás rendőrfogalm­azó és Horváth István tűzoltófőparancsnok vezeté­sével bizottság szállt ki a helyszín­re, hogy a tűz keletkezésének okát megállapítsák. Megállapították, hogy a tűz a szárító berendezés mo­torjától keletkezett. Frindt Henrik ü­zemlakatos, aki a motort kezelte, elmondotta a bizottság tagjainak, hogy 11 óra előtt, valamivel, ami­kor bement a gyárba, hogy a mo­tort kötelességszerű­en átváltsa és a csapágyak működését ellenőrizze, semmi rendellenességet nem észlelt. Ezzel szemben Kulcsár Lajos ház­mester és felesége elmondották, hogy 11 órakor, amikor a tüzet fel­idézték, a tűz már nagy lánggal lo­bogott. A tűz okának pontos megal­apítása végett a vizsgálat tovább folyik. Helyszíni tárgyaláson kisteleki árdrágítókat ítélt el a szegedi uzsorabíróság (A nélm­agyarország munkatár­sától) A szegedi törvényszék uzsora­bíróságának egyesbírá­ja, dr. Xijudri István kedden és szerdán Kisteleken tárgyalt. Az egyesbíróval együtt szállt ki a helyszínre dr. Szarvas János ügyészségi alel­nök is, aki a tárgyalásokon a vádat képviselte. Több kisebb ügy letárgyalása után csütörtökön a baromfikereske­­dő Schréger-cég tagjai: Schréger Benő 611 éves, Schréger Benőné 68 éves és Schréger Gizella 33 éves ke­reskedő, valamint Kovács Mihály­­né, Wolford Ferenc, Z­elei István és Monostori János kisteleki lakosok kerültek árdrágítással vádolva a m uzsorabíróság el. Schrégerék tavaly decemberben Kisteleket­ a 3 pengő 80 filléres maximális irányár túllé­pésével 3 pengő 10 fillérért vették a hízott liba kilóját Kovácsnétól, Wolfordtól, Zeleitől és Monostoritól, ezév február 27-én pedig a tyúkot 1 pengő helyett 2 pengő 30 fillérért vásárolták. Az uzsorabíróság árdrá­gítás vétségében mondotta ki bűnös­­nek Schréger Benőt, Schréger Be­tonét és Schréger Gizellát és ezért ’<•00— 2000 pengő pénzbüntetésre, va­­lamint háromévi hivatal- és politi­­kai jogvesztésre ítélte őket. Ezenkí­vül Schréger Benőné iparigazolvá­­n­­yát elvonták és a baromfi-, vala­­mint óriáskereskedéstől 5 évre eltil­­ották, továbbá kötelezték, hogy az télet rendelkező részét hirlapilag etesse közzé. Kovács Mihálynét 100 ■»engőre, Wolford Ferencet 1 hónapi '•igházra, Zelei Istvánt 1 hónapi ‘".’■ házra Monostori Jánost 15 napi ‘ erh­ázra ítélték. Az ítélet jogerős. Ugyancsak ekkor tárgyalta a*­­/«orabíróság Magyari György 62 vés budapesti baromfikereskedő­ét Visit Peterné 47 éves kisteleki ba­­­­omfibevásárló árdrágítási ügyét. Kisziné február 24-én Kisteleken nagymennyiségű tojást szedett ösz­­­z,a Magyari részére a maximális ér túllépésével 18, 19 és 20 filléres (4a­­r )bonként! áron és azt 22 fillérért adta át megbízójának, Magyarinak. Magyari ezenkívül tyúkot is vásá­rolt Kisteleken 2 pengő helyett 2 pengő 30 ért és 2.40-ért. A csirke ki­­­ó­jáért 2 pengő 50 fillér helyett 1 pengő 70 és 2 pengő 80 fillért adott. Az ilyen módon megszerzett árút Bu­­­­apestre vitte és ott még drágábban értékesítette. Magyarít árdrágítás vétségében mondotta ki bűnösnek az uzsorabíróság és 3 hónapi fogházra, 3 évi hivatali és politikai jogvesz­­tésre, Kistelek, területéről 5 évi k­i­­tiltásra, valamint 217 pengő értékű árú elkobzására ítélte. Kisziné 1 hó­napi fogházbüntetést kapott. Mind­­két ítélet jogerős. Szeged *7. Mr. város közellátási hivatala, 1125-1942. k. é. szám Zsirkiosztés­ F. évi május 1-től 10-in terjedő ‘.dó­ré esedékes zsiradag kiadása a 2- es szelvényre történik és pedig szemé­­lyenkint 20 dkg zsír, vagy 25 dkg ol­vasztani Való szalonna. Szeged, 1942. április 30. Polgármester. istentisztelet az uj zsnagógában péntek este fél £ órakor. líöiaaftókon este £ órakor.

Next