Délmagyarország, 1942. szeptember (18. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-01 / 197. szám

Heap Ara 10 filter 1942. szeptember 1. XVIII. 1197. sz. Havonta 2.Jo. nejtisüerre i.z» i» KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP A keleti fronton változatlanul he­vességgel tartó nyári offenzíva há­­rom­ legfontosabb súlypontja to­vábbra is: Rzsev, Sztálingrád és a kaukázusi hegyvidék. Berlini illeté­kes helyen a hivatalos hadi­jelenté­sekkel kapcsolatban különösen az folyó harcok eseményeit emelik ki. Sztalinarád A sztal­nszradi front legújabb eseménye, hogy a németeknek és szöv­etségeseiknek sikerült benyo­mulni a várost körülvevő 30 kilo­méter mélységű védelmi övezett­e. •Minden jel arra mutat, hogy az it­­teni harcok a keleti front egyik leg­­t­ak­yobb csatájává szélesednek ki. A Pest zürichi jelentése arról szá­­mol be, hogy a Sztálingrád elleni koncentrikus támadás az ellenség makacs védekezése ellenére tovább halad előre. A Sztálingrád körüli térséget a Szovjet mélyen tagozott­­erősen kiépített védelmi hálózattá fejlesz­tette ki, ahol ugyaszólván minden talpalatnyi földért külön­­ Ml harcolni. A félköralakú német a kkadási­­ front azonban ennek elie­­t­ére egyre közelebb nyomul a Vol­­*a­ hajlás fontos támadási célpont­ J­hoz, Sztálingrádhoz. Kiserőd-rend­­szerrel védik a bolsevisták ezt a eredet, az erődöket a természeti ott­ságok kihasználásával a védet­t 011 években ügyesen szórták el. hitekben az erőd-övezetekben ke­­m­ény harcok alakultak ki a maka í­ul védekező ellenséges harci cso­­prtokkal A bolsevikiek minden Verődött kü­lön-külön védelmeztek, anban sémi sem tartózhatta fel a muet előretörést, am­ely gyorsan jutot előre. Ieher­entesitő támadások 10^a*uSa és lízsev között a szovjet tő hagyamnágu tehermentest~ s­­ amadásait, hogy ezzel segítse linh',n*rAd vad,íit ~ jelenti Ber­­tjjjji °^, a ^ Órai Újság tudósítója. A *eVist * ^ar^’ mintegy öt hol llyfje a hadsereg erősségű ember- és Setü,a^ag bevetéssel folyó csata Moszi' ,f'­R eredményt nem hozott a h­ ába I"" • hadvezetöségnek, amely­­ ® sével l £ ® Metezik sikerek hireszte­­ttesik, mert a tények rácáfolnak a angolszász rádiók augu közleményeire. Az of­fenzíva — amint a Völkischer Beo­hacket katonai szakértője megálla­pítja — meghiúsult a németek és szövetségeseik védelmén.­A szovjet mindössze azt érte el, hogy roppant érzékeny veszteséget szenvedett em­berben és hadianyagban. Igaz, hogy az erős orosz támadásokat részben ellenlökésekkel kellet elhárítani. A Post zürichi külön tudósí­tójának jelentése szerint a keleti front kö­zépső részén szovjet csapatok az utolsó napokban főképpen Kalugá­­nál és a Ladoga-tó körül ismételték meg támadásaikat, amelyeket több­ször ellentámadásokkal kellett vis­­­szaverni. A Csata hevességét Ber­linben ismételten hangsúlyozzák. A harcok középpontja Rzsev, ahol egy hónap óta a legnagyobb erőfeszíté­ j­téseket teszi a Szovjet a német front­­ áttörésére. Moszkvai jelentésekkel­­ szemben illetékes berlini helyeu azonban ismételten megállapítják, hogy a német védelmi frontot se­­hol sem sikerült megingatni. Kauk­ázus : A kaukázusi arcvonalszakasz leg­fontosabb eseménye, hogy újabb hegyszorosokat foglaltak el a német hegyi vadászok és különleges alaku­latok. A Kuban alsó folyásától dél­re a német és román csapatok, noha az ellenség erősen ellenállt és a te­rep nehéz, mégis tovább nyomultak előre. A Kau­kázus-vidék nyugati részén a román csapatok, miután megtörték az ellenség erős ellenál­­lását­, elfoglaltak egy nagyobb hely­séget és a visszahúzódó bolsevisták nyomában tovább törnek előre. In­nen keleti irányban a német csapa­tok áttörték az ellenség védelmi vo­­nanalait és további támadásban tért nyertek. A visszavetett bolsevisták valamennyi terepszakaszon, falvak­ban és erdőkben, ahol csak alkalom adódott a német csapatok feltartóz­tatására, védekeztek. Ennek ellené­re a német csapatok 12 kilométeres mélységben előre vitték támadásu­kat. Más helyeken elkeseredett har­cokban megerősített hegyvonulato­kat és völgyeket ellenséges harci­­csoportoktól megtisztították. Repülőtom­ad­ások — ...........'■ ■«■V ', 'V-­­1—1 ^ A’ szovjet szórványos repülőgé­rá­llásokkal próbálja ellensúlyozni a német sikereket. ■ ’Az NST jelentése szerint a finn főváros ellen végrehajtott legutolsó szovjet légitámadással kapcsolatban kiadott kiegészítő jelentés szerint a támadásban hatvan szovjet repülő­gép vett részt. A finn légelhárító tüzérség kifogástalan működése a repülőgépek nagy részét­­ visszatérés­re kényszerí­tette. A hatásos zárótű­zen átütött né­hány szovjet repülőgépnek sikerült több gyújtó- és robbanóbombát Hel­­sinskire ledoni. Az eddigi megálla­pítások szerint a bombarobbanások következtében több ember életét vesztette, busz pedig megsebesült. Tüzek következtében néhány lakó­ház megrongálódott. A szovjet repülők Észak-­­és Ke­letnémetország ellen intézett leg­­­­utóbbi támadásuk óta két ízben jár­tak Berlin fölött. Egyszer két, va­sárnap pedig négy bolsevista piló­tának sikerült elérnie a birodalmi fővárost. Roppant nagy magasság­ban repültek el a város fölött és minden célzás nélkül dobtak le bom­bákat, amelyek azonban nem érték el Berlin belterületét, hanem csak a közelükben levő vidéki helysége­ket. Valótlan tehát az a szovjet je­lentés — írja a S Óra Újság —, amely arról szól, hogy a lé­pnsük megfigyelhetitek a ledobott bombáik által Berlinben okozott tü­zeket és pusztításokat. Külön iskolák az új harc­modor elsajátítására A Transkontinens Press isztan­­buli tudósításban ismerteti Assito Us főszerkesztőnek a Vakít című lapban írott Cikksorozatát. A török főszerkesztő németországi tanul­mányúton volt és meglátogatta a würtjsdorfi tankiskolát is, ahol a modern háború legmodernebb fegy­vereit próbálják ki és a légi fegy­verm­­, augusztus 31. A véderő fő­parancsnoksága közli: _ A Kuban alsó folyásától délre a német és román csapatok folytatódó támadásokban visszavetették az ellen­­séget a Fekete-tenger partja irányába. A légvédelmi tüzérség elsüllyesztett egy szovjet ágymnaszádot. _Sztálingrádtól délre a német csa­patok áttörték az ellenséges álláso­kat, nagy bolsevista erőket szétvertek és 25 kilométerrel dek« <4ki»ak Szia­­, vernemmel s a gyalogsággal való együttműködésüket gyakorolják. A­s­­sím Us azt írja, hogy mikor meg­tekintették a tankalakulatok és a gyalogság kombinált hadgyakorla­tát, megerősödött benne a meggyő­ződés, hogy a német csapatok sike­reit elsősorban a kiváló előkészítés­­re ás iskolázottságra lehet vissza­vezetni. Megírja a török főszerkesztő, hogy a wiirnsdorfi iskola parancsnokai és kiképzői gyakran repülnek a had­­­­műveleti területekre, hogy ellen­­őrizzék a fegyvernem alkalmazása dolgában adandó hadászati utasítá­sokat és a rendelkezések végrehaj­tását. Máskor a harcoló alakulatok parancsnokai mennek az iskolába, hogy a tankharcban szerzett megfi­gyeléseiket és tapasztalataikat kö­zöljék az iskola vezetőségével s ott a legújabb megállapításokat azon­nal beiktassák a tananyagba. A h­arkovi harcokban történt, hogy a résztvevő tank alaku­la­tok parancsnoka a bolsevisták al­­akti­ Í­­cájának felismerése után azonnal Würnsdorfba repült és megfelelő utasításokat adott a gyakorló rend­szer megváltoztatására. A török publicista ezután leír egy­ hadgyakorlatot, amelyen ő is jelen volt. A parancsnokság drótnélküli­ távbeszélőn adta ki rendelkezéseit a tankoknak. Ahol a parancs köz­­vetítése akusztikailag lehetetlen volt, a tankok világító rakétákkal érintkeztek. Ha egy arculatnak si­került áttörnie az ellenséges vona­lat, a parancsnok rakétát lő ki, ezzel élzi, hogy az általa támadott m­entszakaszon bizonyos pont fel­szabadult a támadás számára, meg­kezdődhetik a gyalogsági roham. Nagy érdeklődést keltett a török­ publicisták között egy a német tank, amelyet bemutattak a tanulmányi csoportnak. A tanknak külön szá­razföldi és vízi meghajtása van. Ha a tank szárazföldön mozog, a páncé­los orrában elhelyezett motor nem működik, viszont erre a motorra ne­­hezedik a gépezet, meghajtása, ha a tank motorcsónakká alakul át és a vizen halad. Ezt az új német tankot már néhány évvel ezelőtt feltalál­ták, írja Assim Us, szériában való gyártását azonban csak most, kezd­ték meg és nagy szerep vár rá a jövő harcaiban. Az i­UM magatartásáról beszél a heidi trontról hazaérkezett Járni hadseregparancsnok A német csapaton Behatoltak Sztálingrád védelmi övezetébe - neves harcon a nszelső arcvonalszakaszon Német hadijelentés A véderő fi­lingrád előtt, A légierő Sztálingrád el­len intézett éjszakai támadásai nagy­­kiterjedésű tüzeket okoztak. Ezenkí­vül hatásosan harcolt a légierő az el­lenségnek a Volgától keletre levő vas­­úti célpontjai és repülőterei ellen. — Rzsevnél az ellenség nagy gya­logos és páncélos erők bevetésével több helyen folytatta támadásait ke­­­mény harcokban 43 páncélost meg­semmisítettünk. A 48 megsemmisített páncélos közül óé-at egy rohamlöveg

Next