Délmagyarország, 1943. december (19. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-01 / 272. szám

m DILMAGYARORSÍAQ I-­RZERNA, 1943 december 1. a Rómába vezető utat. A német véderő mindkét arcvonalon vissza­vonul ugyan, de megmutatta, hogy még mindig hatalmas háborús esz­köz. Az égeitengeri szigetek vis­­­szafoglalása oly fegyvertény, amelynek katonai jelentőségét nem­ lehet letagadni. (MTI) Hull cáfolja a békehíreket ? Zürich, november 30. Washingtoni jelentés szerint Corden­ Bull amerikai külügyminiszter a hétfő esti sajtókon­ferencián az újságírók kérdésére nyi­latkozott a világsajtóban a békepuha­­tolózásokról keringő híresztelésekről. A miniszter szerint tetteken alaptalan minden olyan hír, amely béketárgyalá­sok lehetőségével foglalkoznak. (­Mi 1) Papén nincs a Vatikánban Berlin, november 30. Illetékes né­met helyen közlik tájékoztatásul. Azok a híresztelések, amelyek szerint Pa­pén Németország ankarai nagykövete különmegbizatással a Vatikánban tar­tózkodik, önmagukat cáfolják meg — állapítják meg a birodalmi főváros jól tájékozott köreiben. Papén nagykö­vet már néhány esztendeje nem volt a­­ Vatikánban. (MTI) A Badoglio-kormány határozatai Zürich, november 30. Mint a bari rá­dió jelenti, a Badoglio-minisztertanács legutóbbi ülésén fontos határozatok egész sorát alkotta. A határozatok a következők: 1. A felfüggesztett alkot­­mányszerű politikai jogok visszaállítá­sa, 2. Az 1930-ban bevezetett halálbün­tetés felfüggesztése, 3. Minden fajtör­­vény felfüggesztése, 4. A fasizmus ide­jén politikai okokból állásukat vesztett tisztviselőknek hivatalukba való vis­­­szahelyezése. (MTI) Az olasz király lemondott Abesszínia császára és Albá­nia királya címről Nápoly, november 31. Bariban hét­főn este bejelentették, hogy Viktor Emánuel király nem használja többé az „Abesszinia császára és Albánia királya” címet, hanem a jövőben csak Olaszország királyának címét viseli. A Badoglio-kormány javaslatára hatá­­rozta el magát erre a lépésre. (MTI A török kérdőjel Ankara, november 30. Törökország magatartása a legutóbbi politikai fej­lemények után nyíltan szövetséges barát. A kairói megbeszélések és a képviselőházi vita tevékeny napjait most úgy látszik, nyugalmi időszak váltja fel és így tisztábban lehet meg­ítélni a helyzetet, mint november kö­zepén, a politikai izgalmak tetőpont­ján. Megfigyelők szerint ugyan T­örök­­ország a semlegesség állapotáról a nem hadviselés állapotára helyezke­dett, de nagyon kevesen hisznek még mindig abban, hogy Törökország rö­videsen belép a háborúba, vagy hábo­rús engedményeket tesz. Az a kérdés azonban, hogy milyen messzire fog menni Törökország rokonszenve szövetségesek iránt Vájjon katonailag eléggé felkészült-e. Illetékes kér­ők azon a véleményen vannak, hogy­­ I­­ö­­rökország a jelenlegi körülmények kö­zött hadbalépne, akkor azzal nagyon kevéssé tudná segíteni a szövetségese­ket, míg magát romlásba döntené. A közvélemény ilyenképpeni alakulásá­nak legfőbb tényezője az Istanbul és Szmirna elleni légitámadástól való félelem, ugyanis mindkét város nagy­­részt fából épült és nagyon nehezen védhető. A török vezérkarnak kétség­telenül még más komoly okai is van­nak. (MTI) Elkészült a szovjet—cseh egyezmény London, november 30. A Budapesti Tudósító jelenti: Az Exchange Tele­­graph moszkvai tudósítója jelenti, hogy a szovjetorosz—cseh-szlovák szö­veségi egyezmény elkészült. Az egyez­ményt még e hét folyamán aláírja Mo­lotov külügyminiszter és a moszkvai cseh követ. Remélik, hogy Benes is je­len lesz az egyezmény aláírásánál. Az egyezmény öt cikkelyből áll és húsz évre szól. Lényegében megegyezik a Szovjetunió—Anglia szövetségi szerző­ A h­ír.es cikke a tavaszi „második frontról” Zürich, november 30. A Budapesti Tudósító jelenti. A Times a légitáma­dások két funkciójáról ír: a német ha­diipar eltalálásáról és egyidejűleg a háborúnak német területre való helye­zéséről. Ilyen hangok mögött az egye­dül a légi erővel való győzelem elmé­lete élt. Churchill annak idején kije­lentette, hogy a szövetségesek hajlan­dók ezt az elméletet kipróbálni, azon­ban nem tételezhető fel, hogy a hos­­szabb időt végtelenig elhozzák. Lon­doni vélemény szerint az eljövendő téli hónapok nyújtják az utolsó alkal­mat arra, hogy kizárólagos légihábo­­rúval a döntést kikényszerítsék. Ha ez a tavaszig nem sikerül, akkor a máso­dik arcvonal nyugaton elkerülhetetlen Ez kétségtelenül új feladatok elé állít­ja a nyugati hatalmak légi erejét fon­tos együttműködésben a földi csapatok­kal (MTI) déssel. Az egyik cikkely kimondja, hogy harmadik állam is csatlakozhat az egyezményhez. Az egyezmény »len­gyel záradéka« feltételezi, hogy ham­a­­rosan lehetővé válik a Szovjetunió és Íésen a Lengyelország közötti súlyos kon­fliktus elsimítása. Figyelemreméltó az egyezmény harmadik cikkelye, amely világosan kimondja, hogy az egyez­mény célja a kelet felé irányuló német­­ terjeszkedés megakadályozása. (MTI) kosságának helyzetét. A főváros min­­den közlekedési eszközét igénybe vet­ték a károsultak elszállítására. Az ut­cákon állandóan teherautók cirkálnak, amelyek minden hajléktalan embert in­góságaival együtt azonnal felvesznek és elszállítanak a város területéről. Eddig a hajléktalanok százezreit szál­lították el Berlinből. (MTI) A ruhrvidéki tárnákat óvóhelyükké építették át Essen, november 30. A ruhrvidéki bányatelepek üzemen kívül helyezett tárnáit, amelyek még a ruhrvidéki bá­nyászat őskorából származnak, légvé­delmi óvóhelyekké építették ki a ruhr­­vidéki városok lakossága számára. Ugyancsak légvédelmi óvóhelyeket vájtak bele a szénnel együtt kifejtett kőtömegekbe is, ameyek a csúzdák mellett gyűltek össze több évtized alatt. Félév óta folyt az új óvóhelyek kiépítése és most mindegyik ilyen óvó­­hely ezer és ezer ruhrvidéki lakosnak nyújt menedéket légitámadás esetén. Tito — szervezet .MTI) Genf, november 30. Londonból Jet Catholic Herald című angol lap a kö­vetkezőket írja az úgynevezett Tito­­bandákról: A Tito név a »Third Inter­national terrorist organisation« (har­­­­madik nemzetközi terrorista szervezet­­ rövidítése). Ez a szervezet a »feloszla­tott« Komintern egyik különítménye. (MTI) De Valera lapja a hamis írországi hírek «Iron Genf, november 30. Londonból je­lentik: De Valera, ír miniszterelnök mint pártja lapja jelenti, teljes hatá­rozottsággal védelmezi az ország sem­legességét. Tudja, hogy hamis és alattomos propagandahadjárat folyik Eire sem­leges magatartása ellen. E propagan­da megindítói azt állítják, hogy né­met tengeralattjárók Eire partjain kapnak üzemanyagot, személyzetüket távoleső helységekben helyezik el, to­vábbá, hogy a hármas egyezmény ha­talmainak szövetségeseit megakadá­lyozzák működésükben. Végül hogy Kireben messz szétágazó kémkedési hálózat működik Anglia és Amerika ellen és az országban szikratávírón összeköttetésben állanak az ellenség­gel. Mindezek az állítások azonban fel­­nélkülözik a valóságot (MTI) Kit neveztek ki a román miniszterelnökség kabinet­főnökévé Bukarest, november 30. A román miniszterelnökség kabinetfőnökévé Ma­rianne Harsu kisasszonyt nevezték ki. (MTI) Angol repülőgépek átrepültek a Dunántúlon Budapest, november 30. Novem­ nyugati határán bér 30-án délelőtt angolszász­re- átrepültek. (MTI) pülőgépek két hullámban az országi „Az angol légierő el akarja pusziítani a német fővárost ,a Bern, november 30. A Budapesti Tudósító jelenti: A Bund szerint Né­metországba érkező hírek bizonyítják, hogy Berlin lakosságának véleménye szerint a Berlinért folyó Cogta­tpost kezdődik meg és hogy a légitámadások valóban csupán az időjárási viszonyok miatt szünetelnek. A berliniek vélemé­nye szerint az angol légierő a birodal­mi fővárost egyszerűen *1 akarja. pu*a tiiaui. A német hatóságok megtes*tjek­ mindent, hogy mhusék a főváros la- 20.000 házat épített az ONCsA Zalaegerszeg, november 30. Zala­egerszegen az ONCsA 50 házat épített sokgyermekes családok számára. A göcsei stílusban épült telepnek most volt az ünnepélyes felavatása. Kádár Levente államtitkár beszédében kifej­tette, hogy a magyar sors nem a harctereken dől el, hanem azon, hogy , , . . . . mennyi bölcsőt ringatnak az anyák, északi irányban Az ENCsA-házak már ladja a 20.000-et, amely már több mint 100 falunak felel meg. Kádár Levente államtitkár részt vett ugyancsak Zala­­egerszegen a hadigondozottak számára építtetett 20 ház bokrétaünnepélyén is. Tapolcán 15 házat adtak át ünnepélye­sen a sokgyermekes családoknak Az ünnepségen részt vett Radocsay L­ászló igazságügyminiszter, a kerület képvi­selője is Beszédének vezérvonala ez volt, hogy a társadalom csak akkor leh­et egészség«£, ha fiai lelkileg is egészséges családokból áll­ (MTI)

Next