Délmagyarország, 1944. február (20. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-01 / 25. szám

Kedd Havonta 4.30 P.neigcdtvre iz-4« i» DILMAGYARORSZÁG KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP 1944. b­öm­ör 1. xx. évi. 25. sz. AYfl 16 filter A szövetségesek Argentina sorsára akarják juttatni Spanyolországot­­ Alba herceg, a londoni spanyol nagykövet Madridba érkezett — Megcáfolták Papén berlini útjának hírét — A norvég hadse­reg mozgósításának híréről is cáfolatot adott ki Berlin - Hitler beszédet intézett vasárnap a német néphez Érts csilpilf mozdulatok a keleti fronton és az olaszországi hadszíntéren - A nyugati n­agy légiháboru eseménye! Berlin, január­ 31. A német véderő t főparancsnoksága közli: — A Szovjet Dnyepropetrovszktől délnyugatra páncélosok és csatarepü­lők által támogatott több lövészhad­osztállyal támadásra indult. A táma­dókat nagy veszteségekkel visszaver­tük, egy betörési hely kivételével, de ez ellen ellentámadás indult. Amíg Kirovogradtól északnyugatra számos ellenséges támadást szétvertünk, Cserkaszitól délnyugatra és Bjelaja- Cerkovtól délkeletre tovább tartanak a harcok az előrenyomuló ellenséges h­arccsoportokkal. Páncélos kötelé­keink előretörései következtében a bol­sevisták súlyos veszteséget szenved­tek­. A Pogrebiscsétől délre levő har­cok során 1944 január 24 és 30-ika kö­zött a Hubert páncélos tábornok veze­tése alatt álló hadsereg és SS fegyve­res csaptatok a légi fegyvernem köte­lékeinek hatásos támogatásával több mint 10 szovjet hadosztályt és több páncélos hadtestet vertek szét. A bol­sevisták ez idő alatt 6500 foglyot és több mint S000 halottat, 700 páncélost és rohamlöveget, 680 löveget, 340 ne­héz géppuskát vesztettek. Ezenkívül többszáz járművet, valamint számos más fegyvert és egyéb hadianyagot megsemmisítettünk vagy zsákmányol­tunk. — A­ Pripjdt és Berezina között h­étfőn is kemény harcban visszaver­tük a Szovjet valamennyi áttörési kí­sérletét. Néhány helyi betörést élre teszeltünk. — Az Ilmen-tó és a Finn-öböl kö­zött a Szovjet csapatai helyi elhárító sikerei ellenére több szakaszon továb­bi tért tudott nyerni. E térségben a sú­lyos elhárító harcok változatlan ke­ménységgel folynak tovább. — Délolaszországban az ellenség a nettunói hídfőállásból kiindulva, erős gyalogos és páncélos erőkkel észak és északkelet felé támadásra indult. Az ellenség ugyanakkor fokozta támadá­sait a déli arcvonalon, amelyek kü­lö­nösen­ben voltak igen hevesek, nagy erőfeszítéseinek eredményei csak csekélyek voltak, annál nagyobbak voltak azonban veszteségei. Fő harc­terünkben történt több betörést ha­tá­rozott ellentámadásokkal kiküszöböl­tünk. Más helyeken még folyik a harc. Több mint 900 fogoly jutott csapataink kezére. — Felsőolaszországban levő repü­lőtereink ellen indított légitámadások az ellenségnek 18 repülőgépébe kerül­tek. Ezeket a vadászrepülőink és lég­­elhárító ütegeink lőtték le. — Január 30-án délelőtt északame­rikai bombázók egészen Braunschweig —Magdeburg térségéig törtek előre. Bombarobbanások következtében egyes helyeken károk és a lakosság körében csekély veszteségek keletkeztek. Bár az elhárítási feltételek nehezek vol­tak, heves légiharcokban lelőttünk 26 ellenséges repülőgépet, túlnyomórészt négymotoros bombázókat. A Brit terrorbombázók vasárnap este megtámadták a birodalmi főváros nagy területeit, aminek következtében súlyos károk keletkeztek a lakónegye­dekben, kulturális épületekben, szociá­lis berendezésekben és középületekben. A lakosság veszteségeket szenvedett. Az­­ eddigi jelentések szerint 44­ ellen­séges bombázót megsemmisítettünk. — Egyes zavaró repülőgépek bom­bákat dobtak Nyugatnémetországra. — Tengeralattjáróink jó eredmén­­nyel támadták az ellenséges utánpótló forgalmat, főleg egy erősen biztosí­tott hajókaravánt, amely az Északi­­tengeren Murmanszk felé haladt. El­süllyesztettünk öt hajót, amelyeknek térfogata 32.000 tonna, tíz rombolót és kísérő járművet, valamint partraszál­­lító hajókat. Ezenkívül lelőttünk há­rom repülőgépet. Számítani lehet arra is, hogy további eltalált rombolót is megsemmisítettünk, de ezek elsüllyedé­sét nem lehetett megfigyelni. (MTI) a Minturno—Cassino térségé-1 harccsoport egészen benyomult az Az ellensé«l„_Ä. ____.__i___*. i.k_í a erős szovjet menetoszlopok közé. A meglepetés oly nagy volt, hogy a bolsevistáknak nem volt alkalmuk a terepen felfejlődni. Cserakaszitól délnyugatra és Bjelaja-­*erkovtól délkeletre a bolsevisták ismét be­kerítő kísérletekbe kezdtek, ame­lyek részint ellentámadások foly­­tán, részint a megrövidített vona­lakba való visszavonulás folytán, meghiúsultak. Pogrebiscsétől délre fekvő térségben folyó német tá­madó vállalkozás során az itt há­rom nap óta bekerített bolsevista harccsoportokat majdnem teljesen megsemmisítették. (MTI) E­eléptetések a német tábornoki karban Berlin, január 31. A Führer főha­­diszállásáról jelentik a Német TI-nek. A Führer január 30-án a következő előléptetéseket hozta nyilvánosságra: Vezérezredessé lépett elő J­o­d­l tü­zérségi tábornok, a véderő vezér­ törzskarának főnöke, Zeitzler gya­logsági tábornok, a hadsereg vezérka­ri főnöke, Jaenecke utásztábornok, hadseregfőparancsnok és Weis gya­logsági tábornok, hadseregfőparancs­­nok. (MTI) Felélénkültek a harcok Vitebszk és Nevel térségében Ják itt is megkísérelték vista támadások­ során a Berlin, január 31.­­Az Interiif je­lenti: A keleti arcvonal középső és északi szakaszairól a következőket jelentik: Hétfőn a reggeli órákban a bol­sevisták ismét megkezdték átkaroló kísérleteiket Vitebszk térségében. A támadások nagyságáról és a harcok lefolyásáról még nem ér­keztek jelentések. Neveitől északra is újból felújultak a harcok. Az­­ északi szakaszon folyó nagy bolső­bolsevis­­átkaroló mozdulatokkal a német kötelékek hátába kerülni, minden kísérletük azonban meghiúsult. (MTI) Berlin, január 31. Az Internit je­lenti a keleti arcvonal déli szaka­szán folyó harcokról: Kirovogradtól északnyugatra is­mét elkeseredett harcokra került sor a kora reggeli órákban, ame­lyek folyamán egy páncélos német Heves támadások a nettunói arcvonalon, erős csapatmozdulatok az adriai parton Berlin, január 31. Az Interiit je­lenti: Az angol-amerikaiak vasárnap mind a nettunói arcvonalon, mind a Tirreni-tengerparttól a délolasz harci övezet középpontjáig terjedő egész arcvonalon teljes erővel támadások indultak. Minthogy az adriai parton is erős csapatmozdulatok figyelhetők meg, valamennyi olasz arcvonalsza­­kasz mozgásba került a még mindig erősen behavazott középső magas hegyvidék kivételével. A nagy harcok első napján általában megállapítható, hogy az északamerikai és brit kötelé­keket, akár csak a francia csapatokat a legsúlyosabb veszteségeket okozva nekik, visszaverték. Csekély terepnyereségüket csak rendkívül nagy vérveszteség és anyag­­veszteségek árán tudták megszerezni. Az inváziós csapatok óriási arányú bevetése következtében német­­ részről sem csekélyek a veszteségek, különö­sen nehézfegyverekben. A pontiai partra szállított hídfőnél az angol-ame­­rikai támadások súlypontja Aprilia és Cisterna térségére nehezedett. A né­met csapatoknak sikerült az észak fe­lé irányuló áttörési kísérleteket min­denütt visszaverni. Nettunónál és An­­zio vidékén a német légierők elsül­lyesztették az inváziós csapatok egy légvédelmi hajóját és három teljesen megrakott páncélos partraszállító ha­jóját. Két nagyobb teherhajó bombata­­lálatok következtében kiégett. A tir­­reni tengerpart vidékén vasárnap szintén súlyos harcokra került sor. A németek mindenütt visszaverték a le­kötő támadásokat és megtartották ál­lásaikat. Nem kevésbé elkeseredett harcok folytak Cassinótól északra. A támadók ezen az egy helyen nyelő páncélost vesztettek és csekély térnye­reségre a legnagyobb vérveszteségek árán tettek szert. (MTI) Berlin és Braunschweig vasárnapi bombázása Berlin, január 31. Brit bombázó­kö- mint a mentési munkálatokban. telöltek vasárnap este újabb támadást hajtottak végre Berlin ellen. A táma­dás — mint hivatalosan­ közölték — a birodalmi főváros kiterjedt területei ellen irányult. Súlyos károk állottak elő lakónegyedekben, kulturális épü­letekben. Ugyanúgy, mint az előbbi napokban, most is számos ellenséges repülőgép repülte át a sürü felhők fe­lett nagy magasságban Nagy-Berlin területét és igen sok robbanó-, vala­mint gyújtóbombát dobott le. A lakos­ságnak veszteségei voltak, de ennek ellenére elszántan szállt szembe a lé­gitámadással és tevékenyen kivette részét a tüzek lokalizálásában, vala­ , Berlin, január 31. A Német TI je­lenti: Északamerikai bombázóké ,elég­ték az Északnyugat- és Középném­et­­ország fölött uralkodó időjárást ki­használva, január 30-án lég­támadást hajtottak végre Braunschweig területe ellen. A német légvédelem a rossz idő­járási viszonyok mellett, is erélyesen harcolt az amerikai repülőgépek ellen. Az ellenség ismételve megpróbálta a felhőtakaró oltalmába menekülve, ki­vonni magát a német vadászgépek tá­madása alól. Eddig beérkező­­ jelenté­sek szerint több mint 25 amerikai re­pülőgépet lőttek le. (MTI) A német vadászrepülők u. taktikája Zürich, január 30. A Budapesti Tudósító jelenti: Londoni jelentés szerint azok az amerikai repülők, amelyek Frankfurt am Main ellen intézett legutóbbi bom­batámadás­­ról visszatértek, kijelentették, hogy a j»júh £ Í vadászok uj taktikát al-vadászrepülő £ és fi_ támadta meg. Rl­kalmaznak. 15—20 repülőgépből áló csoportban a Fokke-Wulf és Messerschmidt vadászok egyes bombázókra támadtak, időnként pedig az amerikai bombázó alaku­latokat mindenféle mintájú 200

Next