Délmagyarország, 1945. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1945-02-01 / 25. szám

Hitler beszédében még a betegeket is végsőkig való munkára szólította London, január 31. Német­ország tegnap belépett a náci­­malom 13. évébe és ebből az alkalomból Hitler végső erőfe­szítésre hívta fel a német népet Azt követelte, hogy minden ép­kézláb német hozzon meg min­den lehető áldozatot és kockáz­tassa életét az országért; min­den beteg ember pedig energiá­jának utolsó cseppig való latba­­vet­ésével dolgozzon. Becstelen halállal fenyegette meg azokat, akik hátulról próbálják leszúrni Németországot. Harcoljon min­denki addig — mondotta — amíg Németország győztesen kerül ki a háborúból. A németek győ­zelmet fognak aratni a mostani minden eddigit felülmúló szen­vedések ellenére is. Azt azonban nem közölte Hitler, hogy milyen módszerekkel fogja Németország elérni az ígért győzelmet. Torn körzetében csapataink folytatták a városban bekerí­tett ellenséges erők megsemmi­sítésére irányuló hadművelete­ket. Brombergtől északra és észak­nyugata heves harcok után el­foglalták Falkensberget és Wanz­­burgot, valamint több mint 6­­ m­is helységet, közöttük Prustot és Komi­erőt. Az I. fehérorosz arcvonal csapatai kiterjesztve offenzívá­­jukat 1,0 kilométer szélesség­bem és 15 kilométer mélység­ben áttörték a német határvédelmet Posentól nyugatra és északnyu­gata és Pomeránia területére léptek. Német-Pomer­ánia terüle­tén csapataink elfoglalták Wol­­denberg,Schönlanke,Lakackreuz és Gritzen vasuti csom­ópontot és a német védelem fontos bástyáját, valamint több mint 150 más helységet. Rokosovszki seregei 70 kilométerre közelítet­ték meg Stettint és ugyanennyi­­re állnak az oderamenti Frank­furttól is. Az arcvonal m­ás csa­patai Lengyelország területén elfoglaltak­­ 1­0 helységet, kö­­zöttük Wollsteint és Neustadtot. Kallowiztől délre és délnyu­gatra csapataink harcban elfog­laltak több mint <0 helységet. A 4 ukrán arcvonal csapatai előnyomulva a Kár­pátok nehéz erdős-hegyes vidékén elfoglaltak Novitargot, fontos vasúti csomó­pontot az ellenség védelmi vo­nalán és több mint 109 más helységet. Budapesten csapataink foly­tatták a város nyugati részén bekerülett ellenséges erők meg­semmisítését és elfoglaltak 3. háztömböt. Január 28-án az egész front­­szakaszon szapataink megsem­misítenek, illetv­e megrongálták az ellenség 203 tankját. Légi­harcok során, vagy légelhárító tevékenység követ­keztében az ellenség lló repülőpépét lelőt­tük. Gkfliaiiseiiljan faareol­­bm mar az amsr.kaj csajjá,aX London, január 31. A Reuter­­iroda jelenti: Az amerikai 3. hadsereg az ardennei fronton Saint Vitelül i­s, illet­ve 11 kilo­méterre délre betört a német Ober­hause­nbe és Peterskirchébe. A szövetségesek Saint Vitetől északkeletre is közel vannak a német határhoz és több fa­jt elfoglaltak. Elzász északi részén a jobb időjárás lehetővé tette, hogy elpusztítsanak egy német gép armakaravánt, Ganzheim mellett pedig nyolc német tan­kol. Elzász déli részén a fran­cia első hadsereg folytatta­­ tá­madásait a kolmari terepzsák ellen és már kétségtelen hogy kettévágták ezt a terepzsákot. Br­it bombázók Berlint támad­ták. Bombáztak ezenkívül ren­­dezőpályaudvarokat Nyugat- és Közép-Németországban. Brit ne­­hézbombázók bombázást haj­tottak végre a Rajnától nyugat­ra menő vasútvonal és a Bohr­tól kiinduló vasút találkozó­­pontjában. Ezerötszáz szövetséges bom­bázó 700 vadászgéppel hat né­met rendezőpályaudvart táma­dott. Bo­mbatámadás érte Közép- Németországban Kasselt. Itt számos vasútvonal találkozik. Hat német vadászgépet elpusz­­títottak, öt szövetséges bombá­zó és négy vadászgép veszett el. Bombázták a kölni hidakat is. Kölnnél öt hid visz át és ebből három elpusztult —oQo— Dobié karikagyilk­ kapható. Aranyat, ezüstöt, balliánsot magas áron veszek. Ékszerkészités, javítás. Bárdoczif Ékszerász Tisza Lajos Kórus 55, L­emelet Mihályi bái. B £ LMAGYAROftSZtu Te'eki hu'fuszm'niszter a demokratikus közoktatási reformról Debrecen, január 31. A Deb­recenben megjelenő Néplapban Teleki, az ideiglenes magyar kormány közoktaságügyminisz­tere nyilatkozott a közoktatási reformról. — A kísérleti iskolák előké­szítésének munkája már folyik Az új tanévben nagyobb helyet biztosítanak a szociális okta­tásnak. A régi iskolakönyveket átírják és újakat bocsátanak ki. Teleki hangsúlyozza az iskolai oktatás demokratikussá tételét és az iskolákban működési en­gedélyt kap a Demokratikus If­júsági Szövetség. Bejelentette még a miniszter, hogy a tanári és tanítói karból kirostálják a fasiszta és a fasisztabarát ele­meket. Megkezdődnak a béke tárgyalásai az EftM k kü­ldötte­vel London, január 31. Damas­­kinos érsek görög kormányzó közölte, hogy a béketárgyalá­sok az EAVl-m­el csütörtökön kezdődnek meg. Közölte, hogy mivel az E­W1 részéről a dön­­tés a kommunisták kezében­ van, a három kiküldött közül kettő kommunista legyen, mégpedig az egyik az EANÍ vezető titkára, a másik pedig a kommunista párt vezető titkára. Egy japán ezred harc Bilkit átadta zászló­át London, január 31 Az United Press közli, hogy az amerikai 41. hadosztály főhadiszállásának a délnyugati Csendes-Óceánról érkező jelentése szerint most történt meg először ebben a háborúi­ m, hogy egy japán gyalogezred zászlaját, azt a jel­vényt amelyet eddig a végsőkig védelmeztek, a japánok átadták egy amerikai csapatnak. Nem­régiben Biak szigetén egy japán káplár lépett be a t1. amerikai hadosztály tiszti étkezdéjébe és letette a 36. japán ezrednek krizantémos zászlaját. Faruk király arábiai útja fo­lyamán találkozott Ilm Sand királlyal, aki rövidesen Egyip­tomba utazik, hogy visszaadja a látogatást S Rassevs­t, Chare) II, Sztál.a találkozó elké­­szile el London, január 31. A párisi rádió jelenti, hogy Hopkins, Roosevelt tanácsadója Parisba érkezett. Előzőleg Londonban volt és ott tárgyalt. Felad­ata, hogy közreműködjék Roosevelt, Churchill és Sztálin találkozó­jának végleges elrendezésében. Sir Clark Kerr moszkvai an­gol nagykövet, aki Londonban volt szintén a találkozás meg­beszélése céljából, visszaérke­zet­t Moszkvába. L'GUjaRR n londaa rád­ó a magyar ni­pb újságokról London, január 31. Az Ideig­lenes Magyar Nemzeti Kormány minisztertanácsa elfogadta az igazságügy miniszter előterjesz­tésére a néptörvényszékek fel­állítását. E törvényszékek tag­jait a politikai pártok helyi­ szervezeteiből választják. Magukat a bírókat az igazság­­ügyminiszter Tag­a kinevez­ni jogi képzettségű egyénekből. Népügyészek is lesznek a bizott­ság tagjai között. A törvény­­szék felállítására vo­natkozó rendszabályokat az önkormány­­zati hatóságok szabák meg. Nagyobb városokban több ilyen törvényszék is lesz. Segély Vezetőségi megbeszélés. A Nemzeti Segély vezetősége csü­törtökön délután négy órakor a szervezet hivatalos helyiségé­ben, Tisza Lajos­ körút­i 7. számú házban megbeszélést tart igen fontos ügyben. Felkérjük mind­azokat, akik az alakuló ülésen részt vettek, tehát a pártok, az érdekképviseletek, az intézmé­nyek, a jótékonysági egyesüle­tek, stb. delegáltjait, feltétlenül jelenjenek meg. —oho— önkéntes pedagógiai mun­kára jelentkezzenek pénteken délután 1 órakor a Nemzeti Segély hivatalos helyiségében, Tisza Lajos­ körút 57. számú házban a pedagógusok és azok, akik alkalmasnak érzik magu­­ lkat rá , 1915. február 1. iflv­il­i!r ©% Breslau polgár­mesteréi — amint a náci rádió közölte — a náci hatóságok agyonlövették­ gyávaságáért. Úgy látszik, a polgármester meg akarta kí­mélni városát a pusztu­­stól és a német népet még több szen­vedéstől — ez bűnnek minősült a nácik előtt 380.öi!!) németet kapcsoltak ki az oroszok az elmúlt két hét folyamán a hadviselésből. Eb­ben a számban a sebesülteken és az elesetteken kívül a fog­lyok is bennfoglaltatnak. Steüinius amerikai külü­g­y? miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem tűrhetik, hogy az általuk szá­mított nyers­anyagból Svájc hadfelszerelési cikkeket szállítson Németor­szágnak. Amennyiben Svájc nem hajlandó megváltoztatni magatartásit, olyan gazdasági rendszabályokkal fogják sújta­ni, amelyek a békeidőkre is kihatnak. Stettinius amerikai külügymi­­niszter tegnap kijelentete, hogy kormánya addig nem veszi fel a rendes diplomáciai viszonyt Argentínával, amíg ez az ország alapvető változásokat nem esz­közöl politikáján. Brit kereskedelmi küldöttség megkezdte tárgyalásait Helsin­kiben. Ugyanekkor egy finn gazdasági delegáció Moszkvában tárgyal.­­ Gumiszakértők a három nagy gum­iterm­elő állam (Anglia, Hol­­landia, Egyesült Államok) részé­ről összejövetelt tartottak Was­hingtonban. A tárgyalások al­kalmával megalapoztak ab­ban, hogy a háború után a műgumi­­termelést visszafe­le­ztik és he­lyette a sokkal több munkás­kezet foglalkoztató nyersgumi termelésére fektetik majd a fő­­­ súlyt. Veszek öltöny és felöltő anya*o­ BALOGH BOLDIZSÁR üiagó-utca 2.. féléméi«!

Next