Délmagyarország, 1945. szeptember (2. évfolyam, 197-221. szám)

1945-09-01 / 197. szám

Világ proletárjai egyesültelek! Sttgeil, nn. szeph­aim­ 1, szambat II. évt. 197. sz. — lm 4 f A Magyar Kommunista Párt délmagyarországi napilapja Rákosi Mátyás: „A köztisztviselők értékesebb része kezd a demokrácia felé fordulni“ „A Kommunista Párt mindent elkövet, hogy a cseh reakció ne kergethesse ki Szlovákiából a magyarokat" Rákosi elvtárs beszéde a köztisztviselőkhöz (Budapest, augusztus 31) A Ma­gyar Kommunista Párt csütörtökön tartotta köztisztviselői nagygyűlését. Dr. Vita Ferenc megnyitója után Kékesi Mátyás emelkedett szólásra. Bevezetőül hangoztatta, hogy a Kom­munista Párt álláspontja a közalkal­mazottak kérdésében egybeesik a kö­zös célkitűzéssel, afc ország minél gyorsabb talpraállításával. Meg kell állapítanunk, hogy a köztisztviselői kar legszorgalmasabb tagjai szívük mélyén közel voltak a demokráciá­hoz, de nem volt tanácsos ennek a beállításnak kifejezést adni. •A köztisztviselők értékesebb ré­sze BBMt komolyan kezd­ a demo­krácia­­ elé fordulni A Kommu­nista Párt ezt a fejlődést öröm­mel látja. Minden rendelkezésre álló eszközzel fogja­ a köztisztviselők tekintélyét tá­mogatni, természetesen gazdasági helyzetét is. Panasz merült fel a köz­alkalmazottak részéről , atekintetben, hogy nem kapják azokat a naturé­­liákat, amelyek bizonyos munkáskate­góriáknak járnak. Az ok abban rej­lik, hogy nem áll elegendő élelmi­­szermennyiség rendelkezésre. Az a tény, hogy a termés nagyon rossz, állja a következő tíz, tizenkét hónap­nak a jellegét. Ebben az időben csak a saját erőnkre számíthatunk. Hely­zetünk nehéz lesz, de mindent el fo­gunk kivetni, hogy a nélkülözéseket a legkisebb fokra korlátozzuk. Elég kell azonban mondanom, hogy­ a Kommunista Párt részéről minden igyekezet és minden jóindulat hiába lesz, ha a köztisztviselők soraiban nem lesz gyors és alapos változás. Az igazolások, meg kell állapíta­nunk, nem sikerültek. Nem le­het minden köztisztvhelőt igazo­lással demokratikussá átváltoz­tatni. — A külpolitikában pillanatnyilag kétségkívül a szlovák kérdés a leg­­­­súlyosabb. A Magyar Kommunista Párt eddig is megtett mindent és a­­ jövőben is mindent meg fog tenni, s hogy a csehszlovák reakciónak ne­m sikerüll­en az a terve, hogy fasiszta­­ módszerekkel a magyarokat kiker­­gesse Szlovákiából. Választás előtt állunk. Ez látszólag belpolitikai kér­dés, de az egész külföld feszült fi­gyelemmel tekint a választások elé. Bár egy választás még nem dönti el egy ország sorsát, mégis a legna­gyobb jelentőséggel bír, hogyan nyi­latkozik meg a magyar nép. Mi rajta leszünk, hogy a magyar nép elsősor­ban arra a két munkáspártra szavaz­zon, amelyeknek viszonya a­­ demo­kráciához kétségen felül áll. Minden köztisztviselőnek meg kell értenie, hogy minden szavazat, amelyet ez a két párt kap, egy bizalmi szavazat a demokrácia számára és különösen egy igazolás a külföld felé. H­a a ma­gyar köztsztviselő­k zöme rátér a de­mokrácia felé vezető útra, akkor se­gít felépíteni azt, amit mi minden kö­rülmények között és minden nehéz­ségek ellenére fel fogunk építeni: az a|, erős, demokratikus Magyarorszá­­g*of» Rákosi Mátyás beszédét a jelenle­vők szűnni nem akaró tapssal és él­jenzéssel fogadták. (MIT) Határozott szovjet vélemény a magyar, román és bolgár demokráciáról A moszkvai sajtó és rádió megvédi a délkelet európai demokráciákat a támadásokkal szemben Az Izvesztija foglalkozik Beam­ an­­gol­ miniszter alsóházi beszédével és többek között ezt írja: A magyar, ro­mán és bolgár kormány életképes. Ez nemcsak a reakció ellen kifejlett har­cukból állapítható meg, hanem abból az újjáépítési munkából is, amely mindhárom államban teljes erővel folyik. Ezek a kormányok a nép aka­ratát valósították meg és mögöttük kétségkívül a nemzet többsége áll. A moszkvai rádió hírmagyarázója részletesen ismerteti a román Nem­zeti­ Demokrata Arcvonal határoza­tait az erdélyi kisebbségi politikáról. A Nemzeti Demokrata Arcvonal leg­utóbbi értekezletén az erdélyi ma­gyar népcsoport végrehajtó bizottsá­­­gának tagjai is részt vettek. A megbe­szélések eredményeképpen fontos ha­tározatot hoztak a magyar kisebbség szabad nyelvhasználatáról, az állam­polgári kérdések rendezéséről és a népnevelés ügyében. Gra­n román mi­niszterelnök közölte a magyar ki­sebbség vezetőivel, hogy a román kormány mindent elkövet az Erdély­ben levő népcsoportok békés egy­ütt­­élése érdekében. A moszkvai rsidió jelentése szerint a bolgár hazafias arcvonalban tömö­­mőráű­ szervezetek a kormányválság­r­ól és a választások elhalasztásával a pesetáiban nyilatkozatot adtak ki. A bolgár hazafias arcvonal — mondja i flvilsflKMsz — hetelnninnlutisa után minden erejével támogatta a szövet­ségesek harcát és több mint 500.000 katonát küldött a frontra. Ez a had­sereg hősiesen küzdött a németek el­len és a fegyverletételig 32.000 em­bert veszített. Sztálin generalisszimusz a diplomáciai kapcsolatok helyreállí­tásával teljes mértékben méltányolta a bolgár demokrácia eredményes har­cát a fasizmus ellen. A bolgár haza­fias arc­vonal külpolitikai céljai: a so­vinizmus kiirtása, a Jugoszláviával való egyenetlenkedés megszüntetése és teljes együttműködés a szövetségesek­kel. Belpolitikailag megvalósították Bulgáriában a szabadságot, helyreál­lították a sajtószabadságot, engedé­lyezték a tömeggyűléseket és tünte­téseket. Ezután megállapítja a nyilat­kozat, hogy a hazafias arcvonal mun­kájának eredményeképpen demokra­tikus változások következtek be a bol­gár közéletben. A bolgár hazafias arc­vonal tiszteletben tartja a magántulaj­dont és az egyéni kezdeményezést. A Szovjetunió semmi közvetlen befo­lyást nem gyakorol a bolgár bel­­ügyekre. (MTI) Munkanélküliek nagyarányú tüntetése Amerikában A kölcsönbérleti szállítmányok megszüntetése komoly gazdasági zavarokkal lenyeleti a kapitálist1. államok kereskedelmét (Ne­wyork, augusztus 31) Az Ameri­kából érkező hírek visszatükrözik azo­kat a gazdasági nehézségeket, amelyek­­kel az­ Egyesült Államok küzdenek és amelyek okai a háborús termelésnek béketermelésre való átállítása során jel­ekező átmeneti zavarnak Newyork­­ban a háború előtti idők óta első ízben nagy munkanélküli tüntetést rendeztek. Körülbelül OOOOO munkás vett részt a gyűléseken. A tüntetés résztvevői több hadiipari üzem bezárása által vált munkanélkülivé. A szónokok kijelentették, hogy a bállam befejezése alá m­ár két­millió munkást bocsátottak el az Egyesült Államokban. A válság­ért, mondották, esősorban az a réteg felelős, amely a szabadver­seny mellen foglal állást. Ugyanakkor Anglia számára komoly gondot jelent a kölcsön és bérletszállí­­tások beszüntetése. (Washington, augusztus 31) Truman elnök bejelentette, hogy az Egyesült­ Államok kormánya ideiglenes tervet készít elő azzal a céllal, hogy a bérlet- és kölcsöntörvény intézménye helyett Angliának és a többi európai államok­nak élelmiszerszállítmányokkal legye­nek segítségükre. Az elnök személyesen is dolgozik ezen a terven. Truman bízik abban, hogy ha Halifax és Keynes meg­érkezik Amerikába, ezzel az ideiglenes tervvel majd áthidalják azt a szakadé­kot, amely a bérlet- és kölcsöntörvény megszüntetésével állt elő. (Washington, augusztus 31) A Reuter-iroda jelenti: Truman elnök nyíltan megmondotta Amerika népé­nek, hogy könnyen harmadik világ­háborúhoz vezethetne az Egyenült Államok által a kölcsön- és bérleti törvény alapján nyújtott 42 milliárd dollár összegű hitel készpénzben tör­ténő visszafizetésének kierőszakolták­. 2015 július 30-ig teljesített kölcsön­bérleti ügyletekkel kapcsolatban az elnök rámutatott arra, hogy az adós­ságok megfizetésének erőszakolása úgy az Egyesült Államok, mint az Egyesült Nemzetek kereskedelmére pusztító hatással járnak. .......... ■ —^mn*e. Lukács György hazaérkezett Budapest, augusztus 31 (Saját tudó­sítónk telefonjelentése.) Lukács György, az európai hrit esztéta és filozófus, a magyar munkásmozgalom egyik legki­tűnőbb teoretikusa Budapesb­e érkezett. Lukács György eddig MoszkvábalHlt és csütörtökön repülőgépen érkezett meg. Amerikai kommunista küldöttség jön Budapestre (Prága, augusztus 31) A prágai rádió közlése szerint az amerikai Kommunista Párt néhány tagja repülőgépen Prágába érkezett. Az amerikai vendégek Prágá­ból Budapestre, m­ajd onnan Belgrádba folytatják útjukat. (MTD Mussolini leányát kiadták Olaszországnak (Párizs, augusztus 1­.), Ciano gróf feleségét, Mussolini nagy szerepet játszó leányát, Eddát, a svájci hatóságok át­­ad­ják az olaszországi szövetséges ható­ságoknak. Le<cirróz*aff'i* Ereky Kirolyt, a magyar ipar egyik kirsb­ ó át Budapest, augusztus 31. (Saját tudó­­sítónk telefonjelentése) A bécsi rend­őrség letartóztatta Ereky Károlyt. Ereky politikai pil­.if­i is­ 1015-ben kezdte, a Friedr­ih­-kormánynak volt közélel­mezési minisztere. Mint az Ébredő Magyarok egyik szerkesztője, nagy sze­repet játszott az ellenforradalom után a baloldal letörésében. Az elmúlt esz­tendőben egyike volt azoknak, akik a német követséggel együtt irányították Magyarország gazdasági kifosztását Amikor a Vörös Hadsereg elérte a Kárpátokat, Ereky Bécsbe menekült és onnan próbálta irányítani a magyar ipar evakuálását. Most* a kőnél rendőr­­ség tarh­­ latta le Ereky­t, aki rendőri fedezettel érkezett meg Budapestre e * politikai rendőrségre

Next