Délmagyarország, 1946. március (3. évfolyam, 50-74. szám)

1946-03-01 / 50. szám

5! Marxista alapon áll a német szocialista egységpárt (Berlin február 28) Berlin Szovjet Övezetében gyűlés keretében egyhan­gúlag jóváhagyták a német szocialis­ta egységpárt célkitűzéseit és szer­vezetét. A párt céljául­­ kitűzi a vá­lasztások demokratikus végrehajtá­sát, a közérdekű vállalatok államo­sítását, a nép demokratikus jogai­nak biztosítását, Németországnak a fasisztaellenes demokratikus köztár­sasággá való alakítását és a köz­ponti kormány létesítését a fasiszta­­ellenes és demokratikus pártok rész­vételével. A német szocialista egység­párt marxista alapon áll. Megjelent az egymilliós bankjegy (Budapest, február 28) Illetékes he­lyen közlil, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Szövetséges Ellenőrző Bizott­ság hozzájárulásával február 28-tól kezdve egymilliós bankjegyeket bo­csát ki. Az új címletek keltezése 1945 november 16. Nagyobb címle­tek f­o­rgalombaho­zata­l­ára szükség volt, mert a már eddig is forga­lomban levő címletekkel a fizetési forgalom megnövekedett igényeit nem lehetett kielégíteni. Győr a közigazgatás megtisztításáért (Győr február 28) Szer­d­a délután Győr dolgozói nagyarányú tüntetést rendeztek a gazdasági és politikai élet reakciós elemei ellen. A gyűlés határozati javaslatot fogadott el és azt­ felküldötték a miniszterelnök­­ek, valamint a nemzetgyűlés elnökének. A javaslatban azt kérik, hogy sürgő­sen tisztítsák meg a közéletet és a közigazgatást a reakciós elemektől. Visszahívta néphiteit a makói Kommunista Párt és a szakszervezeti bizottság a HOT enyhe ítéletei miatt Dr Bezsó Ferenc népbírósági vezető jelentést tett a visszahívásról az igazságügyminiszternek (Szeged, február 28) A szegedi nép­­bíróságon történt bírói visszahívások­hoz hasonló eset történt Makón. Csak­hogy amíg Szegeden egy reakciós népbíró provokálta a munkáspártok lépését, hogy visszahívják delegált­jaikat a népbírósági tanácsokból, ad­dig Makón a Népbíróságok Országos Tanácsa erélytelen tevékenysége vál­totta ki ezt az akciót. Makón, amint ismeretes, a szegeditől különálló nép­­bíróság működik az ottani pártok ki­küldötteinek részvételeivel. Csupán a tanácsvezető bírót adja Szeged mint népbírósági központ. Szerdán és csü­törtökön kellett volna tárgyalást tar­tania a makói népbíróságnak. Se­­gedről ed­. Kozma Endre tanácsvezető ment át a tárgyalások levezetésére. A tanácskozás megnyitása előtt kö­zölték vele, hogy a makói demokra­tikus pártok nincsenek megelégedve a Népbíróságok Országos Tanácsa íté­leteivel, amelyeket nagyon enyhének találnak, éppen ezért a Kommunista Párt és a szakszervezetek visszahív­ják delegáltjaikat a makói népbíró­­sági tanácsból, mert teljesen i­ Uu­­zóriusnak látják az ítélethozatalt, a NOT azokat sorra megváltoztatja és enyhíti. Dr. Kozma tanácsvezető visszatérve Szegedre jelentette a dolgot dr. Bo­­zsó Ferencnek, a népbíróság vezető­jének, aki viszont az igazságügyír,i- Uj magyar találmány: földgázzal hajtott mozdony (Budapest, február 28) Az iparügyi mi­nisztériumhoz érkezett jelentés szerint a debreceni vagongyár hetek óta tartó mun­kával elkészített egy olyan mozdonyt, amelyet szén helyett földgázzal fülének. A mozdony működése egy új találmányon alapszik, amelynek felfedezője a magyar Gáthy István MÁV műszaki hivatalnok. A mozdony legalább negyven százalék Sütő­­anyag megtakarítás­t jelent. Próbaútja fé­nyesen sikerült és ennek alapján a MÁV rendszeres járatokban fogja alkalmazni az uj mozdonyt nisztériumnak küldött ról­a értesítést­. Március 1-én délután fél 6 órakor a Magyar Kommunista Párt értelmiségi tagjai a párt Kálvin­ téri sz­ékházában tartana­k­ Felhívunk minden, az értelmiségi «SE&IL­ iifl. c. munkakörben dolgozó párttagunkat, hogy az értekezleten feltétlenül jelenjenek meg* Mozik műsora Belvárosi Méd­ia és mindennap a legjobb magyar filmek sorozatából Toln­ay Klári pompás alakításával: Kalvi. Főszereplők : Tolnay, Bilicsy, Mfdly és Iss Mami. — Ezt meg­előzi . Szálasiék hatalomátvétele. Ere­deti riportfilm. Az előadások kezdete: fél 3, negyed 5 és 6 órakor. Elő vet d. e. 11—12 óráig. Pénztárnyitás félórával az előadás kezdete előtt. Széchenyi Filmszinház Ma és mindennap Üldözöttak. Francia filmdráma, őszereplők: Erich von Stro­­heim, Ginette Leerere, Jean Galland. Azon kívül a ki nő kisérőműsor. Eőadások kezdete fél 3, negyed 5 és 6 órakor. Elő­vét d. e. 11-­12 óráig. Pénztárnyitás fél­órával az előadás kezdete előtt. KORZÓ MOZI Tejgr Ma indul BULLA ELMA. SI­­«OR ERZSI, Pata »y Jenő Bihary, F<*y Béla és Halmay Tibor együttes főszereplésével a magyar filmremek , NEMES ROZS» Előadások kezdete: tel 3, negyed 5 és 6 órakor DßL.tt AGYAROKSZAÍJ! Próbálkozások*a város pénzügyeinek rendezésére (Szeged, február 28) A város pénzügyi helyzete az utóbbi időben igen aggasztóvá vált és ezért Róna Béla elvtárs, pénzügyi tanácsnok több ízben járt Budapesten, hogy a város pénzügyeire valami kedvező meg­oldást talál­jn. Legutóbb kedden volt fenn, de pénteken­­­s szombaton újból tárgyal majd a pénzügyminisztériumban a város időszerű pénzügyi és gazdasági kérdései­ről. Egyik legfontosabb feladata lenne a városnak az új üzemek lé­tsítése, ugyanis a városi birtokok kiosztásával maga a város élésért jövedelemforrásának tekinté­­lyes részétől és így ezt u onnan létesítendő üzemek útján szeretné pótolni. Negyven teherautó indult vidékre textillel, sóval, gyufával, petróleummal a mezőgazdasági ipari csereakció keretében (Budapest, február 28.) A mezőgazda­­sági és ipari árucsereakció keretében ma a közellátási minisztérium 40 tehergépko­csit indított útnak az ország minden ré­szére textiláruval, zsákanyaggal, vas- és bőráruval, gyufával, sóval, petróleummal megterhelve. A vonat Budapestre elsőízben már­cius 1-én érkezik­ és Budapestről első­ ízben március 2-án indul. A gyorsvo­naton mind belföldi, mind k­ül­földi utasok csak a gyorsvonati elsőosztá­­lyú menetjeggyel utazhatnak. Az el­­sőosztályú kedvezmények érvényesek. A Budapesten felszálló utasoknak vo­nalhasználati jegyet is kell válla­­niok. Elkeseredett hangulatú gyűlésen tiltakoztak a fű­szerkereskedők a feketézés vádja ellen (Szeged, február 28) A Délvidékit Iparosok és Kereskedők Szabadszer-­­ vezetém­k fűszerkereskedői szakosz­­­­tálya csütörtökön délután Sípos Bá­­l­­int ügyvezető­­ elnök vezetésével ülést tartott. Az értekezlet foglalkozott azokkal a támadásokkal, amelyek a fűszerkiskereskedőket legutóbb ér­ték. Megállapította az ügyvezető, hogy a fűszerkereskedők az elsők között voltak Szegeden, akik a felszabadulás után megindították az életet. Azóta is rengeteg nehézséggel küzdve igye­keznek hozzájárulni minél nagyobb mértékben a város lakossága ellátá­sához, a szinte óránkénti áremelke­dések miatt állandóan a feketézés vádja éri őket, ami teljesen jogo­sulatlan, mert a szegedi fűszerkis­­kereskedők mindenkor tartják ma­gukat az utánpótlási ártörvényhez. Foglalkozott az ügyvezető azzal a nemrég elhangzott váddal is, hogy a kereskedők alusznak és nem akar­nak beleilleszkedni a demokratikus rendbe, amely részükre a dolgozó tö­megek minél jobb és olcsóbb ellátá­sát teszi kötelezővé. Kijelentette az ügyvezető, hogy ez a támadás mél­tánytalanul érte a szegedi kiskeres­­ked­őtársadalmat. A hozzászólók elkeseredetten talát­­koztak­ a vádak ellen. Végül is elha­tározták: a naponta ismétlődő ár­emelkedésekből a kereskedő és a vevő között keletkező differenciák elkerü­­lése végett kérik annak hatóságilag való közzétételét, hogy mindenkor a kiszolgálás napján megállapított­a: érvényes. Megkezdődött a délszláv nyelvű oktatás a pécsi tankerületben (Péc­s, február 28) A nemzetiségi anya­nyelvű oktatásról szóló rendelet végrehaj­tási utasításának megjelenése előtt meg­történt a pécsi tan­kerület 42 nőpiskolájához a délszáv nyelven adatni tudó tanítók kiküldése minden községbe, ahol legalább 10 délszláv anyanyelvű tanuló v­a. A nemzetiségi anyanyelvű népoktatás terén nincs tanítóhián­y a pécsi tankerü­­­letben, mert elérendő délszláv nyelven oktatni tudó áll rendelkezésre A tanitó utánpótlás biztosiba azt, hogy bajai állami tanítóképző intézetben már évek óta helyi ta­nterv alapján teszik a jelöltek a délszláv anyanyelvű tanítóké­pesit) vizsgálatot. A jövő év kezdetén azokon a helyeken, ahol eziránt kívánság­­­epül fel, délszláv nyelvű­ középiskolákat jetentenek. Ezen­felül Pécsett megszervezik a d­é­ls­­láv taní­tóképző intézetet, amelyben­ a tanítás már­cius 1-én megindul. Magyar népfőiskolák Erdélyben (Bukarest, február 28. A bukaresti rá­dió szerint a Romániai Magyar Népszö­­ve­tség erdélyi népfőiskola­i felállításának ter­vével foglalkozik Az Érmellékan szat­mári jelentés szerint már megnyílt az első népfőiskola Albis -n, a református egyház vezetése alat\ Az albisi református nép­­főiskolán nyolchetes tanfolyamot tartanak, amelyen a v­idék falun felnőtt ifjúsága vesz részt. (MTI) A budapesti bukaresti gyorsvonat ]menetrendje (Budapest, február 28) A MÁV igaz­gatósága közli, hogy március 1-től kezdve Budapest és Bukarest között közvetlen gyorsvonat közlekedik. A vonat Budapest-Keleti pályaudvarról minden kedden, csütörtökön és szom­baton. 8 órakor indul és Szolnokra 10 óra 18-kor, Bukarestbe pedig 3 óra 20-kor érkezik. A vonat Buka­restig hálókocsit, Békéscsabáig érke­ző ki­csit továbbít. Ellenkező irányban a vonat Bukarestből délután 5 óra 15-kor, Aradról 9 óra 20 perckor, Békéscsabáról 12 óra 23-kor, Mező­túri­ól 1 óra 337-kor, Szolnokról 3 óra­kor indul és Budapest-Keleti pályaud­varra min­den hétfőn, szerdán és pén* tekten 5 óra 20-kor érte&szik. 1946 március 1. Díjtalanul lehet csekkbefizetést eszközölni (Budapest, február 28) A postavezér­­iga­gatóság közli, hogy március 1-tőől kezdve az úgynevezett csekkbefizetési dí­jak elszámolása központilag történik. Ezért a postahivatalok e nantel kezdve a posta­takarékpénztárt csekkbefizetési lappal tel­jesített befizetéseknél semmiféle díjat nem szednek. Félévre ítélték a férjét, aki feljelentette feleségét, hogy nem hord sárga csillagot (Szeged, február 28) Dr. Berényi János órás- és ékszerészm­ester népellenes bűn­ügyét tárgyalta csütörtökön a népbíróság dr. Tóth­ tanácsa. A dr. Bite Ferenc nép­ügyész átal képviselt vádindítvány szerint dr. Berényi 1944-ben amikor a zsidók sárga csil­agviselését kötelezővé tették, fel­jelentette még 1944-ben elvált zsidó szirma­­zásu feleségét, hogy nem hord sárga csil­lagot. A vád­ bizonyitást nyert, a népbiróság megállapította Berényi bűnösségét és hat­hónapi börtönre ítélte. Dr. Bite Ferenc népügyész súlyosbításért fellebbezett. A népbíróság dr. Berényit az ítélet jogerőre emelkedéséig szabadlábra ke­ve­te, a politikai osztálynak a tárgyaláson jelenlevő tagja azonban elő­álitotta a rend­őrségre, ahol őrizetbe vették és valószí­nűleg internálni fog­ák, mivel szabad ábra engedése aggályosnak tekinthető. áresés a valutapiacon Budapest, február 28. (Saját tudósítónk telefonjelentése) Illetékes helyről kapott értesülés szerint a valutapiacon jelenté­keny áresések történtek A pénzpiacon mu­­tatkozó pénzszűke miatt a kereslet nagy­mértékben csökkent és ennek folytán a valutaárfolyamok realizálódtak. A valuta­piacon általában tízszázalékos áresés kö­vetkezett be és ez különösen a dollárfor­­galom­ban észlelhető. A kázellátásügyi miniszter rende­lete értelm­­ben a vendéglátó­ipari üze­ntekben baromfi- és v­adfélékből, vala­min ezek belső részeből készült ételeket vasárnap is csütörtökön szabad kiszolgál­ni.

Next