Délmagyarország, 1946. március (3. évfolyam, 50-74. szám)

1946-03-01 / 50. szám

1946 március 1. H­ÍREK Szolgálatos gyógyszertáras. Frankl József, Szent György­­tér 6, Frankó Andor, Dugonics­ tér 1­, Surjányi József, Kossuth Lajos­­sugárút 31. pol T. Olcsóinkhoz és Hirdetőinkhez! A felszökött nyomdaipari szóró/szám, s többszörösére emelkedett papírárat, és a munkavállalók kalóriatérítése folytán a napilapok ára március 1-től kezdve példá­nyon­kint 20.000 pengőben lett megállapítva. Hirdetési díjszabás: —0 ~ — Az adópengő március 1 én 10.— pengő. 000 — Időjárás jelentés. Péntek estig vár­ható időjárás: gyenge légáramlás, felhős, sok helyen ködös idő, néhány helyen ki­sebb eső. A hőméséklet északon is emel­kedik, máshol­ alig változik. — Háborús bűnösök jegyzéke. Az Egyesült Nem­etek háborús b­űnösök je­lölésével foglalkozó bírósága összeállította a háborús bűnösök 26. jegyzékét. Eddig összesen 11.650 háborús bűnöst vettek jegyzékbe. — Egyházi hírek. A fogadalmi szé­kesegyházban márcus 3 án, vasárnap dél­­­előtt 10 órakor, XII. Pius pápa koronázási évfordulója alkalmából dr. Hamvas Endre megyéspüspök ünnepi nagymisét és szent­­beszédet mond. Az ünnepre a hatóságo­kat és különféle társadalmi testületeket is meghívták. Farsang vasárnapján, valamint farsang hétfőn és kedden engesztelő szent­­ségimádás a fogadalmi templomban Far­sang vasárnap csak délben, de hétfőn és kedden már reggel a 7 órai szentmisével kapcsolatban teszik ki az Oltáriszentséget a hívek imádására. Délután m n­ra három nap 4 órakor kezdődik a közös ájtatosság és a szentségbetétel. — Ifiteatintelel a régi templom­ban pénteken délután 5 ó­rakor. Prédikál dr. Frenkel Jenő rabbi. Szombaton, reggel 8 óra­or a régi templomban. — Rendőrbál lesz Kinkundorozis­­mán március 3-án. Ezt megelőzően a Rendőr Egyesület a dorozsmai kulturház­­ban fél 6 órai kezdettel vidám torna­es­et rendez, ahol a Szegedi Nemzeti Színház kiváló tagjai Lehotay Árpád vezetésével szerepelnek. A tánczenét 30 tagú zenekar szolgáltatja.­­­ A szegedi szentegyiet március 10-én, vasárnap délután 3 órakor tartja a zsidó isko­lban újjáalakuló közgyűlését, mely az elnököt, e­­ljáróságot és választ­mányt választja meg. Közgyűlés után fél 5 órakor Mózes halálának évfordulója al­kalmából a deportálás és munkaszolgálat közben elhunytakról emlékeztető isten­tisztelet lesz a régi templomban. Az em­lékbeszédet dr. Frenke! Jenő rabbi mondja. z Jolexcses XarneváLesl március 3 farssnevissznap. Tánc este 7-tól reggelig Ipartestület. x Értesítés: Értesítem a Szeged és környékén lakó, hadifogságból még vissza nem tért hivatásos tisztek és tiszthelyet­tesek hozzátartozóit, hogy a részükre feb­ruár hóra illetékes illetménykü­önbözet március 1 és 2-án kerül kifizetésre Szeged Tisza Lajos-kör­út 97., földszint 26. sz. helyiségben. 541. bevonulási központ­" parancsnok. x A városi gyermekkórház-klinika felvesz vizsgázott, vagy gyakorlattal ren­dé­kezd csecsemő- és gyermekgondozónőt, az utóbbit esetleg tanfolyara keretében. — Választmányi ülés és taggyűlés az Ujságiróotthomban. A Szegedi Új­ságírók és Művészek Otthonának választ­mánya március 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor rendkívüli ülést tart. Utána 11 órakor taggyűlés. — Előadás a gyermekekért. Fel­tétlenül nézze meg a városi árvaház (Lon­doni­ körút és Ká­vária utca sarok) Jóté­­konycelu előadását vasárnap délután 3 órakor. A magyar jövőt segíti vele ! Hétköznap aprói­rdetés 10 szóig 50.000 ” Minden további szó 1­0.000 „ Vasár- és ünnepnap­­;pró­hirdetés 10 Szóig 100 000 „ Minden további szó 20.000 .. Hasábhirdetés milim­éter sora hétköznap 20000 „ Vasáz- és ünnepnap 40.000 „ „Stúdió“ étterem szombaton záróra reggel 5 órakor D £ LM AG YAROHSK­lB A Kommunista Párt szegedi szervezetei a gyermekekért (Szeged, február 28. A MKP kerületi szervezetei Szerdán tartották taggyűlései­ket. A párttagok nagy figyelemmel hall­gatták végig a kiküldöttek beszámolóit, akik részletesen ismertették Ré­vai elvtárs­nak a konferencián tartott politikai be­számolóját, am­­ely részletesen kitért az egész politikai helyzetre és megszabta a nárt­izán vonalat a mos­t előttünk álló ne­héz, de döntő harcokra. Utána Tombácz elvtárs szervezeti be­számolójának az ismertetésére került sor. A szervezeti és politikai kérdése­hez szá­mosan szóltak hozzá és így a legtöbb helyen egészséges vita alakult ki, amely termékenyítő hatással lesz a pártszerveze­tek további fejlődésére. A taggyűléseknek második napirendi pontja a kerületi pártszervezetek tm rou­ id munkatervének megbeszélése. A munkater­vek megbeszélése kapcsán számos indít­ványt tettek párttagjaink, amelyek azt cé­lozzák hogy a dolgozó emberek baján könnyítsenek. Különösen a gyermekekkel kapcsolatban hangzott el sok indítvány, így többek között az alsóvárosi pártszer­vezet elhatározta, hogy el fog járni a Szentháromság­ utca végén levő légvédelmi víztároló medencének gyermekfürdőve való kiépítéséért. A somogyitelepi pártszervezet elhatá­rozta, hogy meg fogja keresni a demokra­tikus szerveket abban az irányban, hogy gyakoroljanak ellenőrzést a somogy­ttelepi iskolai és óvodai gyermekétkeztetésnél, hogy a kiadott élelmiszereket teljes mér­tékben az arra rászoruló gyermekek ét­keztetésére használják fel. A taggyűlések mindenütt lelkes hangu­latban értek véget. A farsang kiemelkedő eseménye az újságírók Görbe Éjszakája húshagyó kedden, március 5-én a Hangária összes termeiben Vidám, szórakoztató műsor, aktuális báli faliújság, Hangos Híradó és Csodabár teszik emlékezetessé az utolsó farsangi napot.­­ Jegyeket már árusít a Dél­­magyarország és a Szegedi Népszava kiadóhivatala, valamint a Nemzeti Színház és a mozik jegypénztára. Tartós közmunkára küldik a szegedi feketézőket Lopást hazudott egy sófeketéző, csakhogy szabaduljon a feke­tézés következményeitől (Szeged, február 28) Csütörtökön a reggeli órákban a rendőrség őrsze­mélyzetének egyik éber tagja arra lett figyelmes,­ hogy egy fiatalember egy talicskán súlyos terhet tol. Gya­nús volt neki a dolog, ezért igazo­lásra szólította fel a fiatalembert, Bódé Józsefet. Az bevallotta, hogy a talicskában só van. Arra a kérdésre, honnan vett ilyen nagymennyiségű sót, a legnagyobb meglepetésre a rendőr szemébe mondta, hogy lopta a vágóhidról. Természetesen a rend­­­­őr nyomban­­ előállította a bűnügyi­­ Osztályra, ahol utánanéztek a só­o­t pasi ügynek. Kiderült azonban, hogy a várgóhidról nem hiányzik eg­y d^ka só sem, Bodó tehát nem lophatott onnan. A fiatalember­­ erre bevallot­ta, hogy a só nem lopásból szárma­zik, ellenben feketézési célok­at szo­l­gál, de inkább vállalta volna a lo­pás ódiumát, mint a feketézését, ez­ért próbálta azt hazudni, hogy­ lo­pás útján jutott a sóhoz. Elmondotta azután, hogy a sót 18 liter borért cserélte és feketén akarta értékesí­teni. A gazdasági rendőrség el­ko­bozta a tíz mázsa sót, Bodót pedig őrizetbe vette és tartós közmunkára küldi. A jövőben a gazdasági rend­őrség ezt a módszert fogja követni, h­ogy akit f­eketézés miatt előállítanak, tartós közmunkára viszik, de­­ ezenkí­vül az uzsoraeljárást is megindítják ellene. [ i­f­j­­] Cukrot gyártanak Hódmezővásárhelyen kukoricából és gabonából (Budapest, február 28.) Az iparügyi­­ üzem esetén nemcsak Hódmezővásár­­minisztériumhoz érkezett jelentős szí­khely cukorszükségletét tudja majd fe­rtőt Hódmezővásárhelyen cukorgyárat idézni, hanem részben Csongrád me­­alapítottak, amely kukoricából és ga­lgyéét ts­­bénából gyárt cukrot. A gyár teljes] —o— „Állási * de­mokráci­a“ címen előadás pénteken 5 órakor BERZSENYI-UTCA 2. sz. a. Vendégeket szívesen látunk! X testűiket. A háború folyamán köz­területi eperfáinkon nagy kár esett. A felügyelőségek a földreform során minden községben 3—5 holdas epres­­k­ertet létesítenek, eperfaiskolákat te­lepi­tettek, hogy a­­ jövő selyemtenyész­­tőinek "egy helyen nagymennyiségű eperlomb álljon rendelkezésre és a a tervbe vett új rendszerű tenyésztési móddal kisebb munkával sokkal több gubót termelhessenek s így a selytem hazai feldolgozását lehetővé téve a kész anyagok itthoni felhasználásá­val az ország újjáépítésében min­denki részt vehessen. Internálják a közmunkakerü­lőket Budapest, február 28. (Saját tudósítónk telefon­jelentése.) Országszerte folyik nap­­ról-napra a munkatötelezettek összi írása. Az ország különböző helyeiről olyan jelen­tések érkeztek, hogy közismert munkake­rülők, feketézők, spekulánsok nem vallják be teljes jövedelmüket és vonaladnak az összeírás­ ivet kitölteni. Intézkedés történt, hogy mindazokat, akik jogosulatlanul ki akarják­vonni­ magukat a közmunka alól, vagy nem tőlüik ki az összeíreiveket, in­ternálják. Ugyancsak internálják azt a munkaadót is, aki a bevalló hamis ada­tait igazolja. Makóról Szegedre helyezték át a selyemte­­nyésztési felügyelőséget A földművelésügyi minisztérium se­lyemtenyésztési miniszteri meghatal­mazottja a makói állami selyemte­nyésztési felügyelőséget Szegedre he­lyezte át. A felügyelőség már meg is kezdte működését s a közelgő se­­lyemtenyésztési idényre való tekin­tettel a tenyésztők összeírását a köz­ségi kiköltők útján is eszközli. Az új tenyésztők a tenyésztés ideje a­latt oktatást kapnak, így mindenki bekap­csolódhat az­ újjáépítés eme munká­jába és felső tavaszi keresetét bizto­síthatja. Az újjáépítésben a felügyelőségek nagy munkát vállaltak, mert úgy­szólván a semmiből kell f­ltámasz­­taniok hajdani jóhirü selyem tényét.:­ — Helgoland angol akar lenni. Helgoland szigetének lakosai kérelmet in­téztek Angliához, hogy visszatérhessenek az angol kormányzat alá. — Tuka, volt szlovák miniszterel­meghalt. Tuka Béla volt szlovák miniszterelnök, akit háborús bűnösséggel vádoltan őriztek a pozsonyi várban, bör­tönében meghalt. — Fö­ldre,­gés Algárban. Az Algír területén történt földrengésnek hivatalos jelentés szerint 264 haláos áldozata és 120 sebesültje van. A házak közül 8 ház teljesen, 140 pedig részben összedőlt.­­ Öt évre kizárták az előlépte­tésből és inízetBállásra alkalmatlan­­nak találták Harsány­ hadbíró-szá­zadost. A k­atonai igazoló bizottság dr. Dettie Bda elnök vezetésével szerdán ülést tartott a kereskedelmi és iparkama­rában. Fogla­kozott a bizottság dr. Har­­sányi Ervin hadbíró-szabados igazolási ügyével. A bizonyítási eljárás során be­igazolódott, hogy Harsányi jobboldali ma­­gatartásu volt és ezt a beállítottságát had­bírói tevékenységénél is érvényesítette Az igazoló bizottság emiatt Batsányit 6 évre kizárta az előléptetésből és vezetői állásra alkalmatlan­nak minősítette. — Még néhány diákot felvesz interstátusába a Nemzeti Segély. Szeptember óta működik a Nemzeti Segély diákinternátusa tanulni vágyó tanyai és falusi diákok részére. A Nemzeti Segély vezetősége elhatározta, hogy intézményé­nek kereteit kiszélesíti. A Nemzeti Segély ezúton hívja­­ el tehát azokat a szeged­környéki, közép­iskolai tanulmányaikat Sze­geden folytató diákok figyelmét akik Sze­geden még nem találtak megfelelő elhelye­zést, hogy jelentkezzenek a Nemzeti Se­gély irodájában (Kálvária­ utca 10) naponta délelőtt 12-ig, és 2—5-ig. — Százhuszezer pengő a napszám. A közmunkahivatal érte itt Szeged köz­­munkat­öteles lakosságát, hogy az újjá­építési miniszter 2830/1946. U. M. sz. rend. é­r­telmében a­ közmunkaváltság kiszá­mításánál irányadó átlagos napszámból összegét március havában 120.000 pengő­vel kell számítani. — Megkezdődtek a beiratkozások a dolgozók polgári iskolájának má­sodik félévére. A do­gozók polgári is­kolájának március 5-én kezdődő tanévére a beiratkozások március 1-én és 2-án délután fél 4 órától fél 6 óráig és már­cius 3 án délelőtt 10—12 óráig lesznek a gyakorló polgári iskola jelenlegi igazgatói irodájában. (Szentháromság­ utca 64., zár­da). A dolgozók polgári iskolájába azok iratkozhatnak be, akik valamely foglalko­zási ágban állandó jellegű kenyérkereső munkát végeznek és elmúltak 18 évesek. A beiratkozáskor bi kell mutatni a szüle­tési anyakönyvi kivonatot,­ az utolsó isko­lai bizonyítványt, továbbá a kenyérkereső foglalkozás és a politikai megbízhatóság igazolására vonatkozó iratokat. A dolgo­zók polgári iskolájának megnyitása már­cius 5-én délután 4 órakor lesz az állami gyakorló polgári iskola épületében (Bol­dogasszony-sugárút 8. 1. emelet). A taní­tások március 6-án délután 4 órakor kez­dődnek meg. A megnyitáson a be ratkozot­­tak pontosan jelenjenek meg. Igazgatóság.

Next