Délmagyarország, 1946. június (3. évfolyam, 122-144. szám)

1946-06-01 / 122. szám

2 ültetett a kultuszminiszteri székbe — kapjuk a feleletet — és már csak ez is elég egy­értelműen kötelez, ha ezenkí­­vül nem kötelezne meggyőződésem is, hogy a vidék népének, de elsősorban a legelhanyagoltabb paraszti rétegnek, tanyainak megfelelő művelődési lehe­tőségéről minden eszközzel gondoskod­jam. Éppen ezért biztosítottunk lehe­tőséget arra, hogy például a dolgozók iskolái speciális tantervvel alkalmaz­kodjanak a falusi és tanyai lakosság igényei­hez, lehetőségeihez. A szegedi pedagógusokat külön is­­ megkértem, hogys tegyenek erre vonatkozóan kon­krét javaslatokat. Ugyanígy megvan a lehetősége annak, hogy az általános is­kolát is a falusi és tanyai lakosság tes­tére szabjuk. Ebben a kérdésben külön előkészítő munkák folynak néhány ki­tűnő szakember bevonásával. (lökos) Megszűnik a bankjegyhiány (Budapest, május 31.) A jelenleg ta­pasztalható bank­jegyhiány rövidesen megszűnik, tekintve, hogy a jövő héten már kibocsátásra kerülnek a 100 mil­liárdos bankjegyek is. Kivégezték a deportáltak héfaérát (Budapest, május 31.) Ferenczy László csend­őr a­lezred­es előtt, aki a ma­gyarországi zsidó deportálások vezetője és irányítója volt, péntek délután hir­­detté­k az újrafelvételi kérelem elutasí­tását. Utána negyed 5 órakor az ítéle­tet kötéllel végrehajtották rajta. Bombamerénylet a milánói kommunista székház ellen (Milánó, május 31) Milánóban bom­bát dobtak a Kommunista Párt szék­házára. A robbanás csak kisebb ká­rokat okozott és senki sem sebesült meg. Azt hiszik, a merénylet tettese­­az új­fasiszta szervezet tagja. A bom­bát egy gépkocsiból dobták ki, amely a ház elfőtt letrobogott. Sztójay június 24-én kerül a NOT elé (Budapest, május 31.) A népbíróság­­ által halálra ítélt Sztójay Döme és tár­sainak bűnperében Bojta Béla, a NOT elnöke június 24-re tűzte ki a tárgya­lást. Új postai díjszabás (Budapest, május 31.) A posta vezér­igazgatóság, a posta, távíró, távbeszélő és rádiódíjakat újból megállapították Eszerint a 20 gramos levél díja helyben 240, vidékre 400, külföldre 1600 mill­­pengő. A rádió előfizetési díja 4000 milpengő. A díjszabás egyes tételeiről a postahivatalok adnak felvilágosítást. Hain Péter és társai kivégezhetők (Budapest, május 31) Key altábor­nagy értesítette Nagy Ferenc mi­niszterelnököt, hogy a szövetségesek­nek a halálra itett Hain Péterre, Kől­tay Lászlóra, Dre­id» Norbertre és dr Radó Andrásra a nürnbergi tárgya­lás során nincs szükségük és így a­ halálos itézet jogerőre emelkedés után végrehajtható. Súlyos pénzbüntetés a fekete paprika és a big tejföl miatt (Szeged, május 31) Az uzsorabíró­­ság szerdán foglalkozott paprikával táncoló Hoffmann János és Beck An­tal Szegedi kereskedők ügyével. Hoff­mann és Beck nagymennyiségű pap­rikát fekete áron adtak tovább, anél­kül, hogy a paprika nagybani áru­sítására engedélyük lett volna. Dr. VitoS tanácselnök Hoffmann Jánost kétmilió adópengő, Beck Lászlót pe­dig egymillió adópengő megfizetésért kötelezte. A vádlottak fellebbeztek, az íélet nem jogerős. Alu Szii­hona dorozsmai piaci árus vízzel felhígított tejfölt árusítóit, ez­ért százötvenezer adópengő megfize­tésére ítélték. ‘ ,| o £ L­iw­a­a­r­a « *1­a­i­z & a Hatezer doboz UNRRA-halkonzerv atban Szeged felé Az egészségügyi és szociális intézmények, a kisgyermekes anyák részesülnek az adományból (Szeged, május 31) Jelentettük, hogy Bárányos Károly népjóléti mi­niszter felszólított­a a várost, közölte a Sz­egeden levő terhes és szoptatós anyák, valamint kisgyermekek szá­mát, hogy ehhez arányítsa a város részére kiutalandó UNRRA-segély mennyiségét. Még mielőtt a város megadhatta vo­lna a feleletet, pénte­ken megérkezett a városházára a miniszter értesítése, hogy Szeged szá­mára kiutalt és már útba is h­dltott nagyobb mennyiségű halkonzervet az UNRRA adományából, összesen 6000, egyenként negyven dekás dobozt tar­talmazó 125 láda konzervet indított útnak Szegedre a népjóléti miniszter Az értesítéshez mindjárt elosztást is mellékelt. A konzervből elsősorban az egészségügyi intézményeket, kór­­házakat, klinikákat kell ellátni, vala­mint a városi szociális intézményeket A terhes és szoptatós anyák, vala­mint a kisgyermekek részére 1681 do,­ozt engedélyezett a miniszter a szállítmányból. Az intézmények in­gyen kapják az adományt, a terhes és szoptatós anyáknak, valamint a gyermekeknek pénz ellenében szolgál­tatják ki. Egy doboz ára 16.000 adó­pengő lesz. A konzervek kiosztása megérkezése után nyomban megkez­dődik. 19.000 magyar hadifogoly és 8000 deportált tér haza nyugatról (Budapest, május 31.) Sviridov al­tábornagy Edgecombe tábornok kéré­sére értesítette Nagy Ferenc miniszter­elnököt, hogy" az angol katonai pa­rancsnokság Németországból a közel­jövőben 19.000 magyar hadifoglyot és 8000 magyar deportáltat szállít haza. Sviridov altábornagy levelében arra kérte a miniszterelnököt, hogy ebben az ügyben tegye meg a szükséges in­tézkedéseket és közölje vele, hogy a magyar hatóságok hol veszik át a ha­zatérő hadifoglyokat és deportáltakat. A nincstelenek érdekeit képviselő bizottság vizsgálja felül az ujszentiváni sváb házak kiosztását (Szeged, május 31) A Délmagyar­­ors­ág hasábjain már több alkalom­mal foglalkoztunk az ujszentiváni sváb kérdéssel és a sváb vagyonok felosztásával. A makói földrendező tanács azonban nem végezte munká­ját a nemzet érdekeinek megfele­lően és a házak juttatásánál nem a törvényes rendeletek és demokr­atikus elvek figyelembe vételével járt el. Az elmúlt rendszerben a mezőgaz­dasági munkások szenvedtek a leg­többed és Ujszer-­thránon telje­­s ki voltak szolgáltatva a sváb gazdáknak. Nem egy esetben tizenhat ódán arat­tak. Most, hogy a község a svábok­tól megszabadult, jogosan remélték, hogy végre ház- és földingatlanhoz jutnak és megkezdhetik az önálló gazdálkodást. A sváb tulajdont képezett lakóhá­zak a községi földigénylő bizottság által való kiosztása megtörtént. Hi­vatalosan a juttatásban részesültek neveit még nem közölték, a kiszivár­gott hírek szerint azonban kétségte­len, hogy a házak kiosz­ásánál nem véték számításba a ház nélküli mező­­gazdasági munkások jogos igényeit községi földigénylő bizottság szabály­talan és igazságtalan eljárása követ­keztében a nincstelenek panassza* fordultak a megyei tanácshoz. Bead­ványukban kérik, hogy UJ*­en K­ft­ községben a sváb lakóházak kiosztá­sát sürgősen és soron kívül pártatlan és kizárólag a nincsteleni* érdekelt képviselő bizottság vizsgálja felül. Lapunk minden időben a dolgozók érdekeit képviselte és védte. A ma­gunk részéről is a legerélyesebben követeljük, hogy Újszentivánon egy­­sz­er már teremtsenek rendet, a pa­­namázók e­gy részét már eltávolítot­ták, ideje hogy a házkérdésben is rendezzék a kérdést. Jellemző, hogy egy többszöri mező­gazdasági diplo­mával rendelkező min­­takertész, akinek jogosultságát az országos tanács állapította meg és alir.ek Személyéért nem egy falu ver­senyezne, hogy a termelésben és a kert-Magyarország megteremtésében szaktudását a község rendelkezésére bocsássa, nem akarnak még öt hold földet sem adni, pedig négy gyer­meke és felesége van. így nem végez a tanács demokratikus munkát és így sohasem tudjuk demokráciánkat megerősíteni, vagy talán ezt nem is akarja a tanács? Akkor pedig távoz­zon — sürgősen Szent-Györgyi Albert legújabb kutatásai az élet titkának nyomában (Budapest, május 31.) Magyar tu­dományos körökben rendkívül feszül­­­ figyelemmel kísérik d­r. Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas magyar tudós és dr. Gombás Pál professzor, a fiatal, de máris világhírű elméleti fizikus kutató munkáját, amelynek középpontjában most egy olyan kérdés áll, amely sza­kadatlanul foglalkoztatja az embert az­óta, hogy gondolkozni kezdett­ az élet titka. A kérdés lényege a következő: mi a különbség az élő sejt, az életet jelentő fehérje­molekula és a szervet­len anyag, a szervetlen molekula kö­zött. A kutató munka egészen új ered­mények és feltevések alapján indult meg, ezeknek lényege az, hogy a bio­kémiai kutatást messzemenő mérték­ben­ fizikai alapokra helyezik át. Dr. Gombás Pál néhány évvel ez­előtt nagyjelentőségű és eredményes kutatást vég­zett a fémek szerkezetének vizsgálata terén. Eredményeinek lénye­ge az, hogy a fémek szerkezete eltér minden egyéb anyagokétól. A fémmo­lekulákban kialakuló energiaállapot felfedezésére jutott, amely szerint az elektronok nem állnak olyan szoros összefüggésben atommagjaikkal, mint más atomokban, hanem speciális mó­don, szabadabban mozognak az anyag belsejében. Az elektronoknak ez a spe­ciális elhelyezkedése magyarázza meg a fémek elektromos v­etőképességét. Szent-Györgyi Albert biokémiai ku­tatásai közben figyelmessé vált Gom­bás professzor eredményeire és arra a gondolatra jutott, hogy esetleg hasonló elgondolás volna alkalmazható az élő sejttel szemben is. Megkezdték tehát együtt a gondolatnak elméletté való kifejlesztését, azután a kísérleteket is. A kísérletek eredménye teljesen meg­egyezett az elméletileg előre kiszámí­tott hatásokkal. Ezek szerint nagy mér­tékben eldönthető, hogy az élő sejt bel­sejében is megvan ez a feltételezett speciális elrendezés. Dr. Szent-Györgyi Albert és dr. Gombás Pál kutatásának eredményei arra mutatnak, hogy az élet titkának nyomában van­nak. További kutatásaik során kétségte­lennek látszik, hogy az egész életfolya­mat, tehát az élőlény energiaállapota, életerejének a születéstől haláig tartó csökkenése egyet jelent a sejt energia­­állapotának egyirányú változásával, te­hát magasabb energia szintről alacso­nyabbra való leszállásával. Kutatásai­kat most terjesztik ki az élő szervezet egyéb részeire. Megnyílik tehát annak lehetősége, hogy az életerő hanyatlá­sának folyamatát valamikor meg tud­ják állítani, vagy éppen visszájára tud­ják fordítani külső energiák latba veté­­sével. Elterjedt már az a hír is, hogy a nagyjelentőségű kutató munka bizo­ SZOMBAT, 1946 JUNIUS | nyos vonatkozásban érinti a rákbeteg­ség problémáját. Ezek szerint a két magyar kutató rájött arra, hogy a rák ugyancsak az élő sejt energiaállapotá­nak bizonyos megváltozása. Arról azon­ban még nincs tudomásunk, hogy ez a felismerés lehetővé teszi-e külső be­avatkozást a rákbetegség lefolyásába Dr. Szent-Gyöngyi Albert és dr Gombás Pál kutatómunkájáról kiszi­várgott fenti pár érdekes adat már érthetővé teszi, miért kelt olyan fe­szült figyelmet e két tudós munkája amely uj fejezetet nyithat meg a­z egész emberiség történetében. Ifjúsági nap lesz vasárnap Szegeden (Szeged, május 31) A magyar de­mokratikus ifjúság junius 2-án, va­sárnap országszerte magyar ifjúsági napot rendez. A szegedi ifjúsági egyesületek felhívják a szegedi if­jakat is ennek a napna­k megünnep­lésére és közük a nap programját Junius 2-ának előestéjén, szombaton 3 órakor fáklyás felvonulás. Gyulakő­­-és a Soebelsberg-téren, a SzIM szék­háza előtt Vasárnap délelőtt fél 10 órakor nagygyűlés lesz a Belvárosi Moziban. Felszólalnak a MaDISz, a SzIM és a Független Ifjúság szónokai. Délután 4 órakor a Vasutas-sport­pályán sportverseny tesz, melynek programj­a: SzIM— MaDISz válogatott futballmérkőzés. MaDISz T. E.— SzIT—„ SzEAC ökölvívó mérkőzés. Végül ko­sárlabda és atéltikai bemutató. Köz­ben zenekar játszik és büffé­szU még az ifjúság rendelkezésére. A sport­­versenyek után a legjobb ifjúsági kul­­turgárdák 7 órakor előadást tartanak a dohánygyár kultúrtermében Az elő­adásra a belépés díjtalan. Gyermekbarát Egyesület alakul Szegeden (Szeged, május 31) A munkáspártok kezdeményezésére megalakul Szege­den a Gyermekbarát Egyesület. Nagy jelentőséggel bír ez az egyesület, mert a háború a legtöbbet az ártatlan gyermekek ellen vétett. A háborús nehézségekből~T?tMfr gyermekeinknek kell a legtöbb részt vállalatok, annak ellenére, hogy ártatlanok. A Gyermekbarát Egyesület hivata­losan pünkösdhétfőn alakul meg a vá­rosháza közgyűlési termében és ezt a napot az alakulófélben levő egyesület gyermek uzsonnáztatására is felhasz­nálja. Szegeden már meg is indult a gyűjtés az uzsonnáztatási akcióra Értesülésünk szerint a két munkás­párt kiküldöttei a mai napon járták be a különféle üzemet és vállalato­kat, hogy a nemes célra adományo­kat gyűjtsenek Teremtsenek rendet az egyetemi alkalmazottak drágasági segélyének kifizetésénél (Szeged, május 20) Az egyetem gazdasági hivatal egészen különleges módot eszelt ki, hogy magán segít­sen az egyetemi alkalmazottak rová­sára. A kinevezett alkalmazottak ugyanis megkapják rendesen az úgy­nevezett drágasági segélyt közvetle­nül az állami illetményhivataltól, a l­itszám felettiek, szegedményesek és ki nem nevezettek segélyét azonban Szegeden folyósítják. Az egyetem gazdasági hivatala úgy akar gondos­kodni ezek kifizetéséről, hogy a gaz­dasági hivatalnak már kifizetett ére«­­mezteäi díjat felemeli minden árem«»­­keöéskor, sokszor egy hónapban több­ször is és az így befolyt összeget használja fel az ideiglenes alkalma­zottak fizetésére. Így tehát az a fur­csa helyzet áll elő, hogy a kinevezőn egyetemi alkalmazottak fizetik az ide lenes alkalmazottak drágasági segé­lyét. Megtörtént ezzel kapcsolatban hogy egy családos alkalmazott ilyen módon a rendeletben megállapított kétmilliárd helyett egymilliárdot ka­pott kézhez. Nem egyszeri elszigetelt esetről van szó, mert az egyetem gaz­dasági hivatala eddig még minden segély és emelés alkalmával így gaz­dálkodott­. A Magyar Kommunista Párt egye­temi szervezete ezért dr. Geréb Tibor elvtárs, klinikai tanársegéd vezetésé­vel mozgalmat kezdeményezett sérel­meik orvoslására, írásba foglalt pa­naszukat nagyszámú egyetemi alkal­mazott írta alá a takarítóktól és ápolónőktől kezdve egészen a tanár­­segédig. ' ' . [ í

Next