Délmagyarország, 1946. július (3. évfolyam, 145-168. szám)

1946-07-02 / 145. szám

Világ proletárja* egyesüljetek ! szeged, 1946. július 2, kedd, III. év­. 145. sz.ura: 56 billió F Gyöngyösi külügyminiszter táviratilag kérte a külügyminiszterek tanácsát a csehszlovákiai magyarügy kivizsgálására (Budapest, július 1) Gyöngyösi Já­nos küülügyminiszter sürgönyt inté­zett a párisi békeértekezlet főtitká­rához és felkérte, hogy a sürgöny tar­talmát hozza a külügyminiszterek ta­nácsának tudomására. A sürgönyben a magyar kormány azzal a kérelem­mel fordult a külügyminiszterekhez, hogy adjanak módot a magyar kor­­mánynak arra, hogy a csehszlovákiai magyarság problémáiról való felfogá­­sát előadhassa. A magyarokat ugyanis kényszerí­teni akarják, hogy vagy elszánják magukat arra, hogy június végén nyilatkozatot adnak le, amely szerint szlovák eredetűnek vallják magukat, vagy pedig, ha ragaszkodnak magyar nemzetiségükhöz, akkor nyolc napon belü­l ingó vagyonuktól megfo­sz­tv­a, át­telepítik őket Magyarországra. A ma­gyar külügyminiszter ezt a közlést részletes adatokkal támasztja alá. (Newyork, július 1) A newyorki rá­dió jelenti: A csehszlovák kormány Vavro Hajdú személyében külön meg­bízottat küldött Pakisba azzal a meg­bízatással, hogy szerezze meg a kül­ügyminiszterek beleegyezését ahhoz, hogy a csehszlovák kormány Cseh­szlovákiában élő 200,000 magyart át­telepíthessen Magyarországra. Hajdú egyébként a csehszlovák kormány ne­vében tiltakozást jelentett be azért, hogy a magyar kormány nem tette lehetővé, a Magyarországon élő 100 ezer szlováknak a csehszlovák köz­társaságba való áttelepítése . A párisi rádió jelentése szerint a cseh külön­­megbízottat a szlovákiai kisebbség ügyében a csehszlovák álláspont szá­mára igyekeznek hangulatot terem­teni a külügyminiszterek környeze­tében. AU a forinthoz nyúl, pusztulnia kell Farkas Mihály elvtárs a forint elleni reakciós suttogó propaganda megfékezéséről be­szélt Miskolcon (Miskolc, július 1) A Magyar Kom­munista Párt észak magyarországi szervezete szombaton előadást tartott­ Miskolcon, ennek keretében Farkas Mihály államtitkár a jó pénzről be­­szé­l. ' , A magyar demokrácia döntő in/'*vír>* r-*' r . 17 ^ x -x jo ptii/. az a tény, hogy mi már a jó pénz megteremtéséről beszélünk és az, hogy ennek megvannak a gazdasági előfeltételei, igazolja azt, hogy a ma­gyar demokrácia nemcsak politikai­lag, hanem gazdaságilag is megerő­­södik. A tomboló infláció utolsó he­teit éli. Még sok bajt fog okozni az utolsó hónapban, de napjai már meg vannak számlálva és augusztus 1 éve* értékálló pénze lesz az országnak. A jó pénz bevezetésével a magyar de­mokráciában új korszak veszi kez­detét, de t­évedés lenne azt hinni, hgoy augusztus 1. után Magyaror­szágon paradicsomi állapotok lesz­nek. A jó pénz előfeltétele a gaz ■’­­f ”'V'' : ±!: Inn­i.tult. «.d­Ci OZOiSbCg • lob. másra is. Az infláció hasznot jelent a spekulánsok és a nagytőkések szá­mára. A jó pénz megteremtése véget­ vet annak a tűrhetetlen helyzetnél hogy az árak hullámzásából egyesek óriási vagyonokat harácsoljanak ma­guknak. Olyan rendszabályokra van szükség, amelyek megvédik a mun­­kást és brit oltják a dolgozó számára azt a reá­lis nerc, amely nem megeme. Ezért a Kommunista Párt javaslatot dolgozott ki, amelyet a kormány rész­ben elfogadott és a jövő héten új érv előkészítésén fogunk dolgozni.­­ Másik fontos kérdés az élelmi­szer biztosítása. Legfontosabb, hogy a nagyüzemek munkásságának az Már móég mondjád, hogy ne l­esz olj’an jó a forint, ahogyan azt mondjuk. Mi ebben nem ismerünk tréfát. Aki a forinthoz nyúl, pusz­tulnia kell. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy újabb infláció zúduljon országunkra. Jelen­leg az a feladatunk, hogy minden erőnkkel dolgozzunk a jó pénzért —■ fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszédét Farkas Mihály államtitkár­­ban), amely garanciát ad, hogy a demo­krácia életre keljen Magyarországon. Rátért ezután az Antifasiszta Szö­vetség főtitkára a deszki kérdésre. Hang­súlyozta­, hogy nem a nép soraiban még fel nem világosított sovinisztákat kell megbüntetni, hanem azokat, akik sovi­nisztákká nevelték. A reakciósok lát­hatatlanok, de megtaláljuk őket a fő­­ispáni széktől egészen a jegyzőig min­den pozícióban. Meggyőződött róla, hogy a belügyminisztérium kiküldötte a leglelkiismeretesebben és a demokrá­cia szellemében vizsgálja az ügyet és mindenki megelégedésére hozza meg döntését. A belügyminiszteri kiküldött, Kö­nigsberg Ottó rendőralezredes szólott ezután szerbül és magyarul. Elmondot­ta, hogy a két nemzetiségnek a legjobb viszonyban kell élnie egymással, mert a demokrácia kialakításához mindan­­­nyiunknak hozzá kell járulnunk. Beje­lentette, hogy az őrizetbe vettek közül egy kivételével valamennyi még a mai nap folyamán hazatér. Ha a vizsgálat befejeződik, úgy mindenki nemzeti­ségre és állásra való tekintet nélkül el­nyeri méltó büntetését. Az MNDSz nevében Sállá* Ferencné szólott az asszonyokhoz, hogy családi körükben harcoljanak a sovinizmus el­len és gyermekeik lelkébe az egymás iránti szeretetet ültessék el. A gyűlést Rus As­sen zárta be. A gyűlésen megjelent a deszkinken kívül Ujszentiván és Szöreg szerbsége is. Ez alkalommal történt meg egy újabb soviniszta vád tisztázása. A cson­­grádmegyei közellátási kormánybiztos .1. .Ív., k .L, —, IV— jed, 26471—1945. számú leiratában Sző­reg, Deszk, és Ujszentiván jegyzőihez intéz felhívást, miszerint „tudomására jutott, hogy a torontáli járásban levő Szöreg, Deszk, Újszentiván községek szerb lakosai nem vesznek részt sem a Vörös Hadsereg ellátásában, sem a jó­­vátételi beszolgáltatás teljesítésében­. Alkalmunk volt mind a három köz­ség felelős vezetőivel beszélnünk, akik kijelentették, hogy ez az állítás nem­ felel meg a valóságnak, mert a három faluban összesen három szerb családi tagadta meg a beszolgáltatást. Feltétle­nül tisztázni kell, ki védekezik ros­­szul megszervezett beszolgáltatás, úgy­hogy soviniszta módon rágalmaz. Belügyminisztériumi repülőbizottság vizsgálja a deszki soviniszta kilengések ügyét A bűnösök megbüntetését, az ártatlanok szabadlábra helye­­zését követelte a vasárnapi nagygyűlés (Deszk, Július 1.) A sovinizmus a régi reakciós világ egyik legkedveltebb fegy­vere volt, hogy szembeállítsa az ország dolgozóit egymással. Mióta az ország és a nemzet a demokratikus élet­formát választotta, a sovinizmus is kezdetű veszteni jelentőségéből. De újabban azt látjuk, hogy a kóros tünet ismét jelentkezik. Legutóbb Deszken hivatalos formában jelentkezett. A ma­ttéi megyei rendőrkapitányság házku­tatásra szállt ki Deszkre kizárólag szerb házakhoz. A rendőrlegénység egy része ez alkalommal a legszélsőségesebb sovi­­niszrta kijelentéseket tette. Felsőbb ren­delkezésre a falut körülzárták és elkez­dődött a házkutatás. A soviniszta kez­deményezés természetes reakciót váltott­­ ki és a helyzet egészen súlyossá vált Több letartóztatás is történt. A belügyminisztérium repülő bizott­ságot küldött a helyszínre, hogy ki­vizsgálja az ügyet. Az Antifasiszta Szö­vetség főtitkára is részt vett a vizsgá­laton, amely teljes elégtételt szolgálta­tott a megbántott szerb kisebbségnek. Vasárnap délután Deszken nagygy­ű­lés volt, melyen hivatalosan is felvilá­gosítást­ adtak az ügyről. A nagygyű­lést Ki­ss Arsen nyitotta maga, aki üdvö­seit, a pártok és a kormány kiküldöt­teit ismertette beszédében, hogy­ a gyű­lés összehívása miért vált szükségessé. Elmondotta, hogy a szerb és magyar nemzetiségűek között nincs ellentét, azt ezek a reakciósok szítják, hogy a de­mokráciát aláássák. Bühös egyének vannak, de bűnös nemzet nincs. A desz­ki szerbek is követelik a bűnösök meg­büntetését, de a megrágalmazott és megbántott szerbség elégtételt követel. A reakció az országban megerősödött, ha bízik a Magyar Kommunista­ Párt­ban, hogy mint a reakció egyik legna­­gyobb ellensége, le fogja győzni a so­vinizmust­ is. A Magyar Kommunista Párt nevé­­ben Dániel György beszélt magyarul, majd utána szerbül. Történelmi vissza­pillantást tett a sovinizmus eredetére és rámutatott annak nemzetrontó hatá­sára. A Kisgazdapárt nevében Becse Ist­ván szólalt fel és a gyűlölet romboló hatásáról emlékezett meg. Szűcs Má­tyás a Szociáldemokrata Párt részéről szólalt fel. A szőregi görögkeleti lel­kész a szőré­gi szerbség nevében be­szélt. Kérte a repülőbizottságot, hog­y a vizsgálat befejezése után feltétlenül hozza nyilvánosságra a bűnösök névso­rát. Ennek az összejövetelnek akkor lesznek gyümölcsei, ha valamennyi so­viniszta elnyeri méltó büntetését. Kérte, hogy a letartóztatottakat helyezzék sza­badlábra. A szerb nyelven elmondott beszédet Dániel György tolmácsolta. Rab Antum, az Antifasiszta Szövet­ség főtitkára mondott ezután nagyha­tású beszédet szerb nyelven. A deszki eseményekkel kapcsolatban kül- és bel­politikai visszapillantást vett, Rámuta­ tott, hogy a reakció igyekszik lábra­­kapni és mennyire a nemzet érdekei ellen dolgozik. A szerbség megtalálta már azt a pártot a Kommunista Párt­ A békeértekezlet időpontjáról tanácskoznak a külügyminiszterek Nem fogadták el Byrnesnek a július 20-i időpontra vonatkozó javaslatát (Páris, július á0.) A négy külügy­miniszter péntek délutáni tanácskozá­sai 4 órától fél 8-ig tartottak. A napi­rend első pontja az olasz gyarmatok kérdése volt. Megegyezésre jutottak, hogy Olaszországnak le kell mondani­a g­yarm­atairól. Ezután rátértek a napirend második pontjára, az olasz hadiflotta felosztá­sára és az olasz jóvátétel kérdésére. Döntés azonban itt sem jött létre. Meg­egyezés történt a békeszerződés pont­jainak ellenőrzése ügyében. Elhatároz­ták, hogy bizottságot létesítenek, amely évenkint ellenőrzi a megszabott felté­telek végrehajtását. Ez a bizottság min­den egyes államban a négy nagyhata­lom követeiből állana. A külügyminiszterek, szombaton ér­tekezletet tartottak, amelyen Trieszt ügyében újabb javaslatok merültek fel. A külügyminiszterek ezután elvi megállapodásra jutotak a dunai hajó­zás szabadságáról előterjesztett újabb Bidault-féle javaslat tárgyában. Bevin azt javasolta, hogy a szabadha­józást va­lamennyi nemzet teljes jogegyenlősége alapján mondják ki, Molotov azonban kifogásolta ezt­ a javaslatot. Bidault erre azt javasolta, hog­y valamennyi nemzet egyenlősége alapjánt történjék a szabadhajózás. A négy nagyhatalom külügyminisz­tere szombaton éjjel tartott ülésén meg­állapodott abban, hogy a hét végét Bi­dault Trieszt nemzetközivé tételéről szóló tervezetének tanulmányozásával szer­zeli. A kü­lügyminiszterek nem jutottak megállapodásra Érmesnek arra a ja­vaslatára vonatkozólag, hogy július 20-án ti­­­rtsák meg a békeértekezletet 21 nemzet részvételével, de ezt a kérdé­st újból megvitatják. Az értekezlet­ hétfői napirendje a következő: Trieszt, az olasz gyarmatok, a békeértekezlet időpontja és a német kérdés.

Next